Gümrükler Genel Müdürlügü TASARRUFLU YAZI (Kültür fonu-Uzlasma)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı       :    85593407/155.99

Konu    :    Kültür Fonu-Uzlaşma

 

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

 

Son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, eksik ödenen kültür fonuna ilişkin gümrük idarelerince ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlendiği, idarelerce düzenlenen bu kararlar muhteviyatı alacaklar için yükümlülerce uzlaşma talebinde bulunulduğu, ancak,

27/08/2011 tarihli, 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31/08/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren  Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin 1 nolu ekinde söz konusu fona yer verilmediği gerekçesiyle mezkur taleplerin reddedildiği, bu red kararlarına karşı da yükümlülerce Genel Müdürlüğümüze itiraz taleplerinin yapıldığı müşahade edilmiştir.


4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendinde gümrük vergileri deyiminin ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde de ithalat vergileri deyiminin eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer etkili vergiler ve mali yükleri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.


Ayrıca, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin;

-"Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Alacak: Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını,"

-"Uzlaşmaya konu olabilecek alacaklar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, "EK-1’de yer alan gümrük vergileri ile EK-2’de yer alan para cezaları alacakları uzlaşmaya konu olabilir. Ekli listelerde belirtilmeyen ve gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılacak düzenlemelerle getirilen alacaklar da uzlaşmaya konu olabilir.",

-"Uzlaşmaya konu olamayacak alacaklar" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da "Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince tahsil ve takip edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez."

denilmektedir.

Buna göre, bir alacağın uzlaşmaya konu edilebilmesi için  anılan Yönetmeliğin 1 veya

2 nolu ekinde yer alması veya söz konusu listelerde yer almasa bile gümrük vergilerinin matrahına girmesi ve aslı gümrük idaresince takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 31/08/2013 tarihli, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05/08/2013


tarihli, 2013/5260 sayılı "Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veye İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar"da, her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikri ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden alınan ve kısaca kültür fonu olarak adlandırılan kesintinin,  anılan  eşyaların  serbest  dolaşıma  girişini  sağlayan  gerçek  ve  tüzel  kişiler tarafından, gümrük kıymeti üzerinden mezkur karar eki listede belirtilen oranlardaki tutarın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırılacağı ve söz konusu kesinti tutarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin gümrük beyannamesinin   ilgili   kutusuna   kaydedileceği,   kamu   idarelerinin   denetim   elemanları tarafından da kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında bahse konu Karar kapsamında gerçekleştirilen imalat ve ithalatlara ilişkin kesinti bedellerinin yatırılıp yatırılmadığının tespit edilerek yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirileceği, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilen meblağlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği hüküm altına alınmış olup söz konusu Karar'da mezkur fonun, herhangi bir aşamada, gümrük idarelerince tahsil edilmesine yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.

Kısacası,  gümrük  idaresi,  anılan  kesintinin  tahsilini  yapmamakta,  sadece  ilgili eşyaların serbest dolaşıma girişinde bu kesintinin beyanname tescil tarihinden önce bankaya yatırılmış olduğuna ilişkin makbuzu yükümlüden talep etmektedir. Gümrük İdarelerinde cereyan eden işlemlerde kültür fonuna ilişkin olarak bu şekilde işlem tesis edilirken, ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin beyanname tescilinden sonraki bir tarihte  tespit edilmesi durumunda da kültür fonu için gümrük idarelerince herhangi bir alacak takibatı işlemi yapılmamaktadır.

Bu itibarla, ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin beyanname tescil tarihinden sonra tespit   edilmesi   halinde   kültür   fonuna   ilişkin   olarak   ek   tahakkuk   ve   ceza   kararı düzenlenmemesi gerekmekte, dolayısıyla, KDV ve varsa ÖTV'nin matrahına girmekle birlikte "gümrük idaresince takip ve tahsil edilmeyen bir alacak" olan kültür fonunun uzlaşmaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu fonun matrahına girdiği KDV ve varsa ÖTV asılları ve bunlara bağlı cezalar uzlaşmaya konu edilebilecektir.

Bunlara ilaveten, bu neviden tespitlerin, Bölge Müdürlüğünüzce Kültür ve Turizm

Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI Bakan a. Genel Müdür

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri