Gümrükler Genel Müdürlügü: Suriye ile Gerçeklesen Gümrük Islemleri 18.05.2015 / 8004415 tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 21558579/166.01[GGM-10]

Konu : Suriye ile Gerçekleşen Gümrük İşlemleri

 

18.05.2015 / 8004415

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Suriye'de yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 24.07.2012/2012-67;  20.09.2012/2012-97 tarih ve sayılı Bakanlık Makamı Onayları ile Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale Kara Hudut Kapılarında verilmekte olan gümrük hizmetleri yeniden planlanmıştır.

Söz konusu ticari ve güvenlik temelli düzenlemeler çerçevesinde genel olarak; vatandaşlarımızın gerek ticari, gerekse yolcu olarak Suriye’ye çıkış gümrük hizmetleri ve üçüncü ülke araçlarının uluslararası ticarete konu Suriye’ye giriş ve çıkış gümrük hizmetleri durdurulmuştur.

Bilahare; Suriye'den ülkemize yönelik göç hareketlerinin sonlanmasına kadar Bakanlığımız 28.03.2011 tarihli ve 2011/19 sayılı Genelgesi çerçevesinde; bedelsiz olarak gönderilecek insani yardım malzemelerinin, cins, nev’i ve niteliği, miktarı ile yüklendiği taşıt aracına ilişkin bilgileri içeren eşya listesinin Öncüpınar, Cilvegözü, Karkamış ve Akçakale gümrük müdürlüklerine ibrazı kaydıyla çıkışına izin verilmesi; bu şekilde çıkışına müsaade edilen eşyanın tamamlayıcı beyanının da en geç izleyen ayın ilk üç günü içinde işlemi gerçekleştiren gümrük müdürlüğüne yapılması yönünde işlem tesis edilmesi Makamlarının 07.11.2012 tarihli ve 2012/110 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Yine; zaman içerisinde ortaya çıkan gereklilikler bölge koşullarına uygun yeni tedbirler almayı gerektirmiş ve Suriye halkının ihtiyaçlarının, uzun süredir devam eden olaylar sebebiyle artış göstermesi nedeniyle, Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Onayı ile Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan Suriye’ye eşya sevkiyatına (İhracat) izin verilerek ticaretin devamı sağlanmıştır. Bu çerçevede halihazırda sadece Öncüpınar ve Cilvegözü gümrük müdürlüklerinde aktarma noktalarında araçtan araca aktrama yapılmak suretiyle işlemler gerçekleştirilmektedir.

Bilahere; söz konusu onaylar kapsamında çerçevesi çizilen gümrük hizmetlerine ilişkin yaşanan bir takım tereddütlerin açıklığa kavuşturulmasını teminen 16.01.2013 tarih ve 946 sayılı dağıtımlı yazımızla tereddüt konusu hususlardaki gerekli uygulamaların nasıl olacağı talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda, "Geçici depolama yeri, antrepo ve serbest bölgelerden Suriye'ye gönderilmek istenen eşyanın nihai tüketime konu olması ve ticaretinin Türk ticaret erbabınca yapılıyor olması halinde Suriye'ye çıkışına izin verilmesi," ile "Üçüncü bir ülkeden gelip Suriye'ye uluslararası ticarete konu eşya taşıyan araçların Suriye'ye giriş ve çıkışına ilişkin gümrük hizmetlerinin verilmemesi" gerektiği hususları talimatlandırılmıştır.

Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıklar tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede genişleyerek artan hassasiyet ve olumsuz koşulların yaratabileceği sakıncaları ortadan kaldırmak adına İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 26.11.2014 tarihli ve 4183324 sayılı yazımızla Irak’tan pamuk girişine müsaade edilmemesi ayrıca olağan ticaret akışına uymayan eşya girişine ilişkin hususların da iletilmesi talimatlandırılmıştır. Ayrıca 28.11.2014 tarihli ve 4248598 sayılı Gap ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne dağıtımlı yazımızla Suriye'den pamuk girişine ilişkin taleplere 2012/67 sayılı Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde gümrük hizmeti verilmemesi hususu bildirilmiştir.

Bakanlık Makamının 2013/124 sayılı Onayı ile 3923.30 tarife alt pozisyonunda yer alan 60-65 litrelik varil ve bidon türü eşyaların Cilvegözü, Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış kara hudut kapılarından Suriye'ye çıkış işlemlerinin durdurulması uygun bulunmuştur.

Yine, 2013/126 sayılı Makam Onayı ile de üçüncü bir ülkeden gelerek ülkemiz üzerinden Suriye'ye sevk edilmek istenilen veya üçüncü ülkeden getirilip serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine konulan ve buralardan Suriye'ye sevk edilmek istenilen kullanılmış motorlu kara taşıtlarının Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmemesi uygun bulunmuştur.

Ayrıca yine, Üçüncü bir ülkeden gelerek ülkemiz üzerinden Suriye'ye sevk edilmek istenilen veya üçüncü ülkeden getirilip serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine konulan ve buralardan Suriye'ye sevk edilmek istenilen kullanılmış motorlu kara taşıtlarının, motorlu kara taşıtlarına ait parçaların (demonte vaziyette), ikinci el oto yedek parçalarının ve kullanılmış lastiklerin Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına da gümrük hizmeti verilememesi 01.12.2014 tarihli ve 4186975 sayılı Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilahare, Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızın karşısında yer alan Suriye topraklarında yaşanan sıkıntılar ve güvenlik problemleri ile denetim ve kontrol sıkıntısının ülkemize kadar uzanabilecek kaçakçılık olayları ve suiistimallere yol açabileceği değerlendirildiğinden tünel açma makinası ve benzer amaçlı kullanılabilecek diğer makinaların Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmemesi Bakanlık Makamının 25.11.2014 tarihli ve 3900519 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Akabinde, Bakanlığımız ve ilgili kurumlar tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, 07.03.2015 tarih ve 6466154 sayılı Makam Onayı ile son zamanlarda meydana gelen gelişmeler çerçevesinde yukarıda zikredilen onaylarda belirtilen uygulamalara ek olarak Suriye'ye açılan tüm kara hudut kapılarında uygulanmak üzere bir takım tedbirler alınmıştır. Söz konusu onay kapsamında temel olarak güvenliği arttırıcı fiziki ve fiili bir takım önlemler alınmakla birlikte Suriye’ye açılan hudut kapılarından, her türlü araç ve yolcuların ülkemize girişinde gümrük hizmeti verilmemesi uygun bulunmuştur.

Son olarak, Bakanlığımızca yapılan değerlendirmelerde; üçüncü ülkeden gelip transit rejimi kapsamında ülkemizden Suriye’ye gönderilip illegal yollarla tekrar ülkemize giriş yaptığı duyumları alınan ve doğruluğu yapılan yakalamalarla desteklenen, ülkemize herhangi bir katma değeri olmayıp aksine vergi kaybına neden olan illegal işlemlere sebebiyet verilmesi hususları göz önüne alınarak; Suriye'ye açılan kara hudut kapılarından sigara cinsi eşyanın Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmemesi Bakanlık Makamının 30.04.2015 tarihli ve 7655907 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Buna göre; Suriye'ye açılan kara hudut kapılarından gerçekleşen araç ve yolcu giriş çıkış işlemleri ile ticarete veya insani yardıma konu eşyaya ilişkin tüm gümrük işlemlerinin, yukarıda dönemsel akışı içinde izah edilen muhtelif tarih ve sayılı Bakanlık Makamı Onayları ile meri mevzuat hükümleri ve konuya ilişkin dağıtımlı yazılar doğrultusunda gerçekleştirilmesi, tereddüt edilen konuların Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mehmet HATİPOĞLU

 

Bakan a.

 

Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükler