Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (2015/7750) (05.07.2015 T. 29407 R.G.) - 3903.30.00.00.00 GTIP nunda bulunan Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


AKRİLONİTRİL BUTADİEN STİREN KOPOLİMERİ İTHALATI- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

2015/7750     AKRİLONİTRİL BUTADİEN STİREN KOPOLİMERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(05.07.0215 T. 29407 R.G.)

 

 

Karar Sayısı : 2015/7750

Ekli “Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve 67313 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

AKRİLONİTRİL BUTADİEN STİREN KOPOLİMERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

 

Kapsam

MADDE 1- (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oram ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

(2) Tanımı belirtilen eşyanın G.T.İ.P.’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

                                                                                                                                                                        
           

                                    G.T.İ.P.

           

                                    Eşyanın Tanımı

           

                                    Birim

           

                                    Miktarı

           

                                    Gümrük Vergisi %

           

                                    3903.30.00.00.00

           

                                    Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam             parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve             antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

           

                                    gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270             MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

           

                                    kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

           

                                    220 °C ‘de             10 kg’mınm erime akış hızı lOg/lOdk veya daha fazla fakat 21 g/lOdk’             dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

           

                                    renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

           

                                    *“L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az             olmalı,

           

                                    *“a” değeri -006’a eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha             az olmalı,

           

                                    *“b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha             az olmalıdır.

           

                                    akrilonitril butadien stiren kopoîimeri.

           

                                    Ton

           

                                    2.000

           

                        0

                                          
           

             


 

 

Uygulama

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

 

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

 

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

 

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.