Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (2015/7749) (05.07.2015 T. 29407 R.G.) - Demir veya çelikten teller,çubuklar,çiviler,Izgara,ag ve kafesliklerin GTS ve DÜ menseli olanlarina %25 oraninda ILAVE GÜMRÜK VERGISI uygulamasi getirilmistir.(Baslamis Islem istisnasi vardir)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2015/7749) (05.07.2015 T. 29407 R.G.)- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(2015/7749)

(05.07.0215 T. 29407 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7749

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve 65973 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (I) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2)  Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3)  İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alman gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4)   Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2)  Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3)  Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4)  Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oram üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliğine üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5)  İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6)  Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararma ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                             GÜMRÜK VERGİSİ ORANI  
              

                  5

         

                  6

         

                  7

         

                  8

 
                       İGV                  İGV                  İGV                  İGV 
         

          G.T.İ.P.

         

          MADDE          İSMİ

         

                  I

         

                  2

         

                  3

         

         (%)

         

         (%)

         

         (%)

         

         (%)

         

          

         

                  7215.10

         

                  Otomat çeliğinden olanlar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya          işlenmiş)

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  7215.50

         

                  Diğerleri (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş olanları)

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  7215.90.00.00.19

         

                  Diğerleri

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  72.17

         

                  Demir veya alaşımsız çelikten teller

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  7228.50

         

                  Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş)

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  7228.60

         

                  Diğer çubuklar

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  7313.00

         

                  Demir veya çelikten dikenli teller, demir veya çelikten çit yapmada          kullanılacak türde burulmuş çember veya yalınkat düz tel (dikenli olsun          olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  7314.20.10

         

                  Izgara, ağ ve kafeslikler (yalnız nervürlü telden olanlar)

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  7317.00

         

                  Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pürnezler, oluklu ve yivli          çiviler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başlan diğer          maddelerden olsun olmasın fakat başlan bakırdan olanlar hariç)

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

         

                  8311.30.00.00.00

         

         Adi          metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim          veya kaynak yapmak için)

         

         0

         

         0

         

         0

         

         25

         

         25

         

         25

         

         25

         

          

 


 

[1]İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şilt Sırbistan, Karadağ, Kosova.

2 : Güney Kore.

3 : Morityus,

4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu.

5 : En Az Gelişmiş Ülkeler.

6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler.

7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.

8 : Diğer Ülkeler