TOBB - Türkiye-Malezya STA Kapsaminda Kullanilacak Mense Belgeleri

TOBB - Türkiye-Malezya STA Kapsaminda Kullanilacak Mense Belgeleri


Türkiye-Malezya STA Kapsamında Kullanılacak Menşe Belgelerii - Uğurlu Gümrük Müşavirliği           

          

         

          

         

                  Tarih

         TÜRKİYE  ODALAR VE BORSALAR     BİRLİĞİ

         29.07.2015  14403

         

          

         

                  Sayı

         

         0412/

         

          

         

                  Konu

         

         Türkiye-Malezya          STA Kapsamında Kullanılacak Menşe Belgeleri

         

          

         

                  İVEDİ

 

Malumları olduğu üzere, Ülkemiz ile Malezya arasında 17.04.2014 tarihinde imzalanan Türkiye- Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) onaylanması 20.02.2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile uygun bulunmuştur.

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın metni, 20 Nisan 2015 tarihli ve 2015/7593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki olarak 01.06.2015 tarihli ve 29373 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe konulmasının ve Ekonomi Bakanlığı tarafından İthalat Rejimi Kararında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından, bu kapsamda tercihli ticarete konu olacak eşyanın menşeinin, sözkonusu Anlaşmanın Fasıl 4’ünde yer alan “Menşe Kuralları” başlıklı 15 inci maddesi uyarınca, sözkonusu Fasıl’ın ekinde yer alan belge örneğine uygun olarak düzenlenecek bir Menşe Belgesinin (Certificate Of Origin) ibrazı suretiyle tevsik edilecektir.

Diğer taraftan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin 01.08.2015 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin Menşe Belgelerinin kullanımına da başlanacaktır.

Birliğimizce, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) 3 No.lu ekinde yer alan “Basım Talimatı” ve ilgili Bakanlığın ilgi (a)’da yer alan belge örneği esas alınmak suretiyle ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayıyla belgenin seri basımı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre, Menşe Belgesinin birinci nüshası yeşil meneviş desenli baskılı zemine ve diğer dört nüshası ile Başvuru Formunun da beyaz zemine sahip toplam 6 nüshalık takım halinde basımı yapılmıştır. Bu çerçevede, Belgenin onay işlemleri esnasında, belgenin yeşil meneviş zeminli olan asıl nüshası dışındaki beyaz renkli 4 nüshanın üzerine, yetkili Oda personeli tarafından Belgenin onay tarihinin kaydedilmesi, yetkili personelin imzası ile Odanın mührü ve kaşesinin tatbik edilmesi ve dolayısıyla, Belge ile ilgili onay işlemlerinin sonuçlandırılmasını müteakiben 5 nüshalık Belgenin nüshalarından birinin Başvuru Formu ile birlikte muhafaza edilmek üzere alıkonulması gerekir. Diğer taraftan, İlgili gümrük idareleri tarafından, yeşil meneviş zeminli olan asıl nüsha ve diğer üç beyaz nüsha üzerine vize işleminin tatbik edilmesi ve ardından, Belgenin yeşil meneviş zeminli olan asıl nüsha ile vize işlemi tatbik edilmiş beyaz nüshalarından birinin ihracatçıya veya kanuni temsilcisine verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

 

                                                     
         

         Ali Emre YURDAKUL

         

          

         

                  Genel Sekreter Yardımcısı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc