Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Tasfiyelik hale gelen oyuncak cinsi esya numunelerinin analizi hk. TASARRUFLU YAZI (08.06.2015/8409372)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Oyuncak Analizleri   - Uğurlu Gümrük Müşavilrliği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    :30157710/109

Konu   :Oyuncak Analizleri hk.

 

 

08.06.2015 / 8409372

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi:     a) 03.09.2013 tarihli ve 2269 sayılı yazımız.

b) 21.10.2014 tarihli ve 90775579-380.99/00003383899 sayılı yazımız.

 

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 25.05.2015 tarihli 7877346 sayılı yazıda özetle, tasfiyelik hale gelen oyuncak cinsi eşya numunelerinin analiz için ilgi (b) yazımızla bildirilen yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderildiği, mezkur laboratuvarların analiz ücretlerinin yüksek olduğu ve analiz sonuçlarının gönderilmesinde zaman kaybı yaşandığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.02.2015 tarihli 5993067 sayılı yazılarında; oyuncak cinsi eşyanın analizlerinin yetkilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm akredite laboratuvarlarda yapılmasının uygun bulunduğunun bildirildiğinden bahisle İstanbul Laboratuar Müdürlüğü'nce tasfiyeye tabi tutulacak oyuncak cinsi eşya hakkında azo boyar madde, ftalat ve ağır metal analizleri konusunda test/analiz sonucu, uygunluk/uygunsuzluk yazısı/raporu verillebileceğinin anlaşıldığı belirtilerek, bahse konu analizlerin İstanbul Laboratuar Müdürlüğü'nde yaptırılıp yaptırılamayacağı hususunun bildirilmesi istenilmektedir.

Diğer taraftan, yapılan görüşmelerde Türk Standardları Enstitüsü yetkililerince, kendilerine gelen oyuncak numunelerinden bazılarının CE işareti taşımadığı için uygunluk yazısı verilmesinin mümkün olmadığı, CE işareti taşıyan eşyanın ise öncelikle mekanik/fiziksel testlere tabi tutulduğu, bu testler sonucunda uygunsuzluğa rastlanılamayan eşyanın kimyasal testlerine geçildiği, fiziksel/mekanik testleri olumlu sonuçlanmayan eşyaya uygunsuzluk yazısı verileceği için bu eşyanın ayrıca kimyasal testlere tabi tutulmasının bir anlam ifade etmeyeceği belirtilmiştir.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımızın ''7) Uygunluk Belgeleri'' başlıklı bölümünde "a) Ortak Hükümler...3- Aksine bir düzenleme olmadığı müddetçe...ii) İlgili mevzuatı gereği üzerinde “CE” işareti bulunması gereken ancak üzerinde "CE" işareti bulunmayan eşya ile gümrük müdürlüklerince ilgili kurumlarca yurda girişine izin verilmediği bildirilen/uygunsuzluk yazısı gönderilen eşyanın yeniden ihraç amacıyla satış veya imha suretiyle tasfiye edilmesi gerekmektedir...b) Oyuncaklar, üzerinde "CE" işareti olsa bile, mezkur eşyanın piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu olan kurumdan eşyanın yurt içine sokulmasında sağlık yönünden bir sakınca olmadığına ilişkin izin/yazı alınmasına müteakip eşyanın tasfiyesi yapılacaktır. İlgili kurumdan görüş istenirken bu tür eşya bir grup haline getirilerek yeterli miktarda numune alınması sağlanacaktır...'' hususu düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda özetle, oyuncakların teknik mevzuatını hazırlama, piyasa gözetimi ve denetimini yapma yetkisinin 31.10.2013 tarihinden itibaren Bakanlığımıza devredildiğinden bahisle Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'yle yapılan yazışmalar sonucunda tasfiye işlemlerinin hızlandırılması açısından tasfiye işletme müdürlüklerince alınan numunelerin doğrudan anılan Genel Müdürlükçe bildirilen ve "Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik" kapsamında test/muayene yapabilen akredite laboratuvarlara gönderilerek analizinin yaptırılması ve analiz sonucuna göre tüketime uygun bulunanların satışa sunulmasının uygun bulunduğu belirtilerek, tasfiyelik hale gelen oyuncakların analizlerinin yaptırılacağı laboratuvarlara ilişkin liste gönderilmiştir.

Bu çerçevede, üzerinde ''CE'' işareti bulunmayan oyuncakların ilgi (a) yazımızda belirtilen şekilde yeniden ihraç amacıyla satış veya imha suretiyle tasfiye edilmesi; üzerinde ''CE'' işareti bulunan oyuncakların tasfiyesinde ise gerekli analizlerin, oyuncakların piyasa gözetimi ve denetiminin Bakanlığımız sorumluluğunda olduğu hususu göz önünde bulundurularak, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce belirlenmiş laboratuvarlarda yaptırılması, ilgili laboratuvarlardan öncelikle eşyanın fiziksel/mekanik testlerinin yapılmasının, bu test sonuçları olumlu olanların kimyasal testlere tabi tutularak sonuçlarının bildirilmesinin istenilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Gürbulak, Kaçkar ve Pamukkale GTBM hariç)