Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.02.2015 tarihli 6019586 sayili tasarruflu yazisi ( Ithalati uygunluk belgesine tabi esyada uygunsuzluk verilenin mahrecine iade veya baska ülkeye transit edilebilecegi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.02.2015 tarihli 6019586 sayılı tasarruflu yazısı ( İthalatı uygunluk belgesine tabi eşyada uygunsuzluk verilenin mahrecine iade veya başka ülkeye transit edilebileceği)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 20117910/111
Konu : Gümrük Yönetmeliğinin 181. maddesi kapsamında yapılan denetimler
DAĞITIM

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ithali her türlü izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılan kontroller sonucunda Türkiye Gümrük Bölgesine ithali uygun bulunmayan eşya ile ilgili olarak birtakım sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen kontroller eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonraki aşamalardan yalnızca birinde ve gümrük idaresinin koordinasyonunda yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ilgili kurumca yapılacak kontrol sonucunda eşyanın girişinin uygun görülmemesi halinde, uygun görülmeyen eşyanın taşıttan indirilmeksizin mahrece iade edilir veya ilgili kurumun uygun görüşü ile üçüncü bir ülkeye transit edilir.

Bununla birlikte, gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde yapılan kontroller sonucunda, ilgili kurumlarca yapılan düzenlemelerde aksine hüküm bulunmaması ve bu kurumlarca söz konusu eşyanın ithaline izin verilmemesi halinde, yükümlü talebi doğrultusunda eşya; mahrecine iade edilebilir veya ilgili kurumun uygun görüşü ile doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit edilebilir veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilebilir.

Diğer taraftan, gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra yapılan kontroller sonucunda eşyanın ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, kontrolden sorumlu kurum veya yetkili kurum tarafından ilgili kanun hükümleri kapsamında öngörülen yaptırımlar uygulanır. Uygunsuz çıkan ürünün geldiği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesi mümkündür. Bu durumda eşya, gümrük mevzuatının öngördüğü usuller çerçevesinde yurt dışı edilir.

Bu bağlamda; Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra yapılan kontroller sonucunda ithali uygun bulunmayan eşyanın mahrecine iade edilebileceği gibi üçüncü bir ülkeye de gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, yukarıda özetlenen mevzuat dahilinde işlem tesis edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 

 Alpay ARAS
 Bakan a.
 Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine