2015/7358 Ithalatta Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (05.05.2015 T. 29346 R.G.) - 5510.30.00.00.00 GTIP nunda bulunan Diger iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karisik olanlar) (yalnizca bambu iplikleri) için tarife kontenjani açilmasi hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


2015/7358     İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(05.05.2015 T. 29346 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7358

Ekli “İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/2/2015 tarihli ve 20204 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Ülkemizde üretimi yetersiz olan bambu ipliği ihtiyacına istinaden 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, bambu ipliğini üretiminde kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup bu kapsamda yapılacak olan ithalatta 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem uygulanmaz.

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

5510.30.00.00.00

Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri)

Ton

2.000

 

 


     İthal lisansı

MADDE 2- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, dönemi, süresi, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar, 31/12/2015 (31/12/2015 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.