Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün "YGM sistemi Yönetmelik degisikliginin Yürütmesinin durdurulmasi ile alakali uygulamanin ne sekilde yapilacagi hk." konulu TASARRUFLU YAZI (27.07.2015/9460355)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

Sayı:14117770/131.99

Konu:30/06/2015 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

 

27.07.2015/0009460355

........ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

30/06/2015 tarihli 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le Gümrük Yönetmeliği'nin muhtelif maddelerinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin olarak Danıştay 15. Daire’nin 07/07/2015 tarihli 2015/5712 Esas Nolu Kararında “…Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetkilerinin sona erdirilmesine ilişkin 1, 3, 4, 11, 16 ve 17 nci maddelerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması alındıktan ya da yasal savunması geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına 07/07/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.

 

Mezkur karar hakkında Hukuk Müşavirliği’nden alınan 24/07/2015 tarihli 9440227 sayılı yazıda, "...söz konusu kararda dava konusu Yönetmeliğin yürürlük maddesi olan 17 nci maddesinin de ayırım yapılmaksızın yürütülmesinin durdurulduğu görüldüğünden, 30/06/2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğünün durdurulduğu dikkate alınarak bu yönde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı..." belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, antrepo açılış, kapanış, devir, tadilat işlemlerin anılan yönetmelik değişikliği öncesinde yürütüldüğü şekilde uygulanması; bununla birlikte, Antrepo-Geçici Depolama Takip Programında değişikliklerin yapılması için söz konusu davaya ilişkin kararın kesinleşmesi bekleneceğinden, bu süreç içerisinde gerek bölge müdürlüklerince, gerekse gümrük idarelerince gerçekleştirilen işlemlerin anılan Programa işlenmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Gürbulak, Kaçkar ve Pamukkale GTBM hariç)