Gümrükler Genel Müdürlügü:E-Fatura Kullanimi 20.05.2015/8055951 Tasarruflu Yazi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı:52707093/622.03

Konu:E-Fatura Kullanımı

 

20.05.2015/8055951

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi :23.03.2015 tarihli ve 6764389 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızın bir örneği ilişikte gönderilmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Ek: 1 Adet Yazı Örneği

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı:52707093/622.03

Konu : e-Fatura Kullanımı

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : a) 16.01.2014 tarihli ve 975 sayılı yazımız.

b)06.03.2014 tarihli ve 4648 sayılı yazımız.

c)İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.02.2015 tarihli ve 5812309 sayılı yazısı.

 

 

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda; ihracata konu eşya tesliminin yurt dışındaki bir alıcıya yapılacak olması durumunda e-fatura uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesinin mümkün olmadığı; ancak, faturayı düzenleyen ve adına fatura düzenlenen kişilerin e-fatura sistemine kayıtlı olmaları koşuluyla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176 ncı maddesi çerçevesinde yapılacak yağ, yakıt ve kumanya teslimlerinde, ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda belirtilen usul ve esaslar dairesinde e-faturalarla işlem yapılmasının uygun bulunduğu ifade edilmişti.

 

Maliye Bakanlığına muhatap 29.01.2015 tarihli ve 5440537 sayılı yazımızda, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına ilişkin düzenlemelerden bahisle, ihracat beyannameleri ekinde e-fatura ibraz edilip edilemeyeceği ve edilebilecekse gerçekliği ve/veya içerdiği bilgilerin doğruluğunun nasıl teyit edileceği konusunda Bakanlıkları görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Anılan Bakanlıktan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 16.03.2015 tarihli ve 5131 sayılı yazıda;

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre faturanın, kağıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshasının ise yine kağıt ortamında aynı Kanun’un muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanan bir belge olduğu; e-Arşiv uygulamasında, 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şeklinin belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik halinin ise ikinci nüsha hükmünde olduğu,

 

433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan müşterilerine e-Fatura Uygulaması kapsamında; e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefinin, nihai tüketici ve yurt dışında yerleşik müşterilerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura düzenlemek zorunda oldukları; ayrıca anlaşmalı noter işletmelerinden temin edilmiş kağıt fatura kullanmalarının mümkün bulunmadığı(menfi),

 

e-Arşiv Uygulamasından yararlanan mükelleflerin, söz konusu uygulama kapsamında oluşturdukları e-Arşiv faturalarını Bakanlıklarına (Gelir İdaresi Başkanlığı) elektronik ortamda ve xml formatında raporlamak zorunda oldukları; Bakanlıklarının www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan e-Arşiv Raporlarının, en geç ait oldukları ayı takip eden ayın 15 inci günü saat 24.00’a kadar Bakanlık sistemine aktarılmasının ve aktarım süresi içerisinde mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylanmalarının zorunlu olduğu,

 

Gümrük beyannameleri ekinde ibraz edilen e-Arşiv faturalarının, gerek elektronik hali gerekse elektronik faturanın firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalamış kağıt çıktılarının Bakanlıklarına raporlanıp raporlanmadığının teyit edilmesinin faydalı olmakla birlikte, söz konusu teyit işleminin e-Arşiv faturasının hem de kağıt çıktıdaki bilgiler üzerinden yapılabilmesinin mümkün olması dolayısıyla, gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen e-Arşiv faturalarının her iki şekilde kabul edilmesinin ve söz konusu teyit işleminin, ibraz edilen e-Arşiv faturalarındaki satıcı VKN/TCKN, fatura no ve ödenecek tutar bilgileri ile www.efatuta.gov.tr internet adresindeki “e-Arşiv” sekmesi içinde bulunan “e-Arşiv Fatura Sorgulama” ekranından yapılmasının mümkün olduğu,

ifade edilmektedir.

 

Öte yandan mezkur yazıda devamla, ilgi (c)’de kayıtlı yazı konusu e-Arşiv faturasının bakanlıklarına raporlandığı belirtilmektedir.

 

Gümrük beyannameleri ekinde ibraz edilen e-Arşiv faturalarının teyidinin elektronik ortamda yapılabilmesini teminen gerekli çalışmalarının yapılması için konu Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Keza, ihracat işlemlerine ilişkin e-Arşiv faturalarına dair raporlamanın, e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın gümrük idaresine ibrazından önce yapılmasına yönelik düzenleme yapılmasını teminen anılan Bakanlık nezdinde gerekli girişimde bulunulmuştur.

 

Bu durum muvacehesinde, ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ekinde ibraz edilecek e-Arşiv faturalarının, firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalamış kağıt çıktılarının kabul edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtildiği şekilde teyit edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Ek: Yazı Örneği (1 adet)

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri