AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügünün 2015/1 sayili Genelgesi (2014/1 sayili A.TR Dolasim Belgeleri ve mense ispat belgelerine iliskin yapilacak islemlerle ilgili genelgede degisiklik)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Mevzuat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2015/1 sayılı Genelgesi (2014/1 sayılı A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili genelgede değişiklik)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :16934678/180.99
Konu :2014/3 Sayılı Genelge 

04.02.2015

 
GENELGE
(2014/03)

İlgi : 25.3.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin;

1) Giriş bölümünde "… 22.12.2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar ve Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen menşe ispat belgelerinin …" ifadesinden sonra "4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre düzenlenen menşe şahadetnamelerinin" hükmü eklenmiştir.

2) Tanımlar bölümünde "10) Menşe İspat Belgeleri" tanımından sonra gelmek üzere "11) Menşe şahadetnamesi; eşyanın tercihsiz menşeini gösteren, bir örneği Gümrük Yönetmeliği'nin 7 sayılı ekinde yer alan belgeyi," ifadesi eklenmiştir.

3) "IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü" bölümünün ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(1) İhracata ilişkin düzenlenen Dolaşım Belgelerinin, menşe beyanlarının ve menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrol talepleri, belgeyi onaylayan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce; fatura beyanlarının, EUR.MED fatura beyanlarının ve tedarikçi beyanlarının sonradan kontrol talepleri ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce ilgili gümrük idaresine gönderilir."

4) Aynı bölümün üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(3) Sonradan kontrolü talep edilen menşe beyanları ile; ülkemizden EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri kapsamında ihraç edilen eşyanın menşe kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi gerektiren mahiyetteki sonradan kontrol talepleri ise Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından hazırlanacak muhteviyatı eşyanın ilgili Anlaşma hükümleri uyarınca menşe kazanıp kazanmadığının belirlendiği tespit raporunun hazırlanarak gümrük idaresine sunulmasının ardından gümrük idarelerince sonuçlandırılır."

5) Aynı bölüme beşinci fıkranın yerine gelmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmiş ve takip eden fıkra numaraları buna uygun olarak değiştirilmiştir:

"(5) Menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrol talepleri ihracatın gerçekleştirildiği gümrük müdürlüğünce ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına iletilir. Sanayi ve/veya ticaret odasından alınan yanıt ilgili bölge müdürlüğünce talepte bulunan ülkeye bildirilir."

6) Aynı bölümün yeniden numaralandırılan haliyle altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(6) Gümrük müdürlüğü, sonradan kontrolü yapılacak olan belgenin üzerinde yer alan mührün kendisine ait olup olmadığını kontrol eder ve söz konusu belgeyi ilgili eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesiyle ilişkilendirir. Belge üzerinde yer alan mührün gümrük müdürlüğüne ait olmadığının ve anılan belgeye ilişkin bir ihracat kaydı bulunduğunun anlaşılması halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce, bağlı olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlüğü tarafından sonradan kontrol sonucu talepte bulunan ülkeye bildirilir. İlgili gümrük müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulmasının ardından ilgili bölge müdürlüğünce konunun bir denetim elemanı marifetiyle değerlendirilmesini sağlamak üzere AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulur. Belge üzerinde yer alan mührün gümrük müdürlüğüne ait olmadığının ve anılan belgeye ilişkin bir ihracat kaydı bulunmadığının anlaşılması halinde ise evrakta sahtecilik şüphesiyle ilgili gümrük müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulur. Bölge Müdürlüğü tarafından sonradan kontrol sonucu talepte bulunan ülkeye bildirilir."

7) Aynı bölümün yeniden numaralandırılan haliyle yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"a) A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol işlemleri bu maddenin 2. fıkrası hükümlerine uygun olarak gümrük müdürlüklerince yerine getirilir."

8) Aynı bölümün yeniden numaralandırılan haliyle dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(9) Fatura, menşe veya tedarikçi beyanlarına ilişkin sonradan kontrol talepleri, gümrük müdürlüğünce ilgili firmaya iletilir. Bu çerçevede beyanın doğruluğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler ilgili gümrük idaresince firmadan temin edilir. Sonradan kontrolün sonucu ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce talepte bulunan yabancı gümrük idaresine doğrudan iletilir."

9) "V. Serbest Dolaşıma Girişte İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü" bölümünün ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(1) Gümrük müdürlüklerinin serbest dolaşıma giriş sırasında kendilerine ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe şahadetnameleri ve Menşe İspat Belgelerinin doğruluk ve kurallara uygunluğundan şüphelenmeleri halinde söz konusu belgeler sonradan kontrol gerekçeleri de belirtilmek suretiyle veya sondaj usulüyle ilgili ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir."

10) Aynı bölümün üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(3) Serbest dolaşıma giriş gerçekleştikten sonra yapılan kontrol ve denetimlerde doğruluğundan şüphe duyulan belgeler, ihracatçı ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir ve ihracatçı ülke gümrük idaresinden alınacak cevaba göre işlem yapılır. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde doğruluğundan şüphe duyulan belgeler ise kontrol talebinde bulunan müfettiş tarafından, ihracatçı ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir ve ihracatçı ülke gümrük idaresinden alınacak cevaba göre işlem yapılır."

11) "VI. Diğer İşlemler" bölümünün ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(1) A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi, Form A Belgesi, Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanı veya menşe beyanı eşliğinde serbest bölge veya antrepoya konulan eşyaya ilişkin belgenin 4 aylık ibraz süresi içinde ilgili gümrük müdürlüğüne arz edilmiş olması şartıyla; eşyanın serbest bölge veya antrepoda kaldığı süre boyunca belgenin geçerlilik süresinin dondurulması ve kalan sürenin eşyanın serbest bölge veya antrepodan çıkış tarihinden itibaren işletilmesi yönünde uygulama yapılır."

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 Ziya ALTUNYALDIZ
 Bakan a.
 Müsteşar
 

DAĞITIM:

- Merkez Birimlerine

- Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine