Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2015/1) (28.01.2015 T. 29250 R.G.) - Aksaray Gümrük Müdürlügü” eklenmistir.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Müşaviri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 124)

(28.01.2015 T. 29250 R.G.)

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tabloya “Aksaray Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.