Iran Islam Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (24.01.2015 t. 29246 s. R.G.)

Iran Islam Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (24.01.2015 t. 29246 s. R.G.)


İran İslam Cumhuriyeti ihalat gümrük işleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24.01.2015 t. 29246 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, İran İslam Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,

d) Geleneksel ithalatçı: aReferans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen ve bir örneği Ek-1’de yer alan belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların,Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-3’te yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-3’te yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 numaralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli olanlar ile birlikte, Ek-3’te açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için Ek-3’te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe Ek-3’te yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına düzenlenen en son ithal lisansı firma nüshasının aslını Bakanlığa iade eden firmalara talepte bulunmaları durumunda, aynı tarife kontenjanında tahsisat yapılarak yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-3’te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya Ek-2’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;

a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) “EOTY” ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-2’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar” sütunundaki;

a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;

a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-2’deki tabloda “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tablonun “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden sadece bir ithal lisansı düzenlenir. Ancak, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden birden fazla ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kalmak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddelerin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(7) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta, ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının revizesi

MADDE 12 – (1) İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır.

İthal lisansının zayii

MADDE 13 – (1) İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 14 – (1) 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı firma nüshasının Bakanlığa iade edilmesi zorunlu değildir.

(2) Bakanlığa iade edilen ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

Yaptırım

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yetki

MADDE 17 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EKLER

 


Ek-1

İthal Lisansı Örneği 

 

İTHAL LİSANSIT.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 
11. ithalatçı2. Lisans numarası 

 

  

İ

t

h

a

l

a

t

ç

ı

y

a

 v

e

r

i

l

e

c

e

k

n

ü

s

h

a

 

3. Kota dönemi
4. Lisansı düzenleyen yetkili makam
5. Beyan sahibi/temsilci6. Menşe ülke
7. Malın sevk edildiği ülke
18. Geçerlilik süresi sonu 

 

9. Malların tanımı

 

  

 

10. G.T.İ.P
11. Miktar 

 

12. Teminat 

 

13. Diğer ayrıntılar

 

 

14. Yetkili makamın onayı

 

 

 

15. KULLANIMLAR

Sütun 17'nin 1 inci hanesinde kullanılabilecek miktarı ve aynı sütunun 2 inci hanesinde kullanılan miktarı belirtiniz.

 

16. Net miktar (net ağırlık veya birimi belirten diğer ölçü birimi) 

 

19. Gümrük beyannamesinin veya müfrezin numarası ve kullanım tarihi20. Gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin adı, mührü ve imza
17. Rakamla18. Kullanılan Miktar (yazıyla)
1

   
2

   
1

    
2

   
1

   
2

   
1

   
2

   
1

   
2

   
1

   
2

   
1

   
2

   
1

   
2

   

Not: Gümrük idarelerince, ihtiyaca binaen düzenlenecek ilave sayfalar buraya eklenecektir.


Ek-2

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

Tarife Kontenjanı Kod NoG.T.İ.P.Madde İsmiTarife Kontenjanı DönemiBir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı MiktarıTahsisat Yapılacak Firma TürüTahsisat Yöntemi Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
İRAN0010603.11.00.00.00Güller01.01-31.12500 KgÜ,T,İEOTY 
0603.12.00.00.00Karanfiller
0603.13.00.00.00Orkideler
0603.14.00.00.00Krizantemler
0603.19Diğerleri
0603.90.00.00.00Diğerleri
İRAN0020701.90Diğerleri01.01-31.1220 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0030702.00.00.00.00Domates (taze veya soğutulmuş)01.06-30.0920 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0040703.10Soğanlar ve şalotlar01.01-31.1220 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0050703.20Sarımsaklar01.01-31.125 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0060704.10Karnabaharlar ve başlı brokoli01.01-31.1220 TonÜ,T,İEOTY 
0704.90Diğerleri
İRAN0070705.11.00.00.00Baş marul01.01-31.125 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0080707.00Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0090709.30.00.00.00Patlıcanlar01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0100709.60Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0110709.91.00.00.00Enginarlar01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
0709.93Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.)
0709.99Diğerleri
İRAN0120711.40.00.00.00Hıyarlar ve kornişonlar01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0130711.59.00.00.00Diğerleri01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0140713.20Nohut (garbanzos)01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0150802.11Kabuklu01.01-31.1220 TonÜ,T,İEOTY 
0802.12Kabuksuz
İRAN0160802.32.00.00.00Kabuksuz01.01-31.1220 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0170804.10.00.00.00Hurma01.01-31.1250 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0180804.20incir01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0190805.40.00.00.00Greyfurt (pomelolar dahil)01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
0805.50Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805.90Diğerleri
İRAN0200806.10Taze01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0210807.11.00.00.00Karpuzlar15.12-15.0445 TonÜ,T,İEOTY 
0807.19.00.00.00Diğerleri
İRAN 0220808.10Elma01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0230808.30Armut01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
0808.40.00.00.00Ayva
İRAN0240809.10.00.00.00Kayısı (zerdali dahil)15.11-01.0510 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0250809.21.00.00.00Vişne (Prunus cerasus)01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
0809.29.00.00.00Diğerleri
İRAN0260810.50.00.00.00Kivi01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0270810.90Diğerleri01.01-31.1220 TonÜ,T,İEOTY
İRAN0280813.20.00.00.00Erik01.01-31.125 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0290813.30.00.00.00Elma01.01-31.125 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0300813.40Diğer meyveler01.01-31.125 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0310814.00.00.00.00Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)01.01-31.125 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0320904.11.00.00.00Ezilmemiş, öğütülmemiş01.01-31.12500 KgÜ,TEOTY 
0908.31.00.00.00Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0908.32.00.00.00Ezilmiş veya öğütülmüş
0909.21.00.00.00Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0909.22.00.00.00Ezilmiş veya öğütülmüş
0909.31.00.00.00Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0909.32.00.00.00Ezilmiş veya öğütülmüş
0910.20Safran
0910.99Diğerleri
İRAN0331209.91Sebze tohumları01.01-31.121 TonÜ,T,İEOTY 
1209.99Diğerleri
İRAN0341211.90Diğerleri01.01-31.1210 TonÜ,T,İEOTY 
İRAN0352001.10.00.00.00Hıyarlar ve kornişonlar01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
İRAN0362002.90Diğerleri01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
İRAN0372007.10Homojenize müstahzarlar01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
2007.99Diğerleri
İRAN0382008.19Diğerleri (karışımlar dahil)01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
İRAN0392009.11Dondurulmuş01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
2009.12.00.00.00Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler
2009.19Diğerleri
İRAN 0402009.49Diğerleri01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
İRAN0412009.69Diğerleri01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
İRAN0422009.71Brix değeri 20'yi geçmeyenler01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
2009.79Diğerleri
İRAN0432009.81Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos Vaccinium vitis-idaea)01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 
İRAN0442209.00Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler01.01-31.1210 TonÜ,TEOTY 

Ek-3

Başvurularda İbrazı Gereken Belgeler

A-Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler:

1- Bir örneği Ek-4'te yer alan "Başvuru Formu" (Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış ve imza sahiplerinin ad ve soyadlarının açıkça yazılmış olması ve her başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir.)

2- İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan geçerli imza sirkülerinin veya imza beyanlarının aslı veya noter onaylı sureti

3- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicili memurlukları tarafından onaylı örneği veya firma/esnaf-sanatkarın unvanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nin aslı veya noter veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü tarafından onaylı örneği (Unvan değişikliği olması durumunda, unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin/esnaf ve sanatkarlar sicil gazetesinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)

4- Aynı tarife kontenjanı döneminde, aynı tarife kontenjanı için yeniden başvuruda bulunan firmalar için, söz konusu tarife kontenjanına ilişkin firma adına düzenlenen en son ithal lisansının aslı

5- Ek-2'de yer alan tarife kontenjanlarına ilişkin tablonun "Tarife Kontenjanı Kod No" sütununda, yanında (*) işareti bulunan maddeler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli uygunluk yazısının aslı

B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:

1- Tarife kontenjanı talebi yapılan maddeyle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarım ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından tasdik edilmiş sureti (Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti kabul edilmeyecektir.)

2- Bir örneği Ek-5'te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Faaliyet Belgesi"nin eklenmiş olması gerekmektedir.)

Açıklamalar:

1- Tarife kontenjanı tahsis taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

2- Başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen ve süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

3- Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmalar, ibraz ettikleri "Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler"in tam ve eksiksiz olmaması halinde, tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın "Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan firmalara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firma başvurusu sadece bu kapsamda değerlendirilir.


Ek-4

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin Başvuru Formu Örneği
Tarih: /..../
EKONOMİ BAKANLIĞINA 
(İthalat Genel Müdürlüğü)

29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile bu Karara istinaden hazırlanan "İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler eksiksiz olarak sunulmakta olup, yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve/veya müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

 

 Firma Yetkilisinin Adı Soyadı: 
 Firma Yetkilisinin Unvanı: 
 İmza-Kaşe: 
   
I- Firmanın;  
1) A-Sanayici Türü

a) Tarife kontenjanı konusu maddenin üreticisi

b) Tarife kontenjanı konusu maddenin üretimde hammadde olarak kullanıcısı

B - Tarife kontenjanı konusu maddenin geleneksel ithalatçısı

C - Tahsisat önceliği bulunan kurum veya kuruluş

 
 
 
 
 
2) Adı/Unvanı(l):

3) Bağlı bulunulan vergi dairesi ve vergi sicil numarası/T.C. kimlik numarası:

4) Sigorta Sicil Numarası:

5) Tebligat adresi®:

6) Telefon: Faks: E-posta:

7) Başvuru sahibi firma adına irtibat sağlayacak kişi:

 
 

 

II- Tarife kontenjanı tahsisi talebinde bulunulan maddenin:

 

1) Tarife Kontenjanı Kod No :

 

2) Menşe ülkesi:

 

3) Türkiye'ye ihraç amacıyla yüklemenin yapılacağı ülke:

 

4) Tahsisi talep edilen tarife kontenjanı konusu maddenin miktarı ve ölçü birimi(3):

Rakam ile:
Yazı ile :
 

 

III- Tarife kontenjanı tahsisi talep edilen maddenin değeri (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir):

 

 
 Rakam ileYazı ile
Mal bedeli  
Sigorta  
Navlun  
Diğer  
TOPLAM  
Birim Fiyatı (CIF)  

 

Açıklamalar:

(1) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanı tam olarak yazılacak.

(2) Sadece firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan resmi tebligat adresi yazılacak.

(3) Ölçü biriminin, tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.


Ek-5

 

Faaliyet Formu Örneği
Tarih:..../..../........

Aşağıda unvanı ve sicil numaralan belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.
 

Firma Yetkilisi/YetkilileriYMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, UnvanMühür
İmza ve Kaşe(l) İmza ve Kaşe

 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya ilişkin Bilgiler
a) Firma Unvanı(2) 
 
b) Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası 
 
c) Üye Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
 
ç) Ticaret ve/veya Sanayi/Esnaf ve Sanatkar Sicil No 
 
d) Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ 

T.C. Kimlik Numarası

 
e) l.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı(3) 
 
f) 2.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı(4) 
 
g) Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No 
 
ğ) l.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı(3) 
 
h) 2.Yıl Sigortalı işçi Gün Sayısı(4) 
 
2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(5)
a) Üretilen Maddenin İsmi 
 
aa) Yıllık Üretim Kapasitesi 
 
ab) 1. Yıl Üretim Miktarı(3) 
 
ac) 2. Yıl Üretim Miktarı(4) 
 
b)Üretimde Hammadde Olarak Kullanılan 

Maddenin İsmi

 
ba) Tüketim Kapasitesi 
 
bb) 1. Yıl Tüketim Miktarı(3) 
 
bc) 2. Yıl Tüketim Miktarı(4) 
 
3- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
a) Adı Soyadı 
 
b) Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası 
 
c) Adres ve Telefon/Faks Numarası 
 

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.
(3) 1. Yıl, başvurunun yapıldığı yıldan 2 yıl önceki yıl (örneğin; 2013 yılında başvuru yapılmışsa "l.Yıl" 2011 yılıdır) anlamındadır.
(4) 2. Yıl: başvurunun yapıldığı yıldan 1 yıl önceki yıl (örneğin; 2013 yılında başvuru yapılmışsa "2.Yıl" 2012 yılıdır) anlamındadır.
(5) Üretim miktarına sadece tarife kontenjanı konusu maddede firmanın gerçekleştirdiği üretim miktarı, tüketim miktarına ise sadece tarife kontenjanına konu madde bir başka malın üretiminde hammadde olarak kullanılıyor ise doğrudan üretimde hammadde olarak kullanılan miktarı yazılacaktır. Üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesinde İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesi hükümlerine uyulması şarttır. Kapasite, üretim ve tüketim miktarlarının ölçü biriminin tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc