Gümrük ve Ticaret Bakanligi-Tasfiye isleri genel md.lügü (Fikri ve Sinai Haklar Mevzuatina Uygun esyalarin tasfiyesi)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi-Tasfiye isleri genel md.lügü (Fikri ve Sinai Haklar Mevzuatina Uygun esyalarin tasfiyesi)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 30157710/942.02.03

Konu : Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatına Konu Eşyanın Tasfiyesi

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : a) 05/07/2012 tarihli ve 2012/5 sayılı Genelge.

 

b) 12.01.2015 tarihli ve 30157710-380.99/00005173578 sayılı yazımız.

 

Fikri ve sınai haklar mevzuatına konu eşyanın tasfiyesiyle ilgili olarak ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda yer alan "...Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş ve tasfiye işlemleri başlamış ise, satışların ve eşyanın tesliminin durdurulması, başvuru tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde yetkili mahkemeden alınmış ihtiyati tedbir kararının tasfiye işletme müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde mahkeme sonucunun beklenilmesi..." ifadesi, "...Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmış ise, satışların ve eşyanın tesliminin durdurularak hak sahibine bildirimde bulunulması, bildirim tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde yetkili mahkemeden alınmış ihtiyati tedbir kararının tasfiye işletme müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde mahkeme sonucunun beklenilmesi..." şeklinde değiştirilmiştir.

 

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan bazı gerçek veya tüzel kişilerce tasfiye işletme müdürlükleri tarafından ihale yoluyla satışa sunulan markasız eşya ile ilgili başvuruda bulunularak işlemlerin durdurulması ve marka belirtilmeyen eşyanın hangi markalara ait olduğu, eşya sahibi/zilyedi, menşe/çıkış ülkesi gibi bilgilerin istendiği anlaşılmıştır.

 

Gümrük Yönetmeliğinin;

-        102 nci maddesi "...(2) Gümrük idareleri, hak sahibine olası hak ihlaline ilişkin tebliğde bulunmadan önce eşyanın fikri ve sınai haklarını ihlal eder nitelikte olduğuna dair şüphe duyulan hususları desteklemek amacıyla hak sahibinden gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri talep edebilir. Bu aşamada, hak sahibine eşyanın miktarı ve niteliği dışındaki bilgiler açıklanmaz...",

-        103 üncü maddesi "...(3) Bu madde uyarınca yapılacak başvurulara, başvuru sahibinin söz konusu eşya ile ilgili olarak hak sahibi olduğunu ve hakkın Türkiye’de tescil edildiğini kanıtlayan bir belgenin de eklenmesi gerekir...",

-        104 üncü maddesi ise "...Gizli nitelikte ve mesleki sır kapsamında olan bilgiler ile ticari ve endüstriyel sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, alıcı, gönderici, beyan sahibi ve eşyanın zilyedine ilişkin isim ve adres bilgileri ile söz konusu eşyanın menşe ve kaynak ülkesi, gibi bilgiler yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak amacıyla talepte bulunan hak sahibine verilir...",

 

hükümlerini amirdir.

 

Bu çerçevede,

-        Satışa sunulan eşyanın markası varsa satış listelerinde/ilanlarında bunun mutlaka belirtilmesi, markası bulunmayan eşya için satış listelerinde/ilanlarında "markasız" ifadesinin kullanılması; bu kapsamdaki eşyanın satışı sonrasında düzenlenecek fatura ve teslim fişlerinde eşyanın varsa markasına/ayırt edici özelliklerine yer verilmesi ve eşyanın niteliklerini gösterecek şekilde fotoğrafları çekilerek bunların dosyasında muhafaza edilmesi,

-        Markasız eşyanın marka hakkı sahiplerince kendi markalarını ihlal eder nitelikte olup olmadığı yönünden incelenmek istenmesi halinde gerekli kolaylığın gösterilmesi,

-        Hak sahibi olduğunu belgeleyemeyen gerçek veya tüzel kişilerden gelen taleplere, "hak sahibi oldukları belgelenmedikçe işlem yapılamayacağı" yönünde bildirimde bulunulması,

-        Talepte bulunan hak sahiplerine ise sadece hak sahibi oldukları markalarla ilgili bilgi verilmesi,

 

gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Kadir GUNDOGDU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Gürbulak, Kaçkar ve Pamukkale GTBM hariç)Bazı gerçek veya tüzel kişilerce tasfiye işletme müdürlükleri tarafından ihale yoluyla satışa sunulan markasız (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatına Konu Eşya) eşya ile ilgili başvuruda bulunularak işlemlerin durdurulması ve marka belirtilmeyen eşyanın hangi markalara ait olduğu, eşya sahibi/zilyedi, menşe/çıkış ülkesi gibi bilgilerin istendiği;


 -Satışa sunulan eşyanın markası varsa satış listelerinde/ilanlarında bunun mutlaka belirtilmesi, markası bulunmayan eşya için satış listelerinde/ilanlarında "markasız" ifadesinin kullanılması; bu kapsamdaki eşyanın satışı sonrasında düzenlenecek fatura ve teslim fişlerinde eşyanın varsa markasına/ayırt edici özelliklerine yer verilmesi ve eşyanın niteliklerini gösterecek şekilde fotoğrafları çekilerek bunların dosyasında muhafaza edilmesi, 

 -Markasız eşyanın marka hakkı sahiplerince kendi markalarını ihlal eder nitelikte olup olmadığı yönünden incelenmek istenmesi halinde gerekli kolaylığın gösterilmesi, 

 -Hak sahibi olduğunu belgeleyemeyen gerçek veya tüzel kişilerden gelen taleplere, "hak sahibi oldukları belgelenmedikçe işlem yapılamayacağı" yönünde bildirimde bulunulması, 

 -Talepte bulunan hak sahiplerine ise sadece hak sahibi oldukları markalarla ilgili bilgi verilmesi,        
   
   gerektiği
 hk.

Dosya : sirkuler_15_209.zip

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc