Tüketicinin Satin Alacagi Ayakkabilarin Temel Unsurlarinin Yapiminda Kullanilan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (25.04.2015 t. 29337 s.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (25.04.2015 t. 29337 s. R.G.)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketicilere satış amacıyla üretilen ayakkabıların temel unsurlarının yapımında kullanılan malzemelerin etiketlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dağıtıcı tarafından tüketiciye perakende satış amacıyla sunulan tüm ayakkabı çeşitlerine uygulanır. Ek-3’teki listede yer alan ayakkabı çeşitleri sınırlayıcı değildir.

(2) Aşağıda yer alan ayakkabılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) İkinci el veya eskimiş ayakkabılar,

b) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ayakkabılar,

c) 27/7/1976 tarihli ve 76/769/EEC sayılı "Belirli Tehlikeli Maddelerin ve Preparatların Pazarlanmasındaki Kısıtlamalara İlişkin Direktif" kapsamına giren ayakkabılar,

ç) Oyuncak ayakkabılar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayakkabı: Ek-1 ve ek-2’de belirtilen ayrı ayrı pazarlanan parçaları da içeren, ayağı kapatmak veya korumak amacıyla tasarlanmış, tabanı olan tüm nesneleri,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Etiket: Ayakkabı yapımında kullanılan malzemeler ve ayırıcı özellikler konusunda, tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kullanılan çeşitli boyut ve şekildeki tanıtma materyalini,

d) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; bunların farklı kişiler olması halinde öncelikli olarak ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Etiketlemeye İlişkin Genel Hükümler

Etiket bulundurma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ayakkabı çiftinin birinde veya her ikisinde, aşağıda yer alan ayakkabı parçalarını oluşturan ve ayakkabıların temel unsurlarının yapımında kullanılan malzemelere ilişkin bilgileri, ek-1 ve ek-2’de yer alan şekil veya yazılı açıklamalar kullanılarak 6 ncı maddede belirtilen biçimde içeren etiketin bulundurulması zorunludur.

a) Ayakkabı yüzü,

b) İç astar ve taban,

c) Dış taban.

(2) Ayakkabı yüzünün yapımında kullanılan malzemelerin sınıflandırılmasının belirtilmesinde, 6 ncı maddenin ikinci fıkra hükümleri ve ek-2’de yer alan tanım ve şekiller kullanılır. Bu sınıflandırmada, bilek yaması, şerit, süs, toka, kopça, brit veya benzer türdeki eklemeler şeklindeki aksesuarlar veya pekiştirme malzemeleri dikkate alınmaz. Dış tabanın sınıflandırılması ise, 6 ncı madde hükümleri uyarınca tabanda kullanılan malzemenin hacmine göre yapılır.

Etiketin konuluş biçimi

MADDE 6 – (1) Etiket, ayakkabı çiftinin birinde veya her ikisinde baskı, yapıştırma, kabartma veya iliştirme suretiyle konulur.

(2) Etiket, ek-1 ve ek-2’de belirtilen biçimde, ayakkabının üst yüzünün ve iç astar ve tabanının en az % 80'ini oluşturan malzeme ve dış taban hacminin en az % 80’ini oluşturan malzemeye dair bilgileri içerir. Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelerden hiçbiri % 80 oranına ulaşmıyorsa, ayakkabıyı meydana getiren en yüksek orandaki iki malzemeye ilişkin bilgi etikette yer alır.

(3) Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelere ilişkin bilgiler, ayakkabıda yer alır. Üretici tarafından, bu bilgileri belirtmek için, ek-1 ve ek-2’de yer alan şekiller veya yazılı ifadeler kullanılır.

(4) Etiket, görülebilir, güvenli şekilde iliştirilmiş, erişilebilir olmalıdır. Etiketin üzerindeki şekillerin boyutlarının içerikteki bilgilerin anlaşılmasını sağlayacak büyüklükte olması zorunludur.

(5) Etiket tüketiciyi yanıltıcı olamaz.

(6) Etikette, gerekli görüldüğü takdirde, bu Yönetmelikte öngörülen bilgilerin yanı sıra ek bilgiler de yer alabilir. Ancak, ek bilgileri taşımaması gerekçe gösterilerek ayakkabıların piyasaya arzı yasaklanamaz.

Tüketicinin bilgilendirilmesi

MADDE 7 – (1) Ayakkabı üzerine konulan şekil ve sembollerin anlamları hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacı ile ayakkabıların satışa arz edildiği yerlerde tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde ve en az (297mm x 210mm) A4 boyutunda hazırlanmış bir poster veya tablo işyerinin uygun bir yerine asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Üretici, ayakkabının bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde etiketlenmesinden ve etikette yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Üreticiye ulaşılamadığı takdirde bu sorumluluk dağıtıcıya aittir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesi Hakkındaki 23/3/1994 tarihli ve 1994/11/AT sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi, 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır.

Yaptırım

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca düzeltme süresi verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER


Ek-1

 

Ayakkabı Parçalarının Tanımı ve Şekilleri

 

 

 

 

 

 

 

Şekiller

Yazılı Açıklama

 

 

 

a) Ayakkabı yüzü
Dış tabana bağlı, ayağı örten parçanın dış yüzü

 

 

Ayakkabı yüzü

 

 

 

b) İç astar ve taban 
Ayakkabının iç tarafını oluşturan iç astar ile ayakkabı yüzünün astarı

İç astar ve taban

 

 

 

c) Dış Taban
Ayakkabının, ayakkabı yüzüne bağlı ve aşınmaya konu olan alt parçası

Dış taban


 


Ek-2
 

Ayakkabı Yapımında Kullanılan Malzemelerin Tanımı ve Şekilleri

 

 

 

 

 

 

5 inci maddede ve ek-1’de belirtilen 3 adet ayakkabı parçasıyla ilgili şekillerin yanı sıra malzemeye ilişkin şekiller etikette yer alır.

 

 

 

Şekil

Yazılı Açıklama

a) Deri
Kıl ve yünü temizlenmiş olsun ya da olmasın, ham derinin orijinal lif yapısı bozulmadan, çürümeye karşı korunması için işlenmesinden sonraki genel adıdır.

 

Deri, tabaklanmadan önce veya sonra tabakalarına ayrılmış ham deri veya başka bir posttan yapılmış olabilir. Ancak, tabaklanmış ham derinin veya yüzeyinin mekanik olarak ve/veya kimyasal yolla lif halindeki parçalara ayrılmasından veya küçük tanecikler veya toz haline dönüştürülmesinden sonra bunların bir bağlama ajanı kullanarak veya kullanmaksızın tabakalar veya başka şekiller haline getirilmesi deri olarak kabul edilemez.

 

Deri

 

 

 

6 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen ek bilgilerde “tek parça deri" teriminin kullanılması durumunda, bu terim, epidermisin ortadan kaldırılıp parçanın orijinal yüzeyinin kaldığı ve yüzeyin hiçbir bölümünün parlatılmadığı, yarılmadığı veya yakılmadığı hali anlamında kullanılır.
 

 

 

Bir yüzey kaplamaya sahip olan deriler, ne şekilde kaplanırsa kaplansın, kaplanan yüzey tabakası 0,15 mm’den kalın olmamalıdır.

 

 

 

 

 

b) Kaplanmış deri
Derinin yüzeyine kaplanan ve 0,15 mm’dcn fazla olmak kaydıyla ürünün toplam kalınlığının 1/3'ünü aşmayan deri

Kaplanmış deri

 

 

 

c) Doğal tekstil malzemeleri ile sentetik veya dokuma olmayan ve "Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlanlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik" kapsamına giren tekstil malzemeleri

Doğal tekstil malzemeleri

 

 

 

d) Diğer bütün malzemeler

Diğer bütün malzemeler

 


 Ek -3

Bu Yönetmelik kapsamma giren örnek mukabilinden ayakkabı çeşitleri


a) İçeride veya dışanda giymek için düz veya yüksek ökçeli ayakkabılar,

b) Bilekte botlar, yarım botlar, dizde botlar ve daha uzun botlar,

c) Çeşitli tipte sandaletler, espadriller (üst yüzeyi çadır bezi ayakkabılar ve tabanı örgü bitki malzemeli ayakkabılar),

d) Tenis ayakkabıları, koşu ve diğer spor ayakkabıları,

e) Banyo sandaletleri ve diğer değişik tipte ayakkabılar,

f) Spor faaliyetleri için tasarlanan ve çivi, iri başlı çivi, nokta, toka, demir veya benzerlerine sahip veya bunların yerleştirilmesi için herhangi bir şeyin öngörüldüğü özel spor ayakkabıları, paten botları, kayak botları, uzun mesafe kayak yürüyüşü ayakkabısı, boks, güreş ve bisiklet ayakkabıları, buz pateni ve diğer patenlerin pabuç kısmını oluşturan karma unsurlar,

g) Dans ayakkabıları,

h) Atılabilir dayanaksız malzeme (kağıt, plastik film vb.) kullanılarak tabansız olarak yapılanlar hariç olmak üzere, özellikle kauçuk veya plastiğin kalıba dökülmesi yoluyla tek parça olarak yapılan ayakkabılar,

ı) Bazı durumlarda ökçesiz olan ve diğer ayakkabıların üstüne giyilen ayakkabı üstleri,

j) Ökçeli, genellikle bir kere kullanılmak için dizayn edilen, atılabilir ayakkabılar,

k) Ortopedik ve Anatomik ayakkabılar,