SIRKÜLER (OAIB)(G-2015) - Dahilde Isleme Rejimi (DIR) otomasyon uygulamasi ithalat ve ihracat listelerinde A.TR Dolasim Belgesine ait islemler.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/oaib-logosu.jpg


Dahilde İşleme Rejimi - UĞURLU GÜMRÜKLEME

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2015/726-11791

Konu: Dahilde İşleme Rejimi

 

SİRKÜLER (G-2015)

 

Ankara, 25/06/2015

 

Sayın Üyemiz;

 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon uygulaması ithalat ve ihracat listelerinde A.TR Dolaşım Belgesine ait Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

 

1-DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaralarına ait veriler yer alıyorken, yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait herhangi bir bilginin bulunmaması tabii bir durumdur. Zira, gümrük beyannamesi kapsamında işlem gören A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgelerine ilişkin kodların, beyannamenin kullanılan belge ile ilgili alanına girilmesi gerekmektedir. Doğru kodların, beyannamedeki doğru alana girilmesi durumunda, bu bilgiler bahse konu excel listesinde “A.TR” sütununa alınmakta ve bu sütuna alınan veriler tekrar “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanında bulunmamaktadır. Ancak, doğru alana kaydı yapılmayan bilgilerin, “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanına manuel olarak kaydının yapılması, mükerrerliğe sebep olmaktadır. Bu çerçevede, DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaralarına ait verilerin yer aldığı durumlarda, aynı verilerin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanında da yer alması gerekmemektedir.

 

 2-DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaralarına ait veriler yer almıyorken, yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait bilginin bulunduğu durumda ise; bahse konu alana, firma beyanına istinaden veri girişi yapıldığından, “A.TR” alanında yer alması gereken bilginin beyannamenin 44 numaralı hanesinde bulunması, kullanıcı hatası olarak nitelendirilebilir. Bu nevi durumlarda, “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında yer alan A.TR numaralarına ait verilerin, “A.TR” sütununa kaydedilmesi gerekmektedir.

 

3-DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İthalat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaraları yerine “Ön Statü Eklidir, Ekli Liste” vb. ifadeleri yer almasına rağmen, yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait kaydedilmiş herhangi bir bilginin bulunmaması, A.TR kodunun beyannamedeki ilgili alana doğru bir biçimde girişinin yapılmamasından kaynaklanan bir durumdur. Bu durumda, yine kullanıcı hatası nedeniyle, A.TR kodu yerine girilen kodların karşılığı olan belgeler sisteme tanımlanmaktadır. Bahse konu durumun çözümüne yönelik olarak, bölge müdürlüklerinin gümrük idaresinden doğru A.TR bilgisiningirilen bilgi ile değiştirilmesi yönünde işlem tesis edilmesini talep etmeleri gerekmektedir. 4-Yukarıda ilk iki maddede ihracat beyannameleriyle ilgili olarak ifade edilen hususların ithalat beyannameleri için de tatbik edilmesi mümkün bulunmaktadır. 5-Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde, beyannamenin diğer kalemlerine ait A-TR ve EUR1 dolaşım belgesi bilgisinin, ilgili kalemler yerine sehven beyannamenin birinci kalemine kaydedildiği, ihracat gümrük beyannamesinin birinci kaleminde yer alan A-TR ve EUR1 dolaşım belgelerinin içeriğinden, bu dolaşım belgelerinin diğer kalemleri de kapsadığının anlaşıldığı hallerde, dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapama işlemlerinde söz konusu dolaşım belgelerinin diğer kalemler için de geçerli kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır. denilmektedir. Bilgileri ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanan firmalarımızın hassasiyet göstermeleri rica olunur.

 

Özkan AYDIN

Genel Sekrete