Disisleri Bakanligi: Türkiye’de yerlesik Büyükelçiliklere ve Uluslararasi Kurulus Temsilciliklerine Mektup-Takrir belgeleri

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/dis-ic-logo.jpg


Takrir Belgeleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 Türkiye’de yerleşik Büyükelçiliklere ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerine Mektup

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye’de yerleşik Büyükelçiliklere ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerine saygılarını sunar ve mevcut uygulama çerçevesinde, ithal edilen mallardan vergi muafiyeti sağlanması amacıyla Bakanlığa gönderilen takrir belgelerinin düzenlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hususları hatırlatmaktan onur duyar.

 - Takrir belgelerinin bütün nüshalarına ıslak imza ve mühür tatbik edilmesi gerekmektedir. İmza kaşesi basılan fotokopi mühürlü nüshalar geçerli belge niteliği taşımamaktadır.

- Büyükelçilikteki diplomatik statüyü haiz görevli sayısının 20'yi geçmesi halinde, takrir belgelerinin Misyon Şefi yerine Misyon Şefi Yardımcısı tarafından imzalanması uygun görülmektedir. Büyükelçi ve Yardımcısının yokluğunda, Müsteşar düzeyindeki üçüncü bir görevlinin takrir belgelerine atacağı imza, isim ve imza örnekleri Bakanlığa önceden iletilmek şartıyla geçerli sayılacaktır.

- Diplomatik statüyü haiz görevli sayısı 20'den az olan misyonlarda ise takrir belgeleri Misyon Şefi, yokluğunda ise Geçici İşgüder tarafından imzalanmalıdır.

- Misyon Şefi ve Misyonun resmi kullanımı için düzenlenen ithalat takrirleri bizzat Misyon Şefi tarafından, yokluğunda ise Geçici İşgüder tarafından imzalanmalıdır.

- Zaruri haller dışında beş kalemden az malzeme için takrir düzenlenmemesi, ithal edilecek malların mümkün olduğunca birleştirilerek takrir belgesi düzenlenmesi uygun olacaktır.

- Bir diplomatik üye bir takvim yılı içinde 240 şişeden daha fazla içki (derecesi yüksek alkollü içkiler) ve 200 kartondan daha fazla sigara ithal edemez. Hafif alkollü içkiler (şarap, bira vb.) ve tütün gibi diğer maddelerin ithalatı ise makul düzeyde tutulmalıdır.

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde farklı kısıtlamalar da uygulanabilmektedir.

- İthal takriri, eşyanın Türk gümrüklerine varmasından sonra hazırlanmalı ve takririn tüm ilgili sütunları (varış tarihi ve yeri, gümrük belgesi veya konşimentonun tarih ve sayısı gibi) eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Gümrük belgesi veya konşimentonun aslı ya da fotokopisi takrire eklenmelidir.

- Tüketim mallarının takrirleri, dört örnek halinde hazırlanmalı ve ithal edilecek malların yeterli tanımını ve tam listesini, Türkçe açıklamaları ile birlikte içermelidir.

- Takrir belgesi üzerinde ithal edilen malzemeye ilişkin icmal çıkarılmalıdır. (içkinin şişe, sigaranın karton adedi toplamı, vb.)

- Elektrikli ve elektronik ev eşyaları, mobilya ve benzeri dayanıklı tüketim mallarının takrirleri beş örnek olarak hazırlanmalı ve ithal ve ithal edilen her eşyanın (modeli, tipi, boyutları, ağırlığı, fiyatı gibi) tam tanımını içermelidir.

- Diplomatik bagajlar, paketler ve koliler için düzenlenen takrirler, gönderen diplomatik kuruluşun (Dışişleri Bakanlığı veya Büyükelçilik) unvan ve adresini içermelidir.

- Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının idari ve teknik personeli, kişisel ve ev eşyasını Türkiye'ye ilk gelişlerinden itibaren altı ay içinde, Diplomatik Misyon tarafından düzenlenen bir garanti mektubuna (Form: C1) istinaden ithal edebilirler. Bu belgeler doğrudan yerel gümrük yetkililerine verilebilir.

- Diplomatik Misyon adına münhasıran Misyon binasında sergilenecek her türlü malzemenin (filmler dahil) ithali, Misyon tarafından tanzim edilecek ayrıntılı listeyi içeren takrire istinaden yapılır. Bu malzeme, sergi sonunda ihraç edilmelidir.

- Misyon dışında düzenlenecek fuar ve sergilerde teşhir edilecek her türlü malzemenin ithali (filmler dahil) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2001/1 sayılı genelgesi gereğince Kültür İşleri Genel Müdürlüğü’ne veya İkili/Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’ne önceden yapılacak başvuruyla gerçekleştirilmelidir.

- Takrirler, serginin kesin tarihinin belirtileceği bir nota ekinde Diplomatik İşlemler Dairesine (PDGY) gönderilmelidir.

- Dış kaynaklı doğal ve kültürel mirasa ilişkin eserlerin ithali veya ihracı, Kültürel veya Doğal Mirasın Korunması Hakkındaki Kanunda yer alan düzenlemelere göre yapılmalıdır. (Resmi Gazete No. 286, 23 Temmuz 1983) Gümrük idareleri sözkonusu eşyanın girişi sırasında değişmeyecek şekilde eşyanın ayniyetini tespit edecektir.

- Diplomatik misyon veya mensuplarınca takrir belgesine istinaden ithal edilen kültürel miras niteliğindeki eserler (koleksiyonlar dahil) bir başkasına satılamaz veya devredilemez. Bu eserler ancak ihraç edilerek veya devlet müzelerine bağışlanmak suretiyle elden çıkarılabilirler. Türkiye'de iktisap edilen bu tür eserler ihraç veya devir edilemez, arzu edildiği takdirde devlet müzelerine bağışlanabilirler.

- Şahsi kullanım için ve numune olarak ithal edilenler hariç olmak üzere, çok sayıda telsiz ve telekomünikasyon cihazının ithali öncesinde ekli Tebliğ uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan gerekli izin alınmalı ve izin alınmasını müteakip takrir belgesi düzenlenmelidir.

- Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki çeşitli kurumlarla işbirliği halinde gerçekleştirdikleri projeler çerçevesinde ithal edilen mallar, ilke olarak ve aksi sözleşmelerde açıkça belirtilmediği takdirde diplomatik istisna kapsamına girmemektedir.

- Diplomatik istisna kapsamına girip girmediği veya hangi yöntemle gümrüklerden çekileceği hususunda tereddüt bulunan eşya ve malzeme Türkiye’ye gönderilmeden önce, ilgili resmi kurumla temasa geçilerek ithal yönteminin belirlenmesinde yarar bulunmaktadır.

Bakanlık yukarıda kayıtlı hususların önemine dikkat çekerek bu kurallara uygun hazırlanmamış takrir belgelerinin işleme konulmayacağını bildirir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu vesile ile Türkiye’de yerleşik Büyükelçiliklere ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerine en derin saygılarını yineler.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

2011/PDGY/160979