Gümrükler Genel Müdürlügü- Tasarruflu Yazisi (05.05.2015-85593407) Referans fiyat uygulamasi hk

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı       :    85593407/165.04

Konu    :    Referans fiyat uygulaması

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

 

İlgi: a) 02.06.2010 tarihli 12299 sayılı yazımız. b) 01.04.2013 tarihli 6483 sayılı yazımız.

 

 

 

Bilindiği  üzere,  beyan  edilen  kıymetin  gerçeklik  veya  doğruluğunun  incelenmesinde kullanılan referans fiyatlar ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda bildirilen esaslar çerçevesinde yayınlanmaktadır.

 

Referans fiyatlar, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede kullanılmaktadır. Söz konusu fiyatlar beyanın ayrıntılı incelenmesine gerek olup olmadığı yönünde yol gösterici mahiyettedir. Bu fiyatların doğrudan doğruya gümrük kıymeti olarak vergilendirmeye esas alınmaları, meri mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden, beyan edilen gümrük kıymeti referans fiyat uygulaması kapsamında yayınlanan fiyatların altında olan ithalatlarda direkt olarak referans fiyatların gümrük kıymeti olarak esas alındığı ve buna göre ek tahakkuk ve para cezalarının düzenlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca direkt olarak söz konusu fiyatlar esas alınarak yapılan ek tahakkuk  ve  bunlara  bağlı  para  cezası  kararları  için  yar mercilerine  başvurulması durumunda davaların tamamına yakını kaybedilmekte olup, bu durum uygulamanın amacı ile örtüşmemektedir.

 

İthal eşyasının gümrük kıymetinin nasıl tespit edileceğinin esasları Gümrük Yönetmeliğinin

44 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir. İlk sıradaki kıymet belirleme yöntemi olan satış bedeli yöntemi, "gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat"ın kıymet tespitinde esas alınmasına dayanmaktadır. Ancak, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğundan şüpheye düşülmesi durumunda izlenecek prosedür, 13/08/2012 tarihli 2012/29 sayılı Genelge'de açıklanmıştır.

 

Söz konusu mevzuat çerçevesinde; referans fiyat uygulaması kapsamında Bakanlığımız intranetinde   yayınlanan   bilgilerin,   ithal   eşyasının   beyan   edilen   gümrük   kıymetinin kontrolünde göz önünde bulundurulması gerekmekte olup, beyan edilen kıymetin referans


fiyatın altında kalması durumunda 2012/29 sayılı Genelge uyarınca kıymet araştırmasına gidilmesi mümkün bulunmaktadır. Mezkur Genelge çerçevesinde yapılan kıymet araştırması sonucunda beyanın kabul edilmesi veya reddedilmesi mümkündür. Beyanın kabulü halinde, satış bedeli yöntemine göre tespit edilen kıymet üzerinden gümrük işlemleri tamamlanması, beyanın reddedilmesi durumunda ise sırasıyla diğer kıymet tespit yöntemlerine geçilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, Gümrük Yönetmeliği’nin 44. Maddesinde esasları belirlenen kıymet tespit yöntemleri sırayla uygulanmadan referans fiyatlar esas alınarak kıymet tespiti yapılmaması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica Ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenap AŞCI Bakan a. Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01

Kon : Gümrük Kıymeti

 

 

 

 

 

GENELGE (2012/        )

 

 

 

 

 

A- Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi

 

Bilindiği üzere, ithal eşyasının gümrük kıymeti, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23 ilâ 31 ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 43 ilâ 57 nci maddelerine göre belirlenmektedir. Eşyanın gümrük kıymetinin tespitine ilişkin yöntemlerin hangi esaslar çeevesinde uygulanacağı ise Gümrük Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirtilmtir.

 

Buna göre, beyan edilen kıymetin gümrük kıymeti olarak kabul edilip edilmeyeceği, satışa ilişkin diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle öncelikle, birinci yöntem olan satış bedeli yöntemine göre belirlenecektir. Bu yöntemden izleyen yönteme geçilebilmesi için beyan edilen kıymetin bu yönteme göre kabul edilemez olma gerekir. Başka bir ifadeyle, beyan edilen kıymetin kontrolü neticesinde satış bedeli yönteminin uygulanmasının mümkün olmağı dolayısıyla bu yöntemin terk edilmesi gerektiği dayanakla ile açıklanmalıdır. Satış bedeli yönteminin terk edilmesi halinde, ay eşyanın satış bedeli yöntemine geçilmelidir. Gümrük kıymetinin ay eşyanın satış bedeli yöntemine göre de belirlenememesi durumunda sırasıyla benzer eşyanın satış bedeli yöntemi, indirgeme yöntemi ve hesaplanmış kıymet yöntemlerine geçilmesi, ilk beş yönteme göre kıymet tespiti yalamaması durumunda ise son yönteme göre gümrük kıymetinin belirlenmesi gerekmektedir.

 

B- Satış Bedeli Yönteminin Terk Edilmesini Gerektiren Haller

 

Satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymeti belirlenirken, beyan edilen kıymetin ay veya benzer eşyaya ait mevcut kıymetlerin altında olma halinde, bu durum beyan edilen kıymetin reddi için tek başına bir gerekçe oluşturmaz.

 

Satış bedeli yönteminin terk edilmesini gerektiren haller aşağıda belirtilmtir.

 

1) Beyan edilen eşya kıymetinin ay veya benzer eşya kıymetine göre düşük olmasının sebepleri araştırılırken öncelikle bu farklılığın, satış bedeli yöntemine ilişkin Gümrük Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına balır. Buna göre;

 

1. Durum: Söz konusu bentlerde belirtilen hususlardan birinin varlığı nedeniyle kıymet farklılığı söz konusu ise;


i) Satış fiyatının hangi ölçüde etkilendiği objektif olarak belirlenebiliyorsa, gerekli zeltme yalarak gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenir.

 

ii) Satış fiyatının hangi ölçüde etkilendiği belirlenemiyorsa gümrük ymeti, satış bedeli yöntemine göre belirlenemez. Bu durumda ay eşyanın satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymeti belirlenir. Bu yönteme göre de belirlenemiyorsa rasıyla diğer yöntemlere geçilir.

 

2. Durum: Anılan bentlerde belirtilen hususlardan biri mevcut değil ise;

 

İlk olarak ay veya benzer olduğu düşünülen eşya ile beyan edilen eşya karşılaştırılır. Herhangi bir eşyanın, bir başka eşyayla aynı veya benzer olduğundan söz edebilmek için;

 

i) Kıymetinin, gümrük kıymeti olarak önceden kabul edilmiş olması,

 

ii) Ay veya benzer eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin birinci ve 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unsurları taşıması,

 

iii) Kıymeti belirlenecek eşya ile ay ticari zey ve/veya satın aldıkları miktarların aynı veya birbirlerine yakın olması, böyle bir satışın bulunmaması durumunda, farklı ticari zey ve/veya farklı miktarlardaki ay veya benzer eşyanın satış bedeli, bu ticari zey ve/veya miktar farklagöz önüne alınarak yalacak düzeltmeden sonra kullalması,

 

iv) Satış tarihleri aynı veya yakın bir tarihte olması, v) Menşelerinin aynı olması,

Gerekir.

 

Beyan edilen eşya ile ay veya benzer olduğu düşünülen eşya arasında, sayılan bu şartların tamamının karşılanmama halinde, ay veya benzer eşyanın kıymeti, beyan edilen eşya için gümrük kıymeti olarak esas alınamaz.

 

Sayılan şartların da kaılanma halinde ay eşya kıymeti ile beyan edilen eşyanın kıymeti arasındaki farklılığın, satışa ilişkin koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalıdır. Diğer bir deyle;

 

a)  Satış  ile  ilgili  satış  sözleşmesinde  yer  alan  ve  fiyatın  sonradan  zden  girilmesini öngören hükümler mi bulunmaktadır?

 

b) Tek bir satış muamelesine konu olup, bölümler halinde mi ithal edilmektedir?

 

c) Tek fiyat üzerinden yalan paket satın alma söz konusudur?

 

d) Eşyanın ithali, bağ satış konusu mudur?

 

e) Satıcı tarafından miktar ya da peşin ödeme iskontosu yalmış mır?

 

Yukarıda belirtilenlerin dışında, satış ve fiyatla ilgili başka koşullarla da karşılaşılması muhtemeldir.  Bu  tür  koşullar,  eşyanın  kıymetini  artırıcı  ya  da  azaltıcı  yönde etkileyebilecektir.  Bu nedenle, beyan edilen eşya ile ay veya benzer olduğu belirlenen eşyanın satış koşulları,

 

a) Aynı olmalı veya;

 

b) Satış fiyatı etkilememiş olduğu belirlenmeli veya;


c) Farklı koşula rağmen satış fiyatında objektif bir zeltme yalabilmelidir.

 

Diğer taraftan, beyan edilen eşya kıymetinin ay veya benzer eşya kıymetlerine göre düşük olmasının başka sebepleri de olabilecektir.

 

Yukarı  da belirtilen  tüm  hususlar birlikte değerlendirildikten  ve eşyanın  kıymetinin  satış bedeli yöntemine göre belirlenemeyeceğine karar verildikten sonra aynı veya benzer eşya yöntemine gilecektir.

 

C- Gümrük Kıymetinin Araştırılması

 

Gümrük Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkra uyanca, beyan edilen gümrük kıymetinin geekliği veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi halinde, gümrük idarelerince yükümlülerden ilave bilgi ve belge talep edilmesi de dahil olmak üzere, konunun incelenmesi ve araştılması neticesinde şüpheye sebebiyet veren hususlar giderilmediği takdirde eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre tespit edilemeyecektir. Bu durumda, ithal eşyanın beyan edilen kıymetinin geeklik ve doğruluğunun tespit edilebilmesi için aşağıda belirtilen koşulların karşılanma durumunda yurt dışı kıymet araştırmasına gidilebilecektir.

 

1- Kıymet Araştırmasına Yönelik Ön Ġnceleme Yapılması

 

Bu kapsamda ilk olarak, gümrük kıymeti araştırılacak eşya ile ilgili ay veya benzer eşyanın gümrük kıymeti tespit edilecektir. Ay veya benzer eşya kıymetlerine ilişkin araştırmalarda öncelikle Gümrük Veri Amba Sistemi (GÜVAS)’nde yer alan Kıymet Veri Tabanı kullalacaktır. Araştırmada tespit edilen beyannameler içerisinde gerekli gölenlere ilişkin fatura bilgileri ve örneklerinin Bölge Müdürlükleri kanalıyla ilgili idareden talep edilmesi ve konunun elde edilen bilgiler çerçevesinde ilgili İdarece değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, inceleme sırasında veri tabanında sorgulamanın GTİP bazında yalabildiği durumlarda, bir GTİP’in birden fazla eşyayı ermesi durumunda, eşyaların kalite, marka ve sair farklılıklarının da eşyanın kıymetini değtirmesi söz konusu olduğundan, ay GTİP için farklı kıymetler elde edilmesi mkündür. Bu nedenle, ilgili beyanname ve faturalar temin edilerek bir değerlendirme yalması gerekmektedir.

 

İkinci olarak, ithal edilen eşyaya ilişkin banka transferlerinin ilgili bankadan sorularak teyit

edilmesi gerekmektedir.

 

2- Risk Analizlerinin Yapılması

 

Kıymet araştırmasına yönelik yalan ön incelemenin tamamlanmasından sonra kıymet araştırmasına gidilebilmesi için aşağıda belirtilen koşulların, kıymeti araştırılacak eşya için geçerli olması gereklidir.

 

2.1. Kıymet araştırmasına gidilecek eşyanın ymetinin düşük olmana yönelik ekonomik gerekçeler bulunma (eşyanın yüksek gümrük vergisine veya özel tüketim vergisine tabi olma gibi) ve ay veya benzer eşyanın gümrük kıymetinin beyan edilen eşyanın gümrük kıymetinden en az %10 oranında yüksek olmalıdır. Vergilerin tecil ve terkine tabi tutulması veya vergiyi doğuran olayın eşyanın ilk iktisabında gerçekleşmesi (otomobil ithalatlarında olduğu üzere) durumunda da ekonomik gerekçenin gerçekleştiği varsayılacaktır.

 

2.2. Beyan edilen eşyanın katma değer vergisi dışında diğer ithalat vergilerine tabi olmagerekir. Kıymet araştırmasına gidilmesi için KDV tek başına yeterli sebep değildir. Bununla


birlikte, sadece KDV yönünden kıymet araştırmasına gidilebilmesi için, beyan edilen eşya kıymetinin geeği yansıtmadığına ilişkin ciddi şüphe veya emarelerin bulunması gerekir.

 

2.3. Beyan edilen eşyanın ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler uyarınca gözetim belgesine tabi olma veya beyan edilen kıymetin gözetime ilişkin tebliğlerde belirtilen kıymetlerden yüksek olması durumunda kıymet araştırmasına gidilmemesi esastır. Ancak, ciddi şüphe ve emarelerin bulunma ve bu durumun araştırma talebinde ıkça belirtilmesi durumunda kıymet araştırmasına gidilebilecektir. zetim belgesine tabi eşya için beyan edilen kıymet ile ilgili olarak gümrük idarelerine itirazda bulunulması ve eşyanın fatura da kayıt tutarın (yurtdışı diğer giderler a altında beyan edilen tutar dahil) gözetim için belirlenen fiyattan düşük olması halinde de kıymet araştırmasına gidilebilir.

 

3- Yurt Dışı Kıymet Araştırmasına Yönelik Yapılacak Ġşlemler

 

Yukarıda belirtilen şartlardan birinin varlığının tespiti durumunda, kıymet araştırmasına gidilebilmesi için aşağıdaki işlemler yalacaktır.

 

3.1. Yükümlüden ilave bilgi ve belge istenilmesi:

 

Gümrük İdaresince, Ek-1’de örneği yer alan ve asgari hangi bilgileri ereceği belirtilen yazı, beyan sahibine tebliğ edilir. Bu talep yazısında, istenilen ilave ispatlayıcı belgeler ve/veya kıymet konusunda açıklanması istenilen hususlar açıkça belirtilir.

 

3.2. Yükümlüye verilecek süre:

 

Yalacak tebligatta 45 gün cevap resi verilir. Sürenin bitiminden önce beyan sahibince yazılı ve gerekçeli talepte bulunulması durumunda 45 günü aşmamak kaydıyla ek süre verilir.

 

3.3. Kıymet incelenmesi sonuçlanmadan eşyanın çekilmek istenmesi:

 

Eşya  gümrüğün  gözetimi  altındayken  yükümlü  tarafından  çekilmek  isteniyorsa,  Gümrük

Yönetmeliğinin 587 nci maddesinde belirtilen koşullarla talep kabul edilir.

3.4. İlave bilgi-belge talebinin karşılanması ve ibraz edilen bilgi-belgelerin uygun bulunması: İbraz edilen bilgi ve belgeler, kabul edilebilir nitelikte ve beyan edilen kıymetin fiilen ödenen

veya ödenecek fiyat olduğunu kesin olarak ortaya koyuyorsa, gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre tespit edilir.

 

3.5. İlave bilgi-belge talebinin karşılanmaması:

 

Süresi içinde ilave bilgi-belge talebinin karşılanmama durumunda, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun ispatlanamaması, Gümrük Kanununun 65 inci maddesinin  birinci  fıkra çerçevesinde  talep  edilen  bilgilerin  sunulmama ve  Kıymet Bildirim Formunun “Taahhütname” bölümünde belirtilen taahhüde uyulmağı gerekçeleriyle beyan reddedilerek kıymet araştırmasına gidilir.

 

Ancak, İdarece bu çeevede kıymet araştırmasına gidilmeden önce söz konusu belgelerin sunulması halinde, bu belgeler süresi içinde sunulan bilgi-belgeler gibi değerlendirmeye alınacaktır.

 

3.6. İbraz edilen bilgi ve belgeler uygun ve yeterli bulunmaması:

 

Verilen bilgi ve belgeler kabul edilebilir nitelikte değil ve/veya fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın belirlenmesine imkan sağlamıyor ya da beyan edilen kıymetin doğruluğunu ispat için


yeterli değil ise; kabul edilmeme veya yeterli bulunmama gerekçeleri açıkça ifade edilerek beyan reddedilir ve bu genelgedeki esaslar çeevesinde kıymet araştırmasına gidilir.

 

3.7. Yurt dışı kıymet araştırması ve Bölge Müdürlüğünce Yalacak İnceleme

 

Yurt dışı kıymet araştırmasına gidilmesi durumunda, idarece “Yurt Dışına Gönderilecek Bilgi Talep  Formu”  zenlenerek  Bölge  Müdürlüğüne  gönderilir.  Mezkur  formun  “II-Bilgi talebenin nedeni” bölümünde, kıymet araştırmasına gidilmesine ilişkin ekonomik gerekçeler, ay veya benzer eşyaya ilişkin beyannamenin sayı ve tarihleri, ay veya benzer eşyanın gümrük kıymeti, ay veya benzer eşyanın hangi oranda beyan edilen kıymetten yüksek olduğu, bankalar nezdinde yalan araştırma sonucu ve varsa ciddi şüphe ve emareler ıkça belirtilir. Söz konusu hususların ıkça belirtilmediği durumlarda Bölge Müdürlüğü’nce araştırma talebi resen reddedilir.

 

Bölge Müdürlüğünce yalan inceleme sonucunda, araştırma yalmasına gerek bulunur ise mütalaasıyla birlikte Bakanlığa (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) gönderilir. Aksi halde, yalacak işlem gümrük idaresine bildirilir.

 

Beyana göre hesaplanan vergiler topla 5.000 TL’yi aşmayan eşya için yurt dışından bilgi talebinde bulunulmaz. Ancak, araştırma konusu eşyanın birden fazla beyanname ile ithal edildiği durumlarda, hesaplamada bunlar toplu olarak dikkate alınır.

 

3.8. Yurt dışı araştırma sonucuna göre yalacak lem: Yurt dışı Araştırma sonucunda;

a) Yükümlü tarafından beyan edilen kıymetin gerçek ve doğru olduğu tespit edilirse, bu çeevede gerekli lemler yalır.

 

b) Alınan yatta ilgili ülke tarafından talebin karşılanamayacağı ya da bilgi bulunamağı bildirilmise, gümrük idaresince mevcut verilere göre değerlendirme yalır.

 

c) Beyan edilen kıymetin gerçek veya doğru olmadığı tespit edilir ise, ilgilendirdiği yönüyle

Gümrük  Kanunu,  21/3/2007  tarihli  ve  5607  sayılı  Kaçakçılıkla  Mücadele  Kanunu  ve

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı rk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli adli ve idari lemler yalarak sonucundan ilgili belge suretleri ile birlikte Bakanlığa (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürğü) bilgi verilir.

 

Beyana göre yalan tahakkuklar ile idarece tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki farkın, yükümlüsünce Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinde belirtildiği şekilde teminata bağlanarak eşyanın çekilmesi veya referans/veri ymetler göz önünde bulundurularak teminat alınması durumlarında, talepte bulunulduğu tarihten itibaren bir yıl içerisinde Yurt Dışı Araştırmasının sonuçlanmaması halinde, gümrük idaresinde mevcut verilere göre değerlendirme yalır ve lem sonuçlandırılır. Bu süreden sonra cevaplar çeevesinde vergi farkı ortaya çıkan hallerde, gerekli lemler yerine getirilir.

 

Gerek  yurt  dışı  araştırma sonucunda  talebin  karşılanamayacağının  veya  bilgi bulunmağının bildirilmesi, gerekse bir yıllık sürenin gmesi nedeniyle mevcut verilere göre değerlendirme yalacak olma durumlarında; öncelikle beyanın kabul edilip edilmeyeceği hususunda bir değerlendirme yalır. Bu değerlendirmede; yükümlüden temin edilen bilgi ve belgeler (beyanname ve ekleri ile varsa ilave bilgi-belgeler), Bakanlıktan bildirilen veriler, varsa benzer konulara ilişkin denetim raporları, ithal tarihinden sonraki


süreç de dahil olmak üzere ay ve benzer eşya ithalatlarında tespit edilen kıymetle, GÜVAS’tan temin edilen bilgiler gibi konuya ilişkin tüm bilgiler dikkate alınır.

 

Yalan değerlendirme sonucunda beyanın kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılırsa, işlemler buna göre sonuçlandırılır.

 

Aksi  durumda,  Gümrük  Kanunun  24  üncü  maddesinin  (a),  (b),  (c),  ve  (d)  bentlerinde belirtilen koşullarının varlığı halinde eşyanın gümrük kıymeti, gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar çerçevesinde tespit edilir. Söz konusu koşulların bulunmaması durumunda, kıymet araştırması temin edilen verilere göre sonuçlandırılır.

 

D- Uygulama

 

Bu genelgenin uygulanmasına ilişkin olarak EK-2’de örnek olaylara yer verilmiş olup, karşılaşılacak durumların değerlendirilmesinde yönlendirici mahiyette dikkate alınması gerekmektedir.

 

E- Yürürlükten kaldırılan Genelgeler

 

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2012/1 sayılı Genelgesinin 1 nci ve 8 nci maddesi

ile EK-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ Bakan a. Müsteşar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1-Tebligat Örneği

2-Örnek Olaylar


 

 

 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI

..............................................................................

 

 

 

Sayı :                                                                                                                         …/ …/200...

Konu :

 

 

…………………………………..

………………………………………...

……………………….

 

 

……………………………………..Müdürlüğü’nde  adınıza  tescilli  …/…/201…  tarih  ve

……………. sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviya eşyanın kıymet yönünden kontrolü neticesinde;

…………………………………………………………………………………………………

……

…………………………………………………………………………………………………

……

…………………………………………………………………………………………………

……

………………… tespit edilmiştir.

 

Bu  durumda,  söz  konusu  beyanname  muhteviya eşyalarla  ilgili  beyan  edilen  kıymetin gümrük kıymeti olarak kabul edilmesi hususunda tereddüde düşülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle, bu yazımızın tebliği tarihinden itibaren 45 gün içinde aşağıda belirtilen ek bilgi ya da belgelerin gönderilmesi veya söz konusu belgelerle birlikte başvurulması halinde, kıymet hususu yeniden incelenecektir (sürenin bitiminden önce yazılı ve gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunulabilir). Aksi halde mevcut bilgi ve belgelere göre değerlendirme yalacaktır.

 

Gümrük  kıymetinin  tespiti  sırasında  gecek  sürenin  beklenilmek  istenilmemesi  halinde

Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesine göre lem yalması mümkündür.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza

(İdare Amiri)

 

 

İstenilen Bilgi ve Belgeler:


 

 

 

ÖRNEK 1

 

Ġşlem

 

Yükümlü (A), serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istediği ithal eşyasını, faturana uygun olarak CIF $100 birim kıymet üzerinden beyan etmtir.

 

Gümrük İdaresince yalan ilk inceleme sonucunda, ay eşyanın gümrük idarelerinden yakın tarihlerde muhtelif beyannamelerle CIF $115 birim kıymet üzerinden ithalatının yalğı ve kıymet araştırmasına gidilmesi için gerekli koşullardan birinin sağlandığı tespit edilmiştir.

 

Gümrük idaresince yapılacak lem

 

Yükümlüye muhatap bir yazı ile (örnek EK-1), söz konusu eşyasının idarelerinden yakın tarihlerde muhtelif beyannamelerle CIF $115 birim kıymet üzerinden ithalatının yalğı, bu nedenle  beyan  edilen  kıymetin  gümrük  kıymeti  olarak  kabulü  konusunda  tereddüt  hasıl olduğu belirtilerek, mezkur fiyat düşüklüğünün gerekçelerinin bildirilmesi istenir. (Yükümlüden talep edilecek bilgi ve belgelerin niteliği olayın özelliğine göre gümrük idaresince belirlenir)

 

Bu aşamada yükümlü tarafından talep edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci

maddesinde belirtilen koşullarla eşyanın gümrükten çekilmesine izin verilir.

 

Durum 1:

 

Yükümlü, verilen süre erisinde gümrük idaresine sunduğu dilekçesinde, söz konusu düşüklüğün satıcı tarafından uygulanan miktar iskontosundan kaynaklandığını belirtmiş, satıcının uyguladığı fiyat şablonuna ilişkin belgeleri sunmuş ve yalan satış zleşmesinin onay örneğini eklemiştir. Gümrük idaresi yaptığı inceleme sonucunda belgelerin birbiriyle tutarlı, uygun ve beya destekler nitelikte olduğunu tespit etmtir. Bu durumda beyan kabul edilir.

 

Durum 2:

 

Yükümlü süresi içinde herhangi bir bilgi-belge sunmamış ve süre uzatımı da talep etmemiştir. Bu durumda, beyan reddedilerek Gümrük Yönetmeliği’nin 43 ilâ 57 nci maddelerine göre gümrük kıymeti belirlenir.

 

Durum 3:

 

Yükümlü tarafından onaylı fatura örneği sunulmakla beraber düşüklüğün nedeni konusunda hiçbirıklama yalmamıştır.

 

Bu  durumda,  söz  konusu  düşüklüğün  mevzuat  çeevesinde  kıymete  dahil  edilmemesi gereken bir unsurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinemediğinden beyan tevsik edilmemiş sayılır ve 2 nci durumdaki gibi lem yalır.


ÖRNEK 2

 

Ġşlem

 

Yükümlü (B), serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istediği ithal eşyasını, faturasına uygun olarak CIF $100 birim kıymet üzerinden beyan etmtir.

 

Gümrük İdaresince yapılan inceleme sonucunda, ay eşyanın gümrük idarelerinden yakın tarihlerde muhtelif beyannamelerle CIF $115 birim kıymet üzerinden ithalatının yalğı ve kıymet araştırmasına gidilmesi için gerekli koşullardan birinin sağlandığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, fatura üzerinde yalan incelemede belge üzerinde yer alan bazı ibare ve emareler nedeniyle, belgenin mahallinde düzenlenen gerçek belge olduğu hususunda tereddüt hasıl olmuştur.

 

Gümrük idaresince yapılacak lem

 

Yükümlüye muhatap bir yazı ile (örnek EK-1), kıymet düşüklüğüne ilişkin hususlar belirtilir ve düşüklüğün iza ve onay belge ibrazı istenir. Ayrıca, B bölümünde ıklanan şekilde yurt dışı araştırma talep edilir. Talep halinde Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinde belirtilen koşullarla eşyanın gümrükten çekilmesine izin verilir.

 

Yükümlü tarafından kıymet düşüklüğün iza ve onay belge ibrazı durumunda, belgeler kabul edilebilir nitelikte ise lemler sonuçlandırılır.

 

Yurt dışı araştırmasında, farklı bir sonuç elde edilmesi durumunda bu sonuca göre gerekli adli ve idari işlemlere tevessül edilir.

 

 

 

ÖRNEK 3

 

Ġşlem

 

Yükümlü (C), serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istediği ithal eşyasını, faturasına uygun olarak CIF $100 birim kıymet üzerinden beyan etmtir.

 

Gümrük İdaresince yalan inceleme sonucunda, söz konusu eşya ile ilgili olarak Bakanlıkça bir tasarruflu yazı ile eşya kıymetinin $115 birim kıymet zeyinde bulunduğu ve bu hususun veri olarak göz önünde bulundurulmagerektiği bildirilmtir.

 

Gümrük idaresince yapılacak lem

 

Kıymet araştırmasına gidilmesi için gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığı araştırılır. Koşulların sağlanmadığının anlaşılması üzerine kıymet araştırmana son verilir. Koşullardan en az birinin sağlanması durumunda yükümlüye muhatap bir yazı ile rnek EK-1), kıymet düşüklüğüne ilişkin hususlar belirtilir ve kıymet düşüklüğünün iza ile onay belge ibrazı istenir.  Talep  halinde  Gümrük  Yönetmeliğinin  587  nci  maddesinde  belirtilen  koşullarla eşyanın gümrükten çekilmesine izin verilir. İstenilen belgelerin sunulma ve düşüklüğün izahı durumunda lem sonuçlandırılır.

 

Veri olarak göz önüne alınan bilgi haricinde şüphe gerektiren bir durum yok ise ve makul sayılabilecek bir düşüklük söz konusu ise, yurt dışı araştırmasına gidilmeyebilir.


Böyle durumlarda, konu bir bütün olarak değerlendirilerek yalacak lem konusunda karar

verilir.