Bu bilgileri mutlaka not edin, Ukrayna Gümrük Kanunu’na iliskin çok özel çalisma (31.05.2012)

small_ukranya-gumruk.jpg


Türkiye Cumhuriyeti Odesa Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği tarafından hazırlanan  ”01 Haziran 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yeni Ukrayna Gümrük Kanunu’nda  Öne Çıkan Bazı Önemli Hususlara İlişkin Özet Not” isimli özel çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz.

(Gümrük Kanunu’ndan Derlenmiştir)

 → Gümrük düzenlemeleri ile ilgili bağlayıcı talimat, kararname, genelge  vb. hazırlanması ve  yayımlanması yetkisi Devlet Gümrük İdaresi’nden alınarak, Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir.

(Bavul/Kargo Ticareti)

Gerçek kişilerin gümrük rejimine tabi olmadan bedelsiz olarak, (bandrol vergisine tabi alkol ve tütün mamulleri vb. hariç) Ukrayna’ya getirebilecekleri eşya değeri,  günde bir defadan fazla olmamak ve ağırlığı 50 kilogramı aşmamak  şartıyla, mevcut 200 Euro’dan;

-          Havalimanlarında 1.000 (bin) Euro’ya,

-          Kara ve deniz sınırlarında 500 (beşyüz) Euro’ya,

-          Uluslararası posta kolileri ile ülke dışından gönderilecek eşyalar  için  300 Euro’ya yükseltilmiştir.

- Gümrük değeri 1.000 (bin) Euro ile  10.000 (onbin) Euro arasında olan eşyalar için; gümrük organlarına yazılı beyanda bulunma zorunluluğu  getirilmiş olup, getirilen eşyadan gümrük değerinin yüzde 10’u oranında vergi ve Katma Değer Vergisi (yüzde 20) tahsil edilecektir. (Ukrayna’ya girişte alınan vergi; eşyanın  gümrük değerinin yüzde 10’u + toplam üzerinden yüzde 20 oranında KDV şeklinde hesaplanmaktadır.)

- Ukrayna’ya yolcu beraberinde veya yolcu beraberinde olmadan getirilen eşya değerinin 10.000 (onbin) Euro’yu aşması halinde, söz konusu eşya normal  ithalat rejimine tabi olacaktır.

 

→ Yabancı ülke vatandaşları tarafından kişisel kullanım amacıyla geçici olarak Ukrayna’ya getirilen  kara taşıt araçlarının  Ukrayna topraklarında tek defada çıkış yapmadan  kalış süresi  183 günden bir yıla uzatılmıştır.

 

→ Ukrayna’ya getirilen mal veya malların  gümrük işlemleri    her hangi bir gümrük noktasında  yapılabilecek. İlgili gümrük noktasına gümrük beyannamesinin verilmesini müteakiben, gümrük yetkililerine  gümrük muayene işlemini  dört  saat içerisinde tamamlama  zorunluluğu getirilmiştir.

→ Gümrük işlemleri sırasında zamandan kazanmak üzere,  dileyen ithalatçı elektronik ortamda gümrük beyannamesi verebilecek. Elektronik ortamda gümrük beyannamesi verilmesi uygulamasından faydalanabilmek için ithalatçı firmanın  gümrük elektronik sistemine kayıt olmak üzere, önceden gümrük makamlarına müracaat etmesi gerekli bulunuyor. (Sürekli olarak aynı tür malların Ukrayna’ya ithalatını gerçekleştiren firmalara oldukça avantaj sağlamaktadır.)

→ Ön gümrük beyannamesi vermek  veya elektronik ortamda ithalat gümrük beyanında bulunmak için, belirtilen formata uygun olarak düzenlenmiş dilekçede, aşağıda belirtilen hususların yer alması gerekmektedir;

- Ukrayna’ya getirilmesi planlanan  mal veya malların tanımı, hacmi ve  gümrük değerine dair bilgiler,

- Ukrayna’ya getirilmesi planlanan  mal veya malların hangi yolla getirileceğine ilişkin bilgi (karayolu, denizyolu, havayolu)

- Ukrayna’ya getirilmesi planlanan  mal veya malların gümrük işlemlerinin hangi gümrük noktasında yapılacağının belirtilmesi,

- Ukrayna’ya getirilmesine yasak olan  ve/veya sınırlamaya tabi mal getirilmeyeceğinin  teyiti.

→ Gümrüklerde yasal gerekçe olmadan, gümrük işlemlerinin  geciktirilmesinden  ilgili gümrük görevlileri doğrudan sorumlu tutulacaktır.

→ Gümrük beyanında bulunan kişi veya kuruluş  sehven  yaptığı hatalardan sorumlu tutulmayacak.

→ Gümrük broker şirketlerinin faaliyet gösterebilmesi için Gümrük İdaresi’nden izin alma şartı  ile  300 bin Euro tutarında mali  sigorta garantisi verilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ukrayna gümrüklerinden karayolu araçları ile geçişler sırasında, yapılan gümrük kontrollerinden  mal gizlenmesi veya buna yönelik hareketlerin ortaya çıkarılması ilgili hükümler;

Ukrayna’ya mal getiren taşıt araçlarına sadece aşağıdaki durumlarda  el konulabilecek;

  1. Ukrayna’ya ithalatı  yasak olan  malların taşındığının tespit edilmesi halinde,
  2. Ukrayna’ya resmi giriş noktaları haricinde, başka bir yoldan giriş yapılması durumunda,
  3. Taşıt aracında kaçak ve yasak nesnelerin saklandığı gizli yerin tespit edilmesi durumunda.

Ukrayna gümrüklerinden geçiş sırasında,

-Taşıt aracında hususi olarak hazırlanan gizli yerleri kullanmak suretiyle, taşınan malların gümrük kontrollerinden gizlemek,

- Taşınan bir malı, başka bir mal olarak göstermek ve/veya beyan etmek,

-Taşınan malı gümrükten sokmak üzere,  yasadışı,  sahte  veya       yanlış bilgileri içeren evrakları  gümrük makamlarına  ibraz etmek,

Yukarıda yer alan hususların tespit edilmesi durumunda,  aşağıdaki  cezalar uygulanacaktır.

 

-Taşınan malların değerine eşit  (yüzde 100) para cezası, mallara el konulması ve  mal taşımacılığında kullanılan taşıt aracının müsadere edilmek üzere mahkemeye sevki,

Bir yıl içinde aynı ihlallerin tekrarı  halinde, taşınan malların değerinin iki katı oranında  (yüzde 200) para cezası, mallara el konulması ve  mal taşımacılığında kullanılan taşıt aracının müsadere edilmesi.

Gümrük  ihlallerinden  gümrük makamları karşısında şoför (taşıyıcı firma) birinci derecede sorumlu tutulacaktır.

→ Gümrük işlemlerinde “uzlaşma” adı verilen  yeni terim uygulamasına başlanılacaktır. Buna göre; Ukrayna gümrük kurallarının ihlali halinde (getirilen mal veya malların ithalat gümrük vergileri fiilen ödenmiş veya ödeme garantisi bulunuyorsa, mal veya mallar  müsadere işlemine tabi tutulmadıysa ve mahkemede delil olarak kullanılmayacaksa) mahkeme işlemleri devam ederken  mal veya malların taşındığı taşıt aracının  Ukrayna’dan çıkışı  mümkün hale gelebilecek.

→  Mal kaçakçılığı ağır suç kategorisinden çıkarılarak,  idari (kabahat) suçlar  kategorisine sokulmuştur. (hapis cezası yerine para cezası ve el koyma cezası uygulanacaktır.)

→ Ukrayna’ya getirilen  parti  mal içerisinde   10’dan fazla farklı ürün bulunuyorsa, ithalatçı  firma isterse, parti mal içinde bulunan bütün ürünlerden en yüksek ithalat vergisini tabi olan ürünün  ithalat vergisi oranında olmak üzere, parti mal içerisinde bulunan tüm ürünler için tek gümrük beyanında bulunabilecek.  (Örnek,  çeşitli otomobil  yedek parçaları  aynı GTİP kodu altında beyan edilebilecek)

→ Ukrayna Gümrük Kanunu’nun  ihlali sonucu verilecek para ve maddi  cezaların  infaz süreleri Ukrayna İdari Suçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir.

GÜMRÜK KONTROLÜ (335. Madde)

Ukrayna Gümrük Sınırlarından Giren Malların  Gümrük Beyannamelerinin Düzenlenmesine İlişkin Hususlar.

Ukrayna’ya getirilen ürünlerin Ukrayna  gümrüklerinden girişleri  sırasında beyanda bulunan  tarafından gümrük makamlarına ibraz edilmesi gereken evraklar:

KARAYOLU İLE YAPILAN TAŞIMALARDA

Taşıt Aracına Ait Ruhsatname,

Karayolu Taşıma Belgesi (CMR),

İthalat Gümrük Beyannamesi,

Mallara Ait Menşe Şahadetnamesi (gerekiyorsa),

Ticari Fatura,

Çeki Listesi,

(Taşınan yük ile ilgili olarak; mal kalemleri, brüt ağırlığı (kg) , hacimleri (m3)

Mallara Ait Teknik  Sertifika (gerekiyorsa),

Taşımacılık şirketi ile  ihracatçı ve ithalatçı firmaların  ticari unvan ve hukuki adreslerini gösteren belgeler,

Posta kolileri ile gönderilen eşyalar için Dünya Postalar Birliği normlarına uygun  uluslararası  posta gönderim belgesi.

DENİZYOLU İLE YAPILAN TAŞIMALARDA

Konşimento,

Menşe Şahadetnamesi,

Ticari Fatura,

İthalat Gümrük Beyannamesi,

Çeki Listesi,

Teknik  Sertifika,

Teslim Belgesi,

Gümrük Transit  Belgesi,

Taşımacı İle İlgili Evraklar:

Geminin adı, tescil numarası, bandırası, gemi kaptanının adı ve soyadı ve  gemi acentasının bilgilerini içeren genel nitelikteki beyanname.

Geminin çıkış ve varış  limanlarının  isimleri,  taşınan malların yükleme- boşalma planı, boşaltılmada ilk sırada yer alan yüklerin gönderici limanı, gemide kalan malların boşaltılacağı  liman, taşıma anlaşması ve konusunu teyit  eden  konşimento  vb. evraklar,  gemideki yük yeri sayısı, yükün ambalajlanma bilgilerini içeren yük beyannamesi.

Gemi üzerinde bulunan teknik araç ve gereçlerin isimleri ve sayısı da dahil olmak üzere, gemi kumanya ve yakıt beyannamesi.

Gemi mürettebatına ait  şahsi eşyalara ilişkin beyanname.

Gemi  mürettebatına ait döviz beyanı, psikotrop, uyuşturucu ve zehirli maddeler içeren ilaçlar dahil olmak üzere, gemi üzerinde Ukrayna’ya getirilmesi yasak olan veya getirilmesi sınırlanan ürün olup olmadığına dair beyanname.

Gemi  mürettebatının sayısı, adı ve soyadı,  uyruğu, görevi, doğum tarihi ve yeri, kimlik belgesinin türü  ve numarasını  içeren   mürettebat listesi.

Geminin gelişi ve gidişi sırasında, gemide bulunan  yolcuların sayısı,  kimlik bilgileri,   yolcunun gemiye biniş ve iniş limanlarını gösterir liste.

Taşınan yükle ilgili olarak; toplam  yük sayısı, yük yeri sayısı, mal tanımı, ambalajlanma türü gibi verileri kapsayan yük taşıma belgesi.

Posta kolileri ile gönderilen eşyalar için Dünya Postalar Birliği normlarına uygun  uluslararası  posta gönderim belgesi.

Gemi üzerinde  tehlike arz eden  madde, silah ve mühimmat olup olmadığına dair beyanname.

HAVAYOLU  İLE YAPILAN TAŞIMALARDA

Taşımacı İle İlgili Evraklar

Sivil havacılık alanında uluslararası anlaşmalarda  öngörülen şartlara uygun olarak düzenlenen taşıma şirketi  standart  belgesi (genel beyanname).

Uçak tabiiyeti,  tescil numarası, sefer sayısı, uçuş rota ve güzergahını  gösterir beyanname.

Uçaktaki yolcu sayısı, soyadı ve adının baş harfleri, biniş ve iniş noktalarını  gösterir yolcu ve yolculara ait bagaj bilgileri listesi.

Uçağı işletmecisi şirketin ticari unvanı ve uçak mürettebat sayısına dair bilgilerin yer aldığı beyanname.

Taşınan yüke ilişkin belgeler (yük bilgileri, yük konşimentoları).

Taşıma belgeleri.

Taşınan mallara ait ticari belgeler (bunların nakliyecide mevcut olması halinde).

Posta kolileri ile gönderilen eşyalar için Dünya Postalar Birliği normlarına uygun  uluslararası  posta gönderim belgesi.

Yük tanımları, yük konşimento numaraları, her konşimento başına yer sayısı, yük yükleme ve boşaltma noktalarını gösterir beyanname.

Uçak mürettebatına ait döviz beyanı, psikotrop, uyuşturucu ve zehirli maddeler içeren ilaçlar dahil olmak üzere, gemi üzerinde Ukrayna’ya getirilmesi yasak olan veya getirilmesi sınırlanan ürün olup olmadığına dair beyanname.

Uçak üzerinde  tehlike arz eden  madde, silah ve mühimmat olup olmadığına dair beyanname.

DEMİRYOLU İLE YAPILAN TAŞIMALARDA

Taşımacı İle İlgili Evraklar

Taşıma belgeleri,

Demiryolu transmisyon belgesi,

Taşınan mallara ait ticari belgeler (nakliyecide mevcut olması halinde),

Posta kolileri ile gönderilen eşyalar için Dünya Postalar Birliği normlarına uygun  uluslararası  posta gönderim belgesi.

GÜMRÜK DEĞERİNİN TEVSİKİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Gümrük kanununda Ukrayna’ya  ithalatı gerçekleştirilen  malların gümrük değerlerinin tespitine özel önem verildiği  görülmektedir.  Gümrük değerini  tespit etmek üzere,  ithalatçı firmadan talep edilecek  belgelerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. Gümrük yetkilileri, malların gümrük değerinin  tevsiki amacıyla ithalatçı firma tarafından ibraz  belgeleri inceleyerek, nihai kararını en kısa zamanda vermekle mükellef kılınmıştır.

Gümrük değerini tevsik eden  belgeler gümrük beyanı  sırasında ibraz edilmeyecek,  gümrük yetkililerinin ayrıca talep etmesi halinde  gümrüğe verilecektir. 

 Gümrük Değerini Tevsik Etmek üzere Gümrüğe İbraz Edilmesi  Gereken Belgeler (Madde 53) 

 Gümrük Kanunu ile öngörülen durumlarda, gümrük beyannamesinin yanı sıra  gümrük değerini  tevsik etmek  ve gümrük değerini  doğrulamak üzere aşağıdaki belgeler  gümrük makamları tarafından talep edilebilecektir.

Gümrük  değeri beyannamesi, (gümrük kanunu 52. maddesi 5.ve 6. bölümlerinde belirtilen durumlarda) ürünün gümrük fiyatını hesaplamaya yönelik gümrük değerlerini  tevsik eden belgelerdir.

(Not: Beyanı yapılan ürün değerinin 5.000 Euro’dan az olması halinde,  gümrük değer beyannamesinin  ibraz edilme  zorunluluğu bulunmamaktadır.)

→ İhracat bağlantısının  yapıldığına dair alım satım anlaşması ve ekleri,

 

→ Fatura (invoice),

→ Ürüne ilişkin yapılan banka ödemelerinin dekontu (fatura ödemesi yapıldı ise),

→ Ürünün fiyatını tevsik eden diğer ödeme ve/veya muhasebe belgeleri,  getirilen malın ne olduğunu  gösterir belge,                             

→ Taşıma giderlerinin ürün fiyatına dahil edilmediği durumda, taşıma  (nakliye) belgeleri ve taşıma giderlerine  ilişkin belgeler,

→ İthal edilen mal veya mallar için lisans gerekiyorsa bir adet lisans örneği,

→ Ürün sigortalı ise,  sigorta yapıldığını ve sigorta ücretinin ödendiğini  gösterir belgeler.

 

Beyanda bulunan tarafından gümrük organlarına, ürünün gümrük değerini tevsik edebilecek kapsamlı bilgi ve belge verilemediği, ibraz edilen belgelerde çelişkili bilgilerin bulunması veya sahte belge düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde,  gümrük makamları beyanda bulunandan  10 gün içerisinde gümrük makamlarına aşağıda sıralanan ilave belgeleri ibraz etmesini talep eder:

 → Gümrük değeri araştırılan ürüne ilişkin olarak, varsa üçüncü kişiler ile imzalanan anlaşma veya sözleşme örnekleri,

 

→ Ürüne ilişkin olarak satıcı tarafından  üçüncü kişilere yapılan ödeme ve  faturaları,

→ Anlaşma şartlarının gerçekleştirilmesine bağlı olarak komisyon ve aracılık  hizmetleri için  yapılan ödemelerin faturaları,

→ Muhasebe belgelerinin kayıt örnekleri,

→ Ürüne  ait  lisans veya telif anlaşması,

→ Mal üreticisinin katalog, spesifikasyon ve fiyat-listesi,

→ İhracatçı ülkeye ait ihracat gümrük beyannamesinin kopyası,

→Malın kalite ve fiyat karakteristikleri hakkında meslek kuruluşları ve/veya mal hammaddenin fiyatına dair  ilgili borsa kuruluşları tarafından düzenlenmiş  bilgi yazısı.

Satıcı ve alıcı arasında organik bağ olması halinde;

→ Aynı ve/veya benzer malların  millileştirilmesine ilişkin alıcının muhasebe ve banka belgelerinin kopyaları,

→ Gümrük değeri beyan edilen malın  ve/veya  muadilinin ihracatçı ülkedeki değerini gösteren   belge,

→ Ürünün değerini ortaya koyan fiyat hesaplamaları.

Beyanda bulunandan,  yukarıda sıralanan maddelerde yer alan  belgelerden başka  belge talep edilemez.

Beyanda bulunan  kendi isteği üzerinde beyan edilen  ürünün gümrük değerini  tevsik etmek üzere  ilave belge ibraz edebilir

 T.C. Odesa Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği

E-Posta: Odesa@ekonomi.gov.tr

kaynak: http://www.ukrturk.net/bu-bilgileri-mutlaka-not-edin-odesa-baskonsoloslugundan-ukrayna-gumruk-kanununa-iliskin-cok-ozel-calisma/