TSE, 2015/9 ve 2015/1 Tebligler kapsami yapilan ithalat denetimlerinin dogru ve yeknasak biçimde yapilmasi hk

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/tse.jpg


CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi - UĞURLU GÜMRÜKLEME

TÜRK STANDARTLARI  ENSTİTÜSÜ

 

Sayı : 84489757-010.06.00.00-226603

03.06.2015

Konu : Genelgeler  (2015-6)

 

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ  BAŞKANLIĞINA

 

GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-6)

 

İlgi : a)ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI OSTİM TEKNİK ŞEFLİĞİ 28.04.2015 tarihli ve 59111022-180.01.00.00-175551 sayılı yazı.

b)Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 07.04.2015 tarihli ve 46338 sayılı yazı.

c)Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 11.10.2011 tarihli ve 620001414 sayılı yazı.

ç)Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 05.05.2011 tarihli ve 60383 sayılı yazı.

d)Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 07.04.2011 tarihli ve 46253 sayılı yazı.

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) ve İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (2015/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında yapılan ithalat başvurularında, Enstitümüzce yapılan İthalat Denetimi faaliyetlerinin doğru ve yeknesak bir biçimde yapılabilmesini teminen bazı hususlarda İthalat Denetimleri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

1. 2015/9 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Ek-2 listede bulanan 8541.40.90.00.11 GTİP numaralı ve “Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın)” tanımlı güneş pili ve güneş panelleri (PV modül) için GTİP karşılığında LVD-EMC direktifleri bulunmaktadır. PV modüller şebekeden ve havadan elektromanyetik bozulma ve yayılmaya neden olabilecek herhangi bir aktif devre elemanı (RAM, LCD ekran, entegre, transistor, JFET, BJT, MOSFET vb.) içermediğinden EMC kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bir PV modül ortalama 25-35 DC voltajı aralığında voltaj gerilimine (open-circuit voltage) sahiptir. PV modüller tek başına LVD direktifinin (DC için 75V – 1500V, AC için 50V – 1000V arası) kapsamında olmamasına rağmen bir sistem oluşturduğunda oluşan sistemin voltaj çıkışı (system voltage) nedeniyle LVD direktifinin kapsamında olabilmektedir. PV modüllerden oluşan panel sisteminin voltajı maksimum 1000V’u (maximum system voltage) bulabilmekte ve ürün etiketlerinde ve/veya kataloglarında PV modül kullanarak oluşturulacak maksimum sistem voltajı da üreticiler tarafından belirtilmektedir. PV modüllerin kullanım alanı değişkenlik gösterdiğinden kullanım alanından bağımsız olarak üreticiler tarafından PV modüllerinin kullanılacağı panel sistemi için maksimum sistem voltajı belirlenmiştir. PV modüllerin LVD’nin kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu sistem voltajı dikkate alınacaktır. Sistem voltajının 75V-1500V DC aralığında olması durumunda söz konusu PV modüller LVD direktifi kapsamında değerlendirilecek ve ürün üzerinde CE işareti aranacaktır.

Kullanıldıkları uygulamalardaki sistem voltajı nedeniyle LVD kapsamında değerlendirilen PV modüller için LVD direktifi altındaki standartlar IEC/EN 61730-1 ve -2 standartlarıdır. Bu standartların mevcut durumdaki güncel halinde A1 ekleri bulunmasına rağmen, bu standartların A1 ekleri ilgi (a) yazı gereği, EN 61730-1:2007 ve EN 61730-2:2007 standartlarına göre yapılan testlerin tekrarlanmasını veya bu standartlara göre düzenlenmiş test raporlarına ilave testler yapılmasını gerektirmediğinden A1 eklerin AT Uygunluk Beyanları ve/veya test raporlarında bulunması zorunlu değildir.

Solar Enerji Sistemi içerisinde PV modüller ile birlikte, Batarya Kontrol Ünitesi, Voltaj Dönüştürücüsü (DC’den AC’ye), maksimum güç izleyici vb. enerji sisteminin bileşenleri bulunmaktadır. PV modüllerin 8541.40.90.00.11 GTİP’i altında çeşitli bitmiş ürünlerden (CE işaretli) oluşan bir sistem olarak ithal edilmek istenmesi durumunda böyle bir sistem için EMC denetiminin yapılabilmesi için,

· Söz konusu sistem, üretici tarafından birleştirildiğinin ve/veya tasarlandığının ve/veya montajlandığının tespit edilmesi, ve

· Son kullanıcı (tüketici, ithalatçı, firma vb.) tarafından kullanımının amaçlanarak hali hazırda tek bir fonksiyonel ünite olarak piyasaya arz edilmek istenmesinin tespit edilmesi, ve

· Sistemin kurulumu ile amaçlanan görevin yerine getirilebilmesi(Söz konusu sistemin eksik bir sistem olmaması lazım. Sistemi oluşturan tüm birimlerin sistem içinde bulunarak tek bir fonksiyonel birim olması gerekmektedir),

durumunda, söz konusu sistemin kendisi için (ayrı ayrı ürünler için değil) EMC kapsamında da denetim yapılacaktır. (sisteme ait AT Uygunluk Beyanı ve gerekmesi durumunda sisteme ait EMC raporu aranacaktır.)

8541.40.90.00.11 GTİP kapsamında ithal edilmek istenen güneş pilleri ise (solar cell) herhangi bir tekstil ürününe (çanta, elbise, vb. ürünlerde) entegre edilmiş olsun olmasın LVD-EMC direktifinin kapsamı dışında değerlendirilecektir.

2. 2015/1 Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği eki Ek-1 listede bulunan ürünlerden Yurtdışı TSE belgeli olarak ithal edilmek istenen ürünler, 2015/1 Genelgesi 13. Maddede belirtilen esaslara göre denetlenmektedir. Ancak bu tebliğ kapsamında ithal edilecek TSE belgeli ürün için TSE belgesinde Ürün Belgelendirme Yönergesinin ilgili maddesine atıf yapılarak İşaretleme bilgilerinin tamamı veya bir kısmı ve TSE logosunun ürün ve/veya ambalajı üzerinde yer almayabileceği hususunda bir muafiyet tanınması durumunda söz konusu muafiyet kabul edilecek ve ürün ithalatı TSE Belgesi kapsamında ve anılan muafiyete göre denetlenecektir.

3. 2015/9 Ürün Güvenliği ve Denetimi kapsamındaki ithalat başvurularında Genelge 2015/2 7.2’de belirtilen esaslara göre test raporları talep edilmektedir. İlgili direktiflere ve harmonize standartlara göre düzenlenmiş test raporları Teknik İnceleme personelimizce ve gerekmesi halinde Enstitümüzün ilgili birimleri tarafından incelenmektedir. Sunulan test raporları, teknik yetersizlikler, eksik uygulanan deney metotları, izlenebilirliğin sağlanamadığı ve rapor formatına uymayan raporlar vb. nedenlerle uygunsuz olarak değerlendirilmekte ve bu hususta firmalara dönüş yapılabilmektedir. İlgi (b) yazıya göre, test raporlarındaki ilgili uygunsuzluklar hususunda firmaya ait süre içerisinde ve/veya talep etmesi halinde ek süre içerisinde ilk defa talep edilen raporlar dâhil firmaya en fazla 3 defa geri dönüş yapılacaktır. Ürün raporlarındaki ilgili uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin süresi içerisinde 3 defa dönüş yapılmasına rağmen (1- Raporların ilk defa talep edilmesi, 2-uygunsuz değerlendirilen raporların uygun hallerinin ikinci defa talep edilmesi ve 3-firmanın hala uygun olmayan rapor sunması durumunda raporların uygun halinin üçüncü kez talep edilmesi şeklinde), ilgili test raporlarında hala eksiklikler ve/veya teknik yetersizlikler bulunması durumunda firmanın süresi olsa veya ek süre talep etse dahi bu durum Uygunsuzluk nedeni sayılacak ve rapor kapsamında denetlenen ilgili ürünlere Red: Denetleme Sonucuverilecektir.

4.Genelge 2015/1 ve 2015/2 madde 4.10’de belirtilen,

“TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen ancak ithalat işlemleri resmi olarak tamamlanmış, tarafımıza kapanmış beyanname ve ilgili gümrük evrakları sunulmuş ve iptali talep edilen başvurular iptal edilmeyecek olup konu Ekonomi Bakanlığı ‘ na aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilecektir. ”

İfadesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan denetimlerde benzer durumların sıklıkla ortaya çıkması ve ilgi (c) yazıya istinaden, TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen ve denetim süreci devam eden başvurularda firmanın ilgili tebliğler kapsamında olmayan farklı bir GTİP ile ürünleri ithal ettiği yönünde bilgi vermesi ve söz konusu gümrük evraklarını (kapanmış beyanname vb.) sunması durumunda denetime konu ürünlerin sunulan gümrük evraklarıyla ve TSE denetiminde olmayan GTİP ile ithal edildiğinin ilgili gümrük idaresinden öğrenilmesini müteakip söz konusu başvuru iptal edilecektir. İlgili gümrük idaresinin ilgili gümrük evraklarını teyit etmediği durumlarda firmanın denetimi suiistimal etmeye matuf bu durumu “Belgede sahtecilik ve Tahrifat” hususunda değerlendirilecektir. İlgi (b) yazıya istinaden ise ithalat işlemleri resmi olarak tamamlanmış ancak sehven yapılmış başvuruların (denetim başvurusundan önce ithalatın gerçekleştirilmesine rağmen yeniden başvuru yapılması) Enstitümüzce iptal edilmesi, iptal sonucunun piyasa gözetimi ve denetimi yönünden değerlendirilme gerektirmesi durumunda konunun Bakanlığa aktarılması için tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

. Genelge 2015/2 madde 7.8’in 1. Fıkrasında bulunan,

“Tebliğde yer alan Yönetmeliklerin kapsamında bulunan ürünlere ilişkin aksam ve parçaların değerlendirilmesinde” ,

İfadesi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, Aksam parça ithalatlarında, bu ürünlerin kullanılacağı nihai ürünlerin 2015/9 sayılı tebliğde yer alan yönetmeliklerin kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın nihai ürünle aksam parça arasında illiyet kurulabilmesini teminen 1.fıkranın (a), (b), (c) bendine göre denetim sağlanacaktır. Tebliğde yer alan Yönetmeliklerin kapsamı dışındaki ürünlereilişkin aksam ve parçaların ithalatlarında 2. Fıkrada belirtilen beyanlar ayrıca alınmaya devam edilecektir.

5. 2015/9 sayılı Tebliğ kapsamında yapılan İthalat Denetimlerinde ilgili Yönetmeliklerin kapsamında ve aynı zamanda nihai ürün olması nedeniyle denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygun bulunmaları halinde denetimler olumlu sonuçlandırılmaktadır. Bununla birlikte, ithal konusu aksam/parçalara yönelik denetimleri de yapılmaktadır. Aksam/parçalara yönelik denetimler, Genelge 2015/2 madde 7.8’e göre sağlanmaktadır. Ayrıca üretim girdisi hususunda Genelge 2015/4’e göre denetimler sağlanmaktadır. Ancak, ilgi (d) yazıya göre, bazı firma başvurularında Aksam/Parça denetimi ile Üretim Girdisi hükümlerinin farklı anlaşıldığı, hatalı işlemler yapıldığı tespit edilmiştir.

İthal konusu aksam ve parça hususundaki ürün güvenliği denetimlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) tarafından ana ürün üzerinden yapılması, üretici firmanın üretimde kullandığı makine/ekipmanın (Ana ürün) üretim faaliyetlerinde kullanılmaya devam etmesi ve üretim sürecinin aksatılmaması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Ülkemiz piyasasında hali hazırda var olan ve kullanılmakta olan makine, ekipman ve cihazların, ihtiyaç duyulması halinde yedek parça eksiğinin tamamlanması, söz konusu ana ürüne özgü aksam ve parçanın ithalatının zorlaştırılmayarak ilgili makine/ekipmanın atıl duruma düşmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak üretim girdisi olup, nihai bir ürünün üretiminde “girdi” olarak kullanılan ürünlerin bu kapsamda “aksam/parça” olarakdeğerlendirilmemesi gerekmektedir. Üretimde girdi olan ürünler için Genelge 2015/4’te belirtilen hükümler doğrultusunda üretim girdisi muafiyetinin değerlendirilerek uygulanması gerekmektedir.

6. İlgi (e) yazıya göre, 2015/9 sayılı Tebliğ kapsamındaki başvurularda denetim süreci içerisinde, Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığından denetim tarihinden sonra alınan muafiyet belgelerinin sunulması durumunda, yapılan teknik incelemede herhangi bir Uygunsuzluk tespit edilmemiş ise ürünler için BSTB’den alınan muafiyet belgeleri için Genelge 2015/4’te belirtilen “Üretim Girdisi” muafiyeti hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Buna göre, “üretim girdisi” muafiyeti seçilmemiş ise başvuru iptal edilerek Firmaya söz konusu muafiyet seçilmek suretiyle TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması gerektiği bildirilecektir. “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmek suretiyle yapılmış bir başvuru ise, başvuru “Koşullu Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Denetim süreci içerisinde denetlenen ürünler için uygunsuzluğa neden olacak herhangi bir hususun olması durumunda denetim tarihinden sonra düzenlenmiş muafiyet belgeleriyle firmanın “Üretim Girdisi” muafiyetinden yararlanma imkânı bulunmayacaktır. Sunulan bilgi ve belgelerin eksik, yetersiz ve/veya uygunsuz olması durumunda ürünlere Red verilecektir. Ayrıca, İthalat Denetimi “Red” ile sonuçlandırılmış ürünler için yapılan başvurularda söz konusu muafiyetten yararlanma imkânı bulunmamaktadır.

7. Beyanname tarih ve/veya numarası, ürün faturası, marka, model vb. hususlarda maddi hata bulunan başvurularda denetim sonucunun Red olması durumunda ilgili Denetmen tarafından Red nedeni sistem üzerinden tanımlanırken maddi hatanın bulunduğu kısım Red nedeni bölümünde açıkça ifade edilerek doğrusu belirtilecek ve Red denetim sonucu bulunan ürün ve/veya başvurularda maddi hatanın bulunması durumunda Red verilen ürünler kesinlikle iptal edilmeyecektir.

8. Genelge 2015/5 madde 2’de belirtilen fason sözleşmesi 01 Ekim 2015’ten (01 Ekim dahil) itibaren ve ürünleri kendi markası veya adı ile ithal ederek piyasaya arz etmek isteyen ithalatçı firmaların üretici sorumluluğunu taşıdıklarını teminen ithalatçı firmalardan talep edilecektir.

9. Gümrüklü sahada olmayan/bulunamayan ürünler, ilgili gümrük idaresinden ürünlerin gümrüklü sahada olmadığı hususunda bilgi alınmasını müteakip ilgili ürün kalemi/kalemleri, iptal edilecektir. Ancak, ürünlerin heyet öncesi yapılan teknik incelemesinde herhangi bir uygunsuzluk/eksiklik tespit edilmesi durumunda bilahare yapılacak heyet tespitlerinde ürünlerin gümrüklü sahada bulunamaması durumunda, Ekonomi Bakanlığının görüşünün alınmasını teminen konu Başkanlığımıza aktarılacaktır.

Gereğini rica ederim.

 

e-imzalı

 

Mehmet BOZDEMİR

 

Genel Sekreter

EKLER :
-ilgi (a)
-ilgi (b)

-ilgi (c)
-ilgi (d)
-ilgi (e)

DAĞITIM :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Iğdır Temsilciliği
Hatay Temsilciliği
Lojistik Merkezi İrtibat Bürosu