Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügünün 12.02.2015 tarihli ve 19486 sayili yazisi (Dahilde Isleme Rejimi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Dahilde İşleme Rejimi -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 tarihli ve 19486 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi hk.)

 

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Sayı : 31429883 - 105.01 - 1948612.02.2015
Konu : Dahilde İşleme Rejimi
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL
SEKRETERLİĞİNE

İlgi: (a) Tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İBGS)'ni muhatap 31/10/2014 tarihli ve 120007512 sayılı yazımız.

(b) İTKİB'i muhatap 13/12/2011 tarihli ve 120009190 sayılı yazımız.

(c) İTKİB'i muhatap 2/1/2012 tarihli ve 120000028 sayılı yazımız.

(ç) Tüm İBGS'leri muhatap 5/11/2012 tarihli ve 120009426 sayılı yazımız.

(d) Tüm İBGS'leri muhatap 29/1/2008 tarihli ve 120000800 sayılı yazımız ekinde yer alan 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge.

(e) Tüm İBGS'leri muhatap 20/3/2008 tarihli ve 120002164 sayılı yazımız ekinde yer alan 2008/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge.

(f) Tüm İBGS'leri muhatap 31/01/2013 tarihli ve 120000848 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na istinaden 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik yapan "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)", 1/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile ilgili kapatma işlemlerinde gümrük beyannameleri asılları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgilerinin esas alınmasına ve yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde, fatura aşıtlarının aranması ile fatura asılları yerine elektronik ortamda yer alan bilgilerin de esas alınabileceğine ve fatura aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhatın, ilgili kurum tarafından elektronik ortamda düşülmesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu değişikliğe dair uygulama esasları, ilgi (a)'da kayıtlı yazımız ile tüm İBGS'lere bildirilmişti.

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, mezkur Tebliğde gümrük beyannamesi aslının arandığı durumlarda, ilgili gümrük beyannamesi aslı aranmaksızın elektronik ortamda yer alan bilgiler, DİİB ile ilgili işlemlerde esas alınacağından, Bölge Müdürlüklerince, DİİB ile ilgili işlemlerde, mer'i Dahilde işleme Rejimi (DİR) mevzuatı çerçevesinde kontrol edilmesi gereken tüm bilgilerin elektronik ortamda kontrollerinin yapılması ve bu kapsamda eksik olan bilgilerin tespit edilmesi durumunda, söz konusu eksik bilgilerin elektronik ortama yansıtılmasının sağlanması ve elektronik ortama aktarılan bu bilgilerin kontrolünün yapılmasını müteakip işlem tesis edilmesi gerektiği yine ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda belirtilmişti.

Mezkur yazıda devamla, 1/11/2014 tarihinden itibaren tescil edilen gümrük beyannamelerinin yer aldığı DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin işlemlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca DİR Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgilerinin aranacağı, bu tarihten (1/11/2014) önce tescil edilen ve ilgili DİİB'i kapatılmamış olan gümrük beyannameleri için de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında bu verilerin sıhhatli bir biçimde elektronik ortama aktarılmasına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu, bahse konu çalışmaların neticelendirilmesi halinde bu kapsamda yapılacak işlemlere ilişkin gerekli bilginin verileceği ifade edilmişti.

Bu kapsamda, 10/3/2014 tarihli T.C. Ekonomi Bakanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Arasında Veri Paylaşımına İlişkin Protokol çerçevesinde, DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılması kapsamında istenilen evraklar arasında yer alan gümrük beyannamesi aşıtlarının aranmaması ve beyannamelerin elektronik ortamdaki hali üzerinden işlem tesis edilmesini teminen sürdürülen çalışmalar neticelendirilmiştir.

Bu çerçevede, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin eki ek 3'te yer alan, gerek görülmesi halinde Bakanlığımızca, DİİB taahhüt hesabının kapatılması sırasında bu ekte yer alan bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebileceği veya Bakanlığımızca yine aynı ekte belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçının istenmeyebileceği hükmü de dikkate alınmak suretiyle, kapatılmamış DİİB kapsamında bulunan, 1/11/2014 öncesi de dahil olmak üzere tescil edilen gümrük beyannamelerinin orijinalleri aranmaksızın belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi de mümkün kılınmıştır.

Bu itibarla, 1/11/2014 tarihinden önce tescil edilen gümrük beyannamelerinin yer aldığı DİİB'lerin taahhüt kapatma işlemleri, ekte yer alan Taahhütnamenin DİİB kullanıcısı firma yetkililerince kaşelenip imzalanarak Müdürlüğünüze teslimi halinde, bahse konu DİİB'ler kapsamı gümrük beyannamelerine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına elektronik ortamda aktarılan veriler üzerinden tekemmül ettirilecektir.

Bu kapsamda, 1/11/2014 tarihinden önce tescil edilen gümrük beyannamelerinin yer aldığı DİİB'lerin ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasına ilişkin işlemlerin de, ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda belirtilen hususlar çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, DİİB taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin işlemlerde, beyanname orijinal nüshaları yerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemine aktarılan, elektronik ortamda yer alan bilgilerin esas alınması mümkün hale geldiğinden, DİİB'e ilişkin işlemlerin tesis edilmesinde halihazırda aranan bazı bilgi ve belgeler ile alınan teyitler hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. DİİB Taahhüt Hesabının Kapatılması Sırasında Gümrük Beyannamelerinde İmalatçı ve Yan Sanayici Bilgisinin Aranması:

İlgi (b) ve ilgi (c)'de kayıtlı yazılarımızda, belge/izin kapsamında aracı ihracatçı ile yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde, varsa yan sanayici unvanlarının kaydedilmiş olması gerektiği İfade edilmişti. Bu itibarla, DİİB kapsamında varsa yan sanayici unvanı bilgisinin, gümrük çıkış beyannamelerinde 44 no'lu haneye kaydedilmesi gerektiği bilinmektedir.

Ayrıca, ilgi (ç)'de kayıtlı yazımız ile; 01/09/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gümrük Genel Tebliği'nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 17/10/2012 tarihli ve 2012/33 sayılı "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi"nde, DİR kapsamında ihracat beyannamesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına esas teşkil edecek tespit raporu ile aracı ihracatçı tarafından düzenlenen gümrük beyannamesinde ilgili DİİB/Dİİ sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına esas teşkil edecek tespit raporuna ilişkin usul ve esasların belirlenmiş olduğu tüm İBGS'lere bildirilmişti.

Bilindiği üzere, İhracat:2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin "Aracı ihracatçı ile ihracat" başlıklı 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, "Aracı ihracatçı ile yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde, belge/izin sahibi ve varsa yan sanayici unvanları ile belge satır kodunun/izne ilişkin beyanname sayısının kaydedilmiş olması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ihracata izin verilir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, ilgi
(d) 'de kayıtlı Genelgenin 29 uncu ve 30 uncu maddelerinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracata ve grup firması ile yapılan ihracata ilişkin olarak söz konusu düzenlemeye paralel hükümler bulunmaktadır.

Yine bilindiği üzere, mezkur Tebliğin "Gümrük idaresince yapılacak işlemler" başlıklı 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi,

"Gümrük idaresince; (.......)

b) Belge/izin kapsamındaki ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde; (......)

5) Firmanın imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı sıfatıyla unvanının, (.....)

7) İmalatçı-ihraçatçı adına düzenlenen belge/izin üzerinde yan sanayici kaydının bulunması ve ihraç konusu eşyanın tamamının veya bir kısmının ya da üretiminin bir alt aşamasının yan sanayicinin üretimi ile gerçekleşmesi durumunda, bu yan sanayici unvanının, (......)

yer alması kaydıyla ihracata izin verilir." hükmünü amir bulunmaktadır.

Bu çerçevede, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin tetkikinden, diğer şartlar meyanında, belge/izin kapsamında firmanın imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı sıfatıyla unvanı ile imalatçı-ihracatçı adına düzenlenen belge/izin üzerinde yan sanayici kaydının bulunması ve ihraç konusu eşyanın tamamının veya bir kısmının ya da üretiminin bir alt aşamasının yan sanayicinin üretimi ile gerçekleşmesi durumunda, bu yan sanayici unvanının, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde yer alması kaydıyla gümrük idaresince ihracata izin verileceği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar mer'i DİR mevzuatında yan sanayici ve imalatçı kaydı yapılmak şartı ile gümrük idarelerince ihracata müsaade edileceği yönünde yukarıda belirtilen hükümler yer alsa da, gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinde bu kayıtların yer almasına bakılmaksızın ihracata izin verildiği ve belge sahibi firmalarca belgeleri kapsamında işlem gören bu beyannamelerin belge taahhüt hesaplarının kapatılması için yapılan başvurularda sunulduğu durumlar söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte, İhracat: 2006/12 sayılı Tebliğin "Kapatma müracaatının değerlendirilmesi" başlıklı 38 inci maddesinde gümrük beyannamesinin DİİB ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için söz konusu beyanname üzerinde yan sanayici ve imalatçı kaydının yer alması gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla, DİİB taahhüt hesabının kapatılmasına İlişkin işlemlerde, gümrük idarelerince kontrolleri tamamlanmış ve onaylanmış olarak DİR Otomasyon Sistemine aktarılan gümrük beyannamelerinde imalatçı ve yan sanayici bilgilerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, beyanname orijinal nüshaları yerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemine aktarılan, elektronik ortamda yer alan bilgilerin esas alınması mümkün bulunmaktadır.

2. A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgeleri ile İlgili Gümrük İdarelerinden Teyit Alınması:

Bilindiği üzere; DİR kapsamında ihraç edilen ürüne ilişkin Telafi Edici Verginin (TEV) Ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar, 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 16 ncı maddesi, bu Karar'a istinaden hazırlanan İhracat: 2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği''nin 33 üncü maddesi ve söz konusu mevzuata istinaden hazırlanarak tüm İBGS'lere gönderilen ilgi (e)'de kayıtlı yazımız ve eki Genelge ile belirlenmiştir.

Bu çerçevede, ilgi (f)'de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) Sistemi'ne dahil olan ülkelere yapılan ihracatta, gümrük beyannamesi üzerinde sadece EUR.I dolaşım belgesi veya fatura beyanının yer alması veya hiçbir dolaşım belgesi kaydının yer almaması durumunda, bahse konu menşe ispat belgelerinin sonradan düzenlenebileceği; keza, EUR-MED dolaşım sertifikası veya fatura beyanının da sonradan düzenlenebileceği ve bu durumda da TEV tahsil edilmesi gerekeceği dikkate alındığında, ilgili ihracata ilişkin EUR-MED dolaşım sertifikası veya fatura beyanının düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin ilgili gümrük idarelerinden teyit alınması, DİİB taahhüt hesabının kapatma işleminin söz konusu teyit bilgileri göz önünde bulundurularak tekemmül ettirilmesi gerekmekteydi. Keza, EUR-MED dolaşım sertifikası dışındaki menşe ispat belgeleri ile AT.R dolaşım belgesinin de sonradan düzenlenebilmesi nedeniyle, söz konusu bilginin Bakanlığımıza ve/veya Müdürlüklerine bildiri (memesinin vergi kaybına neden olabileceği ve haksız kazançlara mahal verebileceği göz önünde bulundurulduğunda, ihracatın tercihli ticaretin yapıldığı ülkelere yapılması ve ilgili gümrük beyannamesi üzerinde menşe ispat belgelerine ilişkin herhangi bir kaydın bulunmadığı durumlarda da ilgili gümrük idarelerinden teyit alınması gerekmekteydi.

Yine bilindiği üzere, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde, "Üzerinde belge (ihracat taahhüdü kapatılmış belge) sayısını içeren satır kodu kayıtlı gümrük beyannameleri ile üzerinde ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhat bulunan ve izne ilişkin beyanname sayısı kayıtlı olan gümrük beyannameleri için, ilgili firma tarafından sonradan A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri düzenlenmesinin talep edilmesi halinde; bu durum, ilgili gümrük idaresince taahhüt kapatma işlemini tekemmül ettiren ilgili bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine bildirilir ve bu mercilerden alınacak cevabi yazı çerçevesinde, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin tahsil edildiğinin tevsiki kaydıyla ilgili gümrük idaresince A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgelerinin vize edilmesi işlemleri tesis edilir." hükmü yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)'ndan alınan 12/2/2014 tarihli ve 3018 sayılı yazıdan; anılan Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 3/1/2014 tarihli ve 163 sayılı yazı ile, DİİB kapsamında 3151 ve 3141 rejim kodları ile tescilli ihracat beyannamelerinde, telafi edici vergi tahsilatı gereken hallerde vergi kaybı oluşmamasını teminen, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince izlenecek usul ve esasların belirlendiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, A.TR ve EUR.I Dolaşım Belgelerinin sonradan verilmesinin talep edilmesi halinde;

- İlgili DİİB açık (kapatma talepli dahil) ise, A.TR veya EUR.1 dolaşım belgesinin vize edilmesini müteakip ilgili ihracat beyannamesinde Kapanmış Beyannamede Düzeltme işlemi yapılmak suretiyle, beyannamenin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanına dolaşım belgesine ilişkin belgenin kaydedilmesi,

- İlgili DİİB kapalı ise, A.TR veya EUR.1 dolaşım belgesinin vize edilmesini müteakip ilgili ihracat beyannamesinde Kapanmış Beyannamede Düzeltme işlemi yapılmak suretiyle, beyannamenin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanına bu belgelere ilişkin bilginin eklenerek, TEV'in İBGS'ce (Bölge Müdürlüğünce) hesaplanması ve akabinde gümrük İdarelerince tahsilinin sağlanmasını teminen ilgili İBGS'yi (Bölge Müdürlüğünü) muhatap bir yazı ile yapılan işleme ilişkin bilgi verilmesi

gerektiği hususlarında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle ve İhracat: 2014/5 sayılı Tebliğ ile getirilen düzenleme çerçevesinde, DİİB ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi sırasında, beyanname aslı veya elektronik ortamda yer alan bilgiler (1/11/2014 öncesinde tescil edilen açık statüdeki gümrük beyannameleri de dahil olmak üzere), yurt içi atımlarda ise fatura asılları yerine elektronik ortamda yer alan bilgiler de esas alınabileceğinden, bu kapsamda A.TR dolaşım belgesi ile menşe ispat belgeleri veya fatura beyanının sonradan düzenletilip düzenletilmediğine veya iptal ettirilip ettirilmediğine ilişkin ilgili gümrük idarelerinden ayrıca bahse konu teyitlerin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

3. DİR Otomasyon Uygulamasındaki Kontrol Kutucuğu:

DİİB taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilirken, DİR Otomasyon Uygulamasında yer alan bilgiler ile beyanname asılları üzerinde yer alan bilgiler kapatmayı değerlendiren İBGS personelince kontrol edilmekte ve sistemdeki verilerin kontrol edildiğine dair DİR Otomasyon Uygulamasının kapatma ekranında bulunan "kontrol" kutucuğu işaretlenmekte idi. Kontrol kutucuğunun işaretlenmesi halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gelecek beyannamede yapılan değişikliğe ilişkin bilgiler, daha önce İBGS personelince yapılan kontrolün pasifize edilmemesi açısından dikkate alınmamakta idi.

Diğer taraftan, İhracat: 2014/5 Sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi ile İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğin 48 inci maddesine "Bu Tebliğde gümrük beyannamesi aslının arandığı durumlarda, ilgili gümrük beyannamesi aslı aranmaksızın elektronik ortamda yer alan bilgiler, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili işlemlerde esas alınır." hükmü eklenerek, DİİB taahhüt hesabı kapatılırken Gümrük ve Ticaret Bakanlığından DİR Otomasyon Uygulamasına gönderilen beyanname verilerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, anılan Bakanlıktan yeni beyanname bilgileri gelmesi halinde, bu beyanname verilerinin ilgili tablolara yazılması gerektiğinden, DİR Otomasyon Uygulamasında yer alan kapatma ekranındaki "kontrol" kutucuğundaki işaret sistem tarafından otomatik olarak kaldırılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kontrollerden sonra yeni beyanname verilerinin sisteme aktarılmış olması halinde, Müdürlüğünüzce kontrolün tekrar yapılarak bahse konu kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 Veysel PARLAK
 Bakan a.
 Genel Müdür

 
EK:
Taahütname Örneği

DAĞITIM:

Gereği:Bilgi:
Güneydoğu Anadolu Bölge MüdürlüğüKanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü(İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
Güney Anadolu Bölge MüdürlüğüTürkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüİstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Batı Anadolu Bölge MüdürlüğüKanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü(İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
Batı Anadolu Bölge MüdürlüğüneKanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
Antalya Örün Denetmenleri Grup Başkanlığı(Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
Marmara Bölge MüdürlüğüneKaradeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Bursa Ürün Denetmenleri Grup BaşkanlığıKanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne(Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği)
Denizli Ürün Denetmenleri Grup BaşkanlığıKanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne(Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği)
Giresun Ürün Denetmenleri Grup BaşkanlığıKanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
Marmara Bölge Müdürlüğü(Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
 Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
 Kanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
 (Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
 Kanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
 (Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği)
 Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
 Kanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
 (Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)