Bazi Maddelerin 2313 Sayili Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkinda Kanun Hükümlerine Tabi Tutulmasi Hakkinda Karar - 2015/7238 (06.02.2015 t. 29259 s. R.G.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar - 2015/7238 (06.02.2015 t. 29259 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2015/7238

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 5/1/2015 tarihli ve 79 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7238 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE

3-NUMARALI KONUMUNDA ALKİL GRUBU TAŞIYAN İNDOL TÜREVİ SENTETİK KANNABİNOİDLER (1)

3-Metil-l H-indol yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasının 1 numaralı pozisyonunda bulunan azot atomuna bağlı gruplar R1, 2 numaralı pozisyonuna bağlı atom veya gruplar R2 ve 3 numaralı pozisyonunda bulunan metile bağlı gruplar R3 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: heterosiklik gruplar, arilalkil, zincir uzunluğu yedi karbona kadar olan alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu bileşiklerin hidroksi, halojen, siyano, sikloalkil grup ve heterosiklik bileşiklerle sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, metil veya etil bağlanması;

• R3: alkil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino, hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro ve amid grupları bağlı türevleri;

• Halkanın 2 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

• Halkanın 7 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

3-NUMARALI KONUMUNDA KETON GRUBU TAŞIYAN İNDOL TÜREVİ ((1H-İNDOL-3-İL)METANON TÜREVLERİ) SENTETİK KANNABİNOİDLER (2)

1H-İndol-3-karbaldehid yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasının 1 numaralı pozisyonunda bulunan azot atomuna bağlı gruplar R1, 2 numaralı pozisyonuna bağlı atom veya gruplar R2 ve 3 numaralı pozisyonunda bulunan karbonil grubuna bağlı gruplar R3 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: heterosiklik gruplar, arilalkil, zincir uzunluğu yedi karbona kadar olan alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu bileşiklerin hidroksi, halojen, siyano, sikloalkil grup ve heterosiklik bileşiklerle sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, metil veya etil bağlanması;

• R3: alkil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino, hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro ve amid grupları bağlı türevleri;

• Halkanın 2 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

• Halkanın 7 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

3-NUMARALI KONUMUNDA KARBOKSİLLİ ASİT ESTERİ TAŞIYAN İNDOL TÜREVİ (1H-İNDOL-3-KARBOKSİLAT TÜREVLERİ) SENTETİK KANNABİNOİDLER (3)

1H-İndol-3-karboksilik asit yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasımn 1 numaralı pozisyonunda bulunan azot atomuna bağlı gruplar R1, 2 numaralı pozisyonuna bağlı atom veya gruplar R2 ve 3 numaralı pozisyonunda bulunan karboksil grubuna bağlı gruplar R3 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: heterosiklik gruplar, arilalkil, zincir uzunluğu yedi karbona kadar olan alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu bileşiklerin hidroksi, halojen, siyano, sikloalkil grup ve heterosiklik bileşiklerle sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, metil veya etil bağlanması;

• R3: alkil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino, hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro ve amid grupları bağlı türevleri;

• Halkanın 2 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

• Halkanın 7 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

3-NUMARALI KONUMUNDA AMİD TAŞIYAN İNDOL TÜREVİ (1H-İNDOL-3-KARBOKSAMİD TÜREVLERİ) SENTETİK KANNABİNOİDLER (4)

1H-indol-3-karboksamid yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasının 1 numaralı pozisyonunda bulunan azot atomuna bağlı gruplar R1, 2 numaralı pozisyonuna bağlı atom veya gruplar R2 ve 3 numaralı pozisyonunda bulunan karboksamid grubuna bağlı gruplar R3 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: heterosiklik gruplar, arilalkil, zincir uzunluğu yedi karbona kadar olan alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu bileşiklerin hidroksi, halojen, siyano, sikloalkil grup ve heterosiklik bileşiklerle sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, metil veya etil bağlanması;

• R3: alkil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino, hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro ve amid grupları bağlı türevleri;

• Halkanın 2 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

• Halkanın 7 numaralı pozisyonundaki karbon atomunun azot atomu ile yer değiştirmesi sonucu meydana gelen tüm kimyasal bileşikler.

TRİPTAMİN (2-(1H-İNDOL-3-İL)ETANAMİN) TÜREVLERİ

2-(1H-indol-3-il)etanamine maddesinin amin grubu üzerindeki atom veya gruplar R1 ve R2, indol halkasının 4,5,6 ve 7 numaralı pozisyonlarındaki atom veya gruplar R3, etanaminin 1 numaralı pozisyonuna bağlanan atom veya gruplar için R4, indol halkasının 2 numaralı pozisyonuna bağlanan atom veya gruplar için R5 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: hidrojen, zincir uzunluğu dört karbona kadar olan alkil veya alkenil gruplarının bağlanması;

• R2: hidrojen, zincir uzunluğu dört karbona kadar olan alkil veya alkenil gruplarının bağlanması;

• R1 ve R2’nin heterosiklik bir halkanın parçası olması;

• R3: farklı konumlardan bir veya daha fazla sayıda hidrojen, hidroksi, açiloksi, alkoksi, metilendioksi, ve alkilmerkapto grupları bağlanması sonucu meydana gelen tüm bileşikler.

• R4: hidrojen, metil, etil

• R5: hidrojen, metil

KATİNON (2-AMİNO-1-FENİLETANON) TÜREVLERİ

2-Amino-1-feniletanon maddesi ile bu maddenin 2 numaralı pozisyonuna bağlanan atom veya gruplar için R1, amin üzerindeki atom veya gruplar için R2 ve R3, fenil ve sübstitüe fenil halkası için R4 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: hidrojen, zincir uzunluğu beş karbona kadar olan alkil grubu bağlanması;

• R2: hidrojen, alkil veya arilalkil bağlanması;

• R3: hidrojen, alkil veya arilalkil bağlanması;

• R2 ve R3’ün heterosiklik bir halkanın parçası olması;

• Fenil halkasına (R4) farklı konumlardan bir veya daha fazla sayıda alkil, metoksi, halojen bağlanması;

• Fenil halkasının (R4), aromatik veya heteroaromatik başka bir halka ile değiştirilmesi sonucu meydana gelen tüm bileşikler.

Bupropion bileşiği kapsam dışıdır.

AMFETAMİN (FENİLETİLAMİN) TÜREVLERİ

2-Feniletilamin (2-feniletanamin) maddesinin 1-numaralı pozisyonuna bağlanan atom veya gruplar için R1 ve R2, amin üzerindeki atom veya gruplar için R3 ve R4, 2-numaralı pozisyona bağlanan atom veya gruplar için R5, fenil ve sübstitüe fenil halkası için R6 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

• R1: hidrojen, alkil grupları;

• R2: hidrojen, alkil grupları;

• R3: hidrojen, alkenil, hidroksi, metoksi, asetil, benzil, metoksibenzil bağlanması; alkil, arilalkil türevleri ve alkil ve arilalkil türevlerine hidroksi, metoksi, siyano ve halojen bağlanması;

• R4: hidrojen, alkenil, hidroksi, metoksi, asetil, benzil, metoksibenzil türevleri; alkil, arilalkil türevleri ve alkil ve arilalkil türevlerine hidroksi, metoksi, siyano ve halojen bağlanması;

• R3 ve R4’ün heterosiklik bir halkanın parçası olması;

• R5: hidrojen, hidroksi, metoksi grupları;

• Fenil halkasına (R6) farklı konumlardan bir veya daha fazla sayıda hidrojen, alkil, alkoksi, amino, alkilamino, alkilmerkapto, nitro, siyano ve halojen bağlanması;

• Fenil halkasının (R6), aromatik veya heteroaromatik başka bir halka ile değiştirilmesi sonucu meydana gelen tüm bileşikler.