GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI: MAVI YÜZGEÇLI ORKINOS BALIKLARININ AVCILIGI, TASIMACILIGI, BESICILIGI, IHRACAT VE ITHALATINA ILISKIN 2015 YILI UYGULAMA genelge :48

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS BALIKLARININ AVCILIĞI, TAŞIMACILIĞI, BESİCİLİĞİ, İHRACAT VE İTHALATINA İLİŞKİN 2015 YILI UYGULAMA - uğurlu gümrük müşavirliği

 

   

      GIDA TARIM VE     HAYVANCILIK BAKANLIĞI

   

      Balık ve su ürünleri Genel Müdürlüğü

   


   

   MAVİ YÜZGEÇLİ    ORKİNOS BALIKLARININ    AVCILIĞI,   TAŞIMACILIĞI,   BESİCİLİĞİ, İHRACAT   VE İTHALATINA   İLİŞKİN    2015 YILI UYGULAMA

   

   GENELGESİ

   

   Genelge   No:48

   

       

   

      AM

   

      Mavi   yüzgli   orkinos   (Thunnus   thynnus) balıklarının   (bundan   sonra   orkinos   olarak   ifade

   

   edilecektir)   avcılığı,   taşımacılığı,   besiciliği,   ihracat   ve ithalatına ilişkin   uygulama   esaslarını    Atlantik   Ton    Balıklarının   Korunma   Uluslarara   Komisyonu   (ICCAT)    kurallarına   göre    düzenlemek.

   

       

   

   KAPSAM

   

      Orkinos   balıklarının   avcılığı,   taşımacılığı,   transferi,   besiciliği,   örnekleme   programı,   kota

   

      takibi,   çiftlik   kayıtlarına   ilişkin   bildirimleri,   ağırlık   artışları,   işleme   yöntemine   göre    düşülecek   ağırlık   miktarlarını,   bunlara   ilişkin   zenlenecek   belgeleri   ile ihracat ve ithalatıyla    ilgili hususları kapsar.

   

       

   

      AVCILIK

   

      Orkinos   avcılığında    aşağıda   belirtilen    hususlara   uyulması   gerekir:

   

      1-    Kota

   

         a)  2015   yılı orkinos   av miktarı1223 ton’dur.

   

      b)       Bu    miktardan; avcılık    hakkı olan gemilere   kura   usulüyle   1080 ton,

   

      Orkinos   avcılık izni   verilenlerin   dışındaki   balıkçılara   hedef   dışı,    arızi,   sportif   ve    amatör    balıkçılık amacıyla   123 ton,

   

   Sportif   ve amatör    amaçlı   avlanan    orkinosların   satışı   yasaktır.

   

   c)           Kota,     ICCAT     tarafından     belirlenen     avcılık     kapasite     yönetimi     esaslarına     göre,   Bakanlıkça,    kura   usulü ile    avlanma   hakkına   sahip gemiler   arasında   dağıtılır.

   

      2-  İzin    Başvuruları;

   

      Kura    sonucu    av    izni    almaya    hak    kazanan    av    gemileri    ile    taşıma    ve    destek    gemi

   

      sahip/donatanları,   başvurularını   aşağıdaki   belgelerle   birlikte   Bakanlıkça   belirtilen   süre içerisinde

   

   İl Müdürlüklerine   yaparlar.

   

   a)         Gemilerinde   Ek-1/1’de   asgari   özellikleri   belirtilen   Gemi   izleme   cihazı   bulunduğuna dair taahhütname   ile    gemiye   GİS   hizmetinin   verileceğine   dair   bu hizmeti   veren   firmayla   yapılan    ve Ek-1/2’de   asgari    şartları    taşıyan   “GİS    Sinyalizasyon   Garanti   Sözleşmesi”,

   

   b)          Taşıma   gemileri    için   “Milli Gözlemc   bulundurulacağına   dair   taahhütname,   (Ek-2)

   

   c)         Taşıma ve   destek   gemileri   için   faaliyetleri   süresince   gemi   üzerinde,   depolarında   ağ   ve   avlanmada   kullanılan    diğer    avlanma   arlarını    bulundurmayacağına   dair   taahhütname,

   

   ç)       ICCAT’ın   orkinosla   ilgili   uygulamala   konusunda    Su Ürünleri   Kooperatifleri   Merkez

   

   Birliğince   organize    edilen   eğitim    kursuna başvuruda   bulunduğuna   dair   belge.

   

   2009    yılı   öncesinde,   Bakanlıktan   orkinos   avlanma   izni   almış   olan   gemiler   av,   taşıma   ve destek   gemisi   izni   için;   taşıma   izni   almış   gemiler   ise sadece   taşıma   ve    destek   gemisi   izni   için    başvurabilirler.    Balıkçı   gemisi   bir av   sezonunda    av,   taşıma ve destek   gemisi   izinlerinden   sadece    birisini   alabilir.

   

      3-    Gemilerin   İzlenmesi

   

      a)          Av,  taşıma    ve    destek    gemisi    gemilerinin    sahip/donatanları,    özellikleri    Ek-1/1’de

   

      verilen   uydu    bazlı   gemi   izleme    cihazlarını   gemilerinde    çalışır vaziyette   bulundurmak   zorundar.

   

   b)         “Gemi   İzleme   Sistemi   Sinyalizasyon   Garanti   Belgesi”nin   zleşme   süresi,   gemilerce   alınan izin süresinin    15 gün öncesini ve   15    gün sonrasını    kapsamalıdır.

   

   c)       Sinyaller   Bakanlığa   ve    ICCAT’a   istenilen    periyotlarda   kesintisiz   olarak iletilecektir.


 
   

      4- ICCAT    Bölgesel Gözlemcisi   / Milli   Gözlemci

   

         a)       Orkinos  avı    yapacak    gemilerde   av  süresince,    avlanan    ağlardan     taşıma   ağlarına   ve

   

      taşıma   ağlarından   çiftliklere   yapılacak   transferlerde   ve    çiftlikte   hasat   rasında   ICCAT   Bölgesel

   

      Gözlemcisinin    bulundurulması   zorunludur.

   

   b)    ICCAT   Bölgesel   zlemcisinin   görev   ve    yükümlülükleri   ile gemi   sahip/donatanlarının   görev   ve    yükümlülükleri Ek-3/1’de   belirtilmiş   olan   program   dâhilinde   gerçekleştirilecek   olup, ilgililer   bu hususlara uymakla   yükümlüdürler.

   

   c)         Milli   zlemcinin   rev   ve   yükümlülükleri ile   gemi   sahip/donatanlarının   görev   ve yükümlülükleri   Ek-3/2’de    belirtilmiş   olan   program   dâhilinde gerçekleştirilecek   olup, ilgililer    bu hususlara uymakla   yükümlüdürler.

   

      5- Ölü   Orkinosların   Gemiden   Gemiye   Aktarma    İşlemleri    ve    Karaya   Çıkış    Yerleri

   

   a)   Yakaladığı   orkinosları   çiftliklere   canlı   transfer   etmeyi   planlağı   halde   av   ve   transfer

   

      sırasında ölen orkinoslar   da    yakalayan   geminin   kotasına dâhildir. Ölü   orkinosların   taşınmasında;   BCD   belgesinin   bölünmüş nüsha   (3   ncü   ve 8 nci   bölümü doldurulm   örneği)    ve    ICCAT    Transfer   Beyanının   bir kopya   orkinosa   eşlik    edecek   ve bu   orkinoslar   Ek-4’deki   limanlardan    karaya   çıkarılacaktır.

   

   b) Yakalağı   orkinosları   çiftliklere   canlı   transferini   planlamayıp,   doğrudan   ölü olarak    hasat   edecek   balıkçılar   ürünlerini   sadece    Ek-4’deki   limanlardan   karaya   çıkarabilecek   veya   gemiden   gemiye   aktarabilecektir.   Ek-4’deki   limanlar    haricinde   gemiden    gemiye   aktarılması   yasaktır.

   

      6- Ortak   Avcılık   Operasyonu

   

         a)       Ortak   avcılık   operasyonu   yapacak   gemilerin   toplam   avlayacakla   miktar,   operasyona

   

      katılan    gemilere tahsis   edilen    toplam kota   miktarını   geçemez.

   

   b)         Ortak   operasyon   için   zenlenen   BCD   belgesinde   gemilerin   payları,   ortak   operasyona    katılım oranına    göre   pay   edilerek   yazılır.

   

      6.1- Uluslararası    ortak   operasyon

   

         a)       Başka   ülke    gemileri   ile ortak   avcılık   operasyonu   yapılabilmesi   için   ICCAT   kuralı

   

   gereği,   ortak   operasyon   yapılacak   ülkedeki   orkinos   avcılığı   yapmak   üzere    izin   verilmiş   gırgır   gemileri   sayısının   en   fazla   4 adet    olması şartı bulunmaktar.

   

   b)         Ortak   avcılık   operasyonuna    iştirak    eden    gemilerin,   limandan   ayrılışlarından   en   az   15 gün   önce,   ilgili   bayrak   ülke makamlarından   temin   edilecek   olan   izin   belgesiyle    birlikte, Ek-5’de   yer   alan   “Ortak   Avcılık Operasyonu   Bilgi   Formu”   da zenlenerek   Bakanlığa   ulaştırılır.

   

   c)         Farklı   ülkelere   ait   av   gemilerinin   katılımı   ile    yapılan    ortak   avcılık    operasyonunda,    bir ülkeye   ait   olan   gemilerin   hepsine    birden,   her   bir    av   operasyonu   için   tek   bir    BCD   belgesi    düzenlenir.    Düzenlenen   belgede   operasyona   katılan    bütün ülke gemileriyle   ilgili bilgiler    yer    alır.

   

      6.2- Ulusal   ortak   operasyon

   

      Her   bir    av   operasyonu   için,   ortak   operasyonda   yer   alan   bütün gemiler   adına   av   yapan

   

   gemi    kaptanınca   bir    BCD    belgesi doldurulur.

   

      7- Yakalanan   Orkinosların    Bildirimi

   

      Av gemisi kaptanı;

   

   a)    Her   av   operasyonu   sonrasında,   avlanılan   orkinos   sayısı   ve ağırlık   miktarı   ile avın   gerçekleştiği   yerin   koordinatını   Ek-6’da   yer   alan   forma   işleyerek,   0312 286   51 23   numaralı   faksa veya   e-posta   yolu ile            orkinos@tarim.gov.tr      adresine   gönderecektir.

   

   b)         Yapmış   olduğu   avcılık   faaliyetini,   Ek-7’de   yer   alan   haftalık   av   raporuna    işleyerek,    her   Pazartesi   en   geç   saat:10:00’da   e-posta   yolu   ile          orkinos@tarim.gov.tr      adresine    ve 0 312   286 51 23 numaralı   faksa gönderecektir.

   

   c)       İzinsiz   ve/veya   kaçak   olarak   avcılığı   yapılmış   orkinoslar   için   il müdürlüklerince   BCD

   

      belgesi   zenlenir.    Ancak,    bu orkinoslar   ticarete   konu edilemez   ve hayır   kurumlarına   bağışlar.

   

   ç)          Amatör   (sportif)   amaçlı   su ürünleri   avcılığı   kapsamında   yakalanan   orkinoslar   için   BCD

   

      belgesi   zenlenir.


 
   

       

   

      8- Hedef   Dışı veya Arızi    Olarak Yakalanan   Orkinoslar

   

      Hedef    dışı    veya    arızi    olarak    avlanan    orkinoslar    için    de    BCD    belgesi    zenlenmesi

   

   zorunludur.   BCD    düzenlenmemiş    ürünler   yasadışı    olarak değerlendirilecektir.

   

      Hedef    dışı    veya    arızi    olarak    yakalanan    orkinoslar    için    BCD    zenlenmesi    aşağıdaki

   

      şekilde   yapılacaktır.

   

   a)    Hedef   dışı veya   arızi   olarak   orkinos   avlayan   balıkçı   seyir   defterinin   ilgili   sayfasını    karaya   çıkış   noktasındaki   Bakanlık   yetkilisine   teslim   edecektir.   Bakanlık   yetkilisi   hedef   dışı veya   arızi   olarak   yakalanan   orkinos   miktarının   hedef   dışı veya   arızi   olarak   yakalanmasına    müsaade   edilen 3/1 numaralı    ticari   amlı    su ürünleri avcılığını    düzenleyen    tebliğin 17 nci    maddesi   4 üncü bendinde   belirtilen     yasal     sınırlarda      olup   olmağı     kontrol     edilecektir.     (ağırlıkça     %5’ini   geçmediği).   %5   yasal   limit    üzerinde    olan orkinoslar   canlı   ise doğaya    bırakılacak,   ölü ise hayır    kurumlarına bağışlanacak.   Yakalanan   orkinosun   1    adet   olma   durumunda istisna    olarak kabul   edilir   ve    yasal    limitlere   bakılmaz.

   

   b)         Hedef    dışı veya   arızi   olarak   yakalanan   orkinoslar    için BCD’nin,   2 Numaralı   “Av   Bilgisi”   (Catch   Information)   ve 8   Numaralı   “Ticaret   Bilgisi”   (Trade   Information)    bölümü il müdürğünce   doldurarak    onaylayacaktır.

   

   c)    İl müdürlüğünde   BCD    onay   yetkisi   olan   personel   olmama   durumunda Antalya,   İstanbul,   İzmir    il müdürlüklerinden   birine   resmi   yazı   ekinde seyir    defterinin ilgili   sayfası   gönderilecektir.   Yazıyı   alan   il müdürğü,   onaylı   seyir    defterindeki   bilgileri   de dikkate   alarak   BCD’yi    düzenleyerek    onaylayacaktır.

   

   ç)         Onaylanan   her   BCD   belgesi,   onay tarihi   gününde,   bilgisayar   ortamında   taranarak   resim   formatında,            orkinos@tarim.gov.tr      adresine   e-posta   yoluyla   gönderilecektir.   Belgenin   bir kopyası    da    İl Müdürlüğünce   arşivlenecektir.

   

   d)    Hedef   dışı veya   arızi   avcılık   için   Bakanlıkça   belirlenen   kota miktarının   dolmasından    sonra    yakalanan   hedef   dışı veya   arızi   orkinoslar   canlı   ise doğaya   rakılacak,   ölü ise    hayır    kurumlarına     bağışlanacak.    Bu    ürünler     için    BCD  düzenlenmeyecek    ve  ticarete     konu edilmeyecektir.

   

      9- Örnekleme   ve Ölçüm   İşlemleri

   

         a)  Avlanılan    orkinosların    adet    ve    ağırlık    tahmini,    su    altı    kameraları    (stereoskopik)

   

      kullanılarak    Ek-8’de   ayrıntıları    verilen    yönteme   re   yapılacaktır.

   

   b)         Avlanan   balıkların   sayı   ve    ağırlık   tahminlerinin   doğruluğu   ve stereoskopik   kamera    sisteminden   elde   edilen   verilerin   güvenilirliğini    artırmak   için   av   operasyonu   sonrasında denizde yapılacak    canlı   orkinos   transferlerinde    ve taşıma   gemisinden   çiftlik   kafesine   yapılacak    transferlerde   çekimler   yapılarak,   ilgili   kayıt   ve dokümanlar bir   rapor halinde   gemi/çiftlik   yetkililerince,    her   yıl 15   Temmuz   tarihine   kadar   Bakanlığa   gönderilecektir.

   

   c)         Kafese   alma   işlemlerinde    stereoskopik   kamera    kullanım   esasları   aşağıda    sıralanan    usullerle    uygun    olarak   yapılacaktır;

   

      1-  Canlı   bağın   örnekleme   yoğunluğu,   kafese   alınan   balık   miktarının   adet   olarak

   

   %20’sinden   daha   az   olmayacaktır.   Teknik   olarak   mümkün olduğunda,   canlı balık    örneklemesi    birbirini    izleyen    /    art    arda    gelecek    şekilde    her    beş    numuneden    (balıktan)   birisi   ölçülerek   yapılacaktır.   Bu   örnekleme,   kameradan

   

      2 ila 8   metre   arasındaki   bir mesafeden   balıkların   ölçülmesi   suretiyle    düzenlenecektir.

   

   2-  Balığın   diğerine   aktarılacağı   verici   kafes   ile transferin   yapılacağı   acı   kafesi bağlayan   transfer   kapısının   boyutları   en   çok   10 metre   genişlikte   ve    10   metre   yükseklikte    (10m X 10m)   olacak   şekilde   ayarlanacaktır.

   

      3-  Balıkların   boy   ölçümlerinin,   farklı   büyüklüğe   sahip   iki veya   daha   fazla   gruptan    müteşekkil bir   çok   doruklu   dağılım   (multi-modal   distribution)   gösterdiği    durumlarda,     aynı     kafese     alma     operasyonu     için     birden     fazla     dönüşüm


 
   

   algoritma   kullanılma   mümkün olabilecektir.   Kafese   alma operasyonu    süresince     ölçülen    balıkların    büyüklük    kategorisine    göre,    çatal    boy    uzunluklarını   toplam   ağırlığa   dönüştürmek   amacıyla   aşağıda   verilen   forlden   yararlanılacaktır;

   

       

   

   RWT = 1.9607   10-5      *(FL)         3.0092

   

       

   

   RWT:   Bütün   Ağırlık

   

      FL  :    Çatal   Boy

   

       

   

      4-  Her   bir    kafese    alma operasyonu    öncesinde,    2 ve   8 metrelik mesafeden    bir    ölçek çubuğu   kullanılarak   stereoskopik   boy ölçümlerinin   doğrulama   / validasyonu   yapılacaktır.

   

   5-   Stereoskopik   kamera    ile    yapılan   örnekleme    programının   sonuçları    SCRS’e bildirilirken,   stereoskopik   kamera    sisteminin   teknik   özelliklerinde    mevcut   olan ve   +/-    %5’i   aşmayacak   orandaki   hata    payı   (margin   of   error)    bilgisi   de belirtilecektir.

   

   ç)    Çiftlik    yetkilileri,   stereoskopik   kamera   sistemine   yönelik   ağıdaki   bilgilerin   yer   aldığı

   

   bir    rapor hazırlayarak   Bakanlığa   sunacaklarr;

   

   -   Stereoskopik   Kamera   Sistem   Bilgisi:   r,   alan,   kafes,    tarih   ve uzunluğu   ağırğa    dönüştürmekte kullanılan   algoritma   formülü,    sistemin    hata   payı

   

      -    Boylamaya    İlişkin   İstatistiksel   Bilgi:   ortalama,    minimum ve maksimum   ağırlık    ve boy,    örneklenen   balık   adedi,   ağırlık    ve boy dağılımı

   

      -    Kamera   Görüntülerinin   Detaylı    Raporlaması:   bireysel   balık    verisi (her   bir    balığın    bireysel    boy   ve ağırlık değerleri)

   

   - Kafeslemeye    İlişkin   Raporlama:   operasyon   yapılan   kafes   sayısı,   çiftlik   adı,   kafes    numarası,   BCD   ve    ITD   numarası,   av   ile taşıma    gemisinin   a   ve bayrak   ülkesi,   stereoskopik    kamera   çekimi    ve tarihi,   BCD   belgesindeki   miktar   ile stereoskopik   sistemden   elde   edilen   balık   adedi,   ortalama   ağırlık   ve toplam   ağırlığın   “((Stereoskopik    Sistem-BCD)/    Stereoskopik   SistemX100)”    formülü kullanılarak karşılaştırılma

   

      - Ortak   avcılık    operasyonu   (JFO)   halinde,    varsa   önceki    kafesleme    raporlarının    bir özeti.

   

   TAŞIMACILIK   VE TRANSFER    İŞLEMLE

   

      10-    Balıkların    Taşıma   Kafesine   ve Çiftlikteki   Kafese   Transferi

   

         a)       Avlanan   veya   ithal   edilen   orkinosların   taşıma   kafesine   ve   çiftlikteki   kafese   transferleri

   

      Ek-10/1,   Ek-10/2’ye   göre,   BCD   zenlenmesi   ise,    Ek-11/1   ve Ek-   11/2 de   belirtilen   kurallara   göre   yapılacaktır.   Gemilere    tahsis    edilen   bireysel   toplam   kota miktarının   ancak   %63’lük   kısmı   Japonya’ya    ihraç   edilebileceğinden,   bu miktar    için   TR-15-000001   numarasıyla   başlayan   BCD    belgesi zenlenecektir.   Geriye   kalan   bireysel   toplam   kotanın   %37’lik   kısmının   Japonya’ya   ihraç   edilemeyecek    olma nedeniyle   TR-15-081001    numarasıyla   başlayan   BCD    belgesi    düzenlenecektir.

   

   b)         Transfer   işlemlerini   yapan   gemilerin   kaptanları,   transfer   edilen   ağırlık   miktarını   ve balık   sayısını,   av gemisi   adını,   bayrağını   ve    ICCAT    numarasını,   ortak   operasyon   yapılıyor   ise operasyona   dâhil olan diğer   gemi/gemilerin   adları   ve    ICCAT   numaralarını,   transfer   tarihini,   yerini    ve varış   yerini,   seyir    defterleri   ve/veya   gemi   jurnallerine   işleyecektir.   Gemi   jurnalleri   ve/veya    seyir   defterleri   gemide   tutulacak   ve kontrol   amaçları   için   her   zaman   erişilebilir   olacaktır.   Taşıma   gemisinin   yedeğinde   bulunan    her   bir    kafese    aşağıdaki    örneğe   uygun   ayrı   bir   numara verilir;

   

      TUR-Taşıma   Gemisinin   Anlaşmalı   Olduğu   Çiftlik   Firma   Adının    İLK   ÜÇ   HARFİ    –   YIL   - KAFES NO    (Örnek;   TUR-ABC-2014-001).


 
   

   c)         Av    gemisi   sahip/donata   transfer    operasyonu   başlamadan    önce   Bakanlıktan    transfer ön izni   almak   zorundar.   Şayet   transfer   yapılacak   av gemisi   başka   bir bayrak    ülkesine    ait   ise bayrak    ülke makamından    transfer   ön izni   alınacaktır.

   

   ç)      Taşıma   gemisinden   bir başka taşıma   gemisine   yapılacak   transferler   için   de transfer    ön izni   alınma   zorunludur.

   

   d)         Av    gemisinden   taşıma   gemisine   yapılacak   transferin   ICCAT   Bölgesel   zlemcisi,    taşıma gemisinden   diğer   bir taşıma   gemisine   yapılacak   transferin   ise Milli zlemci   nezaretinde   yapılma    zorunludur.    Transfer   işlemlerinin    video kayıtları   alınacak,    bu kayıtların    bir örneği   av   gemisinde,    bir örneği taşıma   gemisinde,    bir örneği   de milli   gözlemcide   kalacaktır.

   

   e)         Taşıma   gemisi,   taşıma   kafeslerine   yapacağı   transferlerde,   ICCAT   Transfer   Beyanını   (Ek-10/1),   BCD   belgesini   (Ek-11/1),   av   yapılan   güne ait   seyir    defterinin   (1) numaralı mavi   renkli sayfasını   ve transfere   ait   video   görüntü   kaydını   almadan,    transferin   yapıldığı   konumdan   ayrılmayacaktır.

   

   f)   Taşıma   kafesleriyle   çiftliğe   getirilen   balıklar   çiftlikteki   kafeslere   transfer   edilecektir.   Bu   transfer   işlemi   video   çekimi   ile kayıt   altına   alınacaktır.   Video   kaydında   ICCAT   Transfer   Beya   Numarası,   çekim   tarihi   ve saati   mutlaka   gözükecektir.    Alınan bu video    kayıtları   çiftlik   yetkilisince   5    yıl   süreyle    muhafaza    edilecektir.     Talep   edilmesi   durumunda    bu kayıtların    kopyasının   Bakanlığa   verilmesi   zorunludur.   Kafese   transferin   yapıldığı   gün,   çiftlik   yetkililerince    Ek-12’de    yer   alan   “ICCAT   Kafes   Bildirim”   formu   doldurularak,   resim   formatında    tarandıktan    sonra    ay    gün içerisinde               orkinos@tarim.gov.tr      adresine    gönderilecektir.

   

   g)        Taşıma  sırasında,    taşıma    gemilerinin    güzergâhı    Gemi    İzleme    Sistemi    verileri    ile   uyumlu    olmalıdır.

   

   ğ)    Av   ve taşıma   esnasında ölen   orkinoslarla    ilgili   bilgiler,   Ek-9’da    belirtilen   “Ölü   Orkinos   Bilgi    Formu”na     işlenerek    av    sezonunun    kapandığı    tarihten    itibaren    en    geç     10  gün    içinde   Bakanlığa   gönderilecektir.

   

   h)      Bir   av   gemisi   tarafından,   birden   fazla   av   operasyonuyla   veya   ortak   avcılık   operasyonu    ile avlanan orkinoslar   için    düzenlenen   BCD’lere    ait balıklar;

   

   1-  Kafesleme    işleminin    aynı    gün    yapılması    veya    tüm    orkinosların    aynı    kafese    konulma durumlarında   ilgili   BCD’ler   “Grup   BCD’si”    olarak   birleştirilerek   tek   bir “Grup   BCD”    haline getirilebilir.

   

   2-    Bu    “Grup   BCD’si”   önceki   ilgili   tüm    BCD’ler   yerine    kullanılır.    Bu   şekilde   “Grup   BCD’si   zenlenmesi   durumunda   ”Grup   BCD’yi   oluşturan   ilgili   bütün    BCD’lerin   bir listesi    oluşturulur.   Bu   liste ihracatta    ve/veya   satış   rasında   ”Grup   BCD”   ekinde    bulundurulur.    Grup   BCD’yi   oluşturan   BCD’lerin   asılları,   ihracatın   ve/veya   satışının   tamamlanmasına    müteakip   Bakanlık    il müdürlüğüne   teslim   edilir.

   

   ı)    Taşıma   kafesleri   ve    çiftlikteki   kafeslere   yapılacak   orkinos   transferlerine   yönelik   video kayıtlarına   ilişkin   asgari    standartlar   Ek-13’de   verilmiştir.

   

   i)      BCD’deki    balık   sayısı   ve ağırlığı   ile    gemideki   ve/veya   çiftlikteki   ICCAT   Bölgesel    Gözlemcisinin   tahminleri   arasında   %10’dan   fazla   fark   olma   durumunda   veya   video   kayıtlarının   çekim   kalitesinin   orkinos   sayısının   doğru   bir şekilde    tahmin edilmesini   sağlayacak   netlikte    olmama   halinde transfer   işlemi   yapılmaz,   BCD   belgesinde   avcılık   bölümü   onaylanmaz   ve hasat   gerçekleştirilmez.

   

   j)    Bakanlıkça,   av   gemisinden    taşıma gemisi   yedeğindeki   kafese   yapılan    transferlerdeki   uyuşmazlık   halinde 96   saat içerisinde,   taşıma   gemisinden   çiftlik   kafesine   yapılan   transferdeki   uyuşmazlık   halinde ise 10    işgünü   içerisinde    tamamlanacak   olan   bir inceleme   başlatılır.   İnceleme    neticesinde    tespit    edilen   farklılığın,   canlı   orkinosların   adet   veya   ağırğının   %10’unu   geçmesi    durumunda,    aşan   miktar   48 saat   içerisinde,   ICCAT   Bölgesel   zlemcisi   nezaretinde    video kaydı   alınarak doğaya   salınır.

   

   k)         Transferin   yapılmasına    ilişkin   izin    işlemleri   tamamlanıncaya   kadar,   kafes   çeken   taşıma   gemileri   çiftlik   alanına   0,5 mil’den    daha   yakın    mesafeye   yaklaşamaz   veya   demirleyemez.


 
   

      l)       Bakanlıkça   ön izin   alınmadan   orkinoslar   transfer   edilemez.   İzin   alınmadan   transfere   konu olan orkinoslar   yasadışı   kabul   edilir   ve    ICCAT   bölgesel   gözlemcisi   nezaretinde   doğaya salınır.

   

   m)      BCD   belgesi   ve   ICCAT   Transfer   Beyanı,   çiftliğe   veya   limana   transfer   rasında   ürüne   eşlik   eder.

   

   n)      Sezonda   yakalanan   orkinosların   çiftliklere   transferleri   en   geç   15    Ağustos   tarihine   kadar   gerçekleştirilmelidir.

   

       

   

      CANLI ORKİNOSLARIN   BESLENMESİ

   

      11- Çiftliklere   Alınan   Orkinosların    Besi   Performannın   Hesaplanması

   

         a)       Besiye   alınan   orkinosların   besi   performansları   belirlenirken,   BCD   belgesinin   6’ncı

   

      bölümünde    yazılı   olan   ağırlık   ve    adet   bilgisi   esas   alınır.   BCD   belgesindeki   bilgiler   il müdürlüklerince   Su Ürünleri   Bilgi   Sistemine    (SUBİS)   işlenir.

   

   b)         Ağırlık   artışı   hesaplanırken   başlangıç   tarihi   olarak,   BCD   6’ncı   bölümündeki   onay   tarihi   esas   alınır.

   

      c)       Ağırlık   artışı,   Ek-14’de   yer   alan   aylık   katsayılara   göre   SUBİS   üzerinden   otomatik olarak    hesaplar.

   

      ç)       Çiftlikler   arası   yapılan   transferlerde   geçen   re,   ağırlık   artışı   hesaplanmasına   dâhil   edilmez.

   

      İHRACAT VE   İTHALAT

   

      12- Avlanan   Orkinosların   Doğrudan   İhr   Edilmesi

   

         a)       İhraç   edilecek   ürünler   için   Bakanlıkça   onaylanmış   BCD   üzerinde   yazılı   ağırlık   ve    adet

   

      miktarı   esas   alınacaktır.

   

   b)

   

      c)      İthal   edilen   orkinos   balıklarında,   ihraç   edilebilecek   ürün   miktarının   belirlenmesinde,

   

   fiili ithalatın   gerçekleştiği    ildeki il   müdürğü   tarafından   “Fİİ   İTHALATI    GEEKLEŞMİŞTİR”   ifadesi   yazılarak   onaylanmış    olan Gümrük   Giriş   Beyannamesinde    belirtilen    ürün miktarı ve    adet    bilgisi esas   alınacaktır.

   

      13- İşlenen   Orkinoslarda    Ağırlık   Miktarının   Hesaplanması

   

      Orkinos balıklarının   taze,   soğutulmuş,   dondurulmuş   ve işlenmiş   olma   durumunda,   toplam

   

   ağırlık   miktarı,   işleme   şekline   göre   oluşan   fire   kaybı   aşağıdaki   tablodaki   katsayılar   ile    çarpılarak

   

      SUBİS   üzerinden    otomatik olarak hesaplar.

   

       

                                                                                                                                                                                                                                       
         

          

         

         BM

         

                  DR

         

         FL

         

                  GG

         

                  OT

         

         RD

         

                  Doğa

         

                  10,28

         

                  1,25

         

                  1,405

         

                  1,16

         

                  2

         

                  1

         

         Çiftlik

         

                  1

         

                  1,25

         

                  1,405

         

                  1,16

         

                  2

         

                  1

   

    

   

   BM:    Belly   meat   (Karın   eti)

   

      DR: Dressed    weight   (İç   organ,    baş,  kuyruk   alınmış)   FL   : Fillets   (Fileto)

   

      GG: Gilled &   Gutted   (Solungaç   ve    organla   alınmış) OT: Other products   (Diger   işlenmiş    ürünler)

   

   RD:   Round weigh   (Bütün)

   

      Örneğin;    100    Kg    fileto    olarak    ihraç    edilecek    orkinos    balığı    için,    fire    kaybı    dikkate   alınarak   balığın   bütün    ağırğı   (100x1,405=140,5Kg)   şeklinde   hesaplanacak   ve 140,5   kg   orkinos    miktarı   firmanın    ihraç    edebileceği    orkinos balığı   kotasından    düşülecektir.

   

      14-İhracat   İşlemleri

   

      Orkinos   balıklarının   ihracatı   için   başvurular   aşağıda   yazılı   belgeler   ile birlikte    Bakanlıkça

   

   yetkilendirilen    Antalya,   İstanbul,   İzmir   il müdürlüklerine    yapılacaktır.

   

      a)       İhraç    edilecek    orkinos için düzenlenen   BCD    belgesi;

   

      1-       Tek bir    BCD’ye   ait balıklar, tek bir   parti halinde   ihraç   edilecek    ise orijinal   BCD,


 
   

      2-       Parça   parça   ihraç   edilmesi   durumunda   ise    BCD’nin   fotokopisi   kullanılacak.   En son partinin    ihracatında ise   orijinal   BCD    kullanılacak.

   

   b)       İhracatı   yapılacak   ürüne   ait   Ek-15’de   yer   alan   “    Besiciliği   Yapılan   Orkinos   Balığı

   

      Hasat   Bilgi   Formu”.

   

   c)         İthal   edilen    orkinosların ihracatı   yapılmak    isteniyorsa,    bu orkinosların   fiili ithalatın   gerçekleştiğini   gösterir   ve fiili   ithalatın   gerçekleştiği   ildeki   il müdürğü   tarafından   “FİİLİ   İTHALATI    GEEKLEŞMİŞTİR”   ifadesi   yazılı   Gümrük   Giriş   Beyannamesinin   sureti    bulunacaktır.

   

      15- İhracat   amasında    Düzenlenecek    Belgeler

   

         a)       Orkinos balıklarının   ihracatında,   Dış Ticaret   Müsteşarğının   “İhracı   Yasak   ve Ön   İzne

   

   Bağlı        Mallara      İlişkin        Tebliğ        (96/31)”       gereği       BCD       veya      Re-Export        belgesi      (Ek-16)

   

      düzenlenecektir.

   

   b)  Orkinos  balıklarının    ihracatında    Sağlık    Sertifikası    veya    Ön    Sağlık    Sertifika

   

      Düzenlenmesinde   5996 sayılı   yasa   ve   bu    yasaya   re    çıkarılan    mevzuat    hükümleri   geçerlidir.

   

   c)       Bakanlıkça   belirlenen   BCD   formları    kullanılacaktır.

   

   ç)       BCD,     tek nüsha   olarak    düzenlenecektir.

   

   d)         BCD   ve Re-Export    belgeleri,   Bakanlıkça   ICCAT   sekretaryana   bildirilen   personel    tarafından   onaylanacaktır.   Belgeleri   onaylama   yetkisi   verilen   personelde   herhangi   bir değişiklik    olması durumunda   derhal   Bakanlığa   bilgi    verilecektir.

   

   e)      BCD   kapsamındaki   ürünlerin   partiler    halinde    ihraç   edilmesi durumunda,   belgenin   fotokopisi   alınacak    ve “Çiftlik Hasadı   Bilgisi”   (Harvesting   Information)   başlıklı 7 inci bölüm ile   “Ticaret   Bilgisi”   (Trade   Information)    başlıklı 8 inci   bölümler,   mavi   renkli   kalem   ile doldurulup mühürlenerek,   fotokopi   olan belge,   asıl   belge    haline dönüştürülecek   ve ürün   ile gönderilecektir.   Bundan    iki nüsha çoğaltılarak    biri   il müdürğünde,    birisi   de firma   tarafından   arşivlenecektir.

   

   f)         Ürün ile   birlikte   gönderilecek   belge   ile il   dürğünde   kalacak   olan   belgeye   A serisi

   

      Hologram   etiket   yapıştırılacaktır.

   

   g)    Hologram   etiketi   yapıştırılarak   onaylanan   BCD    ilgili firmaya    teslim   edilmeden   önce bilgisayar   ortamında   resim   formatında   görüntüsü   elde   edilerek,   onay tarihi   gününde          orkinos@tarim.gov.tr      adresine e-posta   yoluyla   gönderilecektir.   (Bu    işlem   firma    tarafından   yapılabilir.)

   

   ğ)          Orkinos   balığının   canlı   olarak   birden   fazla   alım   ve satım    işleminin   yapılması   gerektiğinde,     mevcut   BCD   üzerinde   işlem   yapılacak   bölüm kalmama   durumunda,   BCD’nin    ilgili   bölümleri   kullanılarak   ilave   sayfa   yapılır.   Hazırlanacak   bu ilave   sayfaya   orijinal   BCD’nin    numara yazılır.

   

   h)      Re-Export   belgesi,   TR/R   - ait   olduğu kotanın   yılı   -    İl   Trafik   Kod    numara   - kayıt    numarası   (Örnek:    TR/R–14–06–001)   şeklinde   numaralandırılacaktır.

   

      ı)       BCD   veya   Re-Export   belgelerini   onaylayan   il müdürğü,   Ek- 17’de   örneği   verilen

   

   BCD ve   Re-Export    belgesini    Kayıt    Defterine   işleyecektir.

   

      16-  Hasat   Edildiği   İlden   Bka   Bir   İlde   İşlenerek   İhr   Edilecek   Orkinoslara   İlişkin

   

      Hususlar

   

         a)       Çiftlikte   bulunan  orkinoslar   ancak,    ICCAT    Bölgesel     Gözlemcisi    nezaretinde   hasat

   

   edildikten    sonra, işlenmek üzere   başka   bir ilde   bulunan    izinli   işleme   tesisine   nakledilebilir.

   

   b)       Nakil    işlemi,    Ek-18’de    yer    alan    “Çiftlikten    Hasat    Edilmiş    Orkinoslar    İçin    Nakil   Belgesi”   çiftliğin    bulunduğu il müdürlüğünce   düzenlendikten    sonra    gerçekleştirilir.   Fiili   ihracat sırasında ihracatın   yapılacağı    il müdürğüne bu   belgenin    ibrazı   zorunludur.

   

   c)    Nakledilecek   orkinosun   BÜTÜN   (RD)   olarak   karşılığına   gelen   miktar   ve    adet   bilgisi,   Su   Ürünleri   Bilgi   Sistemindeki   kayıtlarıyla    kontrol   edilerek,   BCD   belgesi   üzerinde   yer   alan   7. “Çiftlik    Hasadı   Bilgisi”   (Harvesting   Information)   bölümü doldurulacaktır.

   

   ç)          Nakle   konu orkinosa   ait kota   takibi, çiftliğin    bulunduğu il müdürğünce   yapılacaktır.


 
   

   d)         Fiili   ihracat   aşamasında   fiili ihracatın    gerçekleştirileceği   il müdürğünce   BCD    belgesinde    yer    alan    8.    “Ticaret    Bilgisi”    (Trade    Information)     bölümü  doldurulmak    suretiyle    ihracata izin verilir.   İhracat   gerçekleştirildikten   sonra BCD   belgesinin   bir örneği   nakil   belgesinin    düzenlendiği    il müdürlüğüne   gönderilir.

   

      17-İthalat   İşlemleri

   

      Orkinos balıklarının   canlı,    taze,    soğutulmuş ve   dondurulmuş ithalatında;

   

         a)       İthalat   işlemleri 5996   sayılı   yasa   ve bu   yasaya   göre   yayınlanmış   mevzuat   çerçevesinde


 
   

   yapılır.

      
 

 

   

         b)         İhracatçı   ülke    yetkili   otoritesince   zenlenen   BCD   ve    Re-Export   belgesinin   gerlilik


 
   

      süresi   6 ay’r.   BCD    ve Re-Export    belgesi,    menşei    belgesi    yerine   kabul   edilebilir.

   

   c)         İthal   edilmek   istenilen   canlı   orkinos   balıklarına   ait   kontrol   belgeleri   onaylanmadan    önce,   bu balıklara   ait   avcılığı   yapan   ülke    gemilerince    düzenlenen   ve   yetkili   otoritelerince    onaylanan   veya   onaylanma    aşamasında   olan   BCD    belgeleri   teyit   için,   Bakanlığın    0 312 286 51 23 numaralı   faksına ve            orkinos@tarim.gov.tr      e-posta   adresine   bildirilecektir.

   

   Bakanlık;   bu doküman   üzerindeki   imza ve diğer bilgiler    ile    ICCAT   Transfer   Beyanı    üzerinde   yer   alan   bilgileri   ICCAT   web   sitesindeki   kota sahibi ülke bilgileri   ile karşılaştırır.   Bilgilerin   uygun   bulunma   durumunda,   eğer   BCD   doküma   onaylanmamış   ise kota   bayrak    ülkesi ve    ICCAT   sekretarya   haberdar   edilerek,   belgeler    ile ilgili doğrulama    istenir.   Doğrulama    bilgisinin   gelmesini   müteakip,   Bakanlıkça    taşıma    gemisine    transfer   için   izin   verilir.   Bu orkinosların   çiftliğe    transferi   öncesi   çiftlik   yetkilisi;   kota bayrak   ülkesi   yetkililerinden   transfer    ön izin   istenmesi   için   Bakanlığa   başvurur.   Bakanlıkça    ilgili   ülke    yetkililerine    kafesleme    ön izni   için mesaj   gönderilir.   Ön izin   onay talebinin   24 saat   sonunda gelmemesi   durumunda   kafesleme   onayı   Bakanlıkça    verilir.   Taşınmasına    izin   verilen   orkinosların   çiftliğe   transferinden   sonra kontrol    belgesi onaylar.

   

   ç)         Orkinos   ithalatında,   ithal   edilecek   ülke    yetkili   otoritesince    düzenlenmiş   olan   BCD    ve/veya   Re-Export   belgesi   (asıl)   istenir.   Kontrol   Belgesi   onaylandıktan   sonra    belgelerin   asılları    ilgili firmaya   verilir.   Kontrol   Belgesini   zenleyen   il müdürlüğünde   kalacak   olan   fotokopi belgeleri    üzerine   “Aslı    Görülmüştür” ifadesi   yazılıp    imzalar.

   

   d)         Türk   bayraklı   gemilerce    uluslarara   sularda   veya   izinli   olarak   başka   ülke karasularında   avlanan   orkinoslar    ile başka ülke   gemilerince   avlanıp   ve besiye   alınmak   üzere    ülkemize    getirilen   canlı orkinos balıkları,    kendi sularımızda    avlanmış    gibi işlem   görür.

   

       

   

      DİĞER    HUSUSLAR

   

         a)       Çiftlik   yetkilisince,   hasat   edilen   her   bir orkinos   balığı   için   boy   ve   ağırlık   ölçümleri

   

   yapılarak,   ayrı   ayrı   Ek-16’da   yer   alan   “Besiciliği   Yapılan   Orkinos   Balığı   Hasat   Bilgi   Formu”

   

      tanzim   edilecektir.

   

   b)         Orkinos   dışında diğer ton balıkları   ithal    edilmek   suretiyle    konserve    üretiminde hammadde olarak   kullanılıyor    ise;   ithal   edilen   ton balığı   rlerinin   rkçe-İngilizce-Latince    isimleri,   miktar ve menşei   bilgileri   firma    tarafından   Ocak   – Haziran   ayları   sonunda    Bakanlığa   gönderilmek    üzere   kayıtları    tutulur.

   

   c)    Bilimsel   çalışmaları   desteklemek   amacıyla   markalanmış    orkinos   balıklarının    hasat    sırasında tespit    edilmesi    halinde, marka    üzerinde    olan   bilgiler,   balığın   yakalandığı   bölge,   hasat    tarihi,   boy   ve   ağırlık   bilgileri   kaydedilerek   hasat   sezonu   sonunda    çiftlik   yetkilisince   Bakanlığa   gönderilecektir.

   

   ç)         Orkinos   avcılığı   yapan   gemiler,   günlük   olarak   seyir    defterlerine,   tarih,   saat,   yer   (enlem ve boylam),   av   yapılmayan   operasyonlar    da dâhil   olmak   üzere,   yakalanan   orkinos   balığı   sayısı   ve ağırlığını   yazacaktır.   Ayrıca   av,   taşıma   ve destek   olarak   izin   alan   gemiler   seyir   defteri   ve/veya   gemi    jurnalleriyle   ilgili   olarak    Ek-19’da   yer    alan   düzenlemelere   uymak   zorundar.

   

   d)    Mayıs   2015’ten   itibaren,    orkinosa yönelik   avcılık,    transfer,   kafese   alma,   hasat   ve   ticaret işlemlerinde,   gmiş   yıllara   ait   BCD’ler   kâğıt   esaslı   olarak,   2015    yılı   av   sezonunda   yakalanan


 
   

      orkinoslar    için ise, kağıt   esaslı   ve    elektronik   ortamdaki   BCD   sistemi   (e-BCD)   bir arada   yürütülebilecektir.   Bu   kapsamda,   e-BCD    sistemine   yönelik   uygulama   esasları   Bakanlıkça    duyurulacak    olup, işlemlerin belirtilen    hususlara   re   zenlenmesi    zorunludur.

   

   e)    Taşıma    ve    çiftlik   kafeslerinden   denize    orkinos salımı,   ICCAT   Bölgesel   zlemci    nezaretinde   yapılır. Video    kay   alınarak    bir kopyası   gözlemciye   verilir.

   

   f)         Herhangi   bir    yaptırım   amacıyla    orkinosun   doğaya   salınma   gerektiğinde    kafesteki    mevcut    orkinos    sayısı      ve  doğaya    salınacak      miktarın    tespitine    yönelik    standart    ve/veya    stereoskopik    kameralar   kullanılarak    kontrol transferi   yaptırılır.

   

   g)    Hasadın   tamamlanmasını   müteakip,   bir    BCD   kapsamına   girmeyen   tüm orkinoslar    doğaya   salınır.

   

   ğ)    BCD    belgesinde   ağırlık   miktarıyla    stereoskopik   kamera    sisteminden   elde   edilen   ağırlık    miktarı   arasında   fark   olma   durumunda,   stereoskopik   kamera    sisteminden   elde   edilen   ağırlık    miktarı   esas   alınarak   fazlalık    kısım doğaya   salınır.

   

   h)         Kontrol   transferi   sonucunda   BCD    belgesinde   ortalama   ağırlık   veya   balık   adedi   değişse    bile, toplam   ağırlık    miktarı    değişmemelidir.


 
   

         EK-1/1

   

       

   

   GEMİ İZLEME   CİHAZININ    ÖZELLİKLE

   

       

   

   Orkinos   avcılığında   av,   taşıma   ve destek   gemilerin   konum bilgilerini   uydu   üzerinden    ileten    gemi   izleme   cihazını   bulundurması   zorunludur.   Cihazda   aşağıda   belirtilen   özellikler   aranacaktır.

   

       

   

      1-  Genel    Özellikler

   

   a) Su   girmez   özelliğe   sahip,

   

      b)    Sarsıntılara   karşı dayanıklı,

   

   c)   Elle müdahaleye   karşı    korumalı,   ç)Antenin bloke edilmesine   karşı   güvenli,

   

      d) Hava   koşullarına   karşı    dayanıklı   (yüksek    ısı, düşük ısı ve rutubet    v.b.),   e)   12-24 V doğru   akım kullanımına uygun,

   

   f)    Geminin   güç   kaynağı   kesildiğinde   cihazın   çalışmasına   olanak   tanıyacak   ve    en   az   48 saat   boyunca   yaklaşık   96 tam   mesaj    gönderilmesini   mümkün kılacak   enerji   destek    ünitesine   sahip,

   

   g) AB  yönetmeliklerinde   belirtilen   rapor   alımına   ve    gönderime   uygun   bir  yazılım   ile donatılmış,

   

   ğ) En    az   iki    yıllık   garanti   süresine   sahip olacaktır.

   

    

   

       

   

   2-  Teknik   Özellikler

   

   a) Geminin    bulunduğu    koordinatları    en    fazla    30    metre    hata    payıyla    gönderilmesini

   

      sağlayacak,

   

      b)    Coğrafi    konuma    ait    zaman    bilgilerini    saat/dakika/saniye    olarak    (Uluslararası    saat

   

   (GMT)   olarak)   verecek,

   

   c) resel   konum belirleme   sistemi   ve veri   gönderme   bölümleri   tek   birim   içerisinde   tam bütünleşmiş    bir sistem    olacak,

   

   ç)    Harici   sensör birimi bağlanabilir    özellikte   (e-posta,   faks,   sms   v.b.) olacak,   verici   ara   yüzle      teslim     edilecek,     ancak     Gıda,     Tarım     ve   Hayvancılık     Bakanlığınca     onay    verilmediği    sürece,   vericiye   başka   bir    işlemci    veya   aygıt    takılmayacak,

   

      d) Haberleşme   bağlantısı,    kullanılan uydu    sistemi    ve bileşenleri    ile    uyumlu olacak,   e)   Konum bilgilerini karadaki    izleme   sistemine    anlık iletecektir.

   

       

   

    

   

    

   

   3-  İşlevsel    Özellikler

   

      Gemi    izleme    cihazı,    aşağıdaki    bilgileri    Bakanlığa    istenilen    formatta    iletebilecek    şekilde

   

      programlanmış    özellikte   olacaktır:

   

   a) Genel   Raporlama;    2 saatlik    periyotlarda   geminin kimlik, konum   (enlem,    boylam),   seyir,    hız vb. bilgileri,

   

      b) Diğer   raporlar

   

      1)  Güç    artışı    ya da düşüşü ile   ilgili   raporlar,

   

      2)  Güç   kaynağıyla   ilgili   raporlar,

   

      3)  Cihaza   veya   antene   dahale    alarmıyla   ilgili   raporlar.


 
   

   EK–1/2

   

       

   

   GEMİ    İZLEME    SİSTEMİ   (GİS)   SİNYALİZASYON   GARANTİ   SÖZLEŞMESİ

   

      1-Taraflar

   

         1.1           GİS   Hizmetini   Sağlayan   Firma:

                                                                                                                              
         

                           Adı/Unvanı

         

          

         

                           Adresi

         

          

         

                  Telefon         ve          Faks          Numarası

         

          

         

                           Vergi Dairesi         ve No

         

          

   

       

   

         1.2           GİS   Hizmetini    Alan Balıkçı   Gemisi:

                                                                                                                                                                                                                        
         

                  Gemi Adı/

         

          

         

                  Filo         Kayıt         Numarası

         

          

         

                           ICCAT          Kayıt         Numarası

         

          

         

                  Sahip/Donatan         Adı

         

          

         

                           Adresi

         

          

         

                  Telefon         ve          Faks          Numarası

         

          

         

                           Vergi Dairesi         ve No

         

          

   

       

   

      2-    Tanımlar

   

         2.1.    Gemi   İzleme   Sistemi   (GİS)   Hizmeti:         Gemilere   sinyal   aktarma   ünitesinin   takılması,

   

   çalışır durumda    bulundurulması,   bakımı,   arıza    durumunda   arızanın   giderilmesi,   alınan    sinyallerin   Bakanlık   ile   ICCAT’ın   sunucu   ve elektronik   posta   adreslerine   istenilen   formatta   iletilmesi   ve    yazılım   aracılığıyla   izlenebilmesi    işi.

   

         2.2.  Firma:    GİS  hizmeti    ile    ilgili    tanımlanan    yükümlülükleri    gerçekleştirecek    hizmet    sağlayıcı   firmayı.

   

      2.3.  Kullanıcı:      Firmadan   GİS   hizmeti    satın   alan   balıkçı    gemisi sahibi/donatanı.

   

      2.4.  Bakanlık:    Gıda Tarım    ve Hayvancılık   Bakanlığını    ifade eder.

   

       

   

      3-    Sözleşmenin   Konusu

   

      Kullacı    ile Firma    arasında   GİS   hizmetiyle   ilgili   yapılan    sözleşme.

   

      4-    Sözleşmenin    Süresi:

   

   Bu  hizmet    sözleşmesi    …./…./20…    tarihinde  başlayıp    …./…./20…    tarihinde    sona

   

   erecektir.

   

      5-    Tarafların   Yükümlülükleri

   

      5.1. Kullanıcının   Yükümlülükleri

   

         5.1.1.Kullacı,   gemisindeki   gemi   izleme   sisteminin   bir parça   olan gemi   izleme   cihazını

   

   firma   tarafından   belirlenen   hususlara   göre   çalışır   durumda   bulunduracak   olup, hiçbir

   

      şekilde   GİS hizmetini    sağlayan    sisteme   müdahale   etmeyecektir.

   

      5.1.2.GİS   hizmetinde   meydana   gelebilecek   azaları   en   geç   dört   saat   içerisinde   Firma   ve

   

   Bakanlığa   bildirecek   ve   Firmadan   arızanın   giderilmesini   isteyecektir.

   

   5.1.3.GİS   hizmetinde    herhangi   bir arıza   nedeniyle    sinyallerin   istenilen   yerlere   gönderilememesi   durumunda,   hemen,     kıyıya   çekme durumunda    ise 1   (bir)   gün öncesinden    Bakanlığa    bilgi verecektir.   Arıza   giderilinceye   kadar    2 saatlik   periyotlarda    kaydedeceği   gemi   konum bilgilerini,   ertesi   gün   en   geç    saat   10:00’a    kadar    orkinos@tarim.gov.tr    e-posta    adresine     ve  (0312)2865123    numaralı    faksa   gönderecektir.    Konum bilgilerini göndermeyen   gemilerin   av   bildirimleri    değerlendirmeye    alınmaz.


 
   

      5.2. Firmanın   Yükümlülükleri

   

         5.2.1.       Sözleşme   süresince,   kullacıya   GİS   hizmetini   kesintisiz   olarak   verecek,   sistemi   çalışır

   

      durumda   bulunduracak,   veri iletimini   sağlayacaktır.

   

   5.2.2.      İki    saatlik    periyotlarda   alınan   gemi    konum bilgileri,   uydu   yer   istasyonundan   anında doğrudan    Bakanlık   ile   ICCAT’ın   sunucu   ve   elektronik   posta   adreslerine    istenilen   formatta   gönderecektir.

   

   5.2.3.       Balıkçı   gemilerine   ait   günlük sinyal    kayıtları   ertesi   günü   saat    12.00’ye kadar   Bakanlığa    istenilen   formatta    elektronik    ortamda   gönderilecektir.

   

   5.2.4.       Belirtilen   periyotlarda   GİS   hizmeti   sunduğu gemiden   sinyal   alınamama   durumunda,   gemi    bilgisi   Bakanlığa   ve   ilgili gemiye   anında   telefon veya   e-posta   ile bildirilecektir.

   

   5.2.5.       GİS   hizmeti   kapsamında    balıkçı   gemilerinden   alınan   sinyallerin   Bakanlıkça    web   ara yüzü    ile izlenebilmesi   için   gerekli   altyapı    ve    yazılımı    sağlayacaktır.

   

       

   

    

   

    

   

   İşbu   zleşme   …/…/20... tarihinde   tarafların   yetkili   temsilcilerince   bir nüsha   Bakanlığa    ibraz edilmek    üzere   üç    nüsha   olarak tanzim   edilmiş ve imzalanmıştır.


 
   

         EK-2

   

       

   

    

   

    

   

   GÖZLEMCİ   BULUNDURMA   TAAHHÜTNAMESİ

   

       

   

   GIDA   TARIM   VE HAYVANCILIK   BAKANLIĞINA

   

   ………………… Gıda   Tarım   ve   Hayvancılık   İl   Müdürlüğü

   

       

   

    

   

    

   

   Orkinos   avcılığı   talimatı   gereğince,   canlı   orkinos   taşıma   işlemi   için    Su Ürünleri    Kooperatifleri   Merkez   Birliğince    tahsis    edilen   milli    gözlemciyi   gemide bulunduracağıma,   Bakanlığın    belirleyeceği    milli    gözlemci    bulundurma  kurallarına    uyacağıma,    aksi    takdirde    doğacak   her tür hukuki sorumluluğun   tarafımıza   ait   olacağını   bu belge    ile kabul, beyan   ve taahhüt   ederiz.    …./…./20....

   

       

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

   Gemi   Ruhsat    No:                                                                                  Taşıma   gemi sahip/donatanı;    Adı, Soya

   

       

   

    

   

    

   

   İmza

   

       

   

      Adres:


 
   

       

   

    

   

         ICCAT BÖLGESEL   GÖZLEM   PROGRAMI

      
 

   EK–3/1


 
   

       

   

      1- Av   gemisinde   bulunan   gözlemci,   av   ve    taşıma   gemisinin   ICCAT   koruma   ve    yönetim    önlemlerine   uyup   uymadığını    izleyecek    ve    aşağıdaki   görevleri   yerine   getirecektir;

   

   a)    Orkinos   avcılık   faaliyetine   yönelik    kayıt    ve rapor    tutacaktır.

   

      b) Gemi seyir   defterindeki   bilgileri   doğrulayacak,   av   miktarını   gözlemleyerek   video kayıtlarının    incelenmesi   dâhil, transfer   edilen    orkinos    miktarı tahmininde bulunacaktır.

   

   c)    Orkinos    transfer    faaliyetlerine   yönelik    kayıt    ve    günlük   rapor   tutacaktır.

   

   ç)     ICCAT    kurallarına   aykırı   av/taşıma   yaptığı   düşünülen gemiler   hakkında   kayıt    tutacaktır.    d)  Transfer    esnasında   geminin    konum kaydını tutacaktır.

   

   e)    Gemisinin   ICCAT    numarası    ve adı bilgilerini    kaydedecektir.

   

   f)      ICCAT    Transfer   Beyanın    ilgili bölümünün doğruluğunu    teyit   ederek    imzalayacaktır.

   

      2-    Çiftlikte   bulunan   gözlemci,   çiftliğin   ICCAT   ilgili   kurallarına   uyup   uymağını   izleyecek   ve aşağıdaki   görevleri   yerine   getirecektir;

   

   a)    Orkinosun   kafese   alınma   esnasında;   video    kayıtları   dâhil,   ICCAT    Transfer   Beyanlarında   yer   alan   bilgileri   kontrol   edecek   ve   Bakanlık   yetkililerince    tanzim   edilecek   “kafese   alma   raporunu”   imzalayacaktır.

   

      b)  Çiftlik    transfer faaliyetlerine   yönelik   günlük bir rapor   tutacaktır.

   

   c) Besicilik    faaliyetlerinin    geçerli    ICCAT    kurallarına    uygun    olarak    yürütülüp   yürütülmediğini   gözlemleyecek    ve    rapor   tutacaktır.

   

   ç)    rev    süresi    bitimi    sonundaki    20    gün    içinde    ICCAT’a    “genel    zlemci    raporunu”

   

   yollayacaktır.

   

      d)  BCD’nin   Çiftlik   Bölümündeki    bilgilerin    doğruluğunu    teyit   ederek    imzalayacaktır.

   

      3-  Gemi   Sahibi/Donatanı    veya   Kaptanın   ve   Çiftlik Yöneticilerinin   Sorumlulukları;

   

      a)    zlemcilerin   gemi,   av   gereci,   çiftlik,    kafes ve   ekipmanlara   erişimine   müsaade    edecektir,    b)  zlemci   tarafından   talep   edildiğinde,   gemide   bulunan   aşağıdaki   donanıma   erişim   izni

   

      verecektir;

   

      1.  Uydu   navigasyon   cihazı,

   

      2.  Kullanım    halindeyken   radar   görüntü   ekranı,

   

      3.  Elektronik    iletişim araçları,

   

   c)    zlemciye   gıda,    sağlık, barınma/konaklama   imkânları    sağlayacaktır.

   

   ç)       Gözlemciye   görevini   yerine   getirebilmesi   için   gerekli    mekân   ve   imkânı    sağlayacaktır.

   

   d)    Görevi       boyunca      gözlemciye     mani       olmayacak,      etkilemeye      yönelik       teşebbüste bulunmayacaktır.

   

      4- Diğer   hususlar;

   

   a) Ölü balıklara   ait,   ICCAT’ın   belirleyeceği   istatistiksel   ve bilimsel   verileri   kayıt   altına   alacaktır.

   

      b)    ICCAT   tarafından   belirlenecek   gözlemci   masrafları,   görev   yerine    bağ   olarak   çiftlik    işletmecileri   ve/veya   gırgır   teknesi   sahiplerince   karşılanacak   ve    ICCAT   Sekretaryasında   ılacak    özel    hesaba   yatırılacaktır,

   

   c)    Masrafları      görev     öncesinde     karşılanmayan     gözlemci,     gemi     veya     çiftlikte   görevlendirilemeyecektir.

   

   ç)    Gözlemci   görevi   ile ilgili   olarak,   ICCAT   tarafından   tanzim   edilecek   bir zleşme   gözlemciyle     gemi     sahip/donatanı     ve/veya     çiftlik     işletmecisi     arasında     imza     altına   alınacaktır.


 
   

         EK–3/2

   

       

   

   MİLLİ GÖZLEM   PROGRAMI

   

       

   

      1.   Milli   Gözlemcinin   Görevleri;

   

   a.   Bulunduğu   geminin   çektiği   kafeslere   transfer   edilen   ve /   veya   bu kafeslerden   başka

   

      taşıyıcı   gemi   kafeslerine    veya   çiftlik   kafeslerine    transfer   edilen   balıkların   kaydını    tutmak,    bu transferlere   ilişkin belgeleri   (BCD,   ICCAT   Transfer    Beyanı,   Seyir    Defteri/Gemi   Jurnali,    Transfer    ön izin numarası,    vb.) kontrol   ederek    her bir transfer    için   ayrı   ayrı   raporlama   yapmak.

   

   b.   Transferler   ve/veya   taşıma   esnasında   ölen   balıklara   ait   kayıtları   tutmak,   örnekleme   yapmak    ve derlediği    bilgileri   raporlamak.

   

   c.   Yakınında    orkinos    avcılığı    yapan    gemilerin    ICCAT’ın    ilgili    kurallarına    uyumlarını    tespit    etmek   amacıyla   avcılık   faaliyetlerini   izlemek,   gözlemlemek   ve sürü   tespiti   için hava    aracı    kullanılması    dâhil   görülen    ihlalleri   raporlamak.

   

   ç.   Av bölgesinde   faaliyet   gösteren   diğer   orkinos   av   ve taşıma   gemilerini   belirlemek,    mümkün olduğunca isim   ve    ICCAT   Kayıt   numaralarını   tespit   ederek,   tarih   ve konum bilgisi ile   birlikte    raporlamak.

   

    

   

    

   

    

   

    

   

      2.   Taşıma   Gemisi    Sahibi/Donatanı    veya   Kaptanın    Sorumlulukları;

   

       

   

   a.     Gözlemcilerin   gemideki   kafes ve   gerekli   ekipmana    erişimine   müsaade   edecektir.

   

      b. zlemci     tarafından     talep     edildiğinde,     gemide     bulunan     donanıma     erişim      izni    verecektir.

   

   c.     Gözlemciye   gıda,   sağlık,    barınma/konaklama   imkânları    sağlayacaktır.

   

   ç.      Gözlemciye   görevini   yerine   getirebilmesi   için   gerekli    mekân   ve   imkânı sağlayacaktır.    d. revi           boyunca                     gözlemciye   mani                  olmayacak,                  etkilemeye        yönelik        teşebbüste

   

      bulunmayacaktır.


 
   

   EK -4

   

       

   

    

   

    

   

   ÖLÜ ORKİNOS    BALIKLARINI

   

   KARAYA    ÇIKARMA   VE    GEMİDEN   GEMİYE   AKTARMA   LİMANLARI

   

       

   

    

   

    

                                                                                                                                                                                                                                                      
         

                           İLİ

         

                           LİMANI

         

                           ADANA

         

                  Karataş         Balıkçı         Barınağı

         

                           ANTALYA

         

                  Antalya         Limanı,          Gazipaşa         Balıkçı         Barınağı

         

                  MERSİN

         

                  Erdemli         Balıkçı         Barınağı

         

                           HATAY

         

         İskenderun         Balıkçı         Barınağı

         

                           ÇANAKKALE

         

                  Kabatepe         Balıkçı         Barınağı,          Gülpınar          Balıkçı         Barınağı

         

                           İSTANBUL

         

                  Kumkapı         Balıkçı         Barınağı,          Tuzla Balıkçı         Barınağı

         

                           İZMİR

         

                  Karaburun         Balıkçı         Barınağı


 
   

      EK-5

   

       

   

         Joint       Fi       hin  Op         ration

   

    

   

    

   

       

                                                                                                                                                      
         

                   

         

          

         

                           Na                                tat

         

                   

         

                  Ie.                   e/

         

                           am

         

                   

         

                           I                      AT

         

                           o.

         

                           Duration                   of

         

                           the

         

                           Operation

         

                   

         

                           /d 111iQ1 0jth          perators

         

                           l'e.                   .e/.

         

                           indilidual                           quota

         

                   

         

                           Allocation                   k                   perm.                   el

         

                           Fallening                   and fanningjarm                           de.5tination

         

                  p

         

                   

         

                           I                     AT  o.

         

          

         

          

   

       

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

0       te       ...............................................

   

       

   

    

   

alidarion         ofth    flag     tate       .........................................


 
   

    

   

       

   

   GÜNLÜK   AV BİLRİM   RAPORU

      
 

 

   

   EK-6


 
   

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
         

          

         

          

         

                   

         

                  Koordinat

         

                   

         

         Gemi         ICCAT          Numara

         

          

         

                   

         

                  Gemi Adı

         

          

         

                   

         

                  Av Tarihi

         

                   

         

         BCD          Numara

         

                  ICCAT

         

         Transfer         Beyan          Numara

         

                   

         

         Seyir          Defteri Numara

         

                  Yakalanan          Av/Tutulan Balık

         

                  Ortak         Balıkçılık

         

         Faaliyeti         Halinde          Atfedilen         Ağırlık         (kg)

         

                  Ağırlık

         

         (kg)

         

                  Parça

         

         Sayısı/Adet

         

                  Ortalama

         

                  Ağırlık