2015/7603 Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (11.06.2015 T. 29383 R.G.)

2015/7603 Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (11.06.2015 T. 29383 R.G.)


Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu - Uğurlu Gümrük Müşaviliği

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(2015/7603)

 

(11.06.2015 T. 29383 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7603

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 1/4/2015 tarihli ve 10610 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve yurda ithali serbesttir.”

 

“d) 25.000 TL’yi aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır.”

 

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı serbesttir.”

 

“f) 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır.”

 

MADDE 3- Aynı Kararın 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye’de yerleşik kişileri, her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa ve Ekonomi Bakanlığına bildirirler.”

 

“(4) Bakanlık, bu maddenin uygulaması ile ilgili olarak Türkiye’de yerleşik kişilerden istenecek bilgi, belge ve bunların gönderilme süreleri ile gönderileceği kuramlara ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
           

                                                Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî             Gazetenin

           

                                                Tarihi

           

                                                Sayısı

           

                                    11/8/1989

           

                                    20249

           

                                                Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan             Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

           

                                                Tarihi

           

                                                Sayısı

           

                                    25/2/1990 1

           

                                    20444

                                                                                                           
                     

                      

           
           

                                    20/6/1991

           

                                    20907

           

                                    21/3/1993

           

                                    21531

           

                                    21/12/1994

           

                                    22148

           

                                    10/6/1997

           

                                    23015

           

                                    31/12/1998

           

                                    23570 (Mükerrer)

           

                                    19/8/1999

           

                                    23791

           

                                    28/8/2001

           

                                    24507

           

                                    2/7/2003

           

                                    25156

           

                                    27/8/2004

           

                                    25566

           

                                    31/12/2004

           

                                    25687

           

                                    28/3/2006

           

                                    26122

           

                                    30/12/2006

           

                                    26392

           

                                    8/2/2008

           

                                    26781

           

                                    10/3/2009

           

                                    27165

           

                                    16/6/2009

           

                                    27260

           

                                    17/11/2011

           

                                    28115

           

                                    6/5/2012

           

                                    28284

           

                                    13/12/2012

           

                                    28496

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc