Kontrol Belgeleri Revize edildi! Is Sagligi ve Güvenligi Arastirma ve Gelistirme Enstitüsü Baskanligi- Kontrol Belgesi Müracaatlar Hakkinda

Kontrol Belgeleri Revize edildi!  Is Sagligi ve Güvenligi Arastirma ve Gelistirme Enstitüsü Baskanligi- Kontrol Belgesi Müracaatlar Hakkinda


İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

 

Kontrol Belgesi Müracaatlar Hakkında

 

 

AŞAĞIDAKİ FORMU BİLGİSAYARINIZDAN TEK SAYFAYA ARKALI ÖNLÜ KOPYALAYIP KULLANABİLİRSİNİZ.  FORMLAR İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULACAKTIR. FORMU DOLDURMADAN ÖNCE ARKA SAYFASINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. KONTROL BELGESİ HARCI = 250 TL + %18 KDV = KDV DÂHİL 295,00 TL KONTROL BELGESİ DÜZELTME HARCI = 125 TL + %18 KDV = KDV DÂHİL 147,50 TL. İŞGÜM’E TESLİM EDİLEN BELGELERDE DÜZELTİLME YAPILMAZ

 

HESAP NUMARASI: ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ

IBAN: TR55 0001 0025 3340 5083 1150 29

Kontrol Belgesi İrtibat Tel: 0.312.257 16 32

 

 

 

T.C.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

 

Seri No:         /….

 

 

SAYI               : B.13.0.İSG.0.10.00.00/  .208/

KONU                        : KONTROL BELGESİ

 

A-İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN

G.T.İ.P NUMARASI

:                          

İSMİ – KODU

:

MİKTARI

:

   

G.BEYANNAMESİ TARİH VE NO

:

FATURA TARİH VE NO

:

ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI YER*

:

MENŞEİ ÜLKE

:

İTHAL EDİLEN ÜLKE

:

 

 

B.İTHALATÇI FİRMANIN

 

TİCARET UNVANI

:

ADRESİ, TELEFONU

:

VERGİ DAİRESİ / VERGİ SİCİL NO

:

SGK SİCİL NO

:

DEPOLAMA ADRESİ

:

 

 

C- İHRACATÇI FİRMANIN

 

TİCARET UNVANI

:

ADRESİ, TELEFONU

:

 

 

D- KULLANICI FİRMANIN

(Ürünün İşleneceği Yer / Fabrika)

 

TİCARET UNVANI

:

ADRESİ, TELEFONU

:

 

 

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı yürürlükteki tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. …… / …… / 20..…

 

FİRMA KAŞESİ – YETKİLİ İSİM – UNVAN  – İMZA

 

 

 

Bu belge ilgili Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup alındığı tarihten itibaren

BİR YIL süre ile geçerlidir.

 

 

 

ONAY

 

ARKA YÜZÜ

KONTROL BELGESİ TALEBİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

     A – Kontrol Belgesi talep formunun doldurulması:

¨       Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP) 12 haneli olarak Kontrol Belgesi ve Faturada doğru olarak yazılacaktır.

¨       Kontrol Belgeleri bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

¨       Kontrol belgesindeki ürün ismi ile Fatura ve Güvenlik Bilgi Formundaki ürün ismi ve Kod Numaraları aynı olacaktır.

¨       Ürün miktarı, fatura ile uyumlu olarak kilogram veya litre cinsinden net olarak ya da adet olarak yazılacaktır.

¨       Ürüne ait miktar yazıyla da belirtilmelidir. Düşüm cinsi de Kontrol Belgesi miktar kısmına parantez içinde belirtilmelidir.

¨       Fatura Tarih – Numarası Kontrol Belgesine yazılacaktır.

¨       Ürünün kullanılacağı yer ve ithalatçı, malı kullanılacak firma bilgileri eksiksiz yazılacaktır.

¨       Kontrol Belgesi Talep Formunda firma kaşesi, yetkili kişinin isim ve imzası olacaktır.

¨       İthalatçı Firmanın SGK Sicil Numarası Kontrol Belgesine tam ve eksiksiz olarak yazılacaktır.

¨       Kontrol Belgesi Talep Formu üzerinde silinti-kazıntı-karalama-daksille düzeltme yapılmayacaktır.

¨       Kontrol Belgesi talep formu iki nüsha olarak düzenlenecektir.

      B  - Kontrol Belgesi Talep Formuna Eklenecek Belgeler:

¨       İthalatçı firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi ile onaylanmış fatura sureti eklenecektir.

¨       Faturadaki her ayrı kalem ürün için ayrı bir kontrol belgesi düzenlenecektir.

¨       Yeminli çevirmene yaptırılmış Faturanın Türkçe çevirisi (ingilizce olanlar hariç) aslı ile birlikte belgelere eklenecektir.

¨       Ürün ismi, Faturada ve Güvenlik Bilgi Formunda altı çizili olarak işaretlenecektir. Belgeler elektronik ortamda taratıldığından belgelerin üzerinde değişiklik olmayacaktır.

¨       Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunun en son versiyonu sayfaları eksiksiz olarak eklenecektir. (Material Safety Data Sheet M.S.D.S)

¨       Güvenlik Bilgi Formunun her sayfası ithalatçı firma tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

¨       “Güvenlik Bilgi Formları Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde Türkçe olarak düzenlenmelidir.

¨       Technical Data Sheet ve Analiz Raporu MSDS yerine kullanılmayacaktır.

¨       Firmalar  ithal edecekleri ürünü kendileri kullanacaksa Son Kullanıcı Beyannamesi, satış amaçlı ithal edeceklerse Taahhütname ekleyeceklerdir. Hem kullanım hem de satış amaçlı ürünler için Son Kullanıcı Beyannamesi ve Taahhütname birlikte eklenecektir.

¨       Toluen numuneleri için Analiz raporu ve Uygunluk Belgesi eklenmelidir.

¨       Ürünü ithal eden firma satış amaçlı ithal edecekse B başlığının devamına depo adresini, ürünü kendi tesislerinde işleyecekse fabrika adresini D başlığının karşılığına yazacaktır. Muhtelif firmalar kısmı da bu başlıkta belirtilecektir.

¨       Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri eklenecektir. (HER YIL iLK MÜRACAATTA VE YETKİLİ DEĞİŞİMİNDE)

¨       Gerektiğinde, ilgili makamlarca mühürlenmiş numune istenecektir.

¨       Noterce tasdikli vekâletname olmadan kontrol belgesi elden takip edilemeyecek ve teslim alınmayacaktır.

¨       *Ürünün gümrükten çekilmesinden sonrasındaki bir ay içinde, hangi firmaya ne miktar ürün verildiği liste halinde Başkanlığımıza bildirilecek ve belgenin aslı bu liste ile birlikte Başkanlığımıza iade edilecektir. Bildirimin ve belge iadesinin yapılmaması halinde firmanın sonraki başvuruları kabul edilmeyecektir.

¨       Bu maddelere ilave olarak Kontrol Belgesi, http://www.isgum.gov.tr/ internet adresinde “Duyurular” kısmında yer alan “16.07.2014 Tarihi İtibariyle Kontrol Belgesi İşlemleri Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı yazıya göre de düzenlenmelidir.

 

İLGİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER

 

            Tarih              Çekilen Miktar                     Kalan Miktar            Yetkili İsim – İmza Mühür

 

 

 

 

 

 

2015- PROTOKOL ÖRNEĞİ

PROTOKOL

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme  Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) ile …………………………… …………………………………………………………………………………………adresinde kurulu bulunan ………………………………………………………………………………………… unvanlı işyeri ve …………………………………………………………isimli işveren/işveren vekili arasında yapılan bu protokol …………………………………………………………………………..…...isimli kimyasalın şartlı ithaline izin verilmesi hakkındadır.

1-       Yukarıda adı belirtilen işveren/işveren vekili, ithaline izin verilen kimyasalın depolanması, taşınması ve kullanılması esnasında, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddeleri ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili yönetmelikler uyarınca, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmakla yükümlüdür. Bu sağlık ve güvenlik önlemleri, kimyasalın ulusal veya uluslararası standartlarda hazırlanmış güncel Güvenlik Bilgi Formuna uygun olacaktır.

2-       İşveren/işveren vekili, bu ürün ile her durumda muhatap olacak kişilere ve muhtelif firmalara, kimyasala ait Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen; tehlikelerin tanıtımı, ürün içeriği, ilk yardım, yangınla mücadele ve kaza sonucu yayılma önlemleri, elleçleme ve depolama, kişisel korunma, kararlılık ve tepkime, toksikoloji, ekoloji, bertaraf, taşımacılık, mevzuat ve diğer bilgiler hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

3-       Güvenlik Bilgi Formları Türkçe olmalıdır.

4-       20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına dayanılarak, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü yetkili personeli tarafından gerekli görüldüğü takdirde, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapılacak ve protokolde belirtilen şartların sağlandığı kontrol edilebilecektir.

5-       Kullanılan kimyasallar teknolojinin gereklerine ve işin özelliğine göre daha az zararlı veya zararsız maddelerle değiştirilecektir.

6-       Protokole konu olan kimyasal ile çalışanlardan, işyeri hekiminden ve iş güvenliği sorumlusundan gerektiğinde işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi alınabilir.

7-       Kimyasal ürün ambalajlı ise ambalaj üzerinde Türkçe, toksin etkilerini gösteren basit ve anlaşılabilir şekilde bilgi notu ve işaretlemeler bulunacaktır.

8-       Kimyasala ilişkin proses, protokol maddelerinin kontrolü sırasında yetkili İSGÜM personeli tarafından incelenecektir.

9-       Bu kimyasal maddelerin işlenmesinde çalışan işçilerin isim listesi, çalışılan maddenin ismi de belirtilerek kayıt altına alınacak ve işyerinde saklanacaktır.

10-    Yapılan kontrollerde protokole aykırı durumların tespiti halinde, bu durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna yazılı olarak bildirilir, ürüne ait ithal izni geri alınır.

11-    Bu protokol, ilgili kimyasalı ithal eden, kullanan, depolayan, satan bütün tarafları bağlar. İlgili tarafları bilgilendirmek ve onlara bu protokolün bir nüshasını iletmek ithalatçı firmanın sorumluluğundadır.

Bu protokol 11 (ONBİR) maddelik olup, imzalayan taraflar protokolün bütün hükümlerini kabul eder ve İSGÜM teknolojik gelişmelere göre protokolde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Tarih: ...../...../20.....

 

                                    İŞVEREN                                                                             ENSTİTÜ BAŞKANI

(Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri eklenecektir)

 

 

 

EK1: MÜŞTERİ/SON KULLANICI BEYANNAMESİ

 

………………………………………………………………………… adresinde faaliyette bulunan  ………………………………………………………………………………….. adlı firmam/kurumum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığından alınan ……………… tarih ve ……………….. sayılı Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmiş olan ve/veya …………………………………………………..… isimli firma tarafından üretilen ……………………………………………….. (ton, kg, lt) miktarda  ………………………………. GTİP’li ve ………………………………………………… isimli maddeyi sadece ………………………………………………………………………… amaçlar için kullanılmak üzere ………………………………………………………………. adresinde bulunan …………………………………………………………………… isimli firmadan aldım.

Yukarıda belirtilen maddenin yeniden satılması durumunda veya bir başka müşteriye verilmesi durumunda malı alacak kişinin de aynı belgeyi dolduracağını ve söz konusu kontrole tabii kimyasal maddenin yasa dışı yollarda ve/veya uyuşturucu madde imalinde kullanılmayacağını taahhüt ederim.

 

 

Bu formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.                      TARİH: …………

 

 

 

Tahütname Örneği:

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

…………………………………………… adresinde kurulu bulunan …………………………………… unvanlı şirketimizin yurtdışından ithal edeceği ………………………… ( ton, kg, lt) miktarda …………………………. GTİP’li ve …………………………………isimli ürününü satış amaçlı olarak ithal edeceğimizi ve söz konusu kontrole tabii kimyasalın yasal yollarla satışının yapılacağını ve satışı yapıldıktan sonra son kullanıcı/müşteri beyannamelerinin (listelerinin) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına (İSGÜM) teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.

 

 

 

 

İŞVEREN                   :

Tarih                            :

Yetkili Adı Soyadı        :

Firma Kaşesi               :

İmza                            :

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc