Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük İşlemi - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605/235

Konu : Konteyner Numaraları

 

26/01/2015 - 5482497

DAĞITIM

 

Bilindiği üzere Mer'i Gümrük Yönetmeliği'nin 14 no.lu eki Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı'nın "Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar" bölümü "Kaplar ve eşyanın tanımı- Marka ve numaralar - Konteyner No(lar)ı - Adet ve Cins" başlıklı 31 no.lu alanına ilişkin açıklamalarda;"Kapların marka ve numaraları ile adet ve cinsi veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, ‘dökme’ ibaresi yazılır;her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır; ihracat amacıyla bu tanım, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. ‘Eşya kodu’ başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgiler de gösterilmelidir. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan işaretler de bu kutuya yazılmalıdır." hükümlerine yer verilmektedir.

 

"Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla Gümrük Beyannamesinin Ek:14'e uygun olarak doldurulmaması" fiili de Gümrük Yönetmeliği'nin 82 no.lu ekinde, "Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller" arasında sayılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak halihazırda uygulanmaya başlanan "Konteyner ve Liman Takip Sistemi"nin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını teminen, konteyner numaralarının beyannamenin kalem ekranında konteyner sekmesine yazılması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan yükümlülerin bu konuda yeterli hassasiyet göstermedikleri gözlenmiştir. 

 

Bilgi edinilmesi ve yukarıda belirtilen hususlar uyarınca gereğini rica ederim.

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri