2015/7871 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (01.07.2015 T. 29403 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


2015/7871    İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

(01.07.2015 T. 29403 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7871

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/6/2015 tarihli ve 74401 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- Bu Kararın ekinde yer alan EK:I sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranlan belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılmıştır.

Bu Kararın ekinde yer alan EK:II sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlan (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, söz konusu İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

G.T.İ.P

KAYIT NO

 

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ (%)

2818.10.91

10

*

 Toplam ağırlığın % 50'sinden daha az ve 10 mm'den daha büyük partikül büyüklüğüne sahip ağırlık itibariyle;
- % 94 veya daha fazla fakat % 98,5 dan fazla olmayan ?-Al2O3 (CAS RN 1344-28-1),
- % 2 (± % 1,5) magnezyum spinel (CAS RN 1309-48-4),
- % 1 (± % 0,6) itriyum oksit (CAS RN 1314-36-9) ve
- ya % 2 (± % 1,2) lantanum oksit (CAS RN 1312-81-8)
- ya da % 2 (± % 1,2) lantanum oksit (CAS RN 1312-81-8) ve neodmiyum oksit (CAS RN 1313-97-9) içeren mikro kristal yapıda sinterlenmiş korundum

0

2915.90.70

40

*

Nonanoik asit (pelargonik asit) (CAS RN 112-05-0)

0

2921.45.00

10

*

Sodyum hidrojen 3-aminonaftalen-1,5-disülfonat (CAS RN 4681-22-5)

0

2927.00.00

15

*

Termoplastik reçineler, elastomer ve çapraz bağlı polietilen köpük üretiminde köpükleştirici madde olarak kullanılmak üzere, sarı toz formunda olan, bozulma sıcaklığı 180°C veya daha fazla fakat 220°C' den fazla olmayan C.C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-2)

0

2932.99.00

35

*

 1,2,3-trideoksi-4,6: 5,7-bis-0-[(4-propilfenil) metilen]-nonitol (CAS RN 882073-43-0)

0

2934.99.90

33

*

 [2,2'-tio-bis(4-tert-oktilfenolat)]-n-butilamin nikel (CAS RN 14516-71-3)

0

3204.20.00

40

*

Disodyum 5-[[4-anilino-6-[2-hidroksietil(metil) amino ]-1,3,5-triazin-2- il] amino] -2-[(E) -2-[4-[[4-anilino- 6-[2-hidroksietil(metil) amino]-1,3,5- triazin-2-il] amino] -2-sülfonato fenil] etenil] benzen sülfonat(CAS RN 13863-31-5)

0

3811.21.00

43

*

Toplam baz numarası (TBN) 40'dan fazla olan ve yağlama yağı üretiminde kullanılan
- Boratlanmış süksinimid bileşikleri (CAS RN 134758-95-5) ve
- Mineral yağlar
içeren katkı maddeleri (a)

0

3811.21.00

53

*

- Sülfonat içeriği ağırlıkça % 15 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan overbased kalsiyum petrol kökenli sülfonatlar (CAS 68783-96-0) ve
- Ağırlıkça % 40 veya daha fazla fakat % 60'tan fazla olmayan mineral yağlar,
içeren, toplam baz numarası 280 veya daha fazla fakat 420'den fazla olmayan, yağlama yağları
üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri (a)

0

3824.90.92

52

*

- Dipropilen glikol
- Tripropilen glikol
- Tetrapropilen glikol ve
- Pentapropilen glikol 
içeren müstahzar

0

3901.10.10
3901.90.90

10
50

*

- Komonomer ağırlığı %5 veya daha az olan
- Erime akış hızı 15 g/10 dk veya daha fazla fakat 60 g/10 dk'dan fazla olmayan ve
- Yoğunluğu 0,924 g/cm3 veya daha fazla fakat 0,928 g/cm3'ten fazla olmayan 
toz formunda, lineer alçak yoğunluk polietilen/L-AYPE ( CAS RN 9002-88-4)

0

3901.10.10

20

*

- Erime akış hızı (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 gr/10 dk.'dan fazla fakat 24 gr/10 dk.'dan fazla olmayan,
- Yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,922 gr/cm3 veya daha fazla fakat 0,926'dan fazla olmayan,
- Vicat yumuşama sıcaklığı (vicat softening temperature) min. 94 °C olan,
toz formunda, yüksek akımlı lineer alçak yoğunluklu polietilen/ L-AYPE (CAS RN 25087-34-7)

0

3901.90.90

30

*

- Komonomer ağırlığı %5'ten fazla olan fakat %8'den fazla olmayan
- Erime akış hızı 15 gr/10 dk. veya daha fazla fakat 60 gr/10 dk.'dan fazla olmayan,
- Yoğunluğu 0,924 gr/cm3 veya daha fazla fakat 0,928 gr/cm3'den fazla olmayan, toz formunda, lineer alçak yoğunluk polietilen/L-AYPE (CAS RN 9002-88-4)

0

3901.90.90

40

*

- Ağırlıkça %5 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan 1-hekzen içeren, 
- Özgül ağırlığı 0,93'ten fazla olmayan,
-Metalosen katalizörü kullanılarak üretilmiş,
sadece etilen ve 1-hekzenin kopolimeri (CAS RN 25213-02-9)

0

3903.19.00

30

*

Katkı maddesi ve dolgu maddesi içersin ya da içermesin, donma noktası (setting point) 232 °C veya daha fazla olan fakat 242 "C'den fazla olmayan, erime noktası 268 °C veya daha fazla fakat 272 °C'den fazla olmayan kristalin polistiren

0

3912.20.11

10

*

 Nitroselüloz (CAS RN 9004-70-0)

0

3919.10.80
3919.90.00
3920.61.00

21
21
20

*

 Aşağıdakileri içeren;
- Bir tarafı tamamen düzenli bir tarzda şekillenmiş polikarbonat veya akrilik polimer film,
- Her iki tarafı bir veya daha fazla plastik materyal tabaka ile kaplanmış,
- Bir tarafı kendinden yapışkanlı bir tabaka ve ayırıcı bir levha ile kaplanmış olsun veya olmasın, 
yansıtıcı levha

0

3919.10.80
3919.90.00

65
57

*

- Düzgün desenli,
- Uygulama bant tabakası içersin içermesin,
- Mikroprizmalar içeren poli(metilmetakrilat) tabakasının takip ettiği akrilik polimer film içeren,
- İlave bir polyester tabaka içersin içermesin,
- Yapışkanlı son ayırıcı tabakalı,
parçalara ayrılmış olsun olmasın kendinden yapışkanlı yansıtıcı tabaka

0

3919.90.00

37

*

- Kalınlık itibariyle 78 µm veya daha fazla olan,
- Bir tarafı yapışkan tabaka ve ayırıcı kaplama ile kaplanmış,
- Yapışkanlık gücü 1764 mN/25 mm veya daha fazla olan UV absorbe eden poli(vinil klorür) film

0

3920.62.19

81

*

- Kalınlığı 20 µm'den fazla olmayan,
-Aşağıdakilerden oluşan en az bir tarafı bir gaz engel tabakası ile kaplanmış: 
-Kalınlığı 2 µm'den fazla olmayan, içerisinde silika dağılmış polimerik bir matriks, 
-Kalınlığı 1 µm'den fazla olmayan, buhar depozisyonu ile birikmiş bir silika tabaka poli (etilenteraftalat) film

0

7606.12.92
7607.11.90

20
20

*

Gerilim direnci 285 N/mm2 veya daha fazla ve kırılma uzaması % 1 veya daha fazla olan, kalınlığı 0,14 mm. veya daha fazla fakat 0,40 mm den fazla olmayan ve genişliği 12,5 mm. veya daha fazla fakat 359 mm. den fazla olmayan, ağırlıkça % 93,3 veya daha fazla alüminyum, % 2,2 veya daha fazla fakat % 5 'den fazla olmayan magnezyum ve % 1,8'den fazla olmayan diğer elementleri içeren rulo halinde alüminyum ve magnezyum alaşımından şerit

0

7607.11.90

10

*

Yüksek-gerilimli baskı için, kalınlığı 0,070 mm. veya daha fazla fakat 0,125 mm.den fazla olmayan, % 99,98 veya daha fazla alüminyumdan kübik yapıda düz alüminyumdan yapraklar (a)

0

8108.90.30

30

*

 AMS 4928 ve 4967 standartlarına uyumlu titanyum-aluminyum-vanadyum alaşım (TiAl6V4) tel

0

8411.99.00

30

*

Turbo kompresörlerde kullanılan türden kanatlı tekerlek şeklinde gaz türbin bileşeni,
- DIN G- NİCr13Al16MoNb, DİN NiCo10W10Cr9AITi veya AMS AISI:686 standartlarına uygun hassas dökümlü nikel bazlı alaşıma sahip olan,
- ısı direnci 1100 °C'yi geçmeyen,
- çapı 30 mm veya daha fazla olan ancak 80 mm'yi geçmeyen,
- yüksekliği 30 mm veya daha fazla olan ancak 50 mm'yi geçmeyen

0

8411.99.00

40

*

Spiral şekilli gaz türbini türbo kompressör parçası:
- paslanmaz alaşımdan,
- ısı direnci 1050 °C'den fazla olmayan,
- çapı 100 mm ya da daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen,
- yüksekliği 100 mm ya da daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen,
- motor egzoz manifoldu olsun ya da olmasın

0

8483.30.38

30

*

Silindirik rulman mahfazası (cylindrical bearing housing);
- DIN EN 1561 standartına uygun hassas dökümlü gri dökme demire sahip olan,
- yağ haznelerine sahip,
- rulmanlara sahip olmayan,
- çapı 60 mm veya daha fazla olan ancak 180 mm'yi geçmeyen,
- yüksekliği 60 mm veya daha fazla olan ancak 120 mm'yi geçmeyen,
su odalarına ve bağlantı parçalarına sahip olsun ya da olmasın

0

8504.50.95

60

*

Ses bobini mekanizması, bobin oluşturucu etrafında elektrik ileten kurşun telleri olan bakır veya alüminyum telden lake sargılı, araç hoparlörlerinde kullanılan türden

0

8507.10.20

85

*

Kurşun-asitli akümülatörler veya modüller, pistonlu motorları çalıştırmak için kullanılan türden
- nominal kapasitesi 32 Ah olan,
- uzunluğu 205 mm'yi geçmeyen,
- genişliği 130 mm'yi geçmeyen ve
- yüksekliği 190 mm'yi geçmeyen
CN-8711 kodlu eşyaların imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8507.60.00

35

*

Yeniden şarj edilebilir lityum iyon piller;
- Uzunluğu 1475 mm ya da daha fazla olan ancak 2200 mm'yi geçmeyen,
- Genişliği 935 mm ya da daha fazla olan ancak 1400 mm'yi geçmeyen,
- Yüksekliği 260 mm ya da daha fazla olan ancak 310 mm'yi geçmeyen,
- Ağırlığı 320 kg ya da daha fazla olan ancak 390 kg'ı geçmeyen,
- Nominal kapasitesi 18,4 Ah ya da daha fazla olan ancak 130 Ah'yi geçmeyen, 
-12 ya da 16'lı modüllük paketlere konulmuş

0

8507.60.00

70

*

Lityum iyon yeniden şarj edilebilir pillere eklenmek üzere dikdörtgen modüller;
- 350 mm veya 312 mm uzunluğa,
- 79,8 mm veya 225 mm genişliğe,
-168 mm veya 35 mm yüksekliğe,
- 6,2 kg veya 3,95 kg ağırlığa,
-129 Ah veya 66,6 Ah güce, sahip olan

0

8511.30.00

20

*

Ateşleyici entegre bobin takımı:
-bir ateşleyicisi olan,
-entegre montaj braketi ile buji montajı üzerinde bir bobini olan,
-mahfazası olan,
-140 mm uzunluğunda olan ancak 200 mmden (+/- 5 mm) fazla olmayan, 
-çalışma sıcaklığı -40°C veya daha fazla fakat +130 °C'den fazla olmayan, 
-gerilimi 14 V (+/- 0,1) olanlar

0

8525.80.19

35

*

Görüntü tarama kameraları (image scanning cameras);
- "dinamik kaplama çizgileri" ("dynamic overlay lines") sistemi,
- çıktı NTSC video sinyali,
- 6,5 V'luk gerilim,
- 0,5 lux veya daha fazla aydınlatma şiddeti (illuminance), 
kullanan

0

8527.21.59
8527.29.00

10
20

*

Montaj en az:
-baskılı devre kartından,
-radyo ayarlayıcısından,
-ses frekans yükselticisinden
müteşekkil motorlu taşıt eğlence sistemlerinin içine dahil etmek için

0

8527.29.00
8543.70.90

30
13

*

LCD dokunmatik ekran monitör bağlantısı için bir dijital video çıkışı ile entegre ses başlık ünitesi;
Kontrolör Alan Ağı (CAN) üzerinden arayüzlenen ve orta ve yüksek hızlı CAN veriyolu işletilen, 
-Küresel konumlama sistemi (GPS) alıcı, jiroskop ve Trafik Mesaj Kanalı (TMC) ayarlayıcı ihtiva eden baskılı devre kartı (PCB)
-çoklu haritaları destekleyen sabit disk sürücüsü,
-flaş bellek
-DAB HD radyosu
-Kablosuz internet cihaz teknolojisi
-ses tanıma sistemi
-SMS Metin okuma teknolojisi
olsun veya olmasın
ve
-bluetooth, MP3 ve USB giriş bağlantılı olan,
-gerilimi 10 V veya daha fazla olan ancak 16 V'dan fazla olmayan,
87. fasılda yer alan taşıtların imalinde kullanıma mahsus (a)

0

8527.91.99
8529.90.65

10
35

*

 

Montaj (assembly), en az;
- işitsel (audio) frekans yükseltici ve ses jeneratörü içeren işitsel frekans yükseltici üniteden,
- transformatörden ve
- radyo yayını alıcısından müteşekkil

0

 

8529.90.92
8548.90.90

44
55

*

LCD modüller; sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücreler içeren, dokunmatik ekran donanımlarıyla (touch screen facilities) donatılmamış, arkaışık ünitesi (backlight unit) olsun veya olmasın, invertörler ve sadece piksel adresleme için kontrol elektroniğine sahip bir veya daha fazla baskılı devre kartı olsun veya olmasın

0

8543.70.90
9405.40.39
9405.40.99

23
50
03

*

Elektrik enerjisinin görülebilir, kızıl ötesi ya da mor ötesi ışınlara çevrilmesi için yarı-iletken cihaz;
- mahfazalı olsun veya olmasın,
- elektriksel uçları olan,
- birbirine elektriksel olarak bağlı olabilen ve korunması için bir ya da daha fazla koruyucu diyotla mücehhez bir veya daha fazla ışık yayan ("light emitting") yarı-iletken çip ihtiva eden,
- ayrılmaz bir bütünlük içinde şekillendirilmiş,
- katı hal aydınlatması/genel aydınlatma amaçlı aydınlatma takımlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8548.90.90

47

*

 440 nm veya daha fazla olan ancak 660 nm'yi geçmeyen tipik dalgaboyunda çalışan iki veya daha fazla ışık yayan diyot çip içeren ünite; bağlantı elemanları (fittings) hariç dış boyutları 12 mm x 12 mm'yi geçmeyen kurşun çerçeveli mahfaza içinde

0

8548.90.90

49

*

 LCD modüller; sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücreler içeren, dokunmatik ekran donanımlarıyla (touch screen facilities) donatılmış, arkaışık ünitesi (backlight unit) olsun veya olmasın, invertörleri olsun veya olmasın, sadece piksel adresleme için kontrol elektroniğine sahip bir veya daha fazla baskılı devre kartı olan

0

9405.40.39

60

*

LED komponentleri (Işık yayan diyotlar "light emitting diodes" ile mücehhez),
- bir plastik mahfaza,
- bir veya daha fazla "light emitting diode" çip, ya ince film teknolojisi kullanılarak imal edilmiş çipler ya da "sapphire emitter" olarak adlandırılan çipler ve,
- elektrik koruma fonksiyonuna sahip bir ya da daha fazla isteğe bağlı yarı iletken çip,
ile mücehhez, genel aydınlatma amaçlı kullanılan aydınlatma tertibatının imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

9405.40.99

06

*

 LED komponentleri ("light emitting diodes" ile mücehhez),
- seramik ya da devre kartı malzemesimden yapılmış bir mahfaza,
- bir veya daha fazla "light emitting diode" çip, ya ince film teknolojisi kullanılarak imal edilmiş çipler ya da "sapphire emitter" olarak adlandırılan çipler,
- elektrik koruma fonksiyonuna sahip bir ya da daha fazla isteğe bağlı yarı iletken çip,
ile mücehhez, genel aydınlatma amaçlı kullanılan aydınlatma tertibatının imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

EK-II 

G.T.İ.P

KAYIT
NO

 

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ (%)

2710.19.99

20

*

-1 mg/kg'den fazla olmayan sülfür,
-ağırlıkça % 99'dan fazla doymuş hidrokarbonlar,
-ağırlıkça % 75'den fazla karbon uzunluğu 18 veya daha fazla fakat 50'den fazla olmayan n- ve iso-parafinik hidrokarbonlar içeren,
40 °C'deki kinematik viskozitesi 6,5 mm2/s'den fazla olan veya
40 °C'deki kinematik viskozitesi 120 veya daha fazla viskozite endeksiyle 11 mm2/s'den fazla olan ağır parafin dönüşüm prosesi (HPC) tarafından takip edilen, gaz halinde hidrokarbonlardan sentezlenmiş, katalitik olarak cilası alınmış (catalytic de-waxed) baz yağ

0

2818.10.91

20

*

Toplam ağırlığının %50'sinden daha azının parçacık büyüklüğü 10 mm'den fazla olan ve ağırlıkça (oksitler olarak hesaplandığında)
-% 94 veya daha fazla fakat % 98,5'den az alüminyum oksit,
-% 2 (± % 1,5 ) magnezyum oksit,
-% 1 (± % 0,6 ) itriyum oksit ve
ya % 2 (± %1,2) lantanum oksit veya
% 2 (± %1,2) lantanum oksit ve neodimiyum oksit
içeren, alüminyum oksit ( CAS RN 1344-28-1), magnezyum aluminat (CAS RN 12068-51-8) ve itrium, lantanum ve neodimiyumun nadir toprak aluminatlarım içeren, mikro kristal yapıya sahip sinterlenmiş korundum

0

2827.60.00

10

*

Sodyum iyodür (CAS RN 7681-82-5)

0

2841.70.00

30

*

Anhidröz (CAS RN 12027-67-7) veya tetrahidrat olarak (CAS RN 12054-85-2) hekzaamonyum heptamolibdat

0

2903.39.90

35

*

Pentafloro etan (CAS RN 354-33-6)

0

2903.79.19

10

*

Trans-1-kloro-3,3,3-trifloropropen (CAS RN 102687-65-0)

0

2904.90.95

80

*

1-kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0

2905.22.00

10

*

Ağırlıkça % 90,7 veya daha fazla (3R)-(-)- linalool (CAS RN 126-91-0) içeren linalool (CAS RN 78-706)

0

2907.12.00

30

*

p-kresol (CAS RN 106-44-5)

0

2907.29.00

25

*

4-Hidroksibenzil alkol (CAS RN 623-05-2)

0

2907.29.00

65

*

2,2'-Metilen bis(6-siklohekzil-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8)

0

2909.60.00

30

*

İzoparafinik hidrokarbonların içinde çözünmüş, 3,6,9-trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0)

0

2914.69.90

50

*

2-(1,2-dimetilpropil) antrakinon (CAS RN 68892-28-4) ve 2-(1,1-dimetilpropil) antrakinon'un (CAS RN 32588-54-8) reaksiyon kütlesi

0

2916.39.90

18

*

2,4-diklorofenil asetik asit (CAS RN 19719-28-9)

0

2916.39.90

23

*

(2,4,6-trimetilfenil) asetil klorür(CAS RN 52629-46-6)

0

2917.39.95

50

*

1,4,5,8- naftalen tetrakarboksilik asit-1,8-mono anhidrit (CAS RN 52671-72-4)

0

2917.39.95

60

*

Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN 128-69-8)

0

2918.29.00

70

*

3,5-Diiodosalisilik asit (CAS RN 133-91-5)

0

2918.30.00

70

*

2-[4-kloro-3-(klorosülfonil)benzoil]benzoik asit (CAS RN 68592-12-1)

0

2918.99.90

55

*

Stearil glisirretinat (CAS RN 13832-70-7)

0

2918.99.90

65

*

Asetik asit, difloro[1,1,2,2-tetrafloro-2-(pentafloroetoksi) etoksi]-, amonyum tuzu (CAS RN 908020-520)

0

2918.99.90

75

*

3,4-Dimetoksi benzoik asit (CAS RN 93-07-2)

0

2921.42.00

40

*

Sodyum sülfanilat (CAS RN 515-74-2), ayrıca bunun mono veya dihidratları formunda (CAS RN 12333-70-0 veya 6106-22-5)

0

2922.49.85

55

*

(E)-Etil 4-(dimetil amino)but-2-enoat maleat (CUS 0138070-7)

0

2923.90.00

20

*

Tetrametil amonyum hidrojen ftalat (CAS RN 79723-02-7)

0

2924.19.00

35

*

Asetamit (CAS RN 60-35-5)

0

2924.29.98

23

*

Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0

2924.29.98

33

*

N-(4-Amino-2-etoksi fenil) asetamit (CAS RN 848655-78-7)

0

2924.29.98

73

*

Napropamit (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0

2927.00.00

35

*

Termoplastik reçine, elastomer ve çapraz bağlı polietilen köpük üretiminde köpürtücü ajan olarak kullanılmak üzere, sarı toz formunda, bozulma sıcaklığı 180°C veya daha fazla fakat 220°C' den fazla olmayan C.C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3)

0

2928.00.90

13

*

Simoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0

2928.00.90

18

*

Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta aseton oksim (CAS RN 127-06-0)

0

2930.90.99

16

*

  3-(Dimetoksimetilsilil)~1-propantiyol (CAS RN 31001-77-1)

0

2930.90.99

21

*

[2,2'-Tiyo-bis(4-fe/7-oktilfenolat)j- n-butilamin nikel (CAS RN 14516-71-3)

0

2930.90.99

27

*

2-[(4-Amino-3-metoksi fenil)sülfonil]etil hidrojen sülfat (CAS RN 26672-22-0)

0

2930.90.99

33

*

2-Amino-5-{[2-(sulfoksi)etil]sülfonil}benzen sülfonik asit (CAS RN 42986-22-1)

0

2933.39.99

11

*

2-(klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorür (CAS RN 153259-31-5)

0

2933.39.99

21

*

Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

0

2933.39.99

31

*

2~(Klorometil)-3-meti!-4-(2,2,2-trifloroetoksi) piridin hidroklorür (CAS RN 127337-60-4)

0

2933.59.95

10

*

6-amino-1,3-dimetilurasil (CAS RN 6642-31-5)

0

2933.69.80

75

*

Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

0

2933.99.80

11

*

Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

0

2933.99.80

12

*

Miklobütanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

0

2933.99.80

19

*

2-(2,4-Diklorofenil)-3-(1 H-1,2,4-triazoM -il) propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)

0

2934.99.90

10

*

Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)

0

2934.99.90

16

*

Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

0

2934.99.90

19

*

2-[4-(Dibenzo [b, f] [1,4] tiazepin-11-il) piperazin-1 -il] etanol (CAS RN 329216-67-3)

0

2935.00.90

10

*

Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)

0

3204.12.00

60

*

C.l. asit kırmızı 52 boyar madde (CAS RN 3520-42-1) ve içeriği ağırlıkça % 97 veya daha fazla C.l. asit kırmızı 52 boyar madde olan müstahzarları

0

3204.13.00

50

*

C.l temei menekşe 11 boyar madde (CAS RN 2390-63-8) ve içeriği ağırlıkça % 90 veya daha fazla C.i. temel menekşe 11 olan müstahzarları

0

3204.13.00

60

*

C.l temel kırmızı 1:1 boyar madde (CAS RN 3068-39-1) ve içeriği ağırlıkça % 90 veya daha fazla C.l. temel kırmızı 1:1 olan müstahzarları

0

3204.14.00

10

*

C.l. doğrudan (direct) siyah 80 boyar madde (CAS RN 8003-69-8) ve içeriği ağırlıkça % 90 veya daha fazla C.l. doğrudan (direct) siyah 80 boyar madde olan müstahzarları

0

3204.14.00

20

*

C.l. doğrudan (direct) mavi 80 boyar madde (CAS RN 12222-00-3) ve içeriği ağırlıkça % 90 veya daha fazla C.l. doğrudan (direct) 80 mavi boya olan müstahzarları

0

3204.14.00

30

*

C.l. doğrudan (direct) kırmızı 23 boyar madde (CAS RN 3441-14-3) ve içeriği ağırlıkça % 90 veya daha fazla C.l. doğrudan (direct) kırmızı 23 boyar madde olan müstahzarları

0

3204.17.00

45

*

C.l. pigment sarı 174 boyar madde (CAS RN 4118-16-5), yüksek reçinelenmiş pigment (yaklaşık olarak % 35 orantısız (disproportionate) reçine) ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflıkta, ağırlıkça nem içeriği % 1'den fazla olmayan, ekstrüde edilmiş boncuklar halinde

0

3204.17.00

67

*

C.l. pigment kırmızı 57:1 (CAS RN 5281-04-9), ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflıkta, ağırlıkça nem içeriği % 1'den fazla olmayan, ekstrüde edilmiş boncuklar halinde

0

3204.90.00

10

*

C.l solvent sarı 172 boyar madde (ayrıca C.l. solvent sarı 135 olarak da bilinen) (CAS RN 68427-35-0) ve içeriği ağırlıkça % 90 veya daha fazla C.l solvent sarı 172 (ayrıca C.l. solvent sarı 135 olarak da bilinen) olan müstahzarları

0

3212.10.00
7607.20.90

10
30

*

- Ağırlıkça % 99,8 veya daha fazla saflıkta sekiz veya daha fazla alüminyum tabakadan (CAS RN 7429-90-5) oluşan,
her bir alüminyum tabakasının optik yoğunluğu 3.0'den fazla olmayan,
her bir alüminyum tabakası bir reçine tabaka ile ayrılmış,
bir taşıyıcı PET film üzerinde ve,
uzunluğu 50.000 metreye kadar olan rulolar üzerinde metalize edilmiş film

0

3808.94.20

30

*

-1,3-dikloro-5,5-dimetilimidiazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), -1,3-dibromo-5,5-dimetilimidiazolidin -2,4- dinon (CAS RN 77-48-5), -1-bromo,3-kloro~5,5-dimetilimidiazo!idin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) -1-kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidiazo!idin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7) içeren bromokioro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4- dion (CAS RN 32718-18-6)

0

3811.21.00

23

*

- Polietilenpropilamid'in polizobütenil süksinik anhidrit (CAS RN 84605-20-9) ile reaksiyonundan türetilmiş poliizobüten süksinimid,
ağırlıkça mineral yağ içeriği %31,9'dan fazla fakat %43,3'den fazla olmayan,
klorin içeriği ağırlıkça %0,05'ten fazla olmayan
toplam baz numarası (TBN) 20'den büyük olan,
içeren, yağlama yağlarında kullanılan katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri (a)

0

3811.21.00

53

*

- Sülfonat içeriği ağırlıkça % 15 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan overbased kalsiyum petrol kökenli sülfonat (CAS 68783-96-0) ve
- ağırlıkça % 40 veya daha fazla fakat % 60'dan fazla olmayan mineral yağ,
içeren, toplam baz numarası 280 veya daha fazla fakat 420'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri (a)

0

3811.21.00

73

*

-Boratlanmış süksinimid bileşikleri (CAS RN 134758-95-5),
-mineral yağlar içeren ve,
-toplam baz numarası (TBN) 40'dan büyük olan,
yağlama yağlarında kullanılan katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılmak üzere katkı maddesi (a)

0

3812.30.29

10

*

Ağırlıkça % 1 veya daha fazla fakat % 3'ten fazla olmayan bisfenol A içeren 4,4'- izopropilidendifenol C12-15 alkol fosfit (CAS RN 96152-48-6)

0

3824.90.92

82

*

Tolüen içerisinde t-butilklorür dimetil silan (CAS RN 18162-48-6) çözeltisi

0

3824.90.92

83

*

Aşağıdaki glikollerden iki veya daha fazlasını içeren müstahzar; -dipropilen glikol -tripropilen glikol -tetrapropilen glikol veya -pentapropilen glikol

0

3824.90.93

46

*

Ağırlıkça;
-% 20'den fazla olmayan disodyum sülfat -% 5'ten fazla olmayan sodyum klprür
içeren sodyum hidrojen 3-aminonaftalen-1,5-disülfonat (CAS RN 4681-22-5)

0

3901.10.10
3901.90.90

20
50

*

- Erime akış hızı (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 gr/10 dk.'dan fazla fakat 24 gr/10 dk.'dan fazla olmayan,
- yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,922 gr/cm3 veya daha fazla fakat 0,926 gr/cm3 den fazla olmayan,
vicat yumuşama sıcaklığı (vicat softening temperature) min. 94 °C olan,
toz formunda, yüksek akımlı lineer alçak yoğunluklu polietiien-1 -büten (L-AYPE) (CAS RN 25087-347)

0

3901.10.10

30

*

-Ağırlıkça % 5'ten fazla olmayan komonomer içeren,
-erime akış hızı 15g/10 dk veya daha fazla fakat 60 g/10 dk'dan fazla olmayan, 
-yoğunluğu 0,922 gr/cm3 veya daha fazla olan fakat 0,928 gr/cm3 den fazla olmayan toz formunda, lineer alçak yoğunluklu polietilen (L-AYPE) (CAS RN 9002-88-4)

0

3901.90.90

60

*

-Komonomer ağırlığı % 5'ten fazla fakat % 8'den fazla olmayan,
- erime akış hızı 15 g/10 dk veya daha fazla, fakat 60 g/10 dk'dan fazla olmayan ve -yoğunluğu 0,922 g/cm3 veya daha fazla fakat 0,928 g/cm3'den fazla olmayan toz formunda lineer alçak yoğunluklu polietilen (L- AYPE) (CAS RN 9002-88-4)

0

3903.19.00

40

*

-Erime noktası 268 °C veya daha fazla fakat 272 °C'den fazla olmayan,
donma noktası (setting point) 232 °C veya daha fazla fakat 247 °C'den fazla olmayan,
katkı maddesi ve dolgu malzemesi içersin içermesin kristal yapıda polistiren

0

3903.90.90

45

*

Ağırlıkça;
- % 86 veya daha fazla fakat % 90'dan fazla olmayan stiren-akrilik kopolimer ve
-% 9 veya daha fazla fakat % 11'den fazla olmayan yağ asidi etoksilatı (CAS RN 9004-81-3)
içeren toz formunda müstahzar

0

3903.90.90

55

*

Ağırlıkça;
-% 25 veya daha fazla fakat % 26'dan fazla olmayan stiren-akrilik kopolimer ve - % 5 veya daha fazla fakat % 6'dan fazla olmayan glikol içeren sulu süspansiyon formunda müstahzar

0

3908.90.00

70

*

İzoftalik asit içersin içermesin (CAS RN 121-91-5) -1,3-benzendimetanamin (CAS RN 1477-55-0) ve - adipik asit (CAS RN 124-04-9) içeren kopolimer

0

3911.90.19

60

*

1,3-dimetilbenzen ve tert-bütil-fenol ile polimer formaldehit (CAS RN 60806-48-6)

0

3911.90.19

70

*

- Siyanik asit, C,C'-((1 -metiletiliden)di-4,1-fenilen) ester, homopolimer (CAS RN 25722-66-1) ve
1,3-bis(4-siyanofenil) propan (CAS RN 1156-51-0) içeren,
ağırlıkça %50'den daha az içerikli bütanon çözelti içerisinde (CAS RN 78-93-3) müstahzar

0

3912.20.19

10

*

Nitroselüloz (CAS RN 9004-70-0)

0

3919.10.80
3919.90.00
3920.61.00

57
30
30

*

- Bir tarafı düzenli bir tarzda kabartılmış polikarbonat veya akrilik polimerfilm,
- bir ya da her iki tarafı bir veya daha fazla plastik veya metal tabaka ile kaplanmış,
- bir tarafı kendinden yapışkanlı bir tabaka ve bir ayırıcı bir levha ile kaplanmış olsun veya olmasın, yansıtıcı levha

0

3919.10.80
3919.90.00

67
46

*

- Düzgün desenli,
- uygulama bant tabakası içersin içermesin,
- mikroprizmalar içeren poli(metilmetakrilat) veya polikarbonat tabakasının takip ettiği akrilik polimer filmden oluşan,
- ilave bir polyester tabaka içersin içermesin,
- son ayırıcı tabakaya sahip yapışkanlı
parçalara ayrılmış olsun olmasın kendinden yapışkanlı yansıtıcı tabaka

0

3919.90.00

48

*

-Bir yüzü, yapışma kuvveti 70 N/m veya daha fazla olan ve ışıma ile indirgenmiş (reduced upon irradiation) UV-duyarlı akrilik yapışkanla kaplanmış,
-polyester tabakaya (liner) sahip,
-ayırıcı tabaka haricinde toplam kalınlığı 78 gm veya daha fazla olan, şeffaf poli(vinil klorür) film

0

3920.10.28

30

*

- Etilenin polimerlerinden meydana gelen,
- özgül ağırlığı 0,94 g/cm3 veya daha fazla olan,
- kalınlığı 0,019mm ± 0,003 mm olan,
- her birinin uzunluğu 525 mm veya daha fazla olan iki farklı değişken desenden meydana gelen sürekli grafiklere sahip baskılı kabartmalı film

0

3920.62.19

60

*

- Kalınlığı 20µm'den fazla olmayan,
- en az bir tarafı kalınlığı 2µm'den fazla olmayan, içerisinde silika veya alüminyum oksit dağıtılmış (dispersed) polimerik matriksten oluşan bir gaz bariyer tabakası ile kaplanmış poli(etilen tereftalat) film;

0

3920.69.00

50

*

- Ağırlıkça %85'ten fazla olan poli(laktik asit) ve %10,5'ten fazla olmayan modifiye poli(laktik asit) bazlı polimer, poli-glikol ester ve talk pudrasından (talc) oluşan,
- kalınlığı 20 µm veya daha fazla olan fakat 120 µm'den fazla olmayan,
- biyobozunur ve kompostlaştırılabilir (EN 13432 yöntemiyle belirlenmiş) 
tek tabakalı, çift eksenli olarak yönlendirilmiş (biaxially) film

0

3920.69.00

60

*

-Ağırlıkça % 80'den fazla olan poli(laktik asit) ve ağırlıkça % 15,75'ten fazla olmayan modifiye edilmiş poli(laktik asit) katkı maddelerinden oluşan,
kalınlığı 45 pm veya daha fazla olan fakat 50 pm'den fazla olmayan,
biyobozunur ve kompostlaştırılabilir (EN 13432 yöntemiyle belirlenmiş) tek tabakalı, enine yönlü (transverse oriented) shrink film

0

3920.79.10

10

*

Kalınlığı 1,5 mm'den fazla olmayan, boyanmış vulkanize fiber levhalar

0

3920.99.28

65

*

-Genişliği 1640 mm (± 10 mm) olan,
- 3,3 derece veya daha fazla fakat 3,8'den fazla olmayan parlaklıkta (ASTM D2457 yöntemiyle belirlenmiş),
- yüzey pürüzlülüğü 1,9 Ra veya daha fazla fakat 2,8 Ra'dan fazla olmayan (ISO 4287 yöntemiyle belirlenmiş),
- kalınlığı 365 pm'den fazla fakat 760 pm'den fazla olmayan,
- sertliği 90(± 4) olan (Shore A (ASTM D2240) yöntemiyle belirlenmiş)
- kopma uzaması % 470 olan (EN ISO 527 yöntemi ile belirlenmiş) 
rulo halinde mat termoplastik poliüretan folyo

0

3920.99.28

75

*

-Genişliği 900 mm'den fazla fakat 1016 mm'den fazla olmayan,
-mat yüzey bitişli (matt finish)
-kalınlığı 0,43 mm (± 0,03 mm),
-kopma uzaması % 420 veya daha fazla fakat % 520'den fazla olmayan, -gerilme direnci 55 N/mm2 (± 3) olan (EN ISO 527 yöntemiyle belirlenmiş), -sertliği 90 (±4) olan (Shore A [ASTM D2240] yöntemiyle belirlenmiş), -içinde 6,35 mm kırışıklar (wrinkle) olan (dalga)
-düzlüğü (flatness) 0,025 mm olan rulo halinde termoplastik poliüretan folyo

0

3921.90.60

30

*

- Kalınlığı 0,05 mm (± 0,01 mm) olan bir metal tabaka ile lamine edilmiş,
- plastikleştirici olarak ağırlıkça % 29,75 veya daha fazla fakat % 40,25'ten fazla olmayan, trietilenglikol di (2-etilhekzanoat) ihtiva eden,
- ışık geçirimi % 70 veya daha fazla olan (ISO 9050 standardına göre belirlenmiş),
- UV geçirimi % 1 veya daha az olan (ISO 9050 standardına göre belirlenmiş),
- toplam kalınlığı 0,43 mm olan (± 0,043 mm)
ısı, kızıl ötesi ve UV yalıtım özelliğine sahip poli(vinilbütiral) film

0

6804.21.00

10

*

-Metal alaşımla, seramik alaşımla veya plastik alaşımla aglomere senteteik elmastan, -elmasların sabit bırakmasıyla kendinden bileme etkisine sahip olan,
-yonga levhalarını aşındırıcı kesmeye uygun,
-ortasında delik bulundursun ya da bulundurmasın,
-destek üzerinde olsun ya da olmasın diskler.

0

7409.11.00
7409.19.00
7410.11.00

10
10
20

*

- Kalınlığı 400 µm'den fazla olmayan rafine bakırdan folyo ve şeritler

0

7606.12.92
7607.11.90

30
50

*

Alüminyum ve magnezyum alaşımlı şerit veya folyo:
-rulo halde,
-kalınlığı 0,14 mm veya daha fazla fakat 0,40 mm'den fazla olmayan, -genişliği 12,5 mm veya daha fazla fakat 359 mm'den fazla olmayan, -gerilme mukavemeti 285 N/mm2 veya daha fazla ve -kopma uzaması % 1 veya daha fazla ve ağırlıkça aşağıdakileri içeren:
-% 93,3 veya daha fazla alüminyum,
-% 0,8 veya daha fazla fakat % 5'ten fazla olmayan magnezyum,
-% 1,8 den fazla olmayan diğer elementler

0

7607.11.90

60

*

Aşağıdaki parametrelere sahip düz alüminyum folyo:
-alüminyum içeriği % 99,98 veya daha fazla olan,
-kalınlığı 0,070 mm veya daha fazla fakat 0,125 mm den fazla olmayan, -kübik yapıya sahip
yüksek voltajlı aşındırma (etching) için kullanılan

0

7616.99.10

30

*

En az iki tespit deliği olan ve 
-iç gözenekliliği (internal porosity) 1 mm den fazla olmayan
- dış gözenekliliği (outer porosity) 2 mm den fazla olmayan
- Rockwell sertliği HRB 10 veya daha fazla olan
ENAC-46100 veya ENAC-42100 (EN:1706 normu bazında) alüminyum alaşımdan yapılmış, 
-yüksekliği 10 mm den fazla fakat 200 mm den fazla olmayan,
-genişliği 10 mm den fazla fakat 200 mm den fazla olmayan,
-uzunluğu 10 mm den fazla fakat 200 mm den fazla olmayan
motorlu taşıtlara mahsus süspansiyon sistemlerinin üretiminde kullanılan alüminyum motor kulağı (engine bracket)

0

8108.90.30

50

*

AMS 4928, 4965 ve 4967 standartlarına uygun, titanyum-aluminyum-vanadyum alaşımı (TİA16V4) tel

0

8108.90.50

80

*

- Genişliği 750 mm den fazla olan,
- kalınlığı 3 mm den fazla olmayan
alaşımsız titanyumdan levha, tabaka, şerit ve folyolar

0

8108.90.50

85

*

- Ağırlıkça %0,07 den fazla oksijen (02) içeren,
- kalınlığı 0,4 mm veya daha fazla fakat 2,5 mm den fazla olmayan,
-170 den fazla olmayan HVI Vickers sertliği standardına uyumlu
nükleer santral kondansörlerine mahsus kaynaklanmış tüplerin üretiminde kullanılmak üzere alaşımsız titanyum şerit veya folyolar

0

8409.99.00
8411.99.00

30
70

*

Turbo kompresörlerde kullanılan türden spiral şeklinde gaz türbin bileşeni,
- ısı direnci 1050 °C'yi geçmeyen,
- türbin çarkı delik çapı 30 mm veya daha fazla olan ancak 110 mm'yi geçmeyen,
- motor egzost manifoldu olsun veya olmasın

0

8411.99.00

60

*

Turbo kompresörlerde kullanılan türden tekerlek şeklinde bıçaklı gaz türbin bileşeni,
- DIN G- NiCr13AI16MoNb veya DİN G-NiCr13A116MoNb veya DİN NİCo10W10Cr9AITi veya AMS AISI:686 standartlarına uygun hassas dökümlü nikel esaslı alaşıma sahip olan,
- ısı direnci 1100 °C'yi geçmeyen,
- çapı 30 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm'yi geçmeyen,
- yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 70 mm'yi geçmeyen

0

8479.89.97

70

*

Makine akşamı; lensleri beş eksenli sıralama kapasitesine sahip kamera montaj dizme ve ekleme ve iki parçalı yapıştıcı ile sabitlemek için

0

8479.89.97

80

*

Makine akşamı; AA ve/veya AAA alkalin pillerin üretimine mahsus alt grup parçasının üretimi için (anot iletken ve negatif kapama kapağı (a)

0

8483.30.38

40

*

Silindirik rulman mahfazası (cylindrical bearing housing);
- DIN EN 1561 standartına uygun hassas dökümlü gri dökme demirden,
- yağ haznelerine bulunan
- yatakları bulunmayan,
- çapı 50 mm veya daha fazla olan ancak 250 mm'yi geçmeyen,
- yüksekliği 40 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen,
- su bölmesi ve bağlantı parçalarına sahip olsun ya da olmasın

0

8501.32.00
8501.33.00

60
15

*

Cer motor;
- torku 200 Nm veya daha fazla olan ancak 300 Nm'yi geçmeyen fazla olmayan,
- çıkış gücü 50 kW veya daha fazla olan ancak 100 kVV'ı geçmeyen,
- hızı 12.500 rpm'den fazla olmayan,
elektrikli taşıt araçlarının üretiminde kullanmak için (a)

0

8504.40.88

30

*

Doğru akımı alternatif akıma çevirici,elektrikli taşıt araçlarının üretiminde kullanılacak cer motor kontrolü için (a)

0

8504.40.90

80

*

Güç çevirici;
- doğru akım doğru akım çevircisi bulunan,
- kapasitesi 7 kw'yi geçmeyen bir şarj cihazı içeren,
- değiştirme fonnksiyonları olan
elektrikli taşıt araçlarının üretiminde kullanmak için (a)

0

8505.90.20

30

*

Elektromanyetik bir valf için bobin;
-bir pistonu olan
- çapı 12,9 mm olan (+/-0,1),
- pistonsuz yüksekliği 20,5 mm olan (+/-0,1),
konnektörlü bir elektrik kablosu olan, ve silindirik metal muhafaza içinde olan

0

8507.10.20

30

*

Pistonlu motorları çalıştırmak için kullanılan türden kurşun-asitli akümülatörler veya akümülatör modülleri,
- nominal kapasitesi 32 Ah'ı geçmeyen,
- uzunluğu 205 mm'yi geçmeyen,
- genişliği 130 mm'yi geçmeyen ve
- yüksekliği 190 mm'yi geçmeyen
87.11 pozisyonunda yer alan eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8507.60.00

85

*

Tekrar şarj edilebilir lityum-iyon pillere eklenmek için kullanılan dikdörtgen modüller;
- uzunluğu 312 mm ya da daha fazla olan ancak 350 mm'den fazla olmayan,
- genişliği 79,8 mm ya da daha fazla olan ancak 225 mm'den fazla olmayan,
- yüksekliği 35 mm ya da daha fazla olan ancak 168 mm'den fazla olmayan,
- ağırlığı 3,95 kg ya da daha fazla olan ancak 8,56 kg'dan fazla olmayan,
- derecelendirmesi 66,6 Ah ya da daha fazla olan ancak 129 Ah'dan fazla olmayan

0

8507.60.00

87

*

Tekrar şarj edilebilir lityum-iyon piller;
- uzunluğu 1475 mm veya daha fazla olan ancak 2820 mm'yi geçmeyen,
- genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1660 mm'yi geçmeyen,
- yüksekliği 260 mm veya daha fazla olan ancak 600 mm'yi geçmeyen,
- ağırlığı 320 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg'yi geçmeyen,
- nominal kapasitesi 18,4 Ah ya da daha fazla olan, ancak 130 Ah'den fazla olmayan, 
-12'lik veya 16'lık modüller halinde paketlenmiş

0

8511.30.00

30

*

Ateşleyicisi olan bobin takımı;
-bir ateşleyicisi olan,
-fiş takımı üzerinde bütünleşik bağlantı parçalı bir bobini olan,
-muhafazası olan,
-uzunluğu 90 mm ya da daha fazla olan ancak 200 mm'den fazla olmayan (+/- 5mm), 
-çalışma sıcaklığı - 40 C ya da daha fazla olan ancak 130 C'den fazla olmayan, 
-voltajı 10,5 V ya da daha fazla olan ancak 16 V'den yüksek olmayan

0

8512.20.00

10

*

Galvanizli iç yüzeyi olan ve aşağıdakileri içeren sis lambaları;
- dört veya daha fazla bağlantısı olan plastik kulplu,
- bir ya da daha fazla, ancak iki adetten fazla olmayan 12 V ampül içeren,
- konnektörlü bir elektrik kablosu olan,
- plastik kapağı olan,
87. Fasılda yer alan eşyanın üretiminde kullanılmak üzere (a)

0

8512.20.00

20

*

Asgari olarak zamanı, tarihi ve araç içindeki güvenlik hususlarını gösteren, çalışma voltajı 12 V veya daha fazla olan, ancak 14,4 V'tan fazla olmayan bilgi ekranı, 87. Fasıl'da yer alan eşyanın üretiminde kullanılan türden

0

8512.30.90

10

*

Piezomekanik prensibine göre çalışan, 12 V'luk bir voltajla ses üreten korna takımı; -bobin,
-mıknatıs,
-metal kaplama, .
-konnektör ve -kulp içeren,
87. Fasılda yer alan eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus

0

8512.90.90

10

*

Ultrasonik park sensörü;
-mahfaza içinde basılı devre kartı ve kapağında sensör hücresi terminal uçlarıyla bağlı olan, -çalışma voltajı 12 V'dan fazla olmayan,
-kontrol ünitesince işlenen sinyalleri alma ve iletme yeteneği bulunan,
87. Fasılda yer alan eşyanın imalinde kullanılan türden

0

8514.20.80
8516.50.00
8516.60.80

10
10
10

*

Asgari olarak aşağıdakileri içeren girinti takımı;
-240 V'den fazla olmayan girdiye ve 3000 W'den fazla olmayan çıktıya sahip bir trafo
-42 watttan fazla olmayan bir çıktıya sahip doğru akım ya da alternatif akım vantilatör motoru
-paslanmaz çelikten muahafaza
-900 W'den fazla olmayan bir mikrodalga çıktı gücüne sahip manyetronlu olan ya da olmayan 8514.20.80, 8516.50.00 ve 8516.60.80 pozisyonlarındaki gömülü ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8516.90.00

80

*

Kapasitif conta ve dalgaboyu blokaj endüktörü ihtiva eden kapı montajı, 8514.20.80, 8516.50.00 ve 8516.60.80 pozisyonlarındaki gömülü ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8518.90.00

80

*

Bütünleşik taşıt hoparlörü mahfazası,
- Koruyucu kaplamalı hoparlör kasası ve manyetik sistem ile,
- Kabartma apreli toz önleyici kumaş, ihtiva eden

0

8525.80.19

60

*

Resim tarayıcı kamera;
- "Dinamik" veya "Statik yükleme hattı1' sistemi,
- NTCS video sinyal çıkışı,
- 6,5 V veya daha fazla voltaj,
- 0,5 lux veya daha fazla aydınlatma şiddeti, 
ile çalışan

0

8527.91.99
8529.90.65

20
85

*

Asgari aşağıdakileri ihtiva eden montaj;
- En az bir ses frekansı amfilikatörü ve ses jeneratörü içeren ses frekansı yükseltici birimi,
- Transformatör,
- Radyo yayın alıcısı,
Tüketici elektroniği ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8529.10.80

70

*

Seramik filtre,
- Uygulanabilir frekans aralığı 10 kHz veya daha fazla olan ancak 100 MHz'yi geçmeyen,
- Elektrotlarla donatılmış seramik plaka mahfazalı,
Görsel işitsel ve iletişim cihazlardaki elektrikli-mekanik dönüştürücü(transducer) veya rezonatörlerde kullanılan türden

0

8529.90.65

80

*

Yüksek frekans sinyalleri dijital sinyallere çeviren ayarlayıcı(tuner), 85.27 pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8529.90.92
8548.90.90

15
60

*

LCD modül,
- Yalnızca bir veya daha fazla TFT cam veya plastik hücre içeren,
- Dokunmatik ekran ile mücehhez olmayan,
- Bir veya daha fazla sadece piksel adresleme için kontrol elektroniği olan baskı devre kartı içeren,
- Arka aydınlatma birimi olan ya da olmayan,
- Redresör içeren veya içermeyen

0

8537.10.99

40

*

Metal taşıyıcısı olan veya olmayan, baskı devre kartı ihtiva eden plastik kutulu araba lastiği basıncını izlemek için elektronik kontrol birimi,
- Uzunluğu 50 mm veya daha olan ancak 120 mm'yi geçmeyen,
- Genişliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 40 mm'yi geçmeyen,
- Uzunluğu 30 mm veya daha fazla olan ancak 120 mm'yi geçmeyen,
87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

8537.10.99

50

*

BCM (Gövde Kontrol Modülü) elektronik kontrol birimi,
- Baskı devre kartı ve metal taşıyıcılı plastik mahfazalı,
- Voltajı 9V veya daha fazla olan ancak 16V'yi geçmeyen,
- Asgari olarak silecek zamanlaması, cam ısıtma, iç aydınlatma ve emniyet kemeri uyarıcı olmak üzere bir araçtaki yardım servisi işlevlerini kontrol edebilen, değerlendirebilen ve yönetebilen;
87.Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

8537.10.99

60

*

Elektronik montaj;
- Mikroişlemci,
- Işık yayan diyot(LED) veya sıvı kristal ekran(LCD) gösterge,
- Baskı devrede sabitlenmiş elektronik bileşenler, ihtiva eden.
8514.20.80, 8516.50.00 ve 8516.60.80 pozisyonlarındaki gömülü ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8544.49.91

10

*

İzole edilmiş bakır elektrik kablosu,
- 0,51 mm'den geniş çapta münferit iletken kablolu,
- 1000V'dan daha fazla olmayan voltajlar için,
Otomotiv kablo demetlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

8548.90.90

65

*

LCD modülleri,
- Sadece bir veya daha fazla TFT cam veya plastik hücre içeren,
- Dokunmatik ekran ile mücehhez,
- Sadece piksel adresleme için kontrol elektroniği olan bir veya daha fazla baskı devre kartı olan, 
-Arka ışıklandırma birimi olan veya olmayan,
- Redresörü olan veya olmayan

0

8708.30.10

10

*

Fren birimi montajı,
- Elektrik kontrol frenli,
- Vuruş sensörlü,
- VDC(araç dinamik kontrolü) ve
- Yedek güç kaynağı ihtiva eden, 
taşıtların imalinde kullanılan türden (a)

0

8708.30.91

20

*

87. Fasıldaki eşyanın üretiminde kullanmak için şerit çelik arkalığa sabitlenmiş sürtünme malzemeli asbestossuz organik fren pedi (a)

0

8708.30.91

30

*

BIR (Bilyalı Kavrama Fren Diski "BalI in Ramp") veya EPB(elektronik park etme freni) türünde disk tipi fren gövdesi işlevsel ve sabitleme açıtı ve kılavuz yiv ihtiva eden, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

8708.91.35

10

*

Yivli tasarımlı sıkıştırılmış hava ile çalışan alüminyum soğutucu, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

8708.94.35

20

*

Flomokinetik menteşeli alüminyum mahfazada kremayerli direksiyon dişlisi, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

9002.11.00

80

*

Lens montajı;
- Görüş alanı aralığı 58,5 derece veya daha fazla olan ancak 194 dereceden fazla olmayan
- Odak uzaklığı 1,16 mm veya daha fazla olan ancak 3,88 mm'den fazla olmayan,
- Nispi açıklığı F/2.0 veya daha fazla olan ancak 2.6'dan fazla olmayan,
- Çapı 17 mm veya daha fazla olan ancak 18,5 mm'den fazla olmayan,
CMOS otomotiv kameralarının İmalinde kullanılmaya mahsus (a)

0

9029.10.00

30

*

Motorlu taşıtlarda tekerlek dönüşünü ölçmek için Hail efekti kullanan hız sensörü, plastik mahfazalı, sabitleme kulpuna ve bağlantı kablosuna bağlayıcı konnektörü ile tutturulmuş, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

9029.20.31
9029.90.00

10
20

*

Mikroişlemci kontrol kartlı kümelenmiş aygıt paneli, kademeli motor ve LED gösterge, en az;
- Hız,
- Motor devri,
- Motor sıcaklığı,
- Yakıt seviyesi,
bilgilerini gösteren, CAN-BUS ve K-LINE protokollerini kullanarak iletişim kuran, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

9031.80.34

50

*

Programlanabilir ikili doğrusal Hail sensörü,
- İki adet elektriksel olmayan baskılı devre içeren, üst ve alt kalıptan oluşan,
- Kurşun bir çerçevenin üst ve altına yerleştirilmiş,
- Yarı İletken mahfaza içerisinde,
Araçlardaki açı, pozisyon ve akımları ölçmek için kullanılmaya mahsus

0

9031.80.38

50

*

Araç dik aksının yanal ivmelenemesini ölçmek için jiroskopik sensör,
- Deformasyon esnasında potansiyel elektrik üretmek için bir piezoelektrik kristal içeren,
- Metal kulplu plastik kaplı,
87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

9031.80.38

60

*

Tıkanma "G" izleme ve hava yastıklarının harekete geçirilmesi için ilave değerlendirme için değerler sağlayan tıkanma sensörü, baskı kartı ve konektörü, plastik içinde kalıplanmış, 87.Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden

0

9031.80.98

30

*

Otomobil kameralarındaki lenslerin görüntü kalite testlerini ve kalibrasyonlarını yapmak için işlevsel test makinesi

0

* : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a): Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.