FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESINE ILISKIN TEBLIGIN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESI’NDEKI KARSILASTIRMA TABLOSU

images/haber_resimleri/helal-fuar.jpg


2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ’NDEKİ YENİ HALİ
 
    
   T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel    Müdürlüğü’nden alınan 23.06.2015 tarihli yazıda “2009/5 sayılı Yurt Dışında    Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’in    Uygulama Usul ve Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı, anılan    Tebliğ değişikliğinin 23.06.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve söz    konusu değişikliklerin 22/06/2015 tarihi itibariyle Genel Sekreterliğinizde    değerlendirmesi devam eden destek müracaat dosyalarının incelenmesinde de    yeni Uygulama Usul ve Esasları'nın uygulanması gerektiği belirtilmektedir.
   
   Bu çerçevede; anılan Tebliğ’e ait Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan    değişikliklere ilişkin özet tabloya ve Uygulama Usul ve Esaslarının bütününe    aşağıda yeralan linklerden erişilebilmektedir.
   
   Bilgilerinizi rica ederim.
   
   Göknur KANDİL
   Genel Sekreter Yardımcısı T.

Tebliğ’e ait Uygulama    Usul ve Esaslarında yapılan değişikliklere ilişkin özet tablo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
         eski hali         

         BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI          ONAYI LE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN          FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE          ESASLARI GENELGESİ’NDEKİ YENİ HALİ

MADDE  1-  (1)  Bu Uygulama  Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı  Yurt Dışında Gerçekleştirilen  Fuar Katılımlarının  Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19’uncu  maddesine istinaden hazırlanmıştır.MADDE 1- (1)  Bu  Uygulama  Usul  ve  Esasları,  2009/5  sayılı  Yurt  Dışında Gerçekleştirilen Fuar  Katılımlarının  Desteklenmesine İlişkin  Tebliğin  18’inci  maddesine istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 1- (2) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında 2009/5 sayılı Yurt Dışında  Gerçekleştirilen  Fuar  Katılımlarının  Desteklenmesine  İlişkin Tebliğin Tanımlar başlıklı  4 üncü maddesinde belirtilen terimler      kullanılmıştır.

MADDE 1- (2) Bu Uygulama  Usul ve Esaslarında 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar          Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Tanımlar başlıklı  4 üncü  maddesinde  belirtilen  tanımların yanı   sıra aşağıdaki tanım kullanılır. 

         İlgili  hesap;  fuar  destek  müracaat  dosyaları           kapsamında  ibraz  edilen faturalarda açıkça belirtilen hesabı, fatura          üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenlemiş          olan firma, kurum veya kuruluşa ait hesabı ifade eder.

 MADDE 1- (3) 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunabilmesi için katılımcının, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş,  İhracatçı  Birliğine  üye  şirket  ile Türkiye’de yerleşik  kurum,  kuruluş veya  üretici/imalatçı  organizasyonu  olması gereklidir.

  MADDE  1-  (3)  2009/5     Sayılı  Tebliğ  kapsamında  destek  başvurusunda bulunabilmesi için          katılımcının,  Türk  Ticaret  Kanunu hükümleri  çerçevesinde kurulmuş,  İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı   organizasyonu olması gereklidir.
MADDE  2-  (4)  Yurt          dışı  fuarlara  iştirak  eden  komple  tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayi, doğal taş, seramik,    mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel   mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren          katılımcıların ilave fuar nakliye  masraflarının  desteklenmesi,      organizatör  ile  katılımcı  arasında yapılan sözleşmede belirtilen    standart nakliye hizmeti bedelinin (hacim veya ağırlık karşılığı    maliyet) aşımı durumunda geçerlidir. Bahse konu aşım  bedeli,  organizatör  tarafından  katılımcıya  yönelik  düzenlenen faturada    (organizatör kuruluşlar için EK-4) üzerinde ayrı bir gider kalemi    olarak  gösterilir  veya  aşım  bedeli  için  ilave  bir  fatura   (organizatör kuruluşlar için EK-4) düzenlenir.

MADDE 2- (4) Yurt dışı         fuarlara iştiraklerinde komple tesis imalatı, makine, yat  imalatı,  otomotiv  ana  sanayi,  doğal  taş,  seramik,  mobilya,  otomotiv  yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak    eşyaları, mücevherat ve halı sektörlerindeki ürünleri sergileyen  katılımcıların ilave fuar nakliye masraflarının desteklenmesi,  organizatör  ile  katılımcı  arasında  yapılan  sözleşmede belirtilen          standart nakliye hizmeti bedelinin (hacim veya ağırlık karşılığı  maliyet) aşımı durumunda geçerlidir. Bahse konu aşım bedeli, organizatör tarafından katılımcıya yönelik düzenlenen faturada  (organizatör kuruluşlar için EK-4) üzerinde ayrı bir gider kalemi  olarak gösterilir veya aşım bedeli için ilave bir fatura (organizatör  kuruluşlar için EK-4) düzenlenir.

 MADDE 2- (5) Nakliye desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla  gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın   ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş  veya  gidiş-dönüş  harcamaları  esas  alınır.  Detaylı  olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar,   gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç          tutulur.

 MADDE 2- (5) Nakliye desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla  gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın ilk çıkış  yeri ile ilk katılım sağlanan fuar  yeri  arasındaki gidiş veya  gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat
         

         bedeli ve elleçleme bedeli hariç tutulur.

         

         MADDE 5- (2) Nakliye          desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla          gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın          ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş          veya  gidiş-dönüş  harcamaları  esas  alınır.  Detaylı  olarak           düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar,          gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç          tutulur.

         

         MADDE 5- (2) Nakliye          desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla          gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın          ilk çıkış  yeri ile ilk katılım sağlanan fuar  yeri  arasındaki gidiş           veya  gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek          nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet          bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli ve elleçleme bedeli          hariç tutulur.

         

         MADDE  6-  (1)           Katılımcıların  yapacağı  ödemeler  ile  organizatörlerin tanıtım          harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin 2009/5 sayılı Tebliğde          belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık          sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi          gereklidir. Katılımcı  tarafından  yapılmayan  ödemeler,  fuar  destek           başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

         

         MADDE 6- (1)           Katılımcıların  yapacağı  ödemeler  ile  organizatörlerin  tanıtım          harcamalarına  ilişkin  yapacağı  ödemelerin  2009/5  sayılı  Tebliğde           belirtilen desteklerden  yararlanabilmesi  için,  fatura  ve           bankacılık  sistemi  çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik          edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan  ödemeler,  fuar           destek  başvurusu  kapsamında  değerlendirmeye alınmaz.

         

         MADDE 7- (1)

         

         a)   Kuruluşlar   dışındaki   organizatörler            tarafından,   katılımcı   adına düzenlenen faturaların  aslı veya         İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına          uygunluğunu onayladığı sureti,

         

         MADDE 7- (1)

         

         a)  Kuruluşlar  dışındaki  organizatörler  tarafından           katılımcı  adına  düzenlenen

         

         faturaların aslı veya bir örneği          (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup,

         

         e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki          sistemden kontrol edilir),

         

         d)  Yurt  içinde  imalat  sanayi  ve  muhtelif  üretim           kollarında  faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi          veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat          tarihi itibariyle geçerli olan kapasite  raporunun  veya  fuardan           önce  kapasite  raporu  almak  üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren          belgenin aslı veya Oda/noter/İhracatçı Birliği          Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti          (SDŞ,

         

         DTSŞ ve üretici imalatçı          organizasyonlarından statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup,          kapasite raporu ibrazı aranmaz.),

         

 

         

         d)   Yurt   içinde  imalat   sanayi   ve   muhtelif           üretim  kollarında  faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan          Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar  tarihinde  veya  destek           müracaat  tarihi  itibariyle  geçerli  olan  kapasite raporunun            veya   fuardan   önce  kapasite   raporu   almak  üzere   müracaatta          bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (SDŞ, DTSŞ          ve üretici imalatçı organizasyonlarından statülerini belirtir belge          ibrazı yeterli olup, kapasite

         

         raporu ibrazı aranmaz.          Katılımcının kapasite raporu almak üzere müracaat ettiğini gösteren          belge ibraz etmesi durumunda, başvuru kesinleşene kadar destek müracaat          dosyası bekletilecek olup müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde          destek başvurusu reddedilecektir.)

         

         e) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda          (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği          ile Odalar ve Borsalar Kanunu  ve  12.09.2005  tarihli  ve  25934           sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat          Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili          Sanayi veya Ticaret Odasından alınan  ekspertiz raporunun  aslı veya          Oda/Noter/İhracatçı  Birliği Genel

         

         Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti          veya bağlı bulunulan meslek  kuruluşlarından/Sanayi  Odası/Ticaret           Odası/Sanayi  ve  Ticaret Odasından   alınan   faaliyet            belgelerinin   aslı   veya   ilgili   meslek          kuruluşu/Noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına          uygunluğunu onayladığı sureti,

         e) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004          tarihli ve 5174 sayılı  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  ile           Odalar  ve  Borsalar  Kanunu  ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı          Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat          Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili          Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya           bir örneği  veya  bağlı  bulunulan  meslek  kuruluşlarından/Sanayi           Odası/Ticaret Odası/Sanayi  ve  Ticaret  Odasından  alınan  faaliyet           belgelerinin  aslı  veya  bir örneği,
         f) Katılımcıya  ait imza          sirküleri aslı veya  noter veya İhracatçı          Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,f) Katılımcıya ait imza          sirküleri aslı veya bir örneği,
         

g)         Stant alanında kullanılan markalara ilişkin          Marka Tescil Belgesi veya fuardan   önce   Marka   Tescil   Belgesi            almak   üzere   müracaatta bulunulduğunu  gösteren  belgenin aslı  veya           İhracatçı  Birliği Genel Sekreterliğinin  aslına  uygunluğunu           onayladığı  sureti,  (Türk  Patent Enstitüsüne yapılan  marka tescil          başvurusunun  sonuçlanmasına kadar destek müracaatı bekletilecek olup,          müracaatın olumlu sonuçlanması veya 556   sayılı   Markaların            Korunması   Hakkında   Kanun   Hükmünde Kararnamenin  “Marka           tescilinde  red  için  mutlak  nedenler”  başlıklı  7. Maddesinin          birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri kapsamında olumsuz          sonuçlanması   halinde   destek   müracaatı   uygun            değerlendirilecek, müracaatın    olumsuz             sonuçlanması    halinde    destek    başvurusu          reddedilecektir.)

         g) Katılımcının stant alanında ticaret unvanı yerine bu Uygulama          Usul ve Esaslarının  10  uncu  maddesinin  ikinci  fıkrasında           belirtilen  markalardan birine yer vermesi durumunda,  anılan          markaya ilişkin Marka Tescil Belgesinin aslı  veya  bir           örneği  veya  fuardan  önce  Marka  Tescil  Belgesi  almak  üzere          müracaatta  bulunulduğunu  gösteren  belgenin  aslı  veya  bir           örneği  (Sektörel Tanıtım  Gruplarından   marka   tescil   belgesi            istenmez.   Türk  Patent Enstitüsüne  yapılan  marka  tescil           başvurusunun  sonuçlanmasına  kadar destek  müracaatı  bekletilecek           olup  olumsuz  sonuçlanması  halinde  destek başvurusu           reddedilecektir.)  (Stand  alanında  sadece  ticaret  unvanı  veya          ticaret  unvanıyla  birlikte  marka  kullanılması  durumunda  marka           tescil belgesi aranmaz.),
         h)  Katılımcının  gen           mühendisliği/biyoteknoloji,  uzay  ve  havacılık teknolojileri, ileri          malzeme teknolojileri, nano teknoloji,  teknik tekstil, yenilenebilir           enerji,  donanım,  bilişim,  yenilikçi  ve  ileri  elektronik          teknolojileri konularında üretim yaptığına ilişkin  TÜBİTAK veya          Ortadoğu   Teknik,   İstanbul   Teknik,   Marmara,   Ege   ve   Uludağ          Üniversitelerinden  birinin  düzenleyeceği  rapor  veya  İhracatçı           Birliği Genel   Sekreterliğinin   aslına   uygunluğunu   onayladığı            sureti   (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun          alınması gerekmektedir),h) Katılımcının gen          mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri,ileri           malzeme  teknolojileri,  nano  teknoloji,  teknik  tekstil,           yenilenebilir  enerji,donanım, bilişim, yenilikçi ve ileri elektronik          teknolojileri konularında üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya          Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Ege ve Uludağ          Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği raporun aslı veya bir          örneği,  (fuar  öncesinde,  sergilenecek  ürünler  için  bu           raporun  alınması gerekmektedir),
         ı)           Katılımcının  fuar  katılımı   münasebetiyle,           uluslararası  ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve          otobüs bileti ücretlerinin destek   kapsamında            değerlendirilebilmesini   teminen,   temsilcisinin seyahatine  ilişkin           bilet.  (Ulaşımın  fuarın  başlangıç  tarihinden  ve  bitiş tarihinden          sırasıyla en erken beş gün önce ve en geç beş gün sonra olması          şartıyla, gidişte Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye, dönüşte          fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin          olarak yapılması  zorunlu  yurt  içi  ve  yurt dışı  aktarma  ve           bağlantılar dikkate alınır.)ı) Katılımcıyı          fuarda temsil etmek üzere fuarın yapılacağı ülkeye seyahat eden ve          katılımcının Türkiye’deki merkezinde çalışan temsilcinin (yönetim          kurulu-icra kurulu üyesi vb./ortağı/ yöneticisi/personeli) veya          katılımcının ortaklık ilişkisi bulunan yurt içindeki şirketin          temsilcisinin (yönetim kurulu- icra   kurulu   üyesi            vb./ortağı/yöneticisi/personeli)   veya   katılımcının üretici/imalatçı          organizasyonu olması durumunda; Türkiye’deki merkezinde çalışan          temsilcinin (yönetim kurulu-icra kurulu üyesi vb./yöneticisi/personeli)          veya üretici/imalatçı organizasyonun kurduğu iktisadi işletmeler          bünyesinde çalışan temsilcinin (yönetici/personel)          uluslararası ulaşımda kullanmış oldukları ekonomi sınıfı          uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretlerinin destek kapsamında          değerlendirilebilmesini teminen, temsilcisinin seyahatine ilişkin          bilet. (Ulaşımın fuarın başlangıç tarihinden ve bitiş tarihinden          sırasıyla en erken beş gün önce ve en geç beş gün sonra olması          şartıyla, gidişte Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye, dönüşte          fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin          olarak yapılması zorunlu yurt içi ve yurt dışı aktarma ve bağlantılar          dikkate alınır.)
         

         i)  Katılımcının art arda destek kapsamındaki iki fuara          katılımı ve her iki fuarda  da  aynı  kişilerce  temsil  edilmesi           halinde;  Türkiye’den  birinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın          başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması,  birinci  ülkeden           ikinci  ülkeye  gidiş  tarihinin  ilk  fuarın  bitiş tarihinden en geç          beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin           ikinci  fuarın  bitiş  tarihinden  en  geç  beş  gün  sonra  olması

         

         kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün          bulunmaktadır.

         

         i) Katılımcının art arda destek kapsamındaki iki fuara          katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde;          Türkiye’den birinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın başlangıç          tarihinden en erken beş gün önce olması, birinci ülkeden ikinci ülkeye          gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra          ve ikinci fuarın başlangıç tarihinden en erken beş          gün önce olması ve ikinci

         

         ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş          tarihinden en geç beş gün sonra olması kaydıyla, ulaşım masraflarının          desteklenmesi mümkün bulunmakta olup, söz          konusu iki fuarın başvuru merciinin farklı iki İhracatçı Birliği Genel          Sekreterliği olması durumunda ulaşım desteğine ilişkin başvurular          ikinci  fuarın  başvuru  mercii  olan  İhracatçı  Birliği  Genel           Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

          

         k) Katılımcının temsilcisinin fuara iştirak ettiğini          tevsiken katılımcıları yurt dışı  fuar  katılımlarında  temsil  etmek           üzere  fuarın  gerçekleştiği  ülkeye seyahat eden kişilere ait ulaşım          bileti veya destekleyici belgeler (biniş kartları veya pasaportların          söz konusu seyahatin giriş ve çıkış kayıtlarını gösteren sayfalarının          fotokopisi) (Temsilcinin en geç fuarın ilk günü ilgili ülkeye giriş          yaptığı ve en erken fuarın son günü ilgili ülkeden çıkış yaptığı          görülmelidir.),

          l) Katılımcının, fuar teşvik müracaatına ilişkin olarak İhracatçı          Birliği Genel Sekreterlikleri tarafından kendisine yapılacak          tebligatların kayıtlı elektronik posta adresine yapılmasını kabul          ettiğini beyan ettiği taahhütname (EK-7). m) Katılımcıların fuar          katılımlarına ilişkin olarak ibraz ettikleri faturaların (e-fatura          dahil) herhangi başka bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği veya          kamu kurum/kuruluşu nezdinde 2009/5 sayılı tebliğ kapsamında bir destek          müracaatı için kullanılmayacağına dair katılımcı adına imza yetkisi          bulunan şahıslarca imzalanmış ve şirket kaşesi vurulmuş taahhütname          (Ek-8).
         

         MADDE 7- (3) Fuarın bitiş          tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla,          eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı          Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından katılımcıya ve          ihtiyaç duyulması halinde ayrıca organizatöre,          katılımcının eline geçmesinden          itibaren 30 iş günü süre verilerek İBGS          kayıtlarındaki adreslere  iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek           suretiyle  eksikliklerin

         

         tamamlanması  istenir.  Bildirimin  herhangi  bir           sebeple  geri  dönmesi durumunda 30 iş günlük süre geri gelme tarihinde          başlatılır. Eksikliklerin tamamlanmaması          durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

         

 

         

         MADDE 7- (3) Fuarın bitiş          tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak           kaydıyla,  eksik  bilgi  ve  belgelerin  tamamlanmasını  teminen           ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından          katılımcıya ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca organizatöre,          katılımcıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 iş günü süre verilerek         kayıtlı elektronik posta adreslerine bildirim          yapmak suretiyle  eksikliklerin  tamamlanması  istenir.  Elektronik           yolla  tebligat, katılımcının elektronik adresine ulaştığı tarihi          izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 7201 sayılı Tebligat          Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik  yolla  tebligat           yapılması  mecbur  kılınan  bütün  yurt  dışı  fuar          katılımcılarının,    2009/5    sayılı    Tebliğ    kapsamındaki             desteklerden faydalanmaları  için,  31.12.2015  tarihinden sonra,           kayıtlı  elektronik posta (KEP)  adreslerini  bu  Uygulama  Usul  ve           Esaslarının  ekinde  yer  alan taahhütnameyi (Ek-7) vermek suretiyle          İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) bildirmeleri    ve           eksiklik bildirimlerinin  bu  adrese  yapılması zorunludur. 31.12.2015          tarihinden sonra, bu yükümlülüğü fuardan sonraki üç  aylık  müracaat           süresi  içinde  yerine  getirmeyen  katılımcıların  dosyası

         

         işlemden kaldırılır.

         

 

         

         a) 31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) kayıtlı          elektronik posta adresi   ibraz   edemeyen   katılımcılara            yapılacak   tebligatlar   İBGS kayıtlarındaki  adreslere           iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek  suretiyle yapılır. Posta ile          bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda 30 iş  günlük           süre  geri  gelme  tarihinde  başlatılır.  İBGS  kayıtlarındaki          adreslerinin güncel halde tutulması katılımcıların yükümlülüğündedir.

         

         b) 7201  sayılı  Tebligat  Kanunu  ve  ilgili           mevzuat  çerçevesinde elektronik  yolla  tebligat  yapılması  zorunlu           olmayan  yurt  dışı  fuar katılımcılarına yapılacak tebligatlar İBGS          kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek           suretiyle  yapılır.  Posta  ile  bildirimin herhangi bir sebeple geri          dönmesi durumunda 30 iş günlük süre geri gelme tarihinde başlatılır.          İBGS kayıtlarındaki adreslerinin güncel halde tutulması

         

         katılımcıların yükümlülüğündedir.

         

 

         

         c) Bu fıkra kapsamında yapılacak tebligat neticesinde          eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden          kaldırılır.

         

         MADDE 8- (3) Fuarın bitiş          tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla,          eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı          Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından organizatöre,           katılımcının  eline  geçmesinden  itibaren  30  iş  günü  süre          verilerek   İBGS   kayıtlarındaki   adreslere   iadeli-taahhütlü            mektup gönderilmek  suretiyle  eksikliklerin  tamamlanması  istenir.           Bildirimin herhangi bir sebeple ger dönmesi durumunda 30 iş günlük süre          geri gelme tarihinde  başlatılır.  Eksikliklerin  tamamlanmaması           durumunda  başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

         

 

         

         MADDE 8- (3) Fuarın bitiş          tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak           kaydıyla,  eksik  bilgi  ve  belgelerin  tamamlanmasını  teminen           ilgili İhracatçı   Birliği   Genel   Sekreterliği   incelemesinin            ardından   organizatöre, organizatöre tebliğ          edilmesinden itibaren 30 iş günü süre verilerek kayıtlı elektronik           posta  adreslerine  bildirim  yapmak  suretiyle  eksikliklerin          tamamlanması istenir. Elektronik yolla tebligat,  organizatörün          elektronik

         

         adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış          sayılır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde          elektronik yolla tebligat yapılması  mecbur  kılınan  bütün           organizatörlerin,  2009/5  sayılı  Tebliğ kapsamındaki desteklerden          faydalanmaları için, 31.12.2015 tarihinden sonra, kayıtlı elektronik          posta (KEP) adreslerini bu Uygulama Usul ve Esaslarının ekinde   yer            alan   taahhütnameyi   (EK-9)   vermek   suretiyle   İBGS’ye          bildirmeleri   ve eksiklik bildirimlerinin bu  adrese yapılması          zorunludur. 31.12.2015  tarihinden  sonra  bu  yükümlülüğü  fuardan           sonraki  üç  aylık müracaat süresi içinde yerine getirmeyen          organizatörlerin dosyası işlemden kaldırılır.
 

         

a)          31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) kayıtlı elektronik posta          adresi   ibraz   edemeyen   organizatörlere   yapılacak   tebligatlar            İBGS kayıtlarındaki  adreslere  iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek           suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri          dönmesi durumunda 30 iş  günlük  süre  geri  gelme  tarihinde           başlatılır.  İBGS  kayıtlarındaki adreslerinin güncel halde tutulması          organizatörlerin yükümlülüğündedir.

         

         
         b) 7201  sayılı  Tebligat  Kanunu  ve  ilgili  mevzuat  çerçevesinde          elektronik  yolla  tebligat  yapılması  zorunlu  olmayan           organizatörlere yapılacak tebligatlar  İBGS kayıtlarındaki adreslere          iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile          bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda 30 iş günlük          süre geri gelme tarihinde başlatılır. İBGS kayıtlarındaki            adreslerinin   güncel   halde   tutulması   organizatörlerin

         

         yükümlülüğündedir.
 

         

         c) Bu fıkra kapsamında yapılacak tebligat neticesinde          eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden          kaldırılır.

         

 

         MADDE 8- (5)          Yurt dışı fuar katılım başvurusunu sonuçlandıran İhracatçı Birliği          Genel Sekreterliği tarafından ibraz edilen tüm faturaların  üzerine          “İşlem Görmüştür” şerhi konulur. 
         

         MADDE  9-  (1)            Sektörel  nitelikteki  uluslararası  fuarlara  bireysel katılımlarda,           katılımcı  tarafından  fuar  destekleriyle  ilgili  müracaat, aşağıda          belirtilen bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç          ay içerisinde, katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu          İhracatçı Birlikleri  Genel  Sekreterliğine,  katılımcı  pazarlamacı           ise  üye  olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal          ettirilir.

         

         MADDE 9- (1) Sektörel          nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarda, katılımcı          tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, aşağıda belirtilen bilgi          ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde,         2009/5 Sayılı Tebliğin 13 üncü maddesinin          birinci fıkrasında belirtilen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine          intikal ettirilir.

         

         MADDE 9- (1)

         

         a) (Değişik: 10/02/2014) Fuarın yetkili organizatörü          tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş alan kirasına ilişkin fatura          veya faturaların aslı veya İhracatçı Birliği          Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti          ile ihracatçı Birliği genel sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulması          halinde yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,

         

         MADDE 9- (1)

         

a)          Fuarın yetkili organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş          alan kirasına ilişkin fatura veya faturaların aslı veya bir          örneği, ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç          duyulması halinde yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,

         

         b)  Nakliye  firması  tarafından  katılımcı  adına           düzenlenmiş  nakliye faturalarının aslı veya noter          veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına           uygunluğunu  onayladığı  sureti  (nakliye           faturasının  yurt  dışında düzenlenmiş  olması  durumunda  ve           İhracatçı  Birliği  Genel  Sekreterliği tarafından  ihtiyaç  duyulması           halinde  yeminli  tercüman  onaylı  Türkçetercümesi),

         

b)          Nakliye firması tarafından katılımcı adına düzenlenmiş nakliye          faturalarının aslı  veya  bir  örneği  (nakliye  faturasının           yurt  dışında  düzenlenmiş  olması durumunda ve İhracatçı Birliği Genel          Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeminli tercüman          onaylı Türkçe tercümesi) (Nakliye faturası          e-fatura şeklinde ve Türkiye’de düzenlenmiş ise, bir örneği yeterli          olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol          edilir),

         c)           Stand                    harcamalarına ilişkin faturaların aslı veya noter          veya İhracatçı Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde          yeminli tercüman onaylı türkçe tercümesic)          Stand harcamalarına          ilişkin faturaların aslı veya bir örneği ile İhracatçı Birliği         Genel          Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeminli tercüman          onaylı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı          sureti ile Türkçe tercümesi (Stand faturası e-fatura şeklinde ve          Türkiye’de düzenlenmiş İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği          tarafından ihtiyaç duyulması halinde ise, bir örneği yeterli          olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki          sistemden kontrol          edilir),
         

         f)  Yurt  içinde  imalat  sanayi  ve  muhtelif  üretim           kollarında  faaliyette bulunulduğunu  tevsiken;  fuar  tarihinde  veya           destek  müracaat  tarihi itibariyle  geçerli  olan  kapasite           raporunun  veya  fuardan  önce  kapasite raporu almak üzere müracaatta          bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya          Oda/noter/İhracatçı  Birliği  Genel  Sekreterliğinin  aslına           uygunluğunu onayladığı sureti (SDŞ, DTSŞ ve          üretici imalatçı organizasyonlarından  statülerini  belirtir           belge  ibrazı  yeterli  olup,  kapasite  raporu  ibrazı aranmaz.),

         

 

         

         f)   Yurt   içinde   imalat   sanayi   ve   muhtelif            üretim   kollarında   faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı          bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar  tarihinde  veya           destek  müracaat  tarihi  itibariyle  geçerli  olan  kapasite          raporunun   veya   fuardan   önce  kapasite   raporu   almak  üzere            müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği          (SDŞ, DTSŞ ve üretici imalatçı organizasyonlarından statülerini          belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite  raporu ibrazı          aranmaz. Katılımcının kapasite raporu almak          üzere müracaat ettiğini gösteren belge ibraz etmesi durumunda, başvuru          kesinleşene kadar destek müracaat dosyası bekletilecek olup müracaatın          olumsuz sonuçlanması halinde destek başvurusu reddedilecektir.)

         

         g) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda          (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği          ile Odalar ve Borsalar Kanunu  ve  12.09.2005  tarihli  ve  25934           sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat          Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili          Sanayi veya Ticaret Odasından alınan  ekspertiz raporunun  aslı veya          Oda/Noter/İhracatçı  Birliği Genel          Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti          veya bağlı bulunulan meslek  kuruluşlarından/Sanayi  Odası/Ticaret           Odası/Sanayi  ve  Ticaret Odasından   alınan   faaliyet            belgelerinin   aslı   veya   ilgili   meslek          kuruluşu/Noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına          uygunluğunu onayladığı sureti,

         

         g) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda          (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar           Birliği  ile  Odalar  ve  Borsalar  Kanunu  ve 12.09.2005 tarihli ve          25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat          Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili          Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya          bir örneği  veya           bağlı  bulunulan  meslek  kuruluşlarından/Sanayi  Odası/Ticaret          Odası/Sanayi  ve  Ticaret  Odasından  alınan  faaliyet  belgelerinin           aslı  veya  bir örneği,

         

         ğ) Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu (Fuar          kataloğunda yer alınmaması  durumunda  fuarın  resmi  internet           sitesindeki  katılımcı listesinde yer almak yeterlidir. Fuarın yetkili          organizatörü tarafından bu hizmetlerden hiçbirinin verilmemesi halinde          ise bu şart aranmaz.)

         

         ğ) Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu (Fuar          kataloğunda yer alınmaması durumunda  fuarın  resmi  internet           sitesindeki  katılımcı  listesinde  yer  almak yeterlidir.  Fuarın           yetkili  organizatörü  tarafından  bu  hizmetlerden  hiçbirinin          verilmemesi halinde ise, fuarın yetkili          organizatöründen katılımcının fuara iştirak  ettiğine  dair  alınacak           yazının  ibrazı  gereklidir.  Katılımcı  fuar kataloğu  veya  fuarın          resmi internet  sitesinde,  kendisinin  veya yazılı izni olmak           kaydıyla  aralarında  ortaklık  ilişkisi  bulunan  Türkiye’de  yerleşik          şirketin  veya  pazarlamacısı  olduğu  Türkiye’de  yerleşik  şirketin           ticaret unvanı (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki          unvanından en az bir sözcük kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin          iştigal sahası, sektörü, üretim yöntemi   veya  şirketin  nevini           belirten  yabancı   dilde  bir  ibare  de kullanılabilir.)  veya           tescilli  markasından  en  az  birisine  yer  vermek zorundadır.

         

 

                  h) İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı          Birliği Genel Sekreterliğinin aslına          uygunluğunu onayladığı sureti,         h) İmza sirküleri aslı veya bir örneği,          
         

i)         Stant alanında kullanılan markalara ilişkin          Marka Tescil Belgesi veya fuardan   önce   Marka   Tescil   Belgesi            almak   üzere   müracaatta bulunulduğunu  gösteren  belgenin  aslı           veya  İhracatçı  Birliği  Genel Sekreterliğinin  aslına  uygunluğunu           onayladığı  sureti,  (Türk  Patent Enstitüsüne  yapılan  marka  tescil           başvurusunun  sonuçlanmasına  kadar destek müracaatı bekletilecek olup,          müracaatın olumlu sonuçlanması veya 556   sayılı   Markaların            Korunması   Hakkında   Kanun   Hükmünde Kararnamenin  “Marka           tescilinde  red  için  mutlak  nedenler”  başlıklı  7. Maddesinin          birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri kapsamında olumsuz          sonuçlanması   halinde   destek   müracaatı   uygun            değerlendirilecek, müracaatın    olumsuz             sonuçlanması    halinde    destek    başvurusu          reddedilecektir.)

         

         i) Katılımcının stant alanında ticaret unvanı yerine          bu Uygulama Usul ve Esaslarının  10  uncu  maddesinin  ikinci           fıkrasında  belirtilen  markalardan birine  yer  vermesi  durumunda,          anılan  markaya  ilişkin  Marka  Tescil Belgesinin aslı veya bir örneği          veya fuardan önce Marka Tescil Belgesi almak üzere  müracaatta           bulunulduğunu  gösteren  belgenin  aslı  veya  bir  örneği (Sektörel          Tanıtım Gruplarından marka tescil belgesi istenmez. Türk Patent          Enstitüsüne  yapılan  marka  tescil  başvurusunun  sonuçlanmasına           kadar destek  müracaatı  bekletilecek  olup  olumsuz  sonuçlanması           halinde  destek başvurusu  reddedilecektir.)  (Stand  alanında  sadece           ticaret  unvanı  veya ticaret  unvanıyla  birlikte  marka           kullanılması  durumunda  marka  tescil belgesi aranmaz.),

         

J)          Katılımcının temsilcisinin fuara iştirak ettiğini tevsiken pasaport          veya ulaşım bileti gibi belgeler (Temsilcinin en geç fuarın ilk günü          ilgili ülkeye giriş  yaptığı  ve  en erken  fuarın  son  günü  ilgili           ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir.),

         

 

         

 

         

         j) Katılımcının temsilcisinin fuara iştirak ettiğini          tevsiken katılımcıları yurt dışı fuar          katılımlarında temsil etmek üzere fuarın gerçekleştiği ülkeye seyahat          eden kişilere ait ulaşım bileti veya destekleyici belgeler (biniş          kartları veya pasaportların  söz  konusu  seyahatin  giriş  ve  çıkış           kayıtlarını  gösteren, sayfalarının fotokopisi)          (Temsilcinin en geç fuarın ilk günü ilgili ülkeye giriş          yaptığı ve en erken fuarın son günü ilgili ülkeden çıkış yaptığı          görülmelidir.),

         

k)           Katılımcının  gen  mühendisliği/biyoteknoloji,  uzay  ve  havacılık          teknolojileri,  ileri malzeme  teknolojileri, nano teknoloji,  teknik          tekstil, yenilenebilir  enerji,  donanım,  bilişim,  yenilikçi  ve           ileri  elektronik teknolojileri  konularında  üretim  yaptığına           ilişkin  TÜBİTAK  veya Ortadoğu   Teknik, İstanbul   Teknik,            Marmara,   Ege ve Uludağ          Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği rapor veya          İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı          sureti (fuar          öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması          gerekmektedir),

         

         k) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve          havacılık teknolojileri, ileri  malzeme  teknolojileri,  nano           teknoloji,  teknik  tekstil,  yenilenebilir  enerji, donanım, bilişim,          yenilikçi ve ileri elektronik  teknolojileri konularında üretim          yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik,          Marmara, Ege ve Uludağ Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği          raporun aslı veya bir örneği           (fuar   öncesinde,   sergilenecek  ürünler   için   bu            raporun   alınması gerekmektedir),

         m)          Katılımcının art arda destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her          ikifuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den          birinci           ülkeye gidiş tarihinin ilk
         
         fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce         
olması,  birinci  ülkeden  ikinci           ülkeye  gidiş  tarihinin  ilk  fuarın  bitiş tarihinden en geç beş gün          sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin  ikinci           fuarın  bitiş  tarihinden  en  geç  beş  gün  sonra  olması kaydıyla,          ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.
         m) Katılımcının art arda destek kapsamındaki iki fuara          katılımı ve her iki fuarda          da aynı kişilerce temsil edilmesi          halinde; Türkiye’den birinci ülkeye gidiş           tarihinin          ilk fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, birinci           ülkeden ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en          geç beş gün sonra ve ikinci fuarın başlangıç tarihinden en          erken beş gün önce olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş          tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması          kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün          olup, söz konusu  iki  fuarın  başvuru  merciinin           farklı  iki  İhracatçı  Birliği  Genel Sekreterliği olması durumunda          ulaşım desteğine ilişkin  başvurular ikinci fuarın başvuru mercii olan          İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

         o) Katılımcıların fuar katılımlarına ilişkin olarak          ibraz ettikleri faturaların (e-fatura dahil) herhangi başka bir          İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği veya kamu kurum/kuruluşu nezdinde          2009/5 sayılı tebliğ kapsamında yer alan bir harcama kalemi için          kullanılmayacağına dair katılımcı adına imza yetkisi bulunan şahıslarca          imzalanmış ve şirket kaşesi vurulmuş taahhütname (Ek- 8).

         

 

         

         ö) Katılımcının, fuar teşvik müracaatına ilişkin          olarak İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri tarafından kendisine          yapılacak tebligatların kayıtlı elektronik posta adresine yapılmasını          kabul ettiğini beyan ettiği taahhütname (EK-7).

         

         MADDE 9- (5) Fuarın          bitiş tarihini müteakip en ge üç ay içerisinde müracaatta bulunmak          kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili          İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından katılımcıya,          katılımcının eline geçmesinden itibaren 30 iş günü süre verilerek İBGS          kayıtlarındaki  adreslere  iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek           suretiyle eksikliklerin tamamlanması istenir. Bildirimin herhangi bir          sebeple geri dönmesi  durumunda  30  iş  günlük süre geri  gelme           tarihinde  başlatılır. Eksikliklerin  tamamlanmaması  durumunda           başvuru  dosyası  işlemden kaldırılır.

         

 

         

         MADDE 9- (5) Fuarın bitiş          tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak           kaydıyla,  eksik  bilgi  ve  belgelerin  tamamlanmasını  teminen           ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından          katılımcıya ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca organizatöre,          katılımcıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 iş günü süre verilerek         kayıtlı elektronik posta adreslerine bildirim          yapmak suretiyle  eksikliklerin  tamamlanması  istenir.  Elektronik           yolla  tebligat, katılımcının elektronik adresine ulaştığı tarihi          izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 7201 sayılı Tebligat          Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik  yolla  tebligat           yapılması  mecbur  kılınan  bütün  yurt  dışı  fuar          katılımcılarının,    2009/5    sayılı    Tebliğ    kapsamındaki             desteklerden faydalanmaları  için,  31.12.2015  tarihinden sonra,           kayıtlı  elektronik posta (KEP)  adreslerini  bu  Uygulama  Usul  ve           Esaslarının  ekinde  yer  alan taahhütnameyi  (Ek-7)  vermek           suretiyle  İBGS’ye  bildirmeleri  ve  eksiklik bildirimlerinin bu          adrese yapılması zorunludur. 31.12.2015 tarihinden sonra, bu          yükümlülüğü fuardan sonraki  üç aylık müracaat süresi içinde yerine          getirmeyen katılımcıların dosyası işlemden kaldırılır.

         

         a) 31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) kayıtlı          elektronik posta adresi   ibraz   edemeyen   katılımcılara            yapılacak   tebligatlar   İBGS kayıtlarındaki  adreslere           iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek  suretiyle yapılır. Posta ile          bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda 30 iş  günlük           süre  geri  gelme  tarihinde  başlatılır.  İBGS  kayıtlarındaki          adreslerinin güncel halde tutulması katılımcıların yükümlülüğündedir.

         

         b) 7201  sayılı  Tebligat  Kanunu  ve  ilgili           mevzuat  çerçevesinde elektronik  yolla  tebligat  yapılması  zorunlu           olmayan  yurt  dışı  fuar katılımcılarına yapılacak tebligatlar İBGS          kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek           suretiyle  yapılır.  Posta  ile  bildirimin herhangi bir sebeple geri          dönmesi durumunda 30 iş günlük süre geri gelme tarihinde başlatılır.          İBGS kayıtlarındaki adreslerinin güncel halde tutulması katılımcıların          yükümlülüğündedir.

         

         c) Bu fıkra kapsamında yapılacak tebligat neticesinde          eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden          kaldırılır.

         

 

         

         MADDE 9- (8) Yurt          dışı fuar katılım başvurusunu sonuçlandıran İhracatçı

         

         Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibraz edilen          tüm faturaların  üzerine

         

         “İşlem Görmüştür” şerhi konulur.

 
         

         MADDE 10- (1) Katılımcı,          gerek yurt dışı fuarlara iştirakleri gerek yurt dışında  düzenlenen           sektörel  nitelikteki  uluslararası  fuarlara  bireysel katılımlarında,          Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek temsilcileri veya yurtdışında           kurulu  şube,  temsilcilik  v.b.  bağlı  şirketlerinde  görevli          personeli veya katılımcının ortaklık ilişkisi bulunan yurt içindeki          şirket personeli  vasıtasıyla  tanıtım  ve  pazarlama  işlevini           yerine  getirebilir. Temsilcinin   katılımcıyla   ilişkisinin            Ticaret   Sicil   Gazetesi,   Sosyal Güvenlik Kurumu veya ilgili          ülkenin yetkili kurumundan alınan belge ile tevsik edilmesi gereklidir.

         

 

         

         MADDE 10- (1) Katılımcı,          gerek yurt dışı fuarlara iştirakleri gerek yurt dışında düzenlenen           sektörel  nitelikteki  uluslararası  fuarlara  bireysel           katılımlarında, Türkiye’deki merkezinden          iştirak edecek temsilcileri (yönetim kurulu-icra kurulu üyesi          vb./ortağı/ yöneticisi/personeli) veya yurtdışında kurulu şube,          temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli temsilcileri          (yöneticisi/personeli) veya katılımcının ortaklık ilişkisi bulunan yurt          içindeki şirket temsilcileri (yönetim kurulu-icra kurulu üyesi          vb./ortağı/ yöneticisi/personeli) vasıtasıyla          tanıtım ve    pazarlama    işlevini yerine    getirebilir.             Üretici/imalatçı organizasyonları ise fuarlara          iştirakinde, Türkiye’deki merkezinde çalışan temsilcileri (yönetim          kurulu-icra kurulu üyesi vb./yöneticisi/personeli) veya          üretici/imalatçı  organizasyonun  kurduğu  iktisadi  işletmeler           bünyesinde çalışan temsilcileri (yöneticilerin/personelin) vasıtası ile          tanıtım ve pazarlama işlevini  yerine  getirebilir.            Temsilcinin  katılımcıyla  ilişkisinin  Ticaret  Sicil          Gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumu vs. veya ilgili ülkenin yetkili          kurumundan alınan belge ile tevsik edilmesi gereklidir.

         

         MADDE 10- (2) Katılımcı,          stand alanında, kendisinin veya yazılı izni olmak kaydıyla aralarında          ortaklık ilişkisi bulunan Türkiye’de yerleşik şirketin  veya           pazarlamacısı  olduğu  Türkiye’de  yerleşik  şirketin  ticaret unvanı           veya  tescilli  markasına  (ticaret  sicilinde  tescil  ve  ilan           edilmiş halindeki   unvanından   en   az   bir   sözcük   veya            tescilli   markası kullanılmalıdır.  Buna  ilaveten  şirketin  iştigal           sahası,  sektörü,  üretim yöntemi  veya  şirketin  nevini  belirten           yabancı  dilde  bir  ibare  de kullanılabilir.) yer vermek zorundadır.

         

 

         

         MADDE 10- (2)          Katılımcı, stand alanında, kendisinin veya yazılı izni olmak kaydıyla           aralarında  ortaklık ilişkisi bulunan  Türkiye’de yerleşik şirketin          veya pazarlamacısı olduğu Türkiye’de yerleşik şirketin ticaret unvanı          (ticaret sicilinde  tescil  ve  ilan  edilmiş  halindeki  unvanından           en  az  bir  sözcük kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin iştigal          sahası, sektörü, üretim yöntemi veya şirketin nevini belirten yabancı          dilde bir ibare de kullanılabilir.) veya tescilli markasından en az          birisine yer vermek zorundadır.

         

 

         

         MADDE 10-(4)

         

         ç) Kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de          üretilen ürünler dışında farklı şirketlere ait ürünleri sergileyemez.         Ancak, başka mamullerin üretiminde girdi          olarak kullanılan kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla, söz konusu nihai          mamulleri sergileyebilir.

         

         MADDE 11- (2)

         

         a)  İmalatçının veya üreticinin, destek müracaat tarihi          itibariyle geçerli olan  kapasite  raporunun/ekspertiz           raporunun/faaliyet  belgesinin  aslıveya            ilgili   Oda/Noter/Meslek   Kuruluşu/   İhracatçı            Birliği   Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini,         

         

         b) Tanıtımını yapacağı şirket, kurum ve kuruluşların          kapasite raporunun aslı  veya           İhracatçı  Birliği  Genel  Sekreterliğinin  aslına  uygunluğunu          onayladığı  suretini  veya  noter  onaylı  suretini  İhracatçı           Birliği  Genel Sekreterliğine

         

         MADDE 11- (2)

         

a)           İmalatçının  veya  üreticinin,  destek  müracaat  tarihi  itibariyle           geçerli  olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet          belgesinin aslı veya bir örneğini,  

         

b)          Tanıtımını yapacağı şirket, kurum ve kuruluşların kapasite raporunun          aslı veya bir örneğini,

         

         MADDE 11-

         

         (6) İmalatçı veya üretici şirket ile pazarlamacı şirket          aynı fuarda ayrı ayrı ve imalatçı veya üreticinin (destek müracaat          tarihi itibariyle geçerli olan kapasite  raporu/ekspertiz  raporu/           faaliyet  belgesinde  yer  alan)  farklı ürünlerini sergilemeleri          durumunda, iki stand için toplam destek tutarının genel  nitelikli           fuarlar  için  10.000  $’ı  ve  sektörel  nitelikli  fuarlar  için          15.000 $’ı ve toplam alanın 50 m2’yi (m2 muafiyeti olan sektörler          hariç) aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek kapsamında          değerlendirilir.

         

         MADDE 11-

         

         6) İmalatçı  veya üretici şirket  ile pazarlamacı          şirket  aynı fuarda ayrı ayrı ve imalatçı veya üreticinin (destek          müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz            raporu/   faaliyet   belgesinde   yer   alan)   farklı   ürünlerini          sergilemeleri durumunda, iki stand için toplam destek  tutarının genel          nitelikli fuarlar  için  10.000  $’ı  ve  sektörel  nitelikli  fuarlar           için  15.000  $’ı  aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek          kapsamında değerlendirilir.

         

         (7) Katılımcının, fuara iki ayrı stand ile katılım          sağlaması ve iki ayrı standda farklı markalı veya farklı ürün          gruplarından ürünler sergilemesi halinde; iki stand için toplam destek          tutarının genel nitelikli fuarlar için 10.000 $’ı ve sektörel nitelikli          fuarlar için 15.000 $’ı ve toplam alanın 50          m2’yi  (m2  muafiyeti  olan  sektörler           hariç)  aşmaması  kaydıyla,  her  iki stand da destek kapsamında          değerlendirilir.

         

(7)          Katılımcının, fuara iki ayrı stand ile katılım sağlaması ve iki ayrı          standda farklı markalı veya farklı ürün gruplarından ürünler          sergilemesi halinde; iki stand için toplam destek tutarının genel          nitelikli fuarlar için 10.000 $’ı ve sektörel nitelikli fuarlar için          15.000 $’ı aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek kapsamında          değerlendirilir.

         

 

         

         MADDE 11- (8)          Katılımcılar, başka mamullerin üretiminde girdi olarak          kullanılan kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla, söz konusu nihai          mamulleri sergileyebilirler.  Ancak  bu           hüküm  katılımcıya  ait  olmayan  markanın tanıtımı için kullanılamaz.

         

         MADDE 11- (8) Katılımcının Bakanlıkça (İhracat Genel          Müdürlüğü) belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli          fuarlara yılda iki defaya mahsus olmak üzere katılımında takvim          yılı esas alınır

         

         MADDE  11-  (9)           Katılımcının  Bakanlıkça  (İhracat  Genel  Müdürlüğü) belirlenecek           sektörel  nitelikteki  uluslararası  prestijli  fuarlardan  birine          yılda bir defaya mahsus olmak üzere katılımında takvim yılı esas          alınır.

 
         

         MADDE  12-  (2)  Maliye  Bakanlığına  bağlı  tahsil           dairelerinden  veya Sosyal  Güvenlik  Kurumu’ndan  alınan  söz  konusu           yazılardan  destek ödemesi  yapılacak  şirketin  borcunun           bulunduğunun  tespit  edilmesi halinde, şirketin talebi üzerine          mahsup işlemi yapılır.

         

         MADDE  12-  (2)  Maliye  Bakanlığına  bağlı  tahsil           dairelerinden  veya  Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu          yazılardan destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun          tespit edilmesi halinde mahsup işlemi yapılır.

         

         MADDE  15-  (1)          23/12/2004  tarihli  ve  25679  sayılı  Resmî           Gazete'de

         

         yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar          Katılımlarının Desteklenmesine

         

         İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları          yürürlükten kaldırılmıştır.

         

         MADDE 12- (1) Katılımcı ve yurt dışı fuar          organizatörleri tarafından, yurt dışı    fuar    organizasyonlarına             ilişkin    ibraz    edilen    faturaların değerlendirilmesinde  Gelir           İdaresi  Başkanlığı’nın  60  sayılı  Katma  Değer Vergisi  Sirküleri           çerçevesinde  KDV’nin  konusuna  girmediği  belirtilen kalemler destek          hesaplamalarına dahil edilmez.

          

         MADDE 15- (1) 2010/231 sayılı Müsteşarlık Makam Onayı          eki “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının          Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları” yürürlükten          kaldırılmıştır.

 

 

         

         GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın          yürürlüğe girdiği tarih itibariyle İBGS’lerde değerlendirmesi devam          eden destek müracaat dosyalarının  incelenmesinde  de  işbu  Uygulama           Usul  ve  Esasları’nın hükümleri uygulanır.

         

         MADDE 16- 1) Bu Uygulama Usul ve Esasları 2009/5          sayılı Tebliğin yayımlandığı 30/12/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe          girer.

         

         MADDE 16- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi          22/06/2015 tarihli ve 4238 sayılı Bakanlık Makam Onayı tarihi          itibariyle yürürlüğe girer