Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 2015/10 Sayili Genelgesi (Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri Ithal Izin Belgesinin Tek Pencere e-belge kapsamina alinmasi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mevzuat - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/10 Sayılı Genelgesi (Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesinin Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)

 

                                                                                                                  
T.C.
GÜMRÜK       VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk       Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/106.05     

12.03.2015

Konu : Tek       Pencere Sistemi - GTHB
 
      GENELGE
      (2015/10 )
 

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncımaddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan "Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2015/5) Ek-6" kapsamındaki ürünler için verilen belgelerin 17.03.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0858 (eski 479) belge kodlu izin belgeleri (TPS-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 15545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                
 Sezai UÇARMAK
 Bakan a.