Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün 23.02.2015 tarihli ve 6123920 sayili yazisi (Antrepolara Kurulacak Kamera Sistemleri Için Ek Süre Talepleri)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.02.2015 tarihli ve 6123920 sayılı yazısı (Antrepolara Kurulacak Kamera Sistemleri İçin Ek Süre Talepleri)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genci Müdürlüğü
Sayı : 14117770/010.07
Konu : Antrepolara Kurulacak Kamera 
Sistemleri İçin Ek Süre Talepleri
23.02.2015 / 6123920
DAĞITIM

İlgi : 02.12.2014 günlü 4326746 sayılı yazımız.

02/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile, antrepolarda Ek-81/B'de sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunmasına ilişkin düzenleme yapılmış olup, ilgi yazımızla tüm antrepolardaki kamera sistemlerinin Ek-81/B'de belirtilen özelliklere uygun hale getirilmesi için antrepo İşleticilerine 25/02/2015 tarihine kadar süre verilmesi ile bu süre içerisinde kamera sisteminin kurulum veya değişim işlemlerine başlanmış ve süresi içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulmuş olması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 525 inci maddesinde belirtilen süreye kadar gümrük müdürlüğünce ek süre verilmesi talimatlandırılmştır.

31 Ocak 2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu 81/B no'lu ekte değişiklik yapılmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, antrepolara kurulacak kamera sistemlerine ilişkin ek süre verilmesi konusunda bazı tereddütlerin ve farklı uygulamaların olduğu anlaşıldığından aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

1- Antrepo işleticilerinin ek süre talepleri değerlendirilirken, sisteme ilişkin teknik şartname hazırlanması, ihale yapılması, teklif alınması, proje hazırlanması, sözleşme imzalanması, sipariş verilmesi, sistemin kurulumu vb. yapılan çalışmaların olup olmadığı gözönüne alınarak ek süre verilmesi,

2- Kamera sisteminin kurulumu için verilecek ek sürelerde firma başvurusundaki süre, kamera sayısı, antreponun büyüklüğü dikkate alınarak aşamalı olarak en fazla üçer aylık dönemler itibariyle ek süre verilmesi,

3- Verilen ek sürede kamera sisteminin bir an evvel kurulması için yürütülen çalışmaların takibinin yapılması, kamera sisteminin kurulumuna ilişkin mücbir sebep veya Öngörülmeyen durumların bulunması halinde gümrük müdürlüğünce durumun değerlendirilerek sonuçlandırılması,

4- Verilecek ek süre boyunca eşya girişine izin verilmesi,

5- Süresi içinde gümrük müdürlüğüne başvurulmaması veya herhangi bir işlem yapılmaması halinde antrepoya eşya girişinin durdurulması, yukarıda belirtilen işlemlere başlanması ve gümrük müdürlüğüne başvurulması halinde firmalara ek, süre verilmesi ve antreponun eşya girişine açılması,

6- Ham petrol ve transit akaryakıt depolanan antrepolar haricindeki akaryakıt antrepoları sayaç sisteminin kurulması ile birlikte kapanmış olacağından, kapanacak akaryakıt antrepolarında, sayaç sistemini görmesi kaydıyia mevcut kamera sistemlerinin kullanımına devam edilmesi,

7- Kurulacak kamera sistemlerinin, Yönetmelik ekinde aranan özellikleri taşıdığına dair antrepo işleticisi firma veya kamera sistemini kuran firmadan taahhütname alınması,

8- Antrepoda görevli gümrük mamurunca, kameranın genel özellikleri ile uyarı-alann sisteminin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Avni ERTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri