Gümrükler Genel Müdürlügünün 19.02.2015 tarihli ve 6046081 sayili yazisi (Sigara transitinde varis ülkesinin asgari bir resmi dilinde uyarici isaretlerin aranmasi gerektigi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2015 tarihli ve 6046081 sayılı yazısı (Sigara transitinde varış ülkesinin asgari bir resmi dilinde uyarıcı işaretlerin aranması gerektiği hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :96603261/120.01.02
Konu :Sigara Transiti
19.02.2015 / 6046081
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 22.03.2012 günlü ve 28241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1'inci maddesi "Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transitine; her bir paket ve ambalajında, dış paketleme ile etiketlerinde ve boş sigara paketleri üzerinde varış ülkesinin resmi dil veya dillerinde uyarıcı işaretleri bulunması kaydıyla izin verilir." hükmünü,

08.05.2012 tarihli ve 2012/14 sayılı Genelgenin 1'inci ve 2'nci maddeleri ise;

"1- Öncelikle Türkiye Gümrük Bölgesinden transiti yapılacak sigaraların varış ülkesi mevzuatına uygun olduğunun tevsiki gerekmektedir.

2- "Paket", "ambalaj", "dış paketleme" ve "etiket" ibarelerinden, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin 11 inci maddesi ile 04.11.2010 gün ve 27749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesiçerçevesinde, ürünün perakende satışında kullanılan paketler ve etiketler kastedildiğinden, birim paketlerde ve bu birim paketlerin birden fazlasının yer aldığı karton grupmanlarda, anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uyarıcı işaretler aranacaktır."

Hükümlerini amirdir.

Son dönemde Bakanlığımıza söz konusu Genelgenin uygulanmasına ilişkin tereddütler intikal etmiş olup, bahse konu Genelgenin 1'inci ve 2'nci maddeleri uyarınca, Türkiye Gümrük Bölgesinden transiti yapılacak sigaraların varış ülkesi mevzuatına uygun olduğunun tevsiki ile birlikte sigaraların birim paketlerinde ve bu birim paketlerin birden fazlasının yer aldığı karton grupmanlarda, 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, varış ülkesinin asgari bir resmi dilinde uyarıcı işaretlerin aranması gerekmektedir.

Bu itibarla, gerek 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gerekse 2012/14 sayılı Genelge hükümlerine titizlikle uyulması konusunda bağlantı gümrük müdürlüklerinizin uyarılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine