GTIP 2309 nolu katkili yemler ile biyosidal ürünler ve tibbi olmayan veteriner müstahzarlari ve hayvancilik sarf malzemelerinin KDV oranlari

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


kdv - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: 50426076-130[28-2014/20-1131]-13                                                18.07.2014

 

KONU: GTİP 2309 nolu katkılı yemler ile biyosidal ürünler ve tıbbi olmayan veteriner müstahzarları ve hayvancılık sarf malzemelerinin KDV oranları

 

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, blok mineral yemler, melas ile tatlandırılmış hayvan gıdaları, iz mineral madde karışımları, sağım öncesinde ve sonrasında kullanılan meme dezenfektanları, tıbbi olmayan veteriner müstahzarları ve süt sağım makinelerinin temizliğini yapan asit ve alkali temizlik maddeleri tesliminde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin;  B)Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün

            - 18 inci sırasında, "Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler"

            - 20 nci sırasında, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler,"

            - 22 nci sırasında, 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı, 21.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren 01.09.2008 tarih ve 2008/14092 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede; TGTC'ndeki GTİP No'ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar,

            - 23 üncü sırasında, "Küspe .... her türlü fenni karma yemler, (kedi köpek mamaları hariç) ..." ibaresi yer almaktadır.

            TGTC'nin 23 üncü Faslı "Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler"i kapsamaktadır. Bu fasla ait 23.09 tarife pozisyonunda "Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar" tanımlanmıştır. Bu pozisyon "2309.10 kedi veya köpek maması" ile "2309.90 Diğerleri (Yani kedi köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarlar)" şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Bunlar arasında, "Tatlandırılmış hayvan gıdaları (melasın veya benzeri tatlandırıcı maddelerin bir veya daha fazla besleyici maddelerle olan karışımları)" "Tam gıdalar (enerji veren besin maddeleri, vücudu onarıp güçlendirici, proteinle zengin besin maddeleri veya mineraller, fonksiyonel besin maddeleri)" "Tarımsal olarak üretilen yemleri tamamlayıcı (dengeleyici) hayvan gıdaları" ve "Tam veya tamamlayıcı hayvan gıdalarının yapımında kullanılan müstahzarlar" bulunmaktadır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP No'ları arasında "2309.90.91.00.00 Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları", "2309.90.96.90.12 İz mineral maddeler", "2309.90.96.13 Yem için hazırlanmış taşıyıcı aktif madde karışımları" ve "2306.90.96.19 Diğerleri" GTİP No'ları da sayılmıştır.

            Buna göre,

            - TGTC'nin 2309.90 tarife alt pozisyonunda yer alan ve yukarıda sayılan hayvan yemleri KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 23 üncü sırasında sayılan "her türlü fenni karma yemler ... vb. hayvan yemleri" kapsamında değerlendirilmektedir.

            Bu nedenlerle, hayvan gıdası olarak kullanılan blok mineral yemin, melas ile tatlandırılmış hayvan gıdasının, iz mineral maddelerin ve iz mineral madde karışımlarının söz konusu 23 üncü sırada sayılan hayvan yemleri kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması,

            - Sağım öncesinde veya sonrasında kullanılan ve biosidal ürün olarak nitelendirilen meme dezenfektanları ile süt sağım makinalarının temizliğinde kullanılan asit ve alkali maddelerin söz konusu 18 inci sıradaki hükme göre, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürün kapsamında olması halinde, 31.12.2007 tarihinden itibaren veya söz konusu 22 nci sırada sayılan eşyalar kapsamında olması halinde, 20.07.2008 tarihinden itibaren ithal ve teslimi % 8 oranında aksi takdirde genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması,

            - Tıbbi olmayan veteriner müstahzarlarının, yukarıda değinilen 20 nci sıradaki hükme göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ürünleri kapsamında olması halinde, 31.12.2007 tarihinden itibaren, ithal ve tesliminin % 8 oranında, veteriner ispençiyari ürünü olmaması halinde ise genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

                  
     

       

     

       

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.