Gümrükler Genel Müdürlügü: Cirrus Uzun Salim Film Tablet hk. Tasarruflu Yazi (20.05.2015 7962879)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :20117910/305.05

Konu   :Cirrus Uzun Salım Film Tablet

 

 

20.05.2015 7962879

DAĞITIM YERLERİNE

 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınan 05.05.2015 tarihli ve 56637 sayılı yazıda;

"Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" eki Tablo 1'de yer alan Psödoefedrin hidroklorür maddesini yüksek miktarda içermekte olan "Cirrus Uzun Salım Film Tablet" isimli ilaca ait yakalamalarda süreklilik ve artış olduğunun gözlenmesi ve ilacın yasadışı ticaretinde artış tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu ilacın "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar" kapsamına alındığı ifade edilerek, bundan sonraki ithalatının "Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/4)" hükümleri doğrultusunda anılan Bakanlık tarafından düzenlenen "Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname" ile, ihracatının ise "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)" gereği anılan Bakanlık tarafından düzenlenen "Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname" ile yapılması gerektiği,

Belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve belirtilen hususlar çerçevesinde gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine.

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Giden Evrak Servisi

Giden Evrak No: 56637

Giden Evrak Tarihi: 05.05.2015

Güvenlik Kodu: 795264

İşlem Takip No: 1698616

Sayı    :15369696-505.99

Konu   :Cirrus Uzun Salım Film Tablet

 

20.05.2015 / 7962879

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)

 

Bilindiği üzere üzere Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakcılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız olan "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" gereğince uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde kullanılan kimyasal maddelerin (prekürsörler) uluslararası ve ulusal bazda yasal ticaretlerinin kontrolü amacıyla transit sevkiyatları ile serbest bölgelere giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere ithalat ve ihracatları ile ülkemizdeki ticari ve ticari olmayan tüm hareketlerinin denetimi Kurumumuzca yapılmaktadır.

Prekürsör Olay İletişim Sistemi (PICS;Precursors Incident Communication System)'nde yapılan taramada psödoefedrin içeren kombine preparatların yakalamasına dair toplam 18 olay girişi yapıldığı tespit edilmiştir. Türkiye orjiinli bu ilaçların Bulgaristan üzerinden kaçakçılığının yapıldığı; Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Myanmar'ın da transit geçiş yapılan veya hedef olan ülke olarak belirtildiği görülmüştür.

Ayrıca 29 Eylül-2 Ekim 2014 tarihleri arasında Paris'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (UN-INCB) tarafından düzenlenen "Prekürsörler ve Yeni Psikoaktif Maddeler" konulu toplantıda psödoefedrin tablet yakalamalarına geniş yer ayrılarak, tarafımızdan konuyla ilgili açıklama talep edilmiştir. UN-INCB tarafından 2014 yılında yayımlanan "Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances" adlı raporda da söz konusu Türkiye orijinli preparat1ardan ve meydana gelen kaçakçılık ve yakalamalardan söz edilerek ulusal kontrolün daha sıkı olması gerektiği vurgulanmıştır

Sözkonusu Sözleşme eki tablo 1' de yer alan Psödoefedrin hidroklorür maddesini yüksek miktarda içermekte olan "Cirrus Uzun Salım Film Tablet" isimli ilaca ait yakalamalarda süreklilik ve artış olduğunun gözlenmesi, ilacın kötüye kullanımı olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı sözkonusu ilaç "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi ilaçlar" kapsamına alınmış olup, ithalatı 2015/4 sayılı "Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğ" hükümleri doğrultusunda tarafımızca düzenlenen "Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname" ile ihracatı ise "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)" gereği tarafımızca düzenlenen "Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname" ile yapılması gerekmektedir.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

 

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Kurum Başkanı a.

Başkan Yardımcıs