ISTANBUL VERGI DAIRESI BASKANLIGI - Ihracatla ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadigi hk.

ISTANBUL VERGI DAIRESI BASKANLIGI - Ihracatla ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadigi hk.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 97895701-155[Ek-2-2014/281]-381                                                                     06/03/2015

Konu : İhracatla ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinde, serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinin ihracat hükmünde olduğu hükmünün bulunduğu belirtilerek, bu hüküm kapsamında dış sefere çıkan Türk bayraklı ya da yabancı bayraklı hava taşıtlarına teslim edilen yakıtların tesliminin ihracat olması nedeniyle, söz konusu teslimlere ilişkin gümrüklere verilen beyannamelerin İhracat 2008/6 sayılı Tebliğ kapsamında Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi aranmaksızın damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) tarafından birlikte tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Mezkur Kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğde, döviz kazandırıcı faaliyet tanımının, ihracat ile bu Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, ihracat olarak istisnadan yararlanacak işlemler ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine dayalı olarak istisna kapsamına alınan faaliyetler tebliğde tek tek sayılarak belirlenmiş, sayılanlar dışındaki faaliyetler damga vergisi ve harç istisnası kapsamında değerlendirilmemiştir.

 

            Mezkur Tebliğin "3.1. İhracat İşlemleri" başlıklı bölümünde, ihracat olarak sayılan işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla işlem yapan kuruluşlarca re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği belirtilmiştir.

 

            Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinde, serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi işlemlerinin ihracat hükmünde olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Buna göre, serbest dolaşımda bulunan yakıtların yurt dışına sefere çıkan Türk bayraklı ya da yabancı bayraklı hava taşıtlarına (bakım ve onarım kapsamında teslim edilenler hariç) teslimi için düzenlenen gümrük beyannamelerine, ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, re'sen damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.

 

                Bilgi edinilmesini rica ederim

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc