Gümrükler Genel Müdürlügü, 2015/8 sayili Genelgenin uygulanmasi (DIIB ayniyat tespiti) hakkinda23.06.2015 tarih 412208501 sayili tasarruflu yazi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına ilişkin ayniyet tespit işlemleri - UĞURLU GÜMRÜKLEME

23.06.2015 tarih 412208501 sayılı tasarruflu yazı

 

 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 41208501/010.06.02

Konu : 2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında

 

 

DAĞITIM

30.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Genelgemiz ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması gereken ayniyet tespitine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden yazılardan,

-Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithali yapılan eşyanın (önceden ithalat) ihracı taahhüt edilen ürün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ayniyet tespit işlemlerinin zorunlu olup olmadığı ya da her bir Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında bahse konu tespit işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı ile,

-İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumda (önceden ihracat), eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına ilişkin ayniyet tespit işlemlerinin yapılmasının zorunlu olup olmadığı,

Hususlarında tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, bahse konu Genelgemiz uyarınca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerek önceden ithalat gerekse önceden ihracat (eşdeğer eşya kullanımı) kapsamında düzenlenen bir Dahilde İşleme İzin Belgesinin "özel şartlar" kısmında ithal edilen maddenin ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığına ilişkin yada eşdeğer eşya kullanımında eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına ilişkin ayniyet tespitinin yapılması gerektiğine ilişkin bir meşruhatın kayıtlı olduğu her durumda gümrük idarelerince ayniyet tespitinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

*********************************

30.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 41208501/010.06.02 Konu : Dahilde İşleme İzin Belgesinde ayniyet tespiti

 

 

 

 

GENELGE (....../.......)

Bilindiği üzere; 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Eşdeğer eşya’; "İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşya" olarak, ‘Önceden ihracat’ ise; "İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi" olarak tanımlanmıştır.

Anılan Karar’ın "Şartlı Muafiyet Sistemi" başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası; "Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede,

-Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin “Özel şartlar” kısmında ithal edilen maddenin ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığına ilişkin, ya da

-İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumda, eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın asgari sekizli bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu (tarım ürünleri için bu tespit münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır), ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı olduğu ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına ilişkin,

Ayniyet tespitinin yapılmasının gerektiği hallerde, gümrük idarelerince bu tespitlerin yapılması gerekmektedir.

 

Bahse konu ayniyet tespitine ilişkin hususların, Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt hesabının kapatılmasında dikkate alınacak olması halinde, bu tespitlerin yaptırılmasından doğrudan belge sahibi firmalar sorumlu olacaktır. Firmalarca bu tespitin yapılmasının talep edilmesi durumunda da, gümrük idarelerince, hat ve muayene kriterlerine bakılmaksızın, aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1-Eşdeğer eşya kullanımı (önceden ihracat); a) İhracatın yapıldığı gümrük idaresince;

Eşdeğer eşyanın niteliğine göre; -ihraç eşyasından numune alınması, -numune alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerini ve gerek

görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması, -ekspertiz raporu düzenlettirilmesi, -laboratuar tahlili yaptırılması, Suretiyle, ayniyet tespit usullerinden birinin belirlenerek eşdeğer eşyanın ticari kalite, teknik

özellik ve 8’li bazda GTİP’inin tespit edilmesi, -Yapılan ayniyet tespitine ilişkin 2 nüsha olarak hazırlanan Tespit Tutanağının bir örneğinin eşdeğer eşya karşılığı ithalatın yapıldığı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere yükümlüsüne verilmesi, diğer nüshanın ise ihracat gümrük idaresince muhafaza edilmesi,

b) İthalatın yapıldığı gümrük idaresince;

İthalat gümrük idaresince de eşdeğer eşya karşılığı ithali yapılan eşyanın eşdeğer eşya ile ticari kalite, teknik özellik ve 8 li bazda GTİP uyumuna ilişkin tespitlerin yapılması ve yükümlüsünce ibraz edilen Tespit Tutanağında yer alan bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle ithalata izin verilmesi,

Gerekmektedir.

2-İhraç eşyasının ithal eşyasından elde edilmesi (önceden ithalat); a) İthalatın yapıldığı gümrük idaresince;

İthal eşyasının niteliğine göre; -ithal eşyasından numune alınması, -numune alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerini ve gerek

görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması, -ekspertiz raporu düzenlettirilmesi, -laboratuar tahlili yaptırılması, Suretiyle, ayniyet tespit usullerinden birinin belirlenerek gerekli tespit işlemlerinin yapılması,

-Yapılan ayniyet tespitine ilişkin 2 nüsha olarak hazırlanan Tespit Tutanağının bir örneğinin ihracatın yapıldığı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere yükümlüsüne verilmesi, diğer nüshanın ise ithalat gümrük idaresince muhafaza edilmesi,

Gerekmektedir.

b) İhracatın yapıldığı gümrük idaresince;

İhracat gümrük idaresince de ithal eşyasının ihracı yapılan işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığının yukarıda belirtilen usullerden birine göre belirlenmesi ve yükümlüsünce ibraz edilen Tespit Tutanağında yer alan bilgiler ile uyumlu olup olmadığının kontrolü yapılır.

İthalat ve ihracat gümrük idarelerince yükümlüsünce ibraz edilen Tespit Tutanağında yer alan bilgilerin yanlışlığından ya da sahteliğinden şüphelenilmesi halinde, bahse konu tespit tutanaklarının her bir gümrük idaresinde mevcut nüshası üzerinden teyidinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri