Gümrük ve Ticaret Bakanligi Disiplin Amirleri Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (03.06.2015 T. 29375 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(03.06.2015 T. 29375 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında çalışan personel hakkında uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırında yer alan “Şube Müdürü,” ibaresinden önce gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırında yer alan “Şube Müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “a” satırından sonra gelen “b” ve “c” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma aşağıdaki “ç” satırı eklenmiştir.

 

                                                                                                                                                  
         

         "b)

         

         Daire Bakanı

         

         Eğitim Dairesi Başkanı

         

         Müsteşar Yardımcısı

         

         c)

         

         Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzman          Yardımcısı, Şube Müdürü ve Eğitim Merkezi Müdürü

         

         Daire Başkanı

         

         Eğitim Dairesi Başkanı

         

         ç)

         

         Diğer Personel

         

         Şube Müdürü

         

         Daire Başkanı"

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırı aşağıdaki şekilde, “ç” satırında yer alan “Destek Hizmetleri Daire Başkanı” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

 

                                                  
         

         "C)

         

         Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük vc Ticaret Uzman          Yardımcısı, Şube Müdürü, Ayniyat Saymanı, Daire Tabibi, Diş Tabibi,          Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı

         

         Daire Başkanı

         

         Destek Hizmetleri
                  Dairesi Başkanı"

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

                                         
         

         "c)

         

         Gümrük ve Ticaret Uzmanı.

         

         Gümrük ve Ticaret Uzman

         

         Yardımcısı, Şube Müdürü ve

         

         Bilgi işlem Merkezi Müdürü

         

         Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

         

         Daire Başkanı"

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “A- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI” alt bölümünün “I-BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ” kısmının “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞܔ alt kısmına “m” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

                                                                                                  
         

         "n)

         

         Bölge Müdürlüğünde Görevli Avukat

         

         Bölge Müdürü Yardımcısı

         

         Bölge Müdürü

         

         o)

         

         Gümrük Müdürlüğünde Görevli Avukat

         

         Gümrük Müdürü

         

         Bölge Müdürü"

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “II-DÖNER SERMAYE BİRİMLERİ” kısmının “TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞܔ alt kısmına “a” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, mevcut “b” satırı “c” olarak teselsül ettirilmiştir.

 

                                                  
         

         "b)

         

         İşletme Müdür Yardımcısı

         

         Tasfiye İşletme

         

         Bölge Müdür"

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “B-İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
         

         "B-          İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI

         

         BİRİMİ

         

          

         

         UNVANI

         

         DİSİPLİN AMİRİ

         

         ÜST DİSİPLİN AMİRİ

         

         İLMÜDÜRLÜĞÜ

         

         a)

         

         İl Müdürü

         

         Vali

         

         Müsteşar

         

         b)

         

         Avukat, Şube Müdürü

         

         İl Müdürü

         

         Vali

         

         c)

         

         Gümrük ve Ticaret Denetmeni, Gümrük ve Ticaret Denetmen          Yardımcısı

         

         İl Müdürü

         

         Vali

         

         ç)

         

         Araştırmacı, APK Uzmanı

         

         İl Müdürü

         

         Vali

         

         d)

         

         Diğer Personel

         

         Şube Müdürü

         

         İl Müdürü

         

         e)

         

         İlçelerde Görevli Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

         

         Kaymakam

         

         Vali"

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “II- TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “III-YURT DIŞI TEŞKİLATI” başlıklı bölümü eklenmiştir.

 

                                                                                                                                         
         

         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ          III- YURT DIŞI TEŞKİLATI

         

         "BİRİMİ

         

          

         

         UNVANI

         

         DİSİPLİN AMİRİ

         

         UST DİSİPLİN AMİRİ

         

         YURTDIŞI

         

         a)

         

         Gümrük Müşaviri, Gümrük Ataşesi

         

         Misyon Şefi

         

         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı"

 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

                                                                                   
         

         Yönetmeliğin          Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

         

         Tarihi

         

         Sayısı

         

         6/3/2012

         

         28225