Gümrük ve Ticaret Bakanligi Yer Degistirme Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (26.03.2015 T. 29307 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.03.2015 T. 29307 R.G.)

   

         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

   

         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME

   

         YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

   

         DAİR YÖNETMELİK

   

         (26.03.2015 T. 29307 R.G.)

   

         MADDE 1 – 7/7/2012    tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret    Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının    (b) bendine “Tasfiye İşletme Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İşletme    Müdür Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

   

 

   

         MADDE 2 – Aynı    Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi    yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesine “12,” ibaresinden    sonra gelmek üzere “13/A,”, üçüncü cümlesine “ihtiyaç giderilinceye kadar,”    ibaresinden sonra gelmek üzere “dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev    yapan personel hariç” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Çalışma    süresini dolduran personel, 12 ve 16 ncı” ibaresi “Çalışma süresini dolduran    personel, 12, 13/A, 16 ve 25 inci” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasının    son cümlesi ile sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

   

 

   

         MADDE 3 – Aynı    Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

   

      “(2) Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak    görevlendirilenler, sağlık ve can güvenliği mazereti bulunanlar, bu    Yönetmeliğin 13/A, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ataması yapılanlar,    görevden uzakta iken göreve iade edilenlerden bölge hizmet süresi dolu    olanlar, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin    ile her türlü aylıksız izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen    görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduran veya yer    değiştirme dönemi hesap tarihi itibariyle hizmet süresini tamamlayacak    olanlardan ücretsiz izin kullanmaları nedeniyle bölge hizmet süresi eksik    kalanların, ücretsiz izin dönüşü eksik kalan sürelerini tamamlamalarını    müteakip yapılacak atamalarında ve bu fıkra kapsamında ataması yapılanların    eşlerinin atamalarında yer değiştirme dönemi beklenilmez.”

   

 

   

         MADDE 4 – Aynı    Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki    şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “başlayış tarihleri    arasında geçen süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile hastalık izni    kullanmak suretiyle geçirilen süreler” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye    aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

   

      “Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesi için ilave çalışma    sürelerinin her bir yılına ek bir puan verilir.”

   

      “(8) Hizmet bölgesi dışında başka bir idarede geçici olarak görevlendirilen    süreler hizmetin geçirildiği yerden puanlandırılır.”

   

 

   

         MADDE 5 – Aynı    Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   

 

   

         “MADDE 11 – (1)    Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri e-atama yoluyla aşağıdaki ilkeler    çerçevesinde yapılır:

   

      a) Yer değiştirme döneminde, atamaya tabi tutulacak personel ve atama    yapılacak hizmet alanlarının kontenjan sayıları, Kurulca tespit edilerek    bilgisayar programına veri girişi sağlanır.

   

      b) Kurul kararı ile görev yeri belirlenenlerin atamaları öncelikle yapılır.    Daha sonra, beşinci hizmet bölge süresini tamamlamamış olanlardan kontenjan    sayısı kadar personel puan ve tercih üstünlüğüne göre e-atama ile beşinci    hizmet bölgesine atanır.

   

      c) (b) bendinde yer alan personelden kontenjan sayısı nedeniyle atanamayanlar    ile beşinci hizmet bölge süresini tamamlamış diğer personelin atamaları,    hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre (d) ve    (e) bentleri çerçevesinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hizmet    bölgelerine yapılır.

   

      ç) Sadece bir hizmet bölgesine atanabilecek durumda olanlar için, bu sayı    kadar kontenjan program tarafından rezerve olarak tutulur ve (b) ile (c)    bentlerinde yer alan usule göre yerleştirmeler yapılır.

   

      d) Bir hizmet bölgesine atanacak personelin görev yapacağı hizmet alanının    belirlenmesinde, hizmet puanı daha yüksek olanların tercihlerine,    tercihlerine yerleşememesi halinde ise A tipi hizmet alanlarından başlayarak,    diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre    atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.

   

      e) Tercihte bulunmayan personelin hizmet puanı üstünlüğü, atanmaları    esnasında öncelik hakkı teşkil etmez. Bu personel tercihte bulunanların    atamaları gerçekleştikten sonra puanı en düşük olandan başlanarak C birim alt    tipinin alt tip sırası en düşük olan hizmet alanından itibaren, diğer boş    kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atanır.

   

      (2) 12, 13/A, 14, 15, 16, 20 ve 25 inci maddeler ile 8 inci maddenin üçüncü    ve yedinci fıkraları ile bölge amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda    görev yapanlar, Dedektör Köpek İdarecileri, X-Ray Operatörleri, Gemi Arama    Eğiticileri, tüm hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini dolduranlar ve    14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe    konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15 inci    maddesi kapsamında değerlendirilenler ile görevden uzakta iken bölge hizmet    süresini dolduran personelden göreve iade edilenler ile 657 sayılı Kanunun 72    nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız    izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet    bölgesi çalışma süresini dolduranlar e-atamaya tabi tutulmaz. Bunların    atanacağı yerin tespit işlemleri puan üstünlüğü dikkate alınmadan idarenin    ihtiyacı ve tercihlere göre Kurulca yerine getirilir.

   

      (3) Personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde sırasıyla beş, dört, üç    ve ikinci bölgede görev yapan personele, her iki personelin aynı bölgede    görev yapması halinde yaşı büyük olana öncelik verilir.”

   

 

   

         MADDE 6 – Aynı    Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

   

         “Mazeret grupları

   

         MADDE 12 – (1)    Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi    halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir;    çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölge ve alanlarına    atanabilir.

   

      a) (A) Sağlık mazereti,

   

      b) (B) Aile birliği mazereti,

   

      c) (C) Can güvenliği mazereti.

   

      (2) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; sağlık, aile birliği ve can güvenliği    öncelik sırası esas alınır.

   

      (3) Mazeretleri nedeniyle yeri değiştirilecek olanların atamaları öncelikle;    aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin    karşılanamaması veya görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması    halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin    karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir. Mazeretleri nedeniyle yeri    değiştirilenlerden bölge hizmet süresi dolu olanların, mazeretlerinin ortadan    kalkması halinde ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresi    tamamlattırılır.

   

      (4) Sağlık ve aile birliği mazeretleri nedeniyle, başka hizmet bölgesi veya    alanına atanan ya da yerinde bırakılan memurlardan bölge hizmet süresi dolu    olanlar, mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Ocak ayından itibaren alacağı    belge ile belgelendirmek ve Mart ayının sonuna kadar Başkanlığa göndermek    zorundadırlar. Kurul, gönderilen belgeleri her yıl yeniden değerlendirir.    Mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgeleri göndermeyenlerin mazeret hallerinin    ortadan kalktığı kabul edilerek, buna göre işlem yapılır.”

   

 

   

         MADDE 7 – Aynı    Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

   

         “Mazerete dayalı yer değiştirme esasları

   

         MADDE 13 – (1)    Mazeretlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

   

      a) Sağlık mazeretine dayanarak yer değişikliği; memurun sağlık mazeretine    dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için;    kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı    kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde ya    da görev yerinin değişmesi halinde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut    görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini    eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık    kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

   

      b) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği, memurun;

   

      1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma    imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi    tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere    atanması suretiyle yapılabilir.

   

      2) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta çalışıyor olması halinde, Bakanlığın    daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

   

      3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli    koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet    ihtiyacının bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

   

      4) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu    yere atanması suretiyle yapılabilir.

   

      5) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl    sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile    işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda    olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir. Ancak, bu hüküm    beşinci ve dördüncü hizmet bölgesine atanacakların bu bölgelerin ihtiyacını    karşılamaması durumunda bu bölge hizmet sürelerini tamamlamayanlar için    uygulanmaz.

   

      6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma    isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli    olarak çalıştığına veya atanmayı ya da yerinde kalmayı talep ettiği yerde    eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi    adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da    birinci fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde    bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme    başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de    eklenmesi gerekir.

   

      c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği;

   

      1) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde    bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu    çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit    altında bırakacağının mahkeme kararı veya valilik makamından alınacak    belgeyle belgelendirmesi gerekir.

   

      2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin    Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi    uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu    tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet    alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise    diğer hizmet bölgelerine atanabilir.”

   

 

   

         MADDE 8 – Aynı    Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi    eklenmiştir.

   

         “Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

   

         MADDE 13/A – (1)    İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk    oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya    bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar    engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme    talebinde bulunabilir.

   

      (2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere    tabi olmaksızın kadro imkânları ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak    karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

   

      (3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu    çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep    etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu    fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

   

       (4) Engellilik durumu devam ettiği sürece istek dışında memurun yeri    değiştirilmez. Bölge hizmet süresini tamamlayanlardan Bakanlıkça gerekli    görülmesi halinde engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve    araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu    raporu talep edilebilir. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında    bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

   

         MADDE 9 – Aynı    Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen    “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.

   

         MADDE 10 – Aynı    Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   

         “MADDE 18 – (1)    Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler    aşağıda gösterilmiştir.

   

      a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen    izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin bölge    hizmet süresinin toplam altı ayı geçmeyen kısmı,

   

      b) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda eski görevinden    ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

   

      c) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi    bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet    Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi    halinde bu sürelerin tamamı,

   

      ç) Hizmet bölgesi dışında geçirilen, yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici    görev süreleri,

   

      d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen süreler, kurs, konferans, seminer ve    toplantılarda geçen süreler.

   

      (2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin    hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılır.

   

      a) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri,

   

      b) Aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler,

   

      c) Başka yerdeki bir görevin vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin    tamamı,

   

      ç) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer    değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi    halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri,

   

      d) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir    görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen    hizmet süreleri,

   

      e) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen sürelerin tamamı.”

   

         MADDE 11 – Aynı    Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki    şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

   

      “c) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında    geçirdiği süreler.”

   

      “e) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin bölge    hizmet süresinin toplam altı ayı geçen kısmı.”

   

          MADDE 12 – Aynı    Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesinde geçen    “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.

   

         MADDE 13 – Aynı    Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

   

      “(3) Bu duyuru üzerine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma    süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ve çalışma    süresini tamamlayarak yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ile    mazeretlerine binaen tercihte bulunacak personel, Ek-4 formu doldurarak,    varsa mazeret belgeleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar    bağlı bulundukları bölge müdürlükleri kanalıyla Başkanlığa gönderirler.”

   

          MADDE 14 – Aynı    Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki    şekilde değiştirilmiştir.

   

      “Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile    yerinde bırakılanlardan, mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit    edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer    değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölgesi ve alanlarına atamaları    gerçekleştirilir.”

   

         MADDE 15 – Aynı    Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten    kaldırılmıştır.

   

         MADDE 16 – Aynı    Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında geçen    “yürürlük” ibareleri “7/7/2012” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü    fıkrasında geçen “Yürürlük tarihinden önce, 7 nci maddenin birinci    fıkrasının” ibaresi “7/7/2012 tarihinden önce, 7 nci maddenin birinci    fıkrasının” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki    şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı fıkra eklenmiştir.

   

      “(5) Bu fıkranın yürürlük tarihinden önce yer değiştirmeye tabi geçen    hizmetler bu fıkranın değişikliğinden önceki hükme göre, bu fıkranın yürürlük    tarihinden itibaren yer değiştirmeye tabi geçen hizmetler Ek-3 Hizmet Puanı    Tespit Formuna göre puanlandırılır.

   

      (6) Ek-1 sayılı cetvelde yer alıp, bu fıkranın yürürlük tarihi itibariyle    hizmet bölgesi değiştirilen hizmet alanlarında, yürürlük tarihinden önce yer    değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetler, bu fıkranın yürürlük    tarihinden önceki Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet alanlarının dâhil    olduğu hizmet bölgelerinde geçmiş sayılır.”

   

         MADDE 17 – Aynı    Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “yürürlükten”    ibareleri “7/7/2012 tarihinden” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci    fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve    dördüncü fıkralar eklenmiştir.

   

      “(2) 7/7/2012 tarihinden önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresi    eksik olanlar ise bu sürelerini bulundukları yerde tamamladıktan sonra, aynı    hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, başka hizmet alanı    bulunmaması halinde başka hizmet bölgesine atanırlar.

   

      (3) Bu fıkranın yürürlük tarihi itibariyle bölgesi değişen hizmet    birimlerinde ve EK-1 sayılı cetvelden çıkartılan bağlantı idarelerde görev    yapanlar, halen görev yaptığı hizmet biriminin yürürlükten önce tabi olduğu    hizmet bölgesinden sayılmak üzere, eksik kalan hizmet süresi kadar    çalıştıktan sonra başka bir hizmet alanına atanırlar.

   

      (4) Bu Yönetmeliğin EK-1 sayılı cetvelinde yer alan beşinci hizmet    bölgesinde, bu fıkranın yürürlük tarihinde görev yapanlardan e-atama    suretiyle görev yeri tespit edilenlerin ilk atamaları yazılı talepleri    olmaması halinde, yapılan değişiklik ile beşinci hizmet bölgesinden dördüncü    hizmet bölgesine aktarılan idarelere yapılmaz.”

   

         MADDE 18 – Aynı    Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

   

         MADDE 19 – Aynı    Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

   

         MADDE 20 – Aynı    Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.

   

         “Hizmet puanı değerlendirmesi

   

         GEÇİCİ MADDE 8 – (1)    İpekyolu ve Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görev yapan    personelden, hizmet binasının taşınamaması nedeniyle Habur gümrük sahası veya    Gürbulak gümrük sahasında fiilen görev yapanların bu sürelere ilişkin hizmet    puanları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci hizmet    bölgesinin C birim alt tipinden değerlendirilir.”

   

         MADDE 21 – Aynı    Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

   

         “Emeklilik hükmü

   

         GEÇİCİ MADDE 9 – (1)    Bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini tamamlayanlardan 30/9/2015    tarihine kadar emekli olmaları şartıyla yerinde bırakılanlar, emekli olma    isteğinden sarfınazar etmeleri halinde yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin    atamaya tabi tutulurlar.”

   

         MADDE 22 – Aynı    Yönetmeliğin eki EK-1 sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

   

         MADDE 23 – Aynı    Yönetmeliğin eki EK-3 sayılı “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER    DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNE ESAS HİZMET PUANI TESPİT FORMU” ekteki şekilde    değiştirilmiştir.

   

         MADDE 24 – Aynı    Yönetmeliğin eki EK-4 sayılı “YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU”    ekteki şekilde değiştirilmiştir.

   

         MADDE 25 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

         MADDE 26 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
               

                                             Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

               

                                             Tarihi

               

                                             Sayısı

               

                              7/7/2012

               

                              28346

               

                                             Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî                Gazete'nin

               

                                             Tarihi

               

                                             Sayısı

               

                              9/5/2013

               

                              28642

   
   

            Ekler için tıklayınız