Gümrükler Genel Müdürlügü, Ihracat Satir Kodu Düzeltme Tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


İhracat Satır Kodu Düzeltme  - Uğurlu Gümrük Müşavilrliği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

                                                                                             

Sayı : 41208501

Konu : İhracat Satır Kodu Düzeltme   

 

 

DAĞITIM

 

Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında tescil edilen ihracat beyannameleri muhteviyatı eşyanın fiziki muayenesi neticesinde GTİP farklılığı tespit edilmesi ve tespit edilen yeni GTİP'in hali hazırda ilgili DİİB ihracat listesinde kayıtlı olması durumunda, yükümlü talebi doğrultusunda beyannamede redrese suretiyle satır kodu değişikliği yapılması mümkündür.

  

Ancak, konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 22.05.2015 tarihli ve 63266 sayılı yazıda, beyanname kapsamında işlem gören ürünlerin kullanım oranları, fire oranları, gümrük vergileri vs. kıstaslar bazında farklılaştığı göz önünde bulundurulduğunda, beyannamede redrese işlemine konu olabilecek GTİP farkı tespit edilen bu kabil eşyaya ilişkin olarak tesis edilecek işlemin neticesi de farklı olabileceğinden, gümrük idaresince bu kategoride olabileceği düşünülen eşya için işlem tesis edilmeden önce keyfiyetin adı geçen Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne hızlı bir şekilde iletilmesi gerektiği, bildirilmiştir.  

 

Öte yandan, tespit edilen yeni GTİP'in ilgili DİİB ihracat listesinde kayıtlı olmaması durumunda, ivedilikle adı geçen Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne tespite ilişkin bilgi verilerek, eşyanın ilgili DİİB kapsamında ithal edilen girdilerle üretilmesinin mümkün olup olmadığı veya global olarak DİİB bazında firma üretimi gibi diğer kriterler çerçevesinde, fiilin 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Kararın 23/1 inci maddesi kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi ve buna göre yükümlünün revize talebi olması halinde yapılan işlemin bildirilmesi istenir. Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda revize işleminin uygun görüldüğü bilgisinin alınması halinde ve yükümlü talebi doğrultusunda beyannamede redrese suretiyle satır kodu değişikliği yapılması mümkündür. 

 

Tespit edilen yeni GTİP'in ilgili DİİB ihracat listesinde kayıtlı olmaması durumunda, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde revize işleminin uygun görülmemesi ve fiilin Kararın 23 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi yönünde ilgili gümrük idaresine bildirimde bulunulması halinde, mezkur madde uyarınca gerekli işlemler yerine getirilecektir.  

 

Ayrıca, anılan Bakanlığın bahsi geçen yazısında, ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyanın fiziki muayenesi sonucunda, ilgili DİİB kapsamında  ihraç eşyasının bünyesinde kullanıldığı beyan edilen ithal girdilerden bir kısmının ya da tamamının söz konusu beyanname kapsamı eşyanın bünyesinde kullanılmadığının doğrudan ilgili gümrük idaresince tespit edilmesi durumunda,  yapılan tespite istinaden 2005/8391 sayılı Kararın 23 üncü maddesi uyarınca gerekli işlemlerin doğrudan idare tarafından tekemmül ettirilmesine ek olarak bu tespiti müteakip neticenin firmaya bildirilmeksizin derhal Bakanlıklarına yazı ile iletilmesinin firmanın olası DİİB revizesi müracaatlarının sıhhatli değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşıdığı, bildirilmiştir. 

 

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.  

 

Cenap AŞCI

 Bakan a.

 Genel Müdü