Gümrükler Genel Müdürlügü -Antrepolarda Görevlendirilen Memurlar- 03.04.2015 / 7019512

Gümrükler Genel Müdürlügü -Antrepolarda Görevlendirilen Memurlar- 03.04.2015 / 7019512


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :40216608/131.99

Konu :Antrepolarda Görevlendirilen Memurlar

 

03.04.2015 / 7019512

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan antrepolarda görevlendirilen memurlarla ilgili olarak;

 

– Aynı anda birden fazla antrepoya bakması nedeniyle zaman zaman görevli olduğu diğer antrepoya giderken mevcut antreponun bütün işlerini durdurabildiği,

– Özel işleri, katıldığı toplantı vb. durumlarda istedikleri zaman antrepoyu açabildikleri, istedikleri zaman kapatabildikleri,

şeklinde sorunlar yaşandığı ve bu durumda antrepoların iş yapamadığı ve antrepo işleticilerinin müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getiremediği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 2014/1 sayılı İç Genelgenin;

1 nci maddesinde: “Antrepolara memur görevlendirmeleri yapılırken antrepodaki işlemlerin aksamadan mevzuata uygun yürütülmesini sağlayacak ve denetim zafiyetine yol açmayacak şekilde ve sayıda görevlendirme yapılacaktır. Antrepoda yapılan işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesinden gümrük müdürü ve bölge müdürü de sorumludur.”,

18 inci maddesinde ise: ” Antrepoda görevli memurlarca yapılacak olan antrepolara eşya girişi, antrepolardan eşya çıkışı, antrepoların sayımı ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı, memurların görevi başında bulunup bulunmadığı, görevlendirmelerin işleri aksatmayacak şekilde makul sayıda yapılıp yapılmadığı ve benzeri hususlar düzenli aralıklarla Bölge Müdürlüklerince kontrol edilecek; görevini tamamen ya da gereği gibi yapmayan Personel hakkında idari ve cezai işlem uygulanacaktır.” hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, söz konusu sorunların yaşanmaması için anılan Genelge hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve ilgili personelin konuyla ilgili olarak talimatlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc