Gümrük ve Ticaret Bakanligi Hukuk Müsavirliginin 05.02.2015 tarihli Adli Dava ve Icra Takipleri konulu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Mevzuat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 05.02.2015 tarihli Adli Dava ve İcra Takipleri konulu yazısı

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği
Sayı : 11985113/641.03.01
Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri
05.02.2015
DAĞITIM

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin “Muhakemat hizmeti temini” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarelerin, muhakemat hizmetleri ihtiyaçlarını; hukuk birimlerinde istihdam edecekleri hukuk müşavirleri ve avukatlardan, sağlayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Söz konusu hüküm uyarınca, Bakanlığımızın tüm taşra birimlerine gereği için gönderilen 17/9/2014 tarihli ve 2807445 sayılı yazımız ile, Bakanlığımız Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri, bağlantı Müdürlükler ve Ticaret İl Müdürlüklerine tebliğ edilen ve evvelce Hazine Avukatlarına intikal ettirilmemiş olan (yeni) adli davaların ve icra takiplerinin, 1/10/2014 tarihinden itibaren Hazine Avukatlarına gönderilmeyerek, ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantı Müdürlükler bünyesindeki Avukatlar tarafından takip edilmesi talimatlandırılmıştır.

Adli dava ve icra takiplerinin Bakanlığımız Avukatlarınca takip edilmeye başlanılması ile birlikte muhakemat hizmetlerini yerine getirmekle görevli Avukat unvanlı personele, duruşmalara gidebilmeleri için araç tahsisi veya geçici görev onayı konusunda sorun çıkarıldığı, Avukat unvanlı personele bölge müdürlükleri/bağlantı müdürlüklerin icrai nitelikte yazı ve talimatlarını hazırlama görevi verildiği, yazılı hukuki görüş talep edildiği, Avukatların Şube Müdürü veya Şef unvanlı personelin maiyetine verildiği ve bu unvandaki personelin emir ve talimatlarına uymalarının istendiği, muhakemat hizmeti ile ilgili olmamakla birlikte adli kolluk birimlerinden/yargı mercilerinden gelen müzekkerelere cevapları hazırlayıp imzalamaya zorlandıkları, kaçak eşyaların teslimi, muhafazası ve imhasına ilişkin işlerin verildiği ve Avukatların görev tanımları içerisinde yer almayan muhtelif işlerin yaptırılmaya çalışıldığı duyumları Bakanlığımıza sıklıkla ulaşmaktadır.

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde;

“(1) Hukuk birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur.

(2) Hukuk birimleri muhakemat hizmetleri kapsamında; İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.”

hükmüne yer verilmiştir.

3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında ve Bakanlık Makamının 6/6/2012 tarihli ve 2598 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmıştır. Anılan Yönetmeliğin “Hukuk işleri şubelerinde ve servislerinde çalışan kadrolu avukatların görev, yetki ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde,

“(1) Hukuk işleri şubelerinde ve servislerinde çalışan kadrolu avukatların görev ve yetkileri şunlardır:

a) Takip ettikleri dosyaları, öncelikle zamanaşımı yönünden inceleyerek gerekli önlemleri zamanında almak, gerekli bilgi ve belgeleri ilgili merkez veya taşra biriminden istemek, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak,

b) Mahkeme kararlarını gereği yerine getirilmek üzere ivedilikle ilgili merkez ve taşra birimlerine göndermek,

c) Bakanlık aleyhine açılan ve müracaata bırakılan davaların takip edilmesinde menfaat görüldüğü takdirde Hukuk Müşavirliğine teklifte bulunmak,

ç) Görevlendirildiği dava ve icra takiplerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip etmek, iş durumu, görev gereklilikleri, mesleki mazeretler ve benzeri nedenlerin gerektirdiği hallerde diğer avukatlar ile mesleki yardımlaşmada bulunmak,

d) Bölge müdürünün uygun gördüğü toplantılara hukuki yardımda bulunmak üzere katılmak,

e) Davaların takibi aşamasında tereddüt edilen konularda Hukuk Müşavirliği ile yazışmalar yapmak,

f) Yıl sonunda hazırladıkları faaliyet raporlarını Hukuk Müşavirliğine göndermek,

g) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Davanın veya icra takibinin tevdi edilen kadrolu avukat tarafından sonuçlandırılması esastır. Ancak, devir zorunluluğu doğarsa, Bölge Müdürü tarafından devir gerekçesi belirtilmek suretiyle, davanın veya icra takibinin yürütülmesi veya sonuçlandırılması başka bir kadrolu avukata verilebilir.

(3) Kadrolu avukatlar, bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden yetkili avukata ve görev yaptıkları taşra birim amirine karşı sorumludurlar.

(4) Yetkili avukat, hukuk işleri şubesinin veya servisinin idari yönetiminden sorumludur.

(5) Kadrolu avukatlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yürütülen icra ve iflas takip işlemleri ile görevli ve yetkilidirler.”

düzenlemeleri yer almaktadır.

Buna ek olarak, aynı Yönetmeliğin “Hukuk işleri şubeleri veya servislerinde çalışan büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları” başlıklı 15 inci maddesinde;

“(1) Hukuk işleri şubelerinde veya servislerinde çalışan büro personelinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yetkili avukat tarafından işin niteliğine uygun olarak yapılan işbölümü gereğince kendisine verilen görevleri yapmak,

b) Hukuk işleri şubelerine veya servislerine tebliğ için getirilen evrakı teslim alıp tebellüğ etmek, ilgili defterlere kaydederek DYS’de de kaydedilmesi için zamanında gerekli işlemleri yapmak,

c) Hukuk işleri şubelerine veya servislerine intikal eden dava ve icra işlerine ilişkin evrakı zamanında kadrolu avukatlara sunmak ve gerektiğinde bilgi vermek,

ç) Dava ve icra takip evrakını, gereken dikkat ve özeni göstererek düzenli bir şekilde dosyalayıp arşivlemek,

d) Dava ve icra takipleri ile ilgili masrafları karşılamak ve ilgili evrakı alıp avans kapatma işlemlerini zamanında yerine getirmek,

e) İlama bağlı borçların ödenmesi işlemlerini yürütmek.

(2) Hukuk işleri şubeleri veya servislerinde çalışan büro personeli, bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden yetkili avukata ve görev yaptıkları taşra birim amirine karşı sorumludurlar.”

düzenlemesi mevcuttur.

Ayrıca, aynı Yönetmeliğin “Yetki devri” başlıklı 21 inci maddesinde;

“(1) Hukuk müşavirleri, mütalaalar ve kanun yollarına başvurudan vazgeçme olurları ile, Hukuk Müşavirliği adına toplantılara, çalışma gruplarına v.s. katılacak personelin tespitine ilişkin yazılar gibi doğrudan I. Hukuk Müşavirince imzalanması gereken yazılar hariç olmak üzere; Bakanlık merkez ve taşra birimleri, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışma yapmaya yetkilidirler.

(2) Hukuk Müşavirliği kadrolu avukatları kendilerine havale edilen dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak Bakanlık merkez ve taşra birimleri, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışma yapmaya yetkilidirler.

(3) Hukuk işleri şubeleri ve servislerinde çalışan kadrolu avukatlar, dava ve icra takiplerine ilişkin iş ve işlemlerde görev yaptığı taşra birim amiri adına Bakanlık merkez ve taşra birimleri, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, diğer kurum ve kuruluşlar arasında yazışma yapmaya yetkilidirler.

(4) Şube müdürü, mahkeme harç ve masraflarının ödenmesi ve ilama bağlı borçlar hakkında Bakanlığın ilgili merkez ve taşra birimleri ile yazışma yapmaya yetkilidir.

(5) Hukuk Müşavirliğince davalara ilişkin işlemler, bilgisayar programları ile elektronik ortamda takip edilir. Dava ve icra takiplerinin yürütülmesine ilişkin olarak uygulama birliğini sağlayacak ve tereddüt edilen hususlara açıklık getirecek şekilde genelge hazırlanarak ilgili birimlere duyurulur.”

düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca,

a) Avukatların memuriyet mahallindeki adliyelere ulaşımlarının imkan dahilinde resmi göreve mahsus araçlarla sağlanması, memuriyet mahalli dışındaki adliyelere ulaşımlarının öncelikle resmi araçlarla sağlanması, bunun mümkün olmaması halinde, Avukatlara geçici görev onayı verilerek 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca işlem yapılması,

b) Avukatlara kaçak eşyaya mahsus tespit varakasının düzenlenmesi, kaçak eşyaların teslimi, muhafazası ve imhasına ilişkin işlemler veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki işler gibi görev ve yetki alanına girmeyen hususlarda görev yükletilmemesi,

c) İmza yetkileri esaslarına riayet edilmesi,

ç) Yazılı hukuki görüş taleplerinin Bakanlığımız merkezindeki ilgili birimlere yöneltilmesi,

d) Hukuk birimlerinde çalışan büro personelinin görev tanımına uygun hareket etmelerinin temini,

e) İcra Memurlarının hukuk birimlerinde çalıştırılmaması,

f) Hukuk birimlerinde Adalet Yüksek Okulu Mezunu memurların çalıştırılması,

hususlarında,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 Ziya ALTUNYALDIZ
 Bakan a.
 Müsteşar