Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü: (Konya) : Premiks, Yalama Bloklari, Yalama Kovasinin KDV orani hk. 10/02/2015-21 sayili tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


Premiks, Yalama Blokları, Yalama Kovasının KDV oranı. - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı: 37009108-130[28-2014/2652]-21                                                                          10/02/2015

Konu: Premiks, Yalama Blokları, Yalama Kovasının KDV oranı.

  

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; premiks, yalama blokları ve yalama kovalarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.
 

            KDV oranları ile ilgili Kararnameleri birleştiren ve 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 23. sırasında "Küspe .... her türlü fenni karma yemler (kedi - köpek mamaları hariç), ... saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri ..." ibaresi yer almaktadır.

            TGTC'nin "23.09" tarife pozisyonu "2309.10 kedi veya köpek maması" ile "2309.90 Diğerleri (Yani kedi köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarlar)" şeklinde iki gruba ayrılmıştır. TGTC'nin "2309.90" tarife alt pozisyonu kapsamında, "Tatlandırılmış hayvan gıdaları (melasın veya benzeri tatlandırıcı maddelerin bir veya daha fazla besleyici maddelerle olan karışımları)", "Tam gıdalar (enerji veren besin maddeleri, vücudu onarıp güçlendirici, proteinle zengin besin maddeleri veya mineraller, fonksiyonel besin maddeleri)", "Tarımsal olarak üretilen yemleri tamamlayıcı (dengeleyici) hayvan gıdaları" ve "Tam veya tamamlayıcı hayvan gıdalarının yapımında kullanılan müstahzarlar" bulunmaktadır. Bu tarife alt pozisyonuna ait GTİP No'ları arasında "2306.90.96.90.19 Diğerleri" de sayılmıştır

         Dolayısıyla, TGTC'nin "23.09" tarife pozisyonuna ait "2309.10" Kedi - köpek mamalarına ilişkin GTİP No'larında tanımlanan mamalar hariç olmak üzere "2309.90" tarife alt pozisyonu kapsamındaki hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 23. sırasında sayılan "her türlü fenni karma yemler ... vb. hayvan yemleri" kapsamında değerlendirilmektedir

            Bu nedenlerle, Şirketiniz tarafından TGTC'nin "2309.90.96.90.19 Diğerleri (önceden karıştırılmış - premiks olanlar)" GTİP No'sudan ihraç edilen premiks, yalama blokları ve yalama kovaları söz konusu 23. sırada sayılan "her türlü fenni karma yemler ... vb. hayvan yemleri" kapsamında olup, ithal veya tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.