Izmir Gümrük Müdürlügünün 10.02.2015 tarih ve 5860495 sayili yazisi (Antrepoda teminat hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük antrepoda teminat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
İzmir Gümrük Müdürlüğünün 10.02.2015 tarih ve 5860495 sayılı yazısı (Antrepoda teminat hk.)

 

T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İzmir Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 13159635/131.99
Konu : antrepoda teminat
DAĞITIM

02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında, Bakanlık Makamının 14/12/2014 tarihli Olurları ile, Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde Gümrük Yönetmeliğinin 526/3 ücü maddesi saldı kalmak kaydıyla 17/12/2014 tarihinden itibaren akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolarda, antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulaması sona erdirilmiştir.

Bu kapsamda, her bir antrepo için eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 100.000.-Avro teminat verilmesi, sabit teminata ilave olarak antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısın, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25'i kadar olması, antrepolara konulan diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10'u kadar olması yönünde düzenleme yapılmış ve alınacak teminat mektubu örnekleri bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2015/1 sayılı Genelgeleri ekinde şekle bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak Bölge Müdürlüğümüzden alınan 30.01.2015 tarihli 5633038 sayılı yazılarında; 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Kısmi Teminat Uygulanacak Haller'e ilişkin 116/1 -b maddesinin; "Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10'una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir."

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 202/4. Maddesinin; "Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak halteri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."

Gümrük Yönetmeliğinin 526/1. maddesi ise "Gümrük idareleri, gümrük antreposu işleticileri ve kullanıcılarından Kanunun 96 ve 97. maddelerinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat ister."

Hükmüne amir olduğu,

Bu çerçevede antrepo kullanıcısı tarafından, eşya bazında, eşyaya ait toplam vergilerin %10 veya %25'i oranında, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2015/1 sayılı Genelgelerinin 2 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun teminat mektubunun verilmesinin mümkün olduğu, verilecek bu teminatın %20 fazlası oranında alınması yönünde bir uygulamanın söz konusu olmadığı belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Musa HAN
 GümrükMüdürü