EKONOMI BAKANLIGI- Ürün Güvenligi ve Denetimi Genel Müdürlügü (2015/3 Sayili ÜGD Tebligi hk)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : 30188204 - 010.05 -43244
Konu : 2015/3 Sayılı ÜGD Tebliği
01.04.2015
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)'nde 17/02/2015 tarihli ve 29270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/27 sayılı Tebliğ ile yapılan değişikliğin ardından, Tebliğin uygulamasında yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak gerek sektör temsilcileri, gerekse ilgili Bakanlıklarla yapılan toplantılar neticesinde, Tebliğin yeniden değiştirilmesi ihtiyacı doğmuş ve bu çerçevede 2015/28 sayılı Tebliğ, 04/03/2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak anılan Tebliğ değişikliğinin, uygulamada yaşanan sıkıntıları tam olarak çözüme kavuşturamaması nedeniyle, 14/03/2015 tarihli ve 29295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/29 sayılı Tebliğ ile 2015/3 sayılı Tebliğde bir kez daha değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişikliği uyarınca, 39.01-39.14 GTİP'li (39.03 hariç) maddelerin ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapak olmaması halinde, bir örneği Tebliğin ek-8'inde yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilecektir, ilgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çevresel kontroller yapılmak üzere gönderilecek, diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmayacaktır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet KARABAY
Bakan a.
Genel MüdürYardımcısı V.

DAĞITIM:
Ankara Sanayi Odası
Boya Sanayicileri Derneği Bosad