Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 2015/6 Sayili Genelgesi (Çevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan düzenlenen Metal Hurda Ithalatçi Belgesi/Tehlikeli Atik Ihracat Izin yazisi Tek Pencere e-belge kapsamina alinmistir.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Yetkili Gümrükler - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 

 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/6 Sayılı Genelgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi/Tehlikeli Atık İhracat İzin yazısı Tek Pencere e-belge kapsamına alınmıştır.)
 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi
 
GENELGE
(2015/6 )
 

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dökümanlar" alanında beyan "2015/23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği" kapsamında Metal Hurda İthalatçı Belgesinin ve "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında Tehlikeli Atık İhracat İzin Yazısının 17.02.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0857 belge kodlu izin belgeleri (TPS-ÇŞB Metal Hurda İthalatçı Belgesi/Tehlikeli Atık İhracat İzin Yazısı) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (örn: Referans No: 15545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Sezai UÇARMAK
 Bakan a.
 Müsteşar V.