Gümrük Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (13.3.2015 t. 29294 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Yönetmeliği - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.3.2015 t. 29294 s. R.G.)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 198 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

   

“e) 201 inci maddenin dördüncü fıkrası    uyarınca yapılacak tahliller için numune alınmasına ilişkin usul ve esaslar    Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 201 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   

“MADDE 201 – (1) Laboratuvar tahlillerinin    gümrük laboratuvarında yapılması esas olmakla birlikte gümrük laboratuvarları    dışındaki akredite laboratuvarlara da tahlil yaptırılabilir. Tahlilin    yaptırılacağı akredite laboratuvarın tespitinde eşyanın özelliklerine göre    istenilen tahlili yapabilecek sırasıyla en yakın üniversite, ilgili bilimsel    kuruluş, uzman ve uygulayıcı kurum laboratuvarları, özel laboratuvarlar    dikkate alınır. Akredite laboratuvarlarca düzenlenecek tahlil raporları    doğrudan gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne gönderilir.    Muayene ile görevli memur tarafından eşyanın tarife tespitinin yapılamaması    durumunda, tahlil sonuçları tarife tespiti amacıyla en yakın gümrük    laboratuvarına gönderilir. Tahlil masrafları yükümlü tarafından karşılanır.
   
   (2) Tahlilin gönderildiği gümrük laboratuvarında yapılamaması halinde bu    tahlil, masraflarının yükümlülerce karşılanması şartıyla gümrük    müdürlüklerince uygun görülen akredite laboratuvarlarda yaptırılabilir.    Tahlilin yaptırılacağı laboratuvarın tespitinde birinci fıkrada belirtilen    sıra takip edilir.
   
   (3) Numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesinin tehlikeli veya    külfetli veya özellik arz ettiği belirlenen durumlarda ithalatın    gerçekleştiği gümrük idarelerinde analiz cihazı bulundurulmasına veya    yükümlüsünce yerinde tahlil için gerekli laboratuvar olanaklarının sağlanması    halinde, laboratuvar tahlilinin buralarda yaptırılmasına ve söz konusu    tahlilleri yapmak üzere kimyager görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar    Bakanlıkça belirlenir.
   
   (4) Bakanlık birinci fıkra hükmüne göre gümrük laboratuvarında tahlile tabi    tutulan eşyayı, akredite dış laboratuvarlarda tekrar tahlil yaptırma    yetkisini haizdir. Gümrük laboratuvarının analiz sonuçları ile akredite dış    laboratuvara yaptırılan analiz sonuçlarının uyuşmaması halinde, tahlil    masrafları yükümlüsünce ödenmek şartıyla eşyanın tahlili başka bir akredite    laboratuvarda tekrar yaptırılabilir. Bu durumda eşyanın mahiyeti ve GTİP’i    hakkındaki nihai karar Bakanlıkça verilir.
   
   (5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve    yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı    durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil    sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve    esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –
 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürüt