Kanola yaginin KDV orani

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


Kanola yağının KDV oranı- Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

sayı: 39044742-010-1534                                                                                        02.06.2014

Konu: Kanola yağının KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda,  bitkisel yağ üretimi faaliyetinde bulunduğunuz ve kanola ( kolza ) tohumlarının işlenmesi ile elde edilen kanola yağını ürettiğiniz belirtilerek;

             - Üretmiş olduğunuz sofralık kanola yağının, alıcılar tarafından sofralık kullanım alanı dışında yakıt, makine yağı, hayvan yemi üretimi ile kozmetik sektöründe kullanılması durumunda,

             -  Kanola yağı üretimi yapılan kanola tohumlarının yapılan analiz sonucu GDO lu çıkması halinde, elde edilen kanola yağının gıda sektöründe değil yem ve boya sanayinde kullanılması durumunda,

             uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

              KDV oranları, KDV  Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

             2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (A/11) sırasında "TGTC nin 15 no.lu fasılında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar" yer almaktadır.

             TGTC  nin 15. faslında "Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar" tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 1516.20 alt tarife pozisyonunda "Bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları" sayılmıştır.

            Bu pozisyona ait 1516.20.91.00.21 kolza yağı (Net ağırlığı 1 kg veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler) ve 1516.20.95.00.11 kolza yağı [Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)] ve 1516.20.98.00.29 Diğerleri (Net ağırlığı 1 kg dan fazla ambalajlarda satışa arz edilenler) (serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle %50 den az olan diğer yağlar) GTİP numaralarında kolza yağı tanımlanmıştır.

            TGTC nin 1516.20.95.00.11 GTİP numarası kapsamındaki kolza yağı teknik ve sınai amaçlarla kullanılır nitelikte olup, insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılan nitelikte değildir.

             Dolayısıyla, TGTC nin;

             - 1516.20.91.00.21 ve 1516.20.98.00.29 GTİP numaraları kapsamında bulunan kolza (kanola) yağının insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli mahiyette olması nedeniyle 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (A/11) sırasında sayılan yağ kapsamında değerlendirilerek, ithal ve tesliminin % 8 oranında,

             -1516.20.95.00.11 GTİP numarası kapsamındaki kolza yağının ise insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmaması yani, teknik ve sınai amaçlarla kullanılır nitelikte olması nedeniyle söz konusu sıra kapsamında bulunmadığından, ithal ve tesliminin genel oranda (%18),

             KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.