Türkmenistan Menseli Bazi Tekstil Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (12.2.2015 t. 29265 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.2.2015 t. 29265 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/9/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili mevzuatta yapılan değişiklikler saklı kalmak kaydıyla, ithal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
26/9/201429131