YENI TÜRK TICARET KANUNU ILE ILGILI ÖNEMLI TARIHLER

small_yeni-turk-ticaret-kanunu(1).bmp


YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER 1 Temmuz 2012 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihi. 15 Temmuz 2012 Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirecektir. Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret Kanununun 338 ve 574 üncü maddelerinde öngörülen hususları tescil ve ilân ettirecektir; aksi hâlde anılan maddelerde öngörülen hukukî sonuçlar doğacaktır. 14 Ağustos 2012 Anonim şirketler yönünden esas sözleşme ve limited şirketler yönünden şirket sözleşmesi hükümlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün. (Belirtilen süre ilgili Bakanlıkça bir yıl uzatılabilecektir.) 1 Ekim 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce atanan ve bu görevlerine devam eden tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin istifa etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca, her iki tarafı tacir olmayan cari hesap sözleşmelerinden bileşik faiz öngören hükümlerin çıkartılması için son gün. 1 Ocak 2013 Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ilâ 406 ncı maddelerinin yürürlüğe girmesi. Finansal tabloların hazırlanmasında ve ticari defterlerin tutulmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın (TMS/TFRS) uygulanmaya başlaması. Anonim şirket esas sözleşmeleri ile limited şirketlerin şirket sözleşmelerinde, Eski Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenen genel kurul toplantı ve karar nisaplarının Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün. 14 Şubat 2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 201. maddesinin 1. fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi. (Diğer haklarla ilgili sınırlamalar, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlar.) 1 Mart 2013 Bağımsız denetçinin atanması için son gün. 1 Temmuz 2013 Her sermaye şirketi bu tarihe kadar bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlara tahsis etmek zorundadır. 1 Ekim 2013 Bu tarihe kadar internet sitesi açmamış, açılan internet sitesinin belli bir bölümünü Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen işlere özgülememiş yahut internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun olarak koymamış yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetici olan komandite ortaklar hakkında ceza hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 14 Şubat 2014 Anonim ve limited şirket sermayelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen asgari sermaye tutarlarına yükseltilmesi için son gün. (Belirtilen süre ilgili Bakanlıkça en çok iki yıl uzatılabilecektir.) 1 Temmuz 2014 Bağlı şirketin, ana şirkette sahip olduğu oy haklarının kullanımına ilişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 201. maddesindeki kısıtlama uygulanmaya başlayacaktır. Bağlı şirketlerin, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 202. maddesi kapsamına giren kayıp ya da kayıpları var ise, hakim şirket tarafından denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem hakları tanınması için son gün. 1 Temmuz 2015 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce pay sahibi ve ortakların şirkete olan borçlarının nakdi ödeme yapılarak tasfiye edilmesi için son gün.