Serbest Bölgelerden/Serbest Bölgeler Gümrük Antrepolarina/Gümrük Antrepolarina Yapilan Tasimalar Hakkinda...

images/nakliyat_ara%C3%A7lar%C4%B1/tasima12.jpg


Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 16.06.2014 tarih ve 1162 sayılı yazıda; ülkemize ve ülkemizden yapılacak olan uluslararası yolcu, eşya/kargo taşımalarının, 4952 sayılı Karayolu Taşıma Kanunumun 12'nci ve 13'üncü maddeleri ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 11.06.2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete "de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 65'inci ve 66'ncı maddeleri ile düzenlendiği bildirilmekte olup, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Meclislerine iletilen yazıda, Bakanlığa intikal eden bilgilerden ve yapılan araştırmalardan ülkemiz limanlarına gelen eşyanın yabancı taşıtlarla taşınmaması konusunda gümrük müdürlüklerince gereken hassasiyetin gösterildiği, ancak liman sahası ile liman sahası dışında bulunan Serbest Bölgelere/bölgelerden yapılacak taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılan taşımalarda gümrük müdürlükleri arasında yeknesak bir uygulamanın olmadığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, mezkur Kanun ve yönetmelik çerçevesinde, gümrük müdürlüklerince ulaştırma mevzuatı kapsamında yürütülen işlemlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, serbest bölgelerden/serbest bölgelere yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımaları ile ilgili olarak;

  1. Ülkemizdeki bir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük antreposuna taşınacak millileşmiş/millileşmemiş eşyanın kabotaj olması sebebiyle sadece Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,
  2. Tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurtdışına taşınmasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,
  3. Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki millileşmiş eşya/kargo ile karayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun serbest bölgelerden veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere, uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla,

taşınmasının 30.05.2014 tarih ve 25413 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz