Gümrükler Genel Müdürlügünün 10.07.2015 tarihli 9222431 sayili Tasarruflu yazisi (2015/3 ÜGD Tebligi Kapsaminda Yapilacak Çevresel Kontroller hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Çevresel kontroller  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği-1987    
                                                                                                                                                     
                  T.C.
         GÜMRÜK  VE TİCARET BAKANLIĞI
                  Gümrükler Genel Müdürlüğü
                  Sayı : 20117910/116[GGM-3]
                  Konu : 2015/3 ÜGD Tebliği Kapsamında Yapılacak Çevresel Kontroller

                  10.07.2015 * 9222431
         DAĞITIM  YERLERİNE

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 03.07.2015 tarihli ve 3731853 sayılı yazıda özetle; Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle (04.03.2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazete) Tebliğin Ek-1 listesindetanımlı 39.01-39.14 tarife pozisyonunda (39.03 hariç) tanımlı malzemelerin ‘‘İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar’’ olmaması durumunda bir örneği tebliğ Ek-8'de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurularak ithal edilebileceği, ilgili gümrük idarelerince de üretici belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgilerinin aylık olarak Bakanlıklarına gönderileceği, ayrıca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine giren söz konusu malzemelere yönelik olarak Bakanlıklarınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde çevresel kontrollerde bulunulması hükmü getirildiğinden bahisle uygulamada birlikteliğin sağlanmasını teminen Ek-8'de yer alan Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgilerinin gümrük idarelerince bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilmesinin sağlanması istenilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve ekli yazıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen bağlantınız gümrük idarelerine gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

                                                                                            
          Mustafa GÜMÜŞ
          Bakan a.
          Genel Müdür Yardımcısı

EK: 1 adet yazı.

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri                                                                                                  

                  T.C.
         ÇEVRE VE  ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
         Çevresel   Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
                  Sayı: 18330076-155.01
                  Konu:2015/3 ÜGD Tebliği Kapsamında
         Yapılacak Çevresel Kontroller
                  03/07/2015*18330076-155.01-10902
                  DAĞITIMLI

Bilindiği üzere, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde yapılan değişiklik (04.03.2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazete) ile; Tebliğin Ek-1 listesinde tanımlı 39.01-39.14 tarife pozisyonunda (39.03 hariç) tanımlı malzemelerin "İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar" olmaması durumunda bir örneği Tebliğ ek-8'de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurularak ithal edilebileceği, ilgili gümrük idarelerince de Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgilerinin aylık olarak Bakanlığımıza gönderileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca anılan Tebliğde Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine giren söz konusu malzemelere yönelik olarak Bakanlığımızca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde çevresel kontrollerde bulunulması hükmü getirilmiştir.

Bakanlığımızca yapılacak çevresel kontrollerin kimler tarafından ne şekilde yapılacağına ilişkin hususlara açıklık getirmek ve uygulamada birlikteliğin sağlanmasını teminen çevresel kontrol uygulamalarına yönelik düzenlemelerde bulunulmuş olup, 39.01-39.14 (39-03 hariç) tarife pozisyonunda ithal edilen malzemelerin çevresel kontrollerinin belirlenen hususlar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda; söz konusu Tebliğde bahsedilen çevresel kontroller İl Müdürlüklerimiz tarafından Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek olup, Tebliğ Ek-8'de yer alan Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgilerinin Gümrük İdarelerinizce, bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilmesinin sağlanması hususunda gereğini arz/rica ederim.

                                                                                            
          M. Mustafa SATILMIŞ
          Bakan a.
          Genel Müdür

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                           Dağıtım:                  Gereği:
         Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü         Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
         Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
         Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü         (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
         Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü         Ekonomi Bakanlığı
         Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü         (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)
         GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
         Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret          Bölge Müdürlüğü 
         İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge          Müdürlüğü 
         Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret          Bölge Müdürlüğü 
         İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge          Müdürlüğü 
         Ege Gümrük ve Ticaret Bölge          Müdürlüğü 
         Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret          Bölge Müdürlüğü 
         Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge          Müdürlüğü 
         Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret          Bölge Müdürlüğü 
         Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret          Bölge Müdürlüğü 
         Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret          Bölge Müdürlüğü